Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Ubytování pro znevýhodněnou mládež v Itálii

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10900

Název zakázky: Ubytování pro znevýhodněnou mládež v Itálii

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 12. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: HANDI HELP SERVIS, v.o.s.

Sídlo zadavatele: Koperníkova 118, Nový Bohumín 73581

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jakub Klus, 731902700, handihelpservis@seznam.cz

IČ zadavatele: 27848124

DIČ zadavatele: CZ27848124

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Karin Klusová
 • Telefon: 603319612
 • E-mail: KKlusova@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 12. 2016 09:00

Místo pro podání nabídek:
Koperníkova 118, Nový Bohumín 73581

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1700000,00 bez DPH

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva k podání nabídek

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva k podání nabídek

Soubory ke stažení:

Registrační číslo projektu

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000625

Název projektu

Šance pro znevýhodněnou mládež

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Ubytování pro hendikepované osoby ze MSK v Itálii:

 

Místo pobytu: COSENZA (RENDE)

 

Rozsah pobytu: 2 měsíce, tj. 60 dní (59 nocí)* - každý běh

 

Požadavky na ubytování pro mladé handicapované osoby:

 • 1. běh: 1. kvartál roku 2017 (leden – březen) ubytování 8 osob**.
 • 2. běh: 3. kvartál roku 2017 (červenec – září) ubytování pro 10 osob**.

 

 • Minimálně dvouhvězdičkové ubytování, všechny osoby společně v jednom zařízení
 • Dvou až pětilůžkové pokoje.
 • Ubytování s bezbariérovým přístupem a pokoje přizpůsobené pro hendikepované osoby.
 • Sociální zařízení (sprcha, toaleta) max. pro 5 osob.
 • Bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi).
 • Televize s USB vstupem na pokoji, případně ve společenské místnosti pro více osob
 • Úklid, ložní prádlo (min. 1x týdně obměna)
 • Společná kuchyň se základním vybavením (min. příbory, talíře, sklenice, hrnce) vč. spotřebičů: lednička, sporák, mikrovlnná trouba, společná prádelna či k dispozici pračka a žehlička s žehlicím prknem v ubytovacím zařízení
 • Veškeré další poplatky zahrnuty v ceně ubytování (např. turistické taxy)
 • Dostupnost ubytovacího zařízení městskou dopravou

 

 

Požadavky na ubytování pro doprovod (zaměstnance zadavatele):

 •       běh: 1. kvartál roku 2017 (leden – březen) ubytování 1 osoba.
 •       běh: 3. kvartál roku 2017 (červenec – září) ubytování pro 1 osoba.

 

 • Minimálně dvouhvězdičkové ubytování
 • Jednolůžkový pokoj/apartmán s vlastním sociálním zařízením
 • Připojení k internetu, televize s USB vstupem na pokoji/apartmánu
 • Úklid, ložní prádlo + výměna (min. 1x týdně)
 • Společná kuchyň s vybavením vč. spotřebičů: lednička, sporák, mikrovlnná trouba, společná prádelna či k dispozici pračka a žehlička s žehlicím prknem v ubytovacím zařízení
 • Veškeré další poplatky zahrnuty v ceně ubytování (např. turistické taxy)
 • Dostupnost ubytovacího zařízení městskou dopravou

 

V nabídce dodavatel uvede přesnou specifikaci ubytování, název a adresu zařízení, dostupnost do centra a okolí COSENZA (RENDE) v km (max. 15 km), s vedením možností spojení, vybavení pokojů/apartmánů včetně vybavení kuchyně, nabídku služeb ubytovacího zařízení, fotografie zařízení (min. soc. zařízení, kuchyňky, pokojů), odkaz na webové stránky zařízení.

 

Pozn.

* Počet nocí může být změn (+/- 2 noci) v návaznosti na termíny letů leteckých společností (doprava ČR-IT-ČR), přesný počet dní bude upřesněn 7 dní před příjezdem účastníků.

** Celkový počet mladých handicapovaných osob bude 18 pro oba běhy, rozložení v jednotlivých bězích zatím není pevně stanoveno. Zadavatel předpokládá, že v první běhu pojede menší počet (tj. 6-8 osob) a v druhém běhu více osob (tj. 10-12 osob), tzn. přesný počet pro jednotlivé běhy je pouze předpokládaný, bude upřesněn. Přesný počet osob zadavatel upřesní 7 dní před příjezdem.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

Předpokládaná hodnota zakázky 1  700  000 Kč bez DPH.

 

Cena zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

Zadavatel nemůže přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Nedodržení limitní ceny znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem v této Výzvě a vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.

 

Nabídková cena veřejné zakázky představuje celkovou cenu vč. všech nákladů související s realizací zakázky. Jedná se o cenu za oba běhy a pro obě poptávané skupiny (handicapované osoby, doprovod od zadavatele).

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

-2 běhy - 2 měsíce, tj. 60 dní - na každý běh

 • 1. běh: 1. kvartál roku 2016 (leden – březen)
 • 2. běh: 3. kvartál roku 2017 (červenec – září)

(přesné termíny ubytování budou upřesněny minimálně 7 dní před příjezdem)

Místo dodání / převzetí plnění

Itálie, COSENZA (RENDE)

Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem bude:

-Nejnižší nabídková cena.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše v absolutní hodnotě uvedené v nabídce, jedná se o cenu v Kč bez DPH. Jedná se o cenu za celý předmět zakázky.

 

Hodnocení:

Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět zakázky, budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší hodnotu nabídkové ceny. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

 

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Základní požadavky na prokázání kvalifikace/způsobilosti dodavatele jsou stanoveny zadavatel následovně:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) – z dokladu musí být zřejmé, že dodavatel má oprávnění k podnikání min. v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Doložení je dostačující v prosté kopii.
 • Čestné prohlášení o tom, že dodavatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doložení je dostačující v prosté kopii a nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci/způsobilost výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Dodavatel předloží ve své nabídce tyto dokumenty:

-Titulní strana, krycí list nabídky (Příloha č. 1), krycí list bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (případně osobou jednání na základě plné moci, plná moc musí být doložená),

-Obsah nabídky obsahující čísla stránek jednotlivých kapitol

-Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele (blíže viz Základní požadavky na prokázání kvalifikace)

-Popis předmětu zakázky – předmětem zakázky bude popis zajištění ubytování v COSENZA (RENDE) + nejbližší okolí dle kap. Popis (specifikace) předmětu zakázky

-Návrh smlouvy o zajištění ubytování (Příloha č. 2). Návrh bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

-Nabídková cena – blíže specifikováno v následujícím odstavci

-Potvrzení ubytovacího zařízení o možnosti zajištění ubytování v rozsahu 60 dní v období určeného v kapitole Lhůta dodání.

-Další dokumenty k předmětu zakázky dle zvážení dodavatele

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako limitní, nejvýše přípustná. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s předmětem zakázky, bude zahrnovat místní poplatky a rizika spojená s kurzy měn, včetně veškerých nákladů dodavatele.

Nabídková cena bude platná po celou dobu trvání zakázky.

Celkovou nabídkovou cenu dodavatel uvede v návrhu smlouvy o zajištění ubytování, krycím listu.

Zpracování nabídkové ceny ve členění na jednotlivé běhy (1. běh, 2. běh) a dále Ve specifikaci: Cena za 1 osobu/noc bez DPH a dále cena za 59 nocí pro 1 osobu; a to ve  členění na ubytování pro handicapované osoby a pro doprovod zadavatele. Cena bude zahrnovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v Popisu (specifikaci) předmětu zakázky a v souladu s celou výzvou a smlouvou o zajištění ubytování.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude předložená v jednom originále a jedné kopii na CD (elektronická verze bude obsahovat kompletní nabídku ve formátu PDF)

Nabídka včetně všech jejich příloh bude řádně spojena/svázána do jednoho svazku a zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky.

Všechny listy nabídky i příloh budou řádně očíslovány a to vzestupně od č. 1.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může dodavatel zaslat elektronicky e-mailem na adresu handihelpservis@seznam.cz. Zadavatel zašle dodatečné informace (odpověď na dotaz) nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o dodatečné informace. Dodatečné informace včetně znění dotazů, poskytne zadavatel všem známým zájemcům o veřejnou zakázku a zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Zadavatel může dodatečné informace poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky

 

Zadavatel stanovuje tyto požadavky pro zpracování nabídky:

 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění, nabídka musí obsahovat celý předmět zakázky.
 • Platební podmínky a další smluvní požadavky jsou obsaženy ve smlouvě o zajištění ubytování (Příloha č. 2), dodavatel podpisem smlouvy souhlasí s navrženými ustanoveními a podmínkami obsaženými v této smlouvě.
 • Dodavatel nese své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení bez nároku na jejich náhradu zadavatelem.
 • Nabídka bude zpracována v souladu s  Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 a v souladu s pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 5).
 • Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v souladu s kap. 20.10 Obecné částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, kap. 20.10. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za škody, případně ušlý zisk způsobený zrušením výběrového řízení a nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí na veřejné zakázce. Zadavatel nebude zvát dodavatele k otevírání obálek s nabídkami.

-

 

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (revize č. 5 s účinnosti od 1.10.2016), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, i přesto, že v některých částech této Výzvy se na jednotlivá ustanovení zákona odkazuje.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 12. 2016
 
Aktualizováno: 26. 1. 2017