Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vize města 2020+

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12649

Název zakázky: Vize města 2020+

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 2. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: statutární město Havířov

Sídlo zadavatele: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bc. Josef Bělica, primátor
  • Telefon: +420596803111
  • E-mail: posta@havirov-city.cz

IČ zadavatele: 00297488

DIČ zadavatele: CZ00297488

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Michal Šilhánek
  • Telefon: +420602162198
  • E-mail: m.silhanek@pmadvisory.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 2. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem předmětu veřejné zakázky je zpracování "Vize města 2020+" jako aktualizace platného stávajícího strategického dokumentu Strategie udržitelného rozvoje města Havířov 2012 - 2020, který má platnost do roku 2020 a byl vytvořen v rámci výzvy
č. 53 OP LZZ v roce 2012.

Základním principem zpracování Vize města 2020+ bude návaznost na strategii Průmysl 4.0 a digitalizace strategických nástrojů řízení a implementace postupů a nástrojů SMART CITY. Důraz bude kladen na provázanost s ostatními programovými a strategickými dokumenty města a územně plánovací dokumentací.

Strategický dokument bude rovněž zpracován se zohledněním principů vyváženosti v rámci udržitelného rozvoje území.

Realizace veřejné zakázky bude probíhat v následujících krocích:

1. ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍ ANALÝZY

- analýza stávajícího stavu organizace a její interní dokumentace,

- dostupných statistických a jiných dat (BIG DATA, OPEN DATA) v otevřených i interních zdrojích, jejich formy a využitelnost v praxi MMH,

- úrovně současného stavu "smart přístupů" v rámci města,

- úrovně digitalizace a přístupu k rychlému internetu ve městě,

- zhodnocení nejlepší praxe v oblasti konceptu SMART CITY v rámci ČR s městy obdobné velikosti a partnerských měst MMH,

- zajištění koordinace priorit s občany města a dalších stakeholderů – zmapování názorů veřejnosti na jejich potřeby a návrhy, jaká je jejich Vize města s ohledem na specifika města Havířova,

- zajištění workshopu s odbornou veřejností ke stanovení Vize a strategických cílů.

 

2. ZPRACOVÁNÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI

- jeho součástí bude vyhodnocení získaných podkladů, identifikace a výběr klíčových oblastí a priorit, návrh systému sběru, zpracování otevřených dat, včetně jejich transformace do indexů a jejich předávání - zpřístupňování konečným uživatelům (vedení města, občanům, podnikatelům). Součástí této části budou zpracovány celkové SWOT analýzy po jednotlivých sledovaných oblastech.

- v této části budou definovány komplexní parametry kvality života občanů města (komplexní index a dílčí „podindexy“ v jednotlivých oblastech života), které umožní dlouhodobě a systematicky sledovat stav a vývoj kvality života a provádět benchmarking v rámci města a dalšími městy ve srovnatelné bázi.

3. ZPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI

 - rozpracování návrhové části Vize města do akčního plánu s podrobností nezbytnou na implementační úrovni: podrobné úkoly, konkrétní (SMART) cíle v jednotlivých oblastech, etapizace a monitoring,

- tato část bude zahrnovat i digitalizaci klíčových indexů Vize města, které budou mít občané i vedení města online k dispozici.

Promítnutí Vize města 2020+ do mapového podkladu, který bude zobrazovat strategické projekty, zobrazitelné klíčové priority a záměry v jednotlivých oblastech.

Pro účely implementace budou použity formáty dat – text (.docx), grafy, názorné tabulky, obrázky (.jpg, pdf) a mapy ve formátu GIS mapy, exportované rovněž do pdf.

Vize města 2020+ bude mít platnost do roku 2028.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 950000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.12.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky.

 Základní hodnotící kritérium je:

 

Nabídková cena za předmět plnění v Kč vč. DPH

 

Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč vč. DPH stanovená v souladu s touto zadávací dokumentací, a to tak, že jako nejvhodnější bude určena nabídka, která bude obsahovat nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč vč. DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny dle celkových nabídkových cen v Kč vč. DPH dle pořadí.

V případě rovnosti nabídkových cen u nejlépe hodnocených nabídek o pořadí nabídek rozhodne los, který bude proveden veřejně a bude možné, aby se jej zúčastnili dodavatelé, kteří podali nabídku.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Způsobilým analogicky podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění tohoto požadavku doloží účastník čestným prohlášením.

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto zadávacího řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá, tedy: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů. Zadavatel akceptuje předložení v prosté kopii.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle ustanovení analogicky § 79 odst. 2 písm. b) zákona.
Splnění technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu služeb poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

Požadovaná minimální úroveň:

1. poskytnutí nejméně 5 služeb, přičemž předmětem každé bylo zpracování rozvojového/koncepčního dokumentu, z nichž

 

a) nejméně dvě služby musely být na zpracování rozvojového/koncepčního dokumentu pro subjekt veřejné správy s finančním rozsahem min. 250 tis. Kč

b) nejméně dvě služby musely být na zpracování rozvojového/koncepčního dokumentu pro územně samosprávný celek, tzn. obec, město, kraj, mikroregion (tento požadavek bude považován za prokázaný i v případě, že některá ze služeb prokazovaných k písm. a) byla poskytovaná pro územně samosprávný celek)

 

2. poskytnutí nejméně jedné služby, jejímž předmětem byla analýza nestrukturovaných dat na úrovni minimálně obce s rozšířenou působností (u této služby se mohlo jednat buď o samostatně poskytovanou službu nebo o službu poskytovanou společně s kteroukoliv službou uvedenou pod bodem 1.)

 

Způsob prokázání:

Seznam zakázek dle výše uvedené specifikace, který bude taktéž obsahovat údaje o kontaktní osobě, finančním objemu, popisu, termínu plnění. Seznam zakázek bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za něj. (věcném)

Splnění technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Požadovaná minimální úroveň:

Vedoucí realizačního týmu:

Ukončené vysokoškolské vzdělání
5 let praxe v oblasti strategického plánování, z toho min. 3 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě
Zkušenosti s řízením zpracovatelského/realizačního týmu při zpracování strategických/koncepčních dokumentů v délce nejméně 3 roky
Účast na zpracování min. dvou strategických/koncepčních dokumentů

Specialista senior – strategické plánování a řízení:

Ukončené vysokoškolské vzdělání
Praxe min. 3 let v oblasti strategického řízení a plánování, z toho minimálně 3 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě
Zkušenost se zpracováním min. dvou strategických/koncepčních dokumentů

Specialista junior – strategické řízení a plánování:

Ukončené vysokoškolské vzdělání
Praxe min. 3 roky v oblasti strategického řízení a plánování, z toho min. 2 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě
Zkušenost se zpracováním min. dvou strategických/koncepčních dokumentů

 

Způsob prokázání:

Předložení seznamu realizačního týmu s příslušnými doklady o vzdělání a odborné praxi.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Obecné požadavky

Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce. Zadavatel doporučuje, aby byla předložena v jednom listinném vyhotovení (1x originál). Nabídka bude rovněž předložena v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf. Vyplněný návrh smlouvy bude nadto ve formátu .doc(x).
Listinné vyhotovení nabídky bude zabezpečeno proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout.
Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou.
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty související se zadávacím řízením (např. žádost o objasnění nebo doplnění údajů či dokladů, žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny apod.).
Dodavatelé podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „VZ/584/KP/18 Vize města 2020+“ a nápisem Neotvírat.
Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, a to v pondělí a středu od 7:30 do 17:00, v úterý, čtvrtek a pátek od 7:30 do 14:00 hod. Nabídky je rovněž možné podávat poštou nebo obdobnou službou na uvedenou adresu.
Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky zadavateli.
Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do evidenčního archu podaných nabídek.
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují za nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu pro veřejnou zakázku absolutní částkou v Kč vč. DPH (v případě neplátce DPH absolutní částkou v Kč).
Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami v závazném návrhu smlouvy, který bude součástí nabídky.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému provedení příslušné části zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Struktura nabídky

Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat nabídku následujícím způsobem:

Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat dodavatele (pokud nelze vyčíst z výpisu v obchodním rejstříku)
Návrh smlouvy včetně příloh
Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů
Případné další dokumenty

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 350000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha, IČO: 27244784

    Datum podpisu smlouvy: 10. 6. 2019

Datum ukončení: 10. 6. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 2. 2019
 
Aktualizováno: 21. 6. 2019