Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tvorba a aktualizace strategických dokumentů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13729

Název zakázky: Tvorba a aktualizace strategických dokumentů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 1. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Svazek obcí Horní Labe

Sídlo zadavatele: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Dagmar Sahánková
 • Telefon: +420499404730
 • E-mail: starostka@muhostinne.cz

IČ zadavatele: 71169431

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Alena Rückerová
 • Telefon: +420603412846
 • E-mail: alena.ruckerova@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 2. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://tenderarena.cz/profily/SOHL

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby (zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona)

Cílem realizace veřejné zakázky je zpracování 10 strategických dokumentů pro optimální rozvoj infrastruktury v obcích. Dále jde o zpracování strategického dokumentu pro SOHL, který jednotlivé obce sdružuje a zpracování tří tematických koncepcí, které řeší pro mikroregion aktuální témata – oblast systému třídění a sběru odpadů, oblast řešení čištění odpadních vod a oblast rozvoje cyklodopravy.

Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí v souladu s § 35 zákona. Zadavatel uzavře smlouvu v každé části veřejné zakázky s jediným dodavatelem, který se na základě hodnocení umístí na 1. místě v pořadí a splní podmínky účasti v zadávacím řízení. Zadavatel vymezil předmět plnění pro jednotlivé části následujícím způsobem:

Část č. 1: Strategické dokumenty pro obce

Část č. 2: Strategický dokument SOHL

Část č. 3: Koncepce systému třídění a sběru odpadů pro SOHL

Část č. 4: Koncepce řešení čištění odpadních vod pro SOHL

Část č. 5: Koncepce rozvoje cyklodopravy pro SOHL

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2791500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
pro část 1 a 2 VZ: 31.12.2021 a pro část 3,4,5: 31.10.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena - 90%
 • Zkušenost realizačního týmu - počet významných zakázek nad rámec technického kvalifikačního kritéria - 10%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být předložena pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

Nabídka bude předložena v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce a součástí této nabídky musí být návrh smlouvy v editovatelném formátu (např. *.doc, *. docx).

 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.       

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace

Vyplněné a podepsané čestné prohlášení o zpracování dokumentů v souladu s uvedenými dokumenty_příloha č. 5 ZD

Vyplněný položkový rozpočet pro část 1 VZ_příloha č. 8 ZD

Vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky pro tu část VZ, do které podává dodavatel nabídku_příloha č. 9, 10 nebo 11 ZD

Vyplněnou tabulku hodnotících kritérií pro část VZ, do které podává dodavatel nabídku_příloha č. 12 ZD

Harmonogram plnění jednotlivých fází díla

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem v ZD

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel požaduje zpracování celkové nabídkové ceny za celé plnění předmětu pro každou část veřejné zakázky.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny v zadávací dokumentaci a ve vzoru Smlouvy.

Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede účastník zadávacího řízení) a nabídková cena včetně DPH,
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s plněním předmětu veřejné zakázky,
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění v každé části veřejné zakázky
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu pro část 1 VZ. Účastník zadávacího řízení je povinen ocenit veškeré položky uvedené v položkovém rozpočtu, neocenění jakékoliv položky stejně tak zařazení či „rozpuštění“ určitého druhu práce pod jinou, než k tomu určenou položku oceněného výkazu výměr bude mít za následek vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Oceněný položkový rozpočet bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy pro část 1.
Pro případ, že zadávací dokumentace obsahuje excelovské soubory (ve formátu *.xls), zadavatel uvádí, že jakékoliv funkce (výpočtové vzorce) nastavené v daných souborech nejsou považovány za zadávací podmínky veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se dle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídky v elektronické podobě musí být podány v souladu s § 28 odst. 1 písm. i) zákona prostřednictvím profilu zadavatele, jehož adresa je uvedena jako součást základních identifikačních údajů zadavatele.Zadavatel umožní podání nabídek pouze v elektronické formě. Elektronická adresa pro podání nabídek: https://tenderarena.cz/profily/SOHLVeškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Nabídky mohou být podány pouze v českém nebo slovenském jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Tyto informace dodavatel uvede do Krycího listu nabídky, který je přílohou ZD.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé části VZ.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace

Vyplněné a podepsané čestné prohlášení o zpracování dokumentů v souladu s uvedenými dokumenty_příloha č. 5 ZD

Vyplněný položkový rozpočet pro část 1 VZ_příloha č. 8 ZD

Vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky pro tu část VZ, do které podává dodavatel nabídku_příloha č. 9, 10 nebo 11 ZD

Vyplněnou tabulku hodnotících kritérií pro část VZ, do které podává dodavatel nabídku_příloha č. 12 ZD

Harmonogram plnění jednotlivých fází díla

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13).

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1851000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): M.C.TRITON, spol. s r.o.Praha 6, Evropská 846/176a, PSČ 160 00IČ: 49622005

  Datum podpisu smlouvy: 26. 4. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GaREP, spol. s r.o.náměstí 28. října 1896/3, Černá Pole, 602 00 BrnoIČ: 60702672

  Datum podpisu smlouvy: 26. 4. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ARCH consulting s.r.o.Sluštická 873/6, Strašnice, 100 00 Praha 10IČ: 28779479

  Datum podpisu smlouvy: 26. 4. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5IČ: 47116901

  Datum podpisu smlouvy: 26. 4. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CityTraffic, s.r.o.Na Moráni 360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2IČ: 46345761

  Datum podpisu smlouvy: 26. 4. 2021

Zrušené části zakázky: -

Datum ukončení: 29. 4. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 1. 2021
 
Aktualizováno: 13. 5. 2021