Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

V 00526B – Automatizace služeb MěÚ Moravské Budějovice – dodávka POB

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13920

Název zakázky: V 00526B – Automatizace služeb MěÚ Moravské Budějovice – dodávka POB

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 11. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Moravské Budějovice

Sídlo zadavatele: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta
  • Telefon: +420568408319
  • E-mail: starosta@mbudejovice.cz

IČ zadavatele: 00289931

DIČ zadavatele: CZ00289931

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát
  • Telefon: +420732837223
  • E-mail: verejnezakazky@sklegal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 11. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky se podle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně v českém jazyce, a to v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického E-ZAK na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00289931

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění této zakázky je dodání Portálu občana, resp. pouze klientského rozhraní, kterým budou nabízeny automatické služby občanům města nebo ČR, rozumí se webová část – Portál občana (dále POB). Toto rozhraní pouze zprostředkovává výměnu dat (či zobrazuje informace o průběhu podání občanovi), ale nerealizuje vlastní automatický proces. Vlastní provedení automatických služeb v rámci agendového informačního systému je řešeno v rámci jiného plnění a není součástí této zakázky. Plnění v sobě obsahuje zaslání XML dat z formulářů na definované rozhraní (viz níže), vytvoření odpovídajících formulářů, zobrazení odpovědi o stavu podání (např. platba přijata, výši částky k zaplacení apod.) a identifikaci občana přes rozhraní e-identity poskytované státem.

Úplným elektronickým podáním u této zakázky se rozumí předání XML dat z formuláře na definované rozhraní a zobrazení zpětného výstupu o výsledku podání. Samotné provedení například zaúčtování platby v agendovém informačního systému není součástí této zakázky.

Součástí plnění je licence pro webový přístup pro občany města pro vzdálenou realizaci služeb (zaplacení poplatku apod.) a užití v souladu s níže uvedenými funkčními požadavky.

Součástí ceny je i technická podpora na 1 rok, kterou účastník vyčíslí podle dodaného rozpočtu. Technickou podporu ostatních výrobců (např. Microsoft SQL, Microsoft Exchange apod.), které jsou k dispozici v současném prostředí zadavatele, není nutné zahrnout do ceny. Pokud však účastník pro svůj produkt využívá jinou platformu, pak tyto poplatky nutné k provozu na 1 rok zahrne do ceny plnění (např. jiná databáze apod.)

POB poběží na vyhrazeném virtuálním hardware s infrastrukturními licencemi současného prostředí nebo dodanými prostředky, který bude připraven podle požadavků účastníka, ale vždy v rámci technických možností stávajícího prostředí.

POB bude zpracován v souladu s vizuální identitou stávajícího webového rozhraní zadavatele tak, aby vzhledově a funkčně navazoval na stávající prostředí.

Podrobně viz zadávací dokumentace v příloze.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 280000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba zahájení plnění veřejné zakázky: s podpisem smlouvy. Předpokládaná doba ukončení plnění veřejné zakázky: 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Nejpozději do 30.6.2022. Podrobnosti viz harmonogram postupu ve smlouvě o dílo.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou v souladu s ustanovením čl. 20.6 Pravidel a přiměřeně dle § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Nabídky budou seřazeny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka je s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splněním kvalifikace se v tomto případě rozumí:

a) prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona

b) prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona

c) prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona

Lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace je lhůta pro podání nabídek. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ (viz § 53 odst. 4 ZZVZ). Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Změny kvalifikace účastníka je tento povinen doložit dle § 88 ZZVZ.

Podrobně viz zadávací dokumentace v příloze.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku zpracujte písemně v elektronické podobě v českém jazyce v tomto doporučeném členění a uspořádání:

a) krycí list nabídky
b) doklady prokazující splnění základní způsobilosti
c) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
d) doklady prokazující splnění technické kvalifikace
e) podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky čl. 8 zadávací dokumentace
f) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, čestná prohlášení apod.)

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je její příloha č. 3 (návrh smlouvy o dílo, dále jen „smlouva“). Zadavatel výslovně požaduje použití závazného návrhu smlouvy uvedeného v příloze této zadávací dokumentace.

Účastník není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny v neprospěch zadavatele (zejména jsou nepřípustná jakákoliv ujednání o smluvních pokutách či přirážkách k cenám, které účastník uvede ve výkazu výměr). Účastník je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje, které v žádném případě nesmí znevýhodnit zadavatele.

Každý účastník předloží v rámci své nabídky všechny přílohy návrhu smlouvy.

V návrhu smlouvy o dílo je účastník povinen plně respektovat vedle níže uvedených obchodních podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. Nedodržení obchodních podmínek může být důvodem k vyřazení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě a ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem viz zadávací dokumentace v příloze.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění:

a) celková nabídková cena bez DPH
b) DPH z celkové nabídkové ceny bez DPH
c) celková nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky, jež je přílohou této zadávací dokumentace. Zhotovitel přiloží naceněný rozpočet dílčích položek.

Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré dodatečně vzniklé náklady účastníka.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně v českém jazyce, a to v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického E-ZAK na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00289931

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel v souladu s § 107 ZZVZ vyloučí účastníka, který doloží více než 1 nabídku tak, jak je definována v tomto paragrafu.

Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem smlouvy ověřit skutečné majitele s ohledem na ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů postupem dle § 122 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ.

Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady nesou účastníci sami.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení z důvodů uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídek dle čl. 7.3.5 Pravidel.

Zadavatel si přiměřeně dle § 53 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost oznámit vyloučení účastníka výběrového řízení nebo oznámení o výběru dodatele uveřejněním na profilu zadavatele. Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení, a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka zadávacího řízení byla v souladu se zákonem o střetu zájmů, tj. že účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Tuto zadávací podmínku účastníci zadávacího řízení splní tak, že ve své nabídce předloží čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů ve smyslu § 4b zákona o střetu zájmů – viz příloha č. 1 zadávací dokumentace.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou části Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „Pravidla“) a přiměřeně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění ve výběrovém řízení dle Pravidel.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 11. 2021
 
Aktualizováno: 29. 11. 2021