Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vybavení sociálního podniku Linnet eu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12638

Název zakázky: Vybavení sociálního podniku Linnet eu

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 1. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Linnet eu s.r.o.

Sídlo zadavatele: Mělčany 38, 518 01 Dobruška

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Petr Lindr
  • Telefon: +420777245203
  • E-mail: lindr@linnet-eu.cz

IČ zadavatele: 26010585

DIČ zadavatele: CZ26010585

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Petr Lindr
  • Telefon: +420777245203
  • E-mail: lindr@linnet-eu.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 1. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Mělčany 38, 518 01 Dobruška

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání softwaru a hardwaru nezbytného pro realizaci projektu reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010217 pod názvem Sociální podniku Linnetu eu, blíže specifikovaným zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

 

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, a to následujícím způsobem:

 

Část 1 – Technologie CC Inbound 

Část 2 – CRM systém

Část 3 – Hardware

 

Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny či několik i jednu část veřejné zakázky. Zadavatel tak účastníkům umožňuje, aby podali nabídky na více částí veřejné zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část veřejné zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku.

 

Nabídky ke každé z částí této veřejné zakázky budou zadavatelem otevírány, posuzovány a hodnoceny samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky samostatně zadána. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v následujících dokumentech:

a) v příloze č. 3.1 této zadávací dokumentace, kterou tvoří specifikace předmětu zakázky pro část 1,

b) v příloze č. 4.1 této zadávací dokumentace, kterou tvoří specifikace předmětu zakázky pro část 2,

c) v příloze č. 5.1 této zadávací dokumentace, kterou tvoří technická specifikace a nabízená cena pro část 3,

d) v závazném textu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace pro část 1,

e) v závazném textu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace pro část 2,

f) v závazném textu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace pro část 3,

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1370176,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Realizace zakázky do 14 dnů od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Mělčany 38, 518 01 Dobruška

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Část 1: Hodnocení nabídek bude probíhat podle následujícího hodnotícího kritéria:

Nabídková cena bez DPH v Kč (100 %)

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH.

Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů.

Každá další hodnocená nabídka obdrží bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Způsob celkového hodnocení nabídek

Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí.

Vítěznou se stane ta nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů.

Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Část 2: Hodnocení nabídek bude probíhat podle následujícího hodnotícího kritéria:

Nabídková cena bez DPH v Kč (100 %)

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH.

Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů.

Každá další hodnocená nabídka obdrží bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Způsob celkového hodnocení nabídek

Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí.

Vítěznou se stane ta nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů.

Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek

Část 3: Hodnocení nabídek bude probíhat podle následujícího hodnotícího kritéria:

Nabídková cena bez DPH v Kč (100 %)

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH.

Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů.

Každá další hodnocená nabídka obdrží bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Způsob celkového hodnocení jednotlivých částí nabídek

Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí.

Vítěznou se stane ta nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů.

Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

1)základní způsobilost

2)profesní způsobilost

Nabídka uchazeče nesplňujícího způsobilost bude vyloučena.

Ad 1) Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

a)který není v likvidaci;

b)který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

c)vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

d)který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

e)který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

f)který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo sobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Ad 2) Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (tj. např. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). Tento doklad nesmí být starší 3 měsíců před zahájením výběrového řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v tištěné podobě v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky k dané části, které se potencionální dodavatel chce účastnit, uvedené v této výzvě k podání nabídek.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

  • krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 této výzvy s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za dodávku;
  • dokumenty prokazující splnění kvalifikace dodavatele, které jsou popsány v předchozí kapitole a v případě prokázání základní způsobilosti mohou být nahrazeny čestným prohlášením Příloha č. 2;
  • vyplněný návrh smlouvy zadavatele k příslušné části zakázky dle Přílohy č. 3 této výzvy včetně příloh. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče;
  • ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče);

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Pro zpracování nabídkové ceny části 1 použije uchazeč Přílohu č. 3.2 zadávací dokumentace.

Pro zpracování nabídkové ceny části 3 použije uchazeč Přílohu č. 4.2 zadávací dokumentace.

Pro zpracování nabídkové ceny části 3 použije uchazeč Přílohu č. 5.2 zadávací dokumentace.

Nabídkovou cenu pak uvede do krycího listu nabídky pro danou část, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jedna za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu v příloze č. 1 této zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 1. 2019
 
Aktualizováno: 6. 2. 2019