Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Třetí klíč k práci - rekvalifikační kurzy

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12617

Název zakázky: Třetí klíč k práci - rekvalifikační kurzy

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Centrum Petrklíč z.s.

Sídlo zadavatele: Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Lucie Kakosová, koordinátor projektu
 • Telefon: +420720576304
 • E-mail: mcpetrklic@seznam.cz

IČ zadavatele: 70812632

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Lucie Soukupová
 • Telefon: +420602469038
 • E-mail: soukupova@domoza-projekt.eu

Lhůta pro podání nabídek: 8. 1. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
DOMOZA projekt s.r.o.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatelů, kteří budou pro Centrum Petrklíč z.s. zajišťovat rekvalifikační kurzy pro osoby pečující o děti do 15 let, jež jsou znevýhodněny na trhu práce a to zejména v lokalitě Sedlčanska (okres Příbram).

Veřejná zakázka je s ohledem na obsahové zaměření jednotlivých kurzů rozdělena na tři dílčí plnění (1. Pracovník v sociálních službách, 2. Pedagog volného času, 3. Ostatní), přičemž pro každé dílčí plnění podává uchazeč samostatnou nabídku. Každé dílčí plnění bude hodnoceno zvlášť.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 928000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
02/2019 - 03/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany (Středočeský kraj, okres Příbram)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek, přičemž je hodnocena pouze nejnižší nabídková cena v Kč. Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH u plátců DPH a konečné ceny u neplátců DPH. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých účastníků tak, že sestaví pořadí účastníků od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny v Kč. Nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč. V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje dřívější čas podání nabídky. Každé dílčí plnění bude hodnoceno zvlášť.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

 • základní způsobilost
 • profesní způsobilost

Základní způsobilost splní dodavatel předložením čestného prohlášení, kterém bude uvedeno, že:

 • nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel může využít vzorové čestné prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy k podání nabídek.

Profesní způsobilost splní dodavatel předložením:

 • Výpisu z obchodního rejstříku - pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky, prostá kopie).
 • Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky tj. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie).
 • Dokladu osvědčujícího dodavatele o tom, že je rekvalifikačním zařízením ve smyslu § 108 odst. 2 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, oprávněným provádět rekvalifikaci (prostá kopie).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Více viz Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny a Požadavek na písemnou formu nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatelé, v souladu s touto Výzvou k podání nabídek stanoví celkovou nabídkovou cenu za celé dílčí plnění zakázky, a to v Kč, včetně všech poplatků a cestovného. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč bez DPH, výše DPH a celkovou cenou vč. DPH u plátců DPH, konečnou cenou u neplátců DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka může být předložena v plném rozsahu pouze v prosté kopii. Zadavatel si však vyhrazuje právo na doložení originálních dokladů na vyžádání. Pro každé dílčí plnění (tzn., 1, 2 nebo 3) podává uchazeč samostatnou nabídku.Nabídka musí být zpracována v českém jazyce ve všech jejích částech, včetně případných prospektů apod. V případě předložení dokladů v jiném než v českém jazyce je dodavatel povinen připojit překlad dokladu. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Nabídka bude zpracována v souladu s touto výzvou k podání nabídek. Zadavatel jako součást výzvy předkládá závazný návrh Smlouvy o realizaci rekvalifikačních kurzů (viz příloha č. 3). Dodavatel doplní do návrhu smlouvy své identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (tj. žlutě označená pole).Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky Třetí klíč k práci - rekvalifikační kurzy a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Dodavatelé mohou využít vzor obálky, který je přílohou č. 4 této výzvy k podání nabídek. Nabídka (resp. Krycí list nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek) musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Členění nabídky:1.Krycí list2.Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti3.Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti4.Doplněný návrh smlouvy o realizaci rekvalifikačních kurzů5.Zmocnění osoby oprávněné jednat za dodavatele (v případě podpisu dokladů jinou osobou než je osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele dle obchodního či jiného rejstříku)

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku pro každé dílčí plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek a to na email zástupce zadavatele soukupova@domoza-projekt.eu. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je vázán svou nabídkou 90 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Zadavatel může výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu, a to nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 528560.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DP č. 1 Pracovník v sociálních službách MAVO s.r.o., Černošická 20, 252 28 Vonoklasy, IČO 625 79 461

  Datum podpisu smlouvy: 11. 2. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DP č. 3 OstatníMAVO s.r.o., Černošická 20, 252 28 Vonoklasy, IČO 625 79 461

  Datum podpisu smlouvy: 23. 4. 2019

Zrušené části zakázky: DP č. 2 Pedagog volného času

Datum ukončení: 23. 4. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 12. 2018
 
Aktualizováno: 24. 4. 2019