Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti metod práce s lidmi s těžkým a hlubokým postižením

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13309

Název zakázky: Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti metod práce s lidmi s těžkým a hlubokým postižením

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 6. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Helena Zahálková, MBA
  • Telefon: +420466026175
  • E-mail: helena.zahalkova@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Veronika Fejtová
  • Telefon: +420466026491
  • E-mail: veronika.fejtova@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 7. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/). Blíže viz výzva k podání nabídek.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na služby, jejímž předmětem je realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů (akreditace MPSV) pro pracovníky příspěvkových organizací Pardubického kraje, poskytujících sociální služby osobám se zdravotním postižením a osobám s duševním onemocněním. Celkově se jedná o 4 běhy kurzu zaměřeného na vzdělávání v oblasti metod práce s lidmi s těžkým a hlubokým postižením. Kurzy budou realizovány prezenční formou v zařízeních jednotlivých příspěvkových organizací. Minimální rozsah každého běhu kurzu je 6 výukových hodin, přičemž 1 výuková hodina odpovídá 45 minutám. Předpokládaný počet účastníků každého běhu kurzu je 20.

Cílem kurzu je podpořit u pracovníků v příspěvkových organizacích Pardubického kraje transformační procesy, poskytnout jim vzdělávání v oblasti poskytování sociálních služeb komunitní formou, zvýšit jejich kompetence a dovednosti při práci s osobami s těžkým mentálním postižením. Blíže viz výzva k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 59000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Kurzy budou realizovány v období od účinnosti smlouvy (předpoklad srpen 2021) do prosince 2021. Konkrétní termíny jednotlivých kurzů budou stanoveny na základě domluvy vítězného dodavatele s objednatelem do 14 dnů od účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Viz výzva k podání nabídek.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedená dodavatelem v položkovém rozpočtu (Příloha č. 3 výzvy). Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti dvou či více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou rozhoduje o nejvýhodnější nabídce losování, které proběhne za přítomnosti notáře v sídle zadavatele a za účasti účastníků, jejichž nabídkové ceny byly shodné.  Pravidla pro losování sdělí zadavatel dotčeným osobám v předstihu nejméně 5 pracovních dní. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz výzva k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz výzva k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz výzva k podání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně pouze v elektronické podobě. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz výzva k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Výběrové řízení se řídí Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13) a směrnicí O zadávání veřejných zakázek VN/19/16 v platném znění. Zadávání této zakázky nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a aspektů odpovědného zadávání.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 6. 2021
 
Aktualizováno: 16. 8. 2021