Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12202

Název zakázky: Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 3. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Kopřivnice

Sídlo zadavatele: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Kamil Žák - vedoucí odboru majetku města
 • Telefon: +420556879790
 • E-mail: kamil.zak@koprivnice.cz

IČ zadavatele: 00298077

DIČ zadavatele: CZ00298077

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Dominika Komárková, DiS., společnost Výběrovka, s.r.o., Podzámčí 482/62 , 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
 • Telefon: +420596613482
 • E-mail: dominika.komarkova@vyberovka.eu

Lhůta pro podání nabídek: 9. 4. 2018 09:30

Místo pro podání nabídek:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice. Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny, a to v pondělí a ve středu od 8:00 – 11:30 a 12:30 - 17 :00 hod, v úterý a čtvrtek od 08:00 – 11:30 a 12:30 - 14:00 hod a v pátek od 08:00 – 11:30 hod., nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek uvedené ve výzvě k podání nabídek. Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. podatelny Městského úřadu Kopřivnice. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem, tzn. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace Územní energetické koncepce města Kopřivnice včetně místních částí (dále jen ÚEK) v souladu se všemi požadavky platného znění  zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a  nařízení vlády 232/2015 Sb. o státní koncepci a územní energetické koncepci. Místními částmi města Kopřivnice jsou Kopřivnice, Lubina, Mniší, Vlčovice.

Předmětem zakázky je rovněž:

 • organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, po celou dobu trvání zakázky, min. v periodě 1 x za 30 kalendářních dnů, počínaje účinností smlouvy o dílo, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů. Konkrétní termín výrobního výboru v dané periodě bude smluvními stranami vždy písemně dohodnut, za písemnou formu se považuje i e-mail. Výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí dokumentace ÚEK a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. Výrobní výbor bude vždy trvat dle potřeby obou smluvních stran.
 • účast na jednáních organizovaných objednatelem, jejichž předmětem bude projednání ÚEK s odbornými pracovníky úřadu, zástupci firem, veřejnosti a členy zastupitelstva města
 • Územní energetická koncepce analyzuje možné způsoby zásobování daného území palivy a energií, včetně potenciálu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie a navrhuje cíle, nástroje a opatření pro efektivní energetické hospodářství v tomto území s výhledem na delší období (zpravidla dvaceti let). Vychází při tom ze Státní energetické koncepce, územního plánu daného území a z potřeb hospodářského a společenského rozvoje s důrazem na ochranu životního prostředí a šetrné nakládání s přírodními zdroji. Územní energetická koncepce je definována zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a její podrobné náležitosti určuje příslušné nařízení vlády (232/2015 Sb.).
 • Při zpracování Územní energetické koncepce města Kopřivnice včetně místních částí budou respektovány požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Územní energetická koncepce je strategickým dokumentem, který stanovuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni města.
 • Obsah energetické koncepce je stanoven prováděcím předpisem, a sice nařízením vlády č. 232/2015 Sb.

      - rozbor trendů vývoje poptávky po energii
      - rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií
      - hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie
      - hodnocení ekonomicky využitelných úspor
      - základní cíle
      - nástroje pro dosažení stanovených cílů
      - řešení systému nakládání s energií

Další podrobnosti k předmětu veřejné zakázky (díla) a způsobu jeho plnění jsou součástí zadávací dokumentace a podrobných podmínek veřejné zakázky, která je přílohou č. 1 této výzvy, a v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 Zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 413000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení: po podpisu Smlouvy o dílo (dále také SoD) předpokládaný termín podpisu SoD 8.6.2018 Nejzazší termín ukončení a předání kompletního díla: 2.11.2018 Dílo může být předáno i v dřívějším termínu.

Místo dodání / převzetí plnění:
Předmět zakázky (dílo) bude proveden v okamžiku, kdy bude dokončen, tedy bude předvedena jeho způsobilost sloužit ke sjednanému účelu, a bude předán. Místem předání je sídlo zadavatele. O předání a převzetí dokončeného předmětu zakázky bude sepsán protokol. Způsob předání předmětu zakázky je uveden v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 5 Zadávací dokumentace.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny bez DPH vzestupně od nejnižší nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší.

Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

V případě shody nejnižší nabídkové ceny bude vítězná nabídka vybrána losem. Losování bude mechanické. K losování budou přizvání zástupci dotčených dodavatelů a notář, který osvědčí průběh losování. Zástupci dotčených dodavatelů budou písemně vyrozuměni o termínu losování nejméně pět dnů předem.

 

O výsledku hodnocení, resp. Výběru informuje dodavatele, kteří nebyli vyloučení při posuzování úplnosti, do 10 pracovních dní oznámením na portálu www.esfcr.cz.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace, nesplnění dále uvedených podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění této zakázky je dodavatel, který v nabídce předložil:

1) čestné prohlášení dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace – základní způsobilost. Čestné prohlášení bude opatřeno datem a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. (viz. bod 10.2.1 Zadávací dokumentace).
2) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v něm dodavatel zapsán. (viz. bod 10.2.2 Zadávací dokumentace)
3) seznam významných služeb poskytnutých a dokončených za posledních 10 let před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele:
- s limitem min. 1 služby obdobného charakteru, tj. obdobné služby, jejichž předmětem bylo zpracování nebo aktualizace územní energetické koncepce obce, mikroregionu, kraje, hlavního města Prahy,
- s finančním objemem min. 150.000,00 Kč bez DPH na každou z nich.

 Seznam bude opatřen datem a podepsán dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. (viz. bod 10.2.4 Zadávací dokumentace)

 

Zadavatel připouští prokázání splnění kvalifikace uvedené pod body 10.2.1 až 10.2.4 ZD předložením souhrnného čestného prohlášení dle přílohy č. 2.2 zadávací dokumentace, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje.

Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie výše uvedených dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

 

 • Bližší informace viz bod. 10 Zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
2) Nabídka bude zpracována v českém jazyce
3) Nabídka bude obsahovat:

    a. Krycí list nabídky v rozsahu vzoru uvedeného v příloze č. 1 Zadávací dokumentace
    b. Plná moc k podepisování (originál nebo úředně ověřená kopie) – v případě, že za dodavatele jedná osoba oprávněná k jeho zastupování na základě plné moci

    c. Prokázání kvalifikace dle požadavků této výzvy
    d. Doplněný a oprávněnou osobou podepsaný závazný návrh Smlouvy o dílo dle přílohy č. 5 Zadávací dokumentace

Dále viz. bod 6 Zadávací dokumentace.

Předložením nabídky poskytuje uchazeč souhlas se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění smlouvy uzavřené s vítězným dodavatelem.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být stanovena jako cena konečná a nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s řádným a kompletním předáním předmětu zakázky (díla). Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách bez DPH.

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající legislativní změně.

Dále viz. bod 12 Zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
1.Nabídku podá uchazeč v listinné podobě, v českém jazyce, v jednom vyhotovení v uzavřené obálce s označením „Uzemní energetická koncepce města Kopřivnice – NEOTVÍRAT“2.Nabídka musí být podepsána dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce do krycího listu (viz. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace) uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Požadavek na dodatečné informace doručí dodavatel na adresu dominika.komarkova@vyberovka.eu, kontaktní osoba Bc. Dominika Komárková, DiS., Tel.: +420 596 613 482.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Dále viz. bod 5.2 Zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1. Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky;

b) byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky nebo nabídky, které jsou v rozporu s požadavky podle bodu kap. 20.2 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost;

c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/zadávací dokumentaci;

d) smlouvu se zadavatelem odmítli uzavřít všichni dodavatelé, s nimiž bylo možné smlouvu uzavřít, příp. neposkytli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy;

e) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě není možné.

 

2. Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

a) v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval;

b) dodavatel vyzvaný k uzavření smlouvy odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost

c) zadavateli byla podána pouze jedna úplná nabídka

 

3. Zadavatel má právo dodatečně změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky před skončením lhůty pro podání nabídek, v tom případě zadavatel lhůtu pro podání nabídek přiměřeně prodlouží.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy zadavateli originály či ověřené kopie oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v něm dodavatel zapsán. Tyto dokumenty mohou být nahrazeny originálem nebo ověřenou kopí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 280700.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ENERGO-ENVI, s.r.o., Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 29054672, Ing. Miroslav Mareš, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 2. 5. 2018

Datum ukončení: 2. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 3. 2018
 
Aktualizováno: 4. 5. 2018