Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Územní koncepce pro město Hanušovice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13432

Název zakázky: Územní koncepce pro město Hanušovice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 5. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Hanušovice

Sídlo zadavatele: Hlavní 92, Hanušovice 788 33

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Marek Kostka
 • Telefon: +420603885388
 • E-mail: kostka@mu-hanusovice.cz

IČ zadavatele: 00302546

DIČ zadavatele: CZ00302546

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Karel Hošek
 • Telefon: +420725140504
 • E-mail: hosek@hornipomoravi.eu

Lhůta pro podání nabídek: 1. 6. 2020 08:05

Místo pro podání nabídek:
Hlavní 92, 78833 Hanušovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou odborné poradenské služby v oblasti analýz, plánování a architektonických činností nezbytných pro tvorbou čtyř architektonických koncepcí revitalizace území v různých lokalitách města Hanušovice. Vytvořené koncepce nebudou sloužit pro realizaci řízení dle stavebního zákona.

Město Hanušovice pro účely svého dalšího rozvoje a zvýšení efektivity vypracovalo architektonicko – urbanistickou vizi města (dostupná ZDE:https://www.hanusovice.info/mesto/vizualizace-hanusovic-1/ od 27. 11. 2019).  Tento dokument obecně vytváří zásady pro budoucí rozvoj a identifikuje hlavní možnosti rozvoje především v rámci urbanismu. Tato vize je podkladem pro požadované níže uvedené tři koncepce (vyjma koncepce historická část města Hanušovice).  

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1178247,93 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.5.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Hanušovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • nabídková cena v Kč bez DPH - váha 90 %

 • zkušeností hlavního řešitele díla - váha 10 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost

  Základní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky analogicky ve smyslu § 74 zákona. Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzor prohlášení v Příloze č. 2 čestné prohlášení).

  Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

  Profesní způsobilost

  Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 2) nebo kopií těchto dokladů:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů od data podání nabídky.
  živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky tzn. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků a zároveň projektová činnost ve výstavbě.
  doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele a osob, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, což doloží osobou hlavního řešitele (viz příloha č. 2 této výzvy), které se budou plně podílet na realizaci zakázky. Hlavní řešitel musí disponovat diplomem o získání akademického titulu Ing. arch, vysokoškolský diplom hlavního řešitele stačí doložit v prosté kopii;

  Technické způsobilost

  Splnění technické kvalifikace pro veřejnou zakázku prokáže dodavatel tak, že předloží:

  seznam referenčních zakázek, ve kterém uvede minimálně 2 zakázky prokazující splnění stejného nebo obdobného předmětu zadávacího řízení s finančními náklady na jednotlivé dodávky minimálně 500.000 Kč bez DPH, na které se podílel jako dodavatel vč. osoby uvedené jako hlavní řešitel v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení; za obdobnou dodávku se považuje poskytnutí služeb spojených s tvorbou studie rozvojových ploch, architektonická studie revitalizace území a obdobné. Seznam bude obsahovat název a rozsah zakázky, hodnotu zakázky, dobu plnění a kontakt pro ověření reference. Účastník k předložení seznamu obdobných zakázek může využít vzorový formulář přílohy č. 2.
  délku praxe hlavního řešitele na pozici architekta dosahující minimálně 3 let v oboru tvorby architektonických studií či koncepci. Účastník k doložení způsobilosti může využít vzorový formulář, který je přílohy č. 2 této výzvy;

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí:

Vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1;
Vyplněné čestné prohlášení o prokázání splnění kritérií kvalifikace – viz příloha č. 2 a přílohy (tj. kopie diplomu);
Návrh smlouvy o dílo – viz příloha č. 3;
Další doklady požadované ve výzvě (např. plná moc).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude hodnocena bez jakýchkoliv poskytnutých slev nebo srážek. Účastník je povinen v krycím listu a návrhu smlouvy uvést nabídkovou cenu bez jakýchkoliv poskytnutých slev. Hodnotící komise stanoví pořadí přijatých nabídek dle nabízené ceny zakázky vzestupně od nejlevnější po nejdražší. Nejvýhodnější nabídkou dle tohoto kritéria je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT – Územní koncepce pro město Hanušovice“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Město Hanušovice zrušilo výběrové řízení na dodavatele Územní koncepce pro město Hanušovice, a to z důvodu zjištěny vážné nesrovnalosti ve výzvě k podání nabídek.

Datum ukončení: 16. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 5. 2020
 
Aktualizováno: 19. 6. 2020