Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tisk podkladů k projektům

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12721

Název zakázky: Tisk podkladů k projektům

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 4. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika - Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Sídlo zadavatele: Palackého nám. 4, P.O.BOX 60, Nové město

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
  • Telefon: +420224972712
  • E-mail: ladislav.dusek@uzis.cz

IČ zadavatele: 00023833

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Richard Galuška
  • Telefon: +420224972112
  • E-mail: pravnivz@uzis.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 4. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronicky podaná nabídka prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese https://www.tendermarket.cz/Z00000550.profil.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

CPV kód - 79810000-5 tiskařské služby

 

Medicínský účel, použití, indikace:

Předmětem zakázky jsou tiskařské služby k informačním podkladům pro pacienty i lékaře týkající se uvedených projektů. Jedná se např. o informace o projektu, informované souhlasy o účasti pacientů na projektech, instruktážní materiály jak pro pacienty, tak pro lékaře, atd.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 561983,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení plnění: Ihned po uzavření rámcové dohody na plnění veřejné zakázky a jejím zveřejnění v informačním systému registru smluv. Doba trvání je stanovena do vyčerpání maximálního počtu výtisků dle Přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek, nejpozději však do ukončení realizace uvedených projektů, nebo do vyčerpání celkové nepřekročitelné částky 561 983,- Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve

Místo dodání / převzetí plnění:
Lokality: Praha, Brno. Zadavatel nestanoví konkrétní místo dodání předmětu veřejné zakázky. Doprava na místo dodání bude vždy uvedena při zadání požadavku prostřednictvím dílčí objednávky.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost nabídky.

Nabídky budou hodnoceny podle následujících dílčích kritérií hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky.

Váha dílčích hodnotících kritérií byla zadavatelem stanovena na základě plánovaného odběru maximálního počtu výtisků dokumentů uvedeném v Příloze č. 1 – Technická specifikace, Formulář stanovení nabídkové ceny, v listě s názvem „Tisky“ a maximální jednotkové ceny v Kč bez DPH stanovené Příloze č. 1 – Technická specifikace, Formulář stanovení nabídkové ceny, v listě „Kategorie tisku“,

Počet jednotlivých dokumentů byl stanoven s ohledem na počet plánovaných vyšetřených osob s tím, že některé z dokumentů jsou vyhotoveny ve více výtiscích (např. Informovaný souhlas) z důvodu archivace v Úzis, u lékaře apod.

Dílčí hodnotící kritéria                                                                                                                                                                                                                           Váha

1) Nabídková cena za 1 list barevného tisku na matný papír formátu A3, gramáž 80g, oboustranný tisk včetně 1 ohybu papíru v Kč bez DPH                                                   1%

2) Nabídková cena za 1 list barevného tisku na matný papír formátu A4, gramáž 80g, jednostranný tisk v Kč bez DPH                                                                                    6%

3) Nabídková cena za 1 list barevného tisku na matný papír formátu A4, gramáž 80g, oboustranný tisk v Kč bez DPH                                                                                    29%

4) Nabídková cena za 1 list barevného tisku na matný papír formátu A4, gramáž 80g, oboustranný tisk, včetně scvaknutí spony pro maximálně 2 listy v Kč bez DPH              33%

5) Nabídková cena za 1 list barevného tisku na lesklý papír formátu A4, gramáž 135g, oboustranný tisk včetně 2 ohybů papíru v Kč bez DPH                                                 24%

6) Nabídková cena za 1 list barevného tisku na matný papír formátu A7, gramáž 180g, jednostranný tisk v Kč bez DPH                                                                                   2%

7) Nabídková cena za 1 list barevného tisku na matný papír formátu A7, gramáž 180g, oboustranný tisk v Kč bez DPH                                                                                    2%

8) Nabídková cena za 1 list barevného tisku na lesklý papír formátu B5, gramáž 135g, brožura, oboustranný tisk v Kč bez DPH                                                                       3%

 

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.

Způsob hodnocení:

Zadavatel stanovil následující způsob hodnocení nabídek:

Ad 1) Nabídce, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu za 1 list barevného tisku A3
na matný papír včetně 1 ohybu dle kritéria „Nabídková cena za 1 list barevného tisku na matný papír formátu A3, gramáž 80g, oboustranný tisk včetně 1 ohybu papíru v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle vzorce:

                                                   100 x    nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH / hodnocená nabídka x 1%   

Počet bodů dosažený každým účastníkem bude přepočten vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria ad 1) a zaokrouhlen na 5 desetinných míst.

 

Ad 2) Nabídce, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu za 1 list barevného tisku A4
na matný papír dle kritéria „Nabídková cena za 1 list barevného tisku na matný papír formátu A4, gramáž 80g, jednostranný tisk v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle vzorce:

                                                   100 x    nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH / hodnocená nabídka x 6%

Počet bodů dosažený každým účastníkem bude přepočten vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria ad 2) a zaokrouhlen na 5 desetinných míst.

 

Ad 3) Nabídce, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu za 1 list barevného tisku A4
na matný papír dle kritéria „Nabídková cena za 1 list barevného tisku na matný papír formátu A4, gramáž 80g, oboustranný tisk v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle vzorce:

                                                     100 x    nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH / hodnocená nabídka x 29%

Počet bodů dosažený každým účastníkem bude přepočten vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria ad 3) a zaokrouhlen na 5 desetinných míst.

 

Ad 4) Nabídce, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu za 1 list barevného tisku A4
na matný papír dle kritéria „Nabídková cena za 1 list barevného tisku na matný papír formátu A4, gramáž 80g, oboustranný tisk, včetně scvaknutí spony pro maximálně 2 listy v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle vzorce:

                                                      100 x    nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH / hodnocená nabídka x 33%

Počet bodů dosažený každým účastníkem bude přepočten vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria ad 4) a zaokrouhlen na 5 desetinných míst.

 

Ad 5) Nabídce, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu za 1 list barevného tisku A4 na lesklý papír dle kritéria „Nabídková cena za 1 list barevného tisku na lesklý papír formátu A4, gramáž 135g, oboustranný tisk včetně 2 ohybů papíru v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle vzorce:

                                                       100 x    nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH / hodnocená nabídka x 24%

Počet bodů dosažený každým účastníkem bude přepočten vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria ad 5) a zaokrouhlen na 5 desetinných míst.

 

Ad 6) Nabídce, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu za 1 list barevného tisku A7
na matný papír dle kritéria „Nabídková cena za 1 list barevného tisku na matný papír formátu A7, gramáž 180g, jednostranný tisk v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle vzorce:

                                                        100 x    nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH / hodnocená nabídka x 2%

Počet bodů dosažený každým účastníkem bude přepočten vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria ad 6) a zaokrouhlen na 5 desetinných míst.

 

Ad 7) Nabídce, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu za 1 list barevného tisku A7
na matný papír dle kritéria „Nabídková cena za 1 list barevného tisku na matný papír formátu A7, gramáž 180g, oboustranný tisk v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle vzorce:

                                                         100 x    nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH / hodnocená nabídka x 2%

Počet bodů dosažený každým účastníkem bude přepočten vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria ad 7) a zaokrouhlen na 5 desetinných míst.

 

Ad 8) Nabídce, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu za 1 list barevného tisku B5 na lesklý papír dle kritéria „Nabídková cena za 1 list barevného tisku na lesklý papír formátu B5, gramáž 135g, brožura, oboustranný tisk v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle vzorce:

                                                         100 x    nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH / hodnocená nabídka x 3%

Počet bodů dosažený každým účastníkem bude přepočten vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria ad 8) a zaokrouhlen na 5 desetinných míst.

 

Výsledné celkové hodnocení nabídek bude vypočteno jako součet výsledných hodnot dílčích hodnotících kritérií ad 1) až ad 8) u jednotlivých nabídek a bude stanoveno pořadí výhodnosti jednotlivých nabídek tak, že nabídka s nejvyšším bodovým ohodnocením bude vybrána jako nejvýhodnější.

 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady účastníka na veškeré služby a dodávky nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu VZ, a to včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu plnění předmětu VZ uvažovat (např. doprava ((maximálně 40 dodávek v poměru Praha 10x / Brno 30x)), balné apod.).

Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodující její výše bez DPH.

V případě podání nabídek více účastníků se shodnou celkovou nabídkovou cenou a při splnění všech zadávacích podmínek stanovených zadavatelem, bude výběr nejvhodnější  nabídky účastníka,   proveden transparentním losem.                

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Čestné prohlášení o tom, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachycen daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Čestné prohlášení, že proti účastníkovi nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo účastník není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla účastníka.

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti předložením prosté kopie:

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

dokladu o oprávnění k podnikání – zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění vztahující se k předmětu veřejné zakázky: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka zadávacího řízení.

 

Všechny doklady postačí předložit v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie požadovaných dokladů předloží vítězný účastník na základě oprávnění zadavatele nejpozději před podpisem Rámcové dohody.

Doklady prokazující základní způsobilost či profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel bude akceptovat doklady z jiných členských států (zejména členských států EU či EHP) prokazující rovnocennou kvalifikaci, jejíž splnění v rámci zadávacího řízení požaduje. Zadavatel zároveň neomezuje účast v soutěži těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě EU. Zadavatel nicméně upozorňuje na povinnost předložit veškeré doklady v českém jazyce, slovenském jazyce, tedy v případě cizojazyčných dokladů a/nebo podkladů v úředně ověřeném překladu.

Lhůta pro prokázání kvalifikace

Účastník prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být součástí nabídky. Zadavatel je oprávněn žádat objasnění kvalifikace či předložení dalších informací a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Neprokázání kvalifikace

Pokud účastník ve své nabídce neprokáže splnění kvalifikace stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále posuzována a hodnocena

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
b) Součástí nabídky bude účastníkem podepsaný návrh rámcové dohody (podle vzoru uvedeného v příloze této Výzvy). Návrh rámcové dohody podepíše osoba oprávněná jednat za účastníka.
c) Nabídková cena bude sestavena podle pokynů zadavatele (viz způsob zpracování nabídkové ceny).

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 2 této Výzvy – Krycí list nabídky (vzor) a bude rozepsána v příloze č. 1 - formulář stanovení nabídkové ceny

Nabídková cena musí být v nabídce účastníka uvedena jako celková cena předmětu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, i vč. DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.

Nabídková cena musí být uvedena v českých korunách. V nabídkové ceně musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.Elektronicky podaná nabídka: Účastník podává nabídku v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese https://www.tendermarket.cz/Z00000550.profil. Nabídka musí být elektronicky podepsána. Listinnou podobu podání nabídek zadavatel neumožňuje. Pro účastníky, kteří nemají zřízen přístup do elektronického nástroje, je nutné si před podáním nabídky podat žádost o registraci a jeho zřízení. Bližší informace účastník nalezne v pravidlech elektronického nástroje pod následujícím odkazem:https://www.tendermarket.cz/provozniRad.seam?cid=117115 v dokumentu „Nový provozní řád (verze 6) platný od 1. 7. 2017“, který si je možno stáhnout ve formátu pdf.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník může podat pouze jednu nabídku a pouze na celý předmět veřejné zakázky, pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, nepřipouští ani podání nabídek na dílčí plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn požadovat od zadavatele vysvětlení k zadávacím podmínkám.Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena elektronicky přes výše uvedený profil zadavatele, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne účastníku vysvětlení k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti zadavatel uveřejní na webových stránkách https://www.esfcr.cz a profilu zadavatele. Pokud bude zadavatel poskytovat některému z účastníků i upřesňující či doplňující informace k veřejné zakázce, poskytne tytéž informace rovněž všem zadavateli známým účastníkům a uveřejní je na webových stránkách https://www.esfcr.cz a na profilu zadavatele.Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek i z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámí všem zadavateli známým účastníkům a uveřejní na webových stránkách https://www.esfcr.cz a profilu zadavatele. V případě takové změny podmínek zadávacího řízení, která může rozšířit okruh možných účastníků, zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila alespoň minimální délku původní lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do posouzení ani hodnocení nabídek.

Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek dodavatelů či vyloučených dodavatelů nebudou vráceny.

Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.

Dodavatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účasti v zadávacím řízení.

Dodavatelé nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a výsledek zadávacího řízení.

Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření rámcové dohody na předmět nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. vyjasnit informace deklarované dodavatelem v nabídkách.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (v aktuálním znění), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Gill, s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno, 60723912

    Datum podpisu smlouvy: 13. 6. 2019

Datum ukončení: 13. 6. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 4. 2019
 
Aktualizováno: 13. 6. 2019