Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13657

Název zakázky: Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Úřad práce České republiky

Sídlo zadavatele: Dobrovského 1278/25, Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Petr Klimpl, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích
  • Telefon: +420950144300
  • E-mail: petr.klimpl@uradprace.cz

IČ zadavatele: 72496991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Petra Holečková
  • Telefon: +420950144324
  • E-mail: petra.holeckova@uradprace.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 11. 2020 08:00

Místo pro podání nabídek:
elektronická forma podání; evidenční číslo zakázky v NEN: N006/20/V00026639

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR – Krajskou pobočku v Pardubicích na pracovišti v Chrudimi.  
Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 3 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 97680,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
od 1. 2. 2021 – do (individuálně dle každého projektu)

Místo dodání / převzetí plnění:
Chrudim

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

specifikováno v ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

specifikováno v ZD

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

specifikováno v ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě pro každou část VZ samostatně, a to prostřednictvím elektronického nástroje NEN na adrese https://nen.nipez.cz a musí být šifrovány prostřednictvím certifikátu veřejného klíče, který je zadavatelem poskytován na profilu zadavatele spolu se ZD.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky.

Požadavek na jednu nabídku:
VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 3 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ. Na každou jednotlivou část zakázky se podává samostatná nabídka.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ poskytne vysvětlení ZD na základě písemné žádosti dodavatele zaslané prostřednictvím elektronického nástroje NEN v souladu s ustanoveními o elektronické komunikaci uvedenými v kapitole č. 10 - Podání a otevírání nabídek, elektronická komunikace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 82740.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): VV TOP s.r.o, Podolská 1739/38, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 49977202

    Datum podpisu smlouvy: 30. 4. 2021

Datum ukončení: 30. 4. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 10. 2020
 
Aktualizováno: 28. 5. 2021