Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Veřejná zakázka na dodávku gastronomického vybavení v rámci projektu Rozvoj sociálního podniku Masopust gastro

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13171

Název zakázky: Veřejná zakázka na dodávku gastronomického vybavení v rámci projektu Rozvoj sociálního podniku Masopust gastro

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Masopust gastro s.r.o.

Sídlo zadavatele: Náměstí Dr. Beneše 1919/23, 430 01 Chomutov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Vladislava Prollová
 • Telefon: +420777684946
 • E-mail: info@spolekmasopust.cz

IČ zadavatele: 04500601

DIČ zadavatele: CZ04500601

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Raška Moutelíková
 • Telefon: +420604810703
 • E-mail: moutaska@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 12. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
Kancelář Masopust gastro s.r.o., Husovo nám. 38, 43001 Chomutov 1. patro

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

IPředmět zakázky a požadavky zadavatele:

Předmětem zakázky je dodávka vybavení gastro provozu (plánek v příloze č. 4.1 a bližší specifikace vybavení v příloze č. 4.2)

Předmětem koupě jsou i doprava,   práce spojené s montáží, instalací na místě, předvedení, přezkoušení a uvedení do provozu, předání kompletních dokladů včetně záručních listů a návodů k výrobkům, protokolů o odborné instalaci, revizních zpráv (vše v českém jazyce).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 641290,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace je 6 týdnů ode dne uzavření smlouvy ze strany objednatele

Místo dodání / převzetí plnění:
k.ú. Spořice, parcelní č. 633/8 (areál Ferona, a.s.) Adresa: Spořická, 431 01, Spořice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujícího na základě jediného  hodnotícího kritéria:

Celková nabídková cena bez DPH (váha 100 %)

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100.

100 x (nejnižší cena / cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech.

 

Sestavení celkového pořadí

Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise sestaví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, které dostane nejvyšší počet bodů.

Otevírání a posouzení nabídek je neveřejné.

 

Zadavatel nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhodnocení nabídek písemně vyzve uchazeče s vítěznou nabídkou k uzavření smlouvy. Uchazeč je povinen poskytnou potřebnou součinnost k uzavření smlouvy a v termínu do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy podepsat kupní smlouvu.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  - základní způsobilost

  - profesní způsobilost

  Nabídka uchazeče nesplňující způsobilost bude vyloučena.

  Základní způsobilost

  Způsobilým je dodavatel, který 

  který, nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  JE-LI DODAVATELEM PRÁVNICKÁ OSOBA

   

  prohlašuje, že dodavatel právnická osoba splňuje podmínku písm. a) v případě:

  právnické osoby,
   každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a
   osoby zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

   

  - že dodavatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci zakázky

   

  Profesní způsobilost

  Profesní způsobilost splňuje uchazeč:

  který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  který je oprávněn k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost uchazeč prokáže prostřednictvím kopie výpisu ze živnostenského rejstříků nebo kopii živnostenského listu či koncese.

  Společné ustanovení ke způsobilosti

   

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění oznámení změn v kvalifikace bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací a dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

  Uchazeč prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopií.

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilost.

   

  Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZVVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

  Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat způsobilost, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

   

  Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

   

   

   

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka uchazeče musí obsahovat požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Součástí dodávka je i montáž v místě určení. Dodavatel může na práce spojené s montáží využít subdodavatele za předpokladu, že subdodavatel splní požadovanou základní a profesní způsobilost jako dodavatel. Tuto skutečnost dodavatel uvede v nabídce a přiloží dokumenty, kterými prokáže subdodavatel profesní způsobilost.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla přeložena v následující struktuře

krycí list nabídky dle přílohy s identifikačními údaji uchazeče s uvedením nabídkové ceny
kontrolní list předmětu plnění
dokumenty prokazující splnění základní a profesní způsobilosti dodavatele, příp. subdodavatele
vyplněný návrh smlouvy zadavatele, kdy uchazeč vyplní pouze žlutě označená pole. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, uchazeč doloží k návrhu smlouvy vlastní přílohu ke KS – specifikaci předmětu koupě
ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče)

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenu včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková ceny je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Veškeré součástí nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity, tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejím vyjmutím z nabídky. Veškeré doklady, prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud uchazeče bude zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.Podpisem smlouvy potvrdí účastník veřejného řízení pravdivost, správnost, úplnost, závaznost všech údajů a svých tvrzení včetně údajů na prohlášeních či jiných dokumentech, které jsou součástí nabídky.Zadavatel požaduje o přiložení CD, kde budou jednotlivé dokumenty nabídky podané v listinné podobě zvlášť naskenované.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Nabídka bude zpracována v jednom originále.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení a dodatečné informace k zadávacím podmínkám může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, příp. související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že dle § 2 písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatelepoddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

Veškerá komunikace mezi dodavatelem bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Předložení nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem nevzniká žádnému uchazeči nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 586338.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): HOFMANN-CONSULTING, s.r.o., Lipská 5781, 43003 Chomutov, IČ 61329631

  Datum podpisu smlouvy: 4. 2. 2020

Datum ukončení: 4. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 12. 2019
 
Aktualizováno: 4. 2. 2020