Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tvorba formulářů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12847

Název zakázky: Tvorba formulářů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Svitavy

Sídlo zadavatele: 56802 Svitavy - Předměstí, T. G. Masaryka 5/35

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: 56802 Svitavy - Předměstí, T. G. Masaryka 5/35
 • Telefon: +420461550311
 • E-mail: starosta@svitavy.cz

IČ zadavatele: 00277444

DIČ zadavatele: CZ00277444

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Petr Vlášek
 • Telefon: +420607965711
 • E-mail: vlasek.zakazky@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zadavatel, Město Svitavy, požaduje dodání a zavedení systému inteligentních formulářových aplikací, které umožní elektronizaci komunikace a procesů s občany a organizacemi správního obvodu Obce s rozšířenou působností Svitavy. Více v příloze č. 1 této výzvy.

Předmětem díla jsou následující činnosti:

Možnost implementace do informačního systému města Svitavy

Možnost implementace nástroje pro anonymizaci formulářů pro další zpracování

Implementace systému na WEBové stránky města

Využití systému jak pro internet, tak pro intranet

Uživatelské prostředí pro úpravu a tvorbu formulářů odběratelem bez nutnosti zásahu dodavatele

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 921111,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
2 měsíce od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Jediným hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

  Nabídky budou seřazeny od nejnižší ceny v Kč bez DPH k nejvyšší. Zadavatel vybere jako nejvýhodnější tu, která splní podmínky zadávací dokumentace a bude obsahovat nejnižší cenu v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Reference na podobné zakázky. Zadavatel požaduje min. 2 obdobné zakázky,  tzn. dodání a zavedení systému inteligentních formulářových aplikací v hodnotě min. 500.000,-- Kč bez DPH za zakázku, které realizoval dodavatel v posledních 3 letech před podáním nabídek. Dodavatel předloží osvědčení od objednatelů, ze kterých bude jednoznačně zřetelné splnění těchto podmínek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz příloha

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel vyplní přílohu č. 2 této výzvy – krycí list. Nabídková cena bude platná po celou dobu plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Dále v obálce bude nabídka v elektronické podobě na datovém nosiči.Elektronické podávání není přípustné.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel vyplní přílohu č. 2 této výzvy – krycí list. Nabídková cena bude platná po celou dobu plnění.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky jsou upraveny přílohou č. 3 této výzvy – Návrh smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9 na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Procesní pochybení

Datum ukončení: 22. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 6. 2019
 
Aktualizováno: 25. 7. 2019