Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tisk odborných publikací (dokument, analýza, informační materiál, brožura, sborník)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12748

Název zakázky: Tisk odborných publikací (dokument, analýza, informační materiál, brožura, sborník)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Českomoravská konfederace odborových svazů – ČMKOS

Sídlo zadavatele: Nám. W. Churchilla 2/1800, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JUDr. Vít Samek, místopředseda ČMKOS
  • Telefon: +420234463553
  • E-mail: samek.vit@cmkos.cz

IČ zadavatele: 00675458

DIČ zadavatele: CZ00675458

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Dušan Martinek, vedoucí Oddělení RLZaP ČMKOS
  • Telefon: +420234462572
  • E-mail: martinek.dusan@cmkos.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 5. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
ČMKOS, Oddělení RLZaP (kancelář 515) Nám. W. Churchilla 2/1800, 130 00 Praha 3

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Tisk odborných publikací (dokument, analýza, informační materiál, brožura, sborník) včetně grafického návrhu layoutů publikací, následném zlomu dodaných textů, tabulek a grafů, grafické úpravy fotografií, jazykové a stylistické korektury, a předložení vizuálů před konečným tiskem a to následujících materiálů v rámci projektu:

a) Reprezentativní publikace „Historie, Odbory a Společnost“

Počet materiálů: 1
Náklad: 5 000 ks

Podrobná specifikace:

Formát: 297x210 mm
Počet stran: 208 stran A4
Barevnost KB: 4/4 +1/1 dispersní lak 1/1
Papír text: 135 KM
Papír potah: 150 KM + 1/0 laminace mat
Vazba: V8a; kapitálek bílý, stužka bílá

Doprava a dodání: ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Termín dodání: do 30. 6. 2020
Předpokládaná cena bez DPH: 619 835 Kč (124 Kč / ks)
Předpokládaná cena s DPH: 750 000 Kč (150 Kč / ks)


b) Dokument Konvergence trhu práce a mezd k nejvyspělejším zemím EU

Počet: 1
Náklad: 3 000 ks

Podrobná specifikace:

Formát: A4

Počet stran: 96

Barevnost: 4/4
Papír text: 120 BO
Papír potah: 150 KL + 1/0 laminace lesk
Vazba: V8a

Pozn. Velký počet tabulek, grafů – tzn. zvýšenou náročnost na DTP a grafické zpracování

Doprava a dodání: ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Termín dodání: do 30. 9. 2021
Předpokládaná cena bez DPH: 371 900 Kč (124 Kč / ks)
Předpokládaná cena s DPH: 450 000 Kč (150 Kč / ks)

 

c) Odborná publikace zaměřená na „Pravidla a opatření pro trh práce“

Počet: 1

Náklad: 5 000 ks

Podrobná specifikace:

Formát: 170x240 mm

Počet stran: 60

Barevnost: 4/4
Papír text: 90 BO
Papír obálka: 250 KL + 1/0 laminace lesk
Vazba: V2 PUR

Doprava a dodání: ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Termín dodání: do 31. 10. 2021
Předpokládaná cena bez DPH: 206 612 Kč (41 Kč/ ks)
Předpokládaná cena s DPH: 250 000 Kč (50 Kč / ks)

 

d) Informační materiál Sociální dialog ve Společnosti 4.0 a jeho překlad do angličtiny, francouzštiny a němčiny dle mezinárodní normy.
Náklad: 2 000 ks (4 x 500 ks dle jednotlivých jazyků)

Podrobná specifikace:

Formát: A6

Počet stran: 60

Barevnost: 4/4 v celé publikaci (včetně text a obálka)
Papír text: 90 BO
Papír obálka: 250 KL + 1/0 laminace lesk
Vazba: V1

Pozn. – v celkové ceně publikací je nutné zahrnout náklady dodavatele na zajištění předkladu do uvedených jazyků.

Cena překladu do francouzštiny, angličtiny a němčiny a 300 Kč za jednu stranu, tj. 18 000 Kč s DPH za každý jazyk. Tato cena je součástí předpokládané ceny s DPH zakázky pod písm. d).

Doprava a dodání: ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Termín dodání: 31. 8. 2019
 

Předpokládaná cena bez DPH: 214 876 Kč (107 Kč / ks)
Předpokládaná cena s DPH: 260 000 Kč (130 Kč / ks) včetně překladu

 

e) Sborník Dobrá praxe ze zahraničí, brána pro kolektivní vyjednávání

Počet: 1

Náklad: 3 000 ks

Podrobná specifikace:

Formát: 170x240 mm

Počet stran: 64

Barevnost: 4/4 v celé publikaci (včetně text a obálka)
Papír text: 90 BO
Papír obálka: 250 KL + 1/0 laminace lesk
Vazba: V2 PUR

Doprava a dodání: ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Termín dodání: 30. 11. 2021

Předpokládaná cena bez DPH: 86 777 Kč (29 Kč / ks)
Předpokládaná cena s DPH: 105 000 Kč (35 Kč / ks)

 

f) Brožura Návrh koncepce pro další vzdělávání v ČR z pohledu sociálních partnerů

Počet: 1

Náklad: 1 000 ks

Podrobná specifikace:

Formát: A5

Počet stran: 40

Barevnost: 4/4 v celé publikaci (včetně text a obálka)
Papír text: 90 BO
Papír obálka: 250 KL + 1/0 laminace lesk
Vazba: V2 PUR

Doprava a dodání: ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Termín dodání: do 30. 9. 2021
Předpokládaná cena bez DPH: 24 794 Kč (25 Kč / ks)
Předpokládaná cena s DPH: 30 000 Kč (30 Kč / ks)

 

g) Podkladový materiál Vzdělávání 4.0 a sociální partneři

Počet: 1

Náklad: 1 000 ks

Podrobná specifikace:

Formát: A5

Počet stran: 40

Barevnost: 4/4 v celé publikaci (včetně text a obálka)
Papír text: 90 BO
Papír obálka: 250 KL + 1/0 laminace lesk
Vazba: V2 PUR

Doprava a dodání: ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Termín dodání: 31. 8. 2019
Předpokládaná cena bez DPH: 24 794 Kč (25 Kč / kus)
Předpokládaná cena s DPH: 30 000 Kč (30 Kč / kus)

 

Tiskový výstup publikací musí být v textových částech, pro koncového uživatele (zástupce cílové skupiny projektu), výrazný a zřetelný.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1549588,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Oslovení dodavatelů: 9. 5. 2019 Lhůta dodání nabídky: 23. 5. 2019 do 12,00 hod. Otevírání obálek a hodnocení: 24. 5. 2019 Vyhlášení výsledků: 27. 5. 2019 Doby trvání zakázky: od 1. 7. 2019 do 30. 11. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
ČMKOS, Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je cena nabídky.

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH                                                   100%
 

Vybrána bude nabídka s nejnižší nabízenou cenou. V případě shodnosti cen, bude vybrána nabídka losováním.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splněním kvalifikace se rozumí

Čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:

a) V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka bude předložena v jednom originále a 3 kopiích v písemné formě, za účelem efektivní kontroly nabídek při otevírání obálek s nabídkami a následně při posouzení a hodnocení nabídek. Za účelem odlišení originálu nabídky s originály úředních listin je nutné originál nabídky označit jako „Originál“ a ostatní výtisky jako „Kopie č. …“. V nabídce (ve vyhotovení nazvaném „Originál“) musí být dále vložen nosič s elektronickou podobou nabídky ve formátu pdf (scan originálu). Nabídka bude předložena v českém jazyce.

b) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

c) Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci.

d) Zadavatel doporučuje, aby uchazeč použil pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

- Titulní strana nabídky, na které bude uveden alespoň název veřejné zakázky a označení „originál“ nebo „kopie“.

- Obsah nabídky – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol)

- Přílohou nabídky uchazeče bude písemný návrh smlouvy, který musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny, předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně), cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH, platební podmínky, které jsou: … lhůtu dodání, to je do ….. 2019.                               

Místo dodání, rozumí se jím sídlo zadavatele. Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu.  V okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil.

Smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, kterou se zavazuje zaplatit dodavatel při nedodržení lhůty dodání.

Smluvní podmínky nesmí být v rozporu s výzvou k podání nabídky ani s nabídkou vybraného dodavatele.


- Doklad, jímž uchazeč prokazuje svou kvalifikaci, a to: čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

- Podrobný popis a specifikace plnění nabízeného uchazečem

- Další doklady a prohlášení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami a bude ji strukturovat dle níže uvedeného požadavku:

a) Publikace Historie, Odbory a Společnost

b) Dokument Konvergence trhu práce a mezd k nejvyspělejším zemím EU

c) Odborná publikace zaměřená na „Pravidla a opatření“

d) Informační materiál Sociální dialog ve Společnosti 4.0

e) Sborník Dobrá praxe ze zahraničí, brána pro kolektivní vyjednávání

f) Brožura Návrh koncepce pro další vzdělávání v ČR z pohledu sociálních partnerů

g) Informační materiál Vzdělávání 4.0 a sociální partneři


a to vždy následujícím způsobem:

Cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty (DPH)                                    
Cena celkem včetně daně z přidané hodnoty (DPH)  

Maximální a nepřekročitelná výše zakázky činí:
1 549 588,00 Kč bez DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení ohledně zadávané zakázky nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Adresa pro vydání dodatečných informací je: DOS, Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3Mgr. Dušan Martinek, tel. +420 234 462 572, email: martinek.dusan@cmkos.cz

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9 k 1. 11. 2018), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: ČMKOS, jakožto zadavatel níže uvedené výzvy k podání nabídek, na základě Závěrů z ex ante hodnocení před podpisem smlouvy ze strany ŘO OPZ MPSV ČR, a tedy dle bodu 20.10.2 a) Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, vydává toto rozhodnutí o zrušení výběrového řízení. Zdůvodnění:ŘO OPZ MPSV ČR doporučil stávající řízení zrušit a zahájit nové v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a aktuálními Pravidly OPZ. Důvodem je doporučení ŘO OPZ MPSV ČR rozdělit předmět zakázky vnitřně na dvě části – tisk a překlad s tím, že pokud by tak zadavatel neučinil, je navržena korekce ve výši 10 % výdajů ze zakázky (Pravidla stanovují v části 20.3: pokud je předmět jedné zakázky natolik rozsáhlý, že by hrozilo, že by se jeho zadáváním jako nedílného celku výrazně zúžil počet potenciálních dodavatelů, a připouští-li to povaha předmětu zakázky, je vhodné, aby zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na více částí).

Datum ukončení: 27. 6. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 5. 2019
 
Aktualizováno: 27. 6. 2019