Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběr dodavatele odborných školení pro společnost Chára Sport

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11449

Název zakázky: Výběr dodavatele odborných školení pro společnost Chára Sport

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 8. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Chára Sport, a.s.

Sídlo zadavatele: Bělohorská 161/279, 169 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Lenka Chárová, prokurista,
 • Telefon: +420607554670
 • E-mail: lenka.charova@chara.cz

IČ zadavatele: 26421470

DIČ zadavatele: CZ26421470

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Michaela Trnková, ECONET OPENFUNDING s.r.o.
 • Telefon: +420604602665
 • E-mail: michaela.trnkova@econet-consultants.com

Lhůta pro podání nabídek: 18. 8. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Velflíkova 1427/2, 160 00 Praha 6 Recepce společnosti je k dispozici v každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace technických odborných vzdělávacích kurzů v autoservisu a specializovaného pneuservisu.

Realizace kurzů bude probíhat ve školicích prostorech zajištěných dodavatelem, a to formou uzavřených kurzů (kurzů připravených na míru).

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění. Zejména se jedná o náklady na školicí místnost, přístrojové vybavení pro účely praktické výuky, prezentační techniku (dataprojektor, flipchart, atp.), odměna lektora, cestovné lektora, stravné a ubytování lektora i účastníků, školicí pomůcky, materiály apod.

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály. Dále bude zajištěno také dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů.
Harmonogram jednotlivých kurzů bude navržen dodavatelem po uzavření smlouvy tak, aby byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a bude přizpůsoben dle potřeb zadavatele. Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele.
U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.
Součástí plnění je vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.
Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů.
Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky nad uvedený počet hodin školení budou každý školící den v počtu min. 2, včetně pauzy na oběd.
Kurzy pro každou skupinu budou probíhat jako dvoudenní tedy (8 + 8 hodin na skupinu) v pracovní dny.
Dodavatel zajistí na své náklady mimo školícího místa také ubytování a stravu pro účastníky každé skupiny, a to ve vzdálenosti maximálně 3 km od místa školení. Ubytování na 1 noc bude zajištěno ve Středočeském kraji, kraji Vysočina či Jihomoravském kraji. Strava bude zajištěna v rozsahu 1x snídaně a 2x oběd.
Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 12.
Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob a musí být využito specializovaných přístrojů pro praktickou část, přičemž účastník je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a účastník je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.
Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Účastník je oprávněn podat nabídku pouze na celý předmět plnění, nikoli pouze na jeho část.

Součástí plnění budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1008000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobou realizace celé zakázky je 1. 9. 2017 až 14. 2. 2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným účastníkem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění bude zajištěno ze strany dodavatele ve Středočeském kraji, kraji Vysočina či Jihomoravském kraji

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit následovně.

Zadavatel vymezil níže uvedená dílčí hodnotící kritéria a přidělil jim uvedené váhy:

1. Celková nabídková cena bez DPH - 60 %

2. Kvalita nabízených služeb - 20 %

3. Kvalita realizačního týmu - 20 %

Způsob hodnocení:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost nabídky v rámci dílčího kritéria. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Hodnocení dílčích kritérií hodnocení:

Celková nabídková cena bez DPH (60 %)

V rámci tohoto dílčího kritéria hodnocení bude hodnocena celková nabídková cena za kompletní realizaci zakázky stanovená v příloze č. 4 této výzvy. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejmenší po největší. Nejvhodnější nabídka (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) získá 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodové ohodnocení na základě násobku 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky, a to podle vzorce:

100* (nejnižší cena / cena posuzované nabídky)

Takto získané bodové ohodnocení bude vynásobeno váhou dílčího kritéria hodnocení.

Kvalita nabízených služeb (20 %)

V rámci tohoto subjektivního hodnoticího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit kvalita nabízených služeb.

K hodnocení kritéria účastník předloží následující materiály:

a) popis efektivního způsobu realizace kurzů, jejich struktura a náplň, b) popis metod a forem výuky, zapojení účastníků a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe;
popis způsobu hodnocení výsledků školení a získávání zpětné vazby;
c) ukázky studijních a výukových materiálů k požadovanému kurzu Diagnostika Bosh 540, akumulátory.

Maximální rozsah předložených materiálů z bodu 2a) a b), jež bude předmětem hodnocení, je 5 stran A4 textu. Maximální rozsah studijních a výukových materiálů, viz bod 2c) je 10 stran A4. Tento rozsah platí i pro obrázkové přílohy, grafická znázornění či jiné přílohy.

Každý z následujících aspektů bude hodnocen v rozsahu 0 až 20 bodů, celkově tedy může účastník v rámci tohoto kritéria získat maximálně 100 bodů.

Hodnocené aspekty:

 • jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která prokáže nejvyšší míru provázanosti struktury a náplně studijních materiálů s potřebami zadavatele (bude lépe reflektovat požadavky zadavatele z pohledu jeho obchodních aktivit a zajištění účelu veřejné zakázky), tedy nabídka s komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracovanými požadavky, s nejlépe navrženým způsobem hodnocení výsledků školení a návrhem zpětné vazby.
 • jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která kromě obecné části bude klást důraz také na praktickou část zohledňující odborný a do praxe aplikovatelný charakter jednotlivých vzdělávacích aktivit, a to za využití co nejlepšího přístrojového vybavení.
 • jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. lépe bude hodnocena nabídka účastníka, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn. v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do jednotlivých vzdělávacích aktivit.
 • jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která prokáže nejvyšší míru individuálního přístupu k účastníkům vzdělávání ve vazbě na jejich dosavadní úroveň znalostí a dovedností, tedy taková nabídka, která zohlední skutečnost, že část zaměstnanců zapojených do jednotlivých vzdělávacích aktivit již disponuje alespoň základními zkušenostmi v příslušné oblasti.
 • jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ze které bude patrná vysoká odborná úroveň ve vztahu k technickému charakteru kurzů. Dále pak mající přehlednější, srozumitelnější a jasnější studijní (výukové) materiály včetně jejich struktury a návrhu obsahové náplně, a to ve vazbě na požadavky zadavatele na strukturu kurzu a jeho obsahovou náplň.

Celkový počet získaných bodů bude vynásoben váhou dílčího kritéria hodnocení.

Kvalita realizačního týmu (20 %)

V rámci tohoto hodnoticího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit kvalita a zkušenosti realizačního týmu. Hodnocení proběhne na základě účastníkem předložených profesní životopisů všech členů realizačního týmu.

Každý z následujících aspektů bude hodnocen v rozsahu 0 až 50 bodů, celkově tedy může účastník v rámci tohoto kritéria získat maximálně 100 bodů.

 Hodnocené aspekty:

 • jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která předloží nabídku s nejvyšší mírou profesní pestrosti realizačního týmu, a to ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, který bude zaměřením a praxí jednotlivých členů pokrývat všechny školené oblasti.
 • jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, jejíž realizační tým bude mít větší zkušenosti se vzděláváním ve školených oblastech.

Celkový počet získaných bodů bude vynásoben váhou dílčího kritéria hodnocení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Účastník prokáže splnění příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastníka předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Namísto předložení dokumentů je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 226 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 233 o zadávání veřejných zakázek).

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Ostatní doklady v jiném jazyce musejí být doloženy včetně úředně ověřeného překladu.

 

Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (ve smyslu § 74 odst. 1 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek),

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění (ve smyslu § 74 odst. 1 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek),

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve smyslu
§ 74 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek),

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (ve smyslu § 74 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením četného prohlášení (příloha č. 3 výzvy).

Profesní způsobilost

Způsobilý je dodavatel, který předloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, či obdobné.

Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje účastník, který předloží:

a) seznam významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 1 významnou službu, jejímž předmětem bylo zajištění školení technického charakteru v hodnotě min. 250.000,- Kč bez DPH pro jednoho objednatele.

Seznam významných služeb musí obsahovat:

- název a popis služby;

- cenu služby (její finanční objem) bez DPH;

- dobu realizace služby (měsíc a rok);

- uvedení objednatele včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu objednatele.

b)seznam realizačního týmu – lektorů, kteří se budou podílet na plnění zakázky.

Zadavatel požaduje předložení min. 3 členů realizačního týmu (z toho 1 v pozici vedoucího týmu), kteří budou splňovat níže uvedené požadavky.

Požadavky na jednotlivé členy týmu:

 • vedoucí týmu zodpovědný za řádné plnění zakázky, kvalitu vzdělávání, komunikaci se zadavatelem, řízení lektorů a dodržování stanovených termínů) s min. 5 letou praxí ve vzdělávání technických oborů,
 • min. 2 další lektoři s min. 3 letou praxí ve vzdělávání technických oborů.

Všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci této zakázky bude český jazyk).

Dodavatel dále může do svého týmu nad rámec minimálních požadavků zahrnout i další členy týmu, kteří se budou přímo podílet na jednotlivých školeních, bez ohledu na to, zda splňují výše uvedené požadavky. Tito další členové budou spolu s ostatními hodnoceni v rámci hodnotícího kritéria Kvalita realizačního týmu.

V seznamu členů realizačního týmu budou uvedeny alespoň následující informace:

 • jméno a příjmení, titul;
 • uvedení, zda se jedná o vedoucího realizačního týmu.

Přílohou seznamu realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy členů realizačního týmu v minimálně níže stanoveném rozsahu a členění, a z informací v něm uvedených musí být patrné splnění požadavků zadavatele:

 • jméno a příjmení, titul;
 • nejvyšší dosažené vzdělání;
 • délka a popis praxe ve vzdělávání technických oborů,
 • informace o komunikačních jazycích.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Další požadavky na zpracování nabídky

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na školicí místnost, přístrojové vybavení, prezentační techniku /dataprojektor, flipchart, atp./, odměna lektora, cestovné lektora, stravné a ubytování lektora i účastníků, školicí pomůcky, materiály apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Účastník ve své nabídce předloží vyplněnou Kalkulaci nabídkové ceny (příloha č. 4 výzvy), ve které vyplní závazné ceny za jednotlivá školení, ubytování a stravu. Tato tabulka je zároveň přílohou č. 2 Smlouvy.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Další požadavky na zpracování nabídky

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotazy). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré požadavky jsou uvedeny v přiložené Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení. Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí.

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce, příp. ve slovenském jazyce (doklad o vzdělání může být předložen v latinském jazyce bez překladu). Ostatní doklady v jiném jazyce musejí být doloženy včetně úředně ověřeného překladu.

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Zadavatel doporučuje předložení nabídky také v jedné kopii či nejlépe také v elektrické podobě. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy a pevně svázána. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení a nápisem „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uveden název a adresa účastníka.

V případě, že nabídka bude podepsána osobou k tomu zmocněnou, bude součástí nabídky její zmocnění.

Dodavatel ve své nabídce předloží následující dokumenty:

 • Krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu nabídky účastník použije přílohu č. 2 této výzvy. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název výběrového řízení, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka včetně kontaktní osoby, datum a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat.
 • Doklady, jimiž účastník prokazuje kvalifikaci
 • Zpracovaný návrh smlouvy včetně stanovených příloh - Účastník ve své nabídce předloží závazný text smlouvy dle přílohy č. 5 této výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka včetně stanovených příloh. Smlouva předložená účastníkem v nabídce musí odpovídat závaznému textu smlouvy, která je přílohou výzvy a ostatním částem nabídky, v opačném případě bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat text smlouvy na jiných, než k tomu určených místech (zejména identifikační údaje účastníka, údaje o nabídkové ceně, případně další výslovně požadované údaje).
 • Kalkulace nabídkové ceny (dle přílohy č. 4 této výzvy)
 • Podklady pro hodnocení

- popis efektivního způsobu realizace kurzů, jejich struktura a náplň, popis metod a forem výuky, zapojení účastníků a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe;
- popis způsobu hodnocení výsledků školení a získávání zpětné vazby;

- ukázky studijních a výukových materiálů k požadovanému kurzu Diagnostika Bosh 540, akumulátory.

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný účastník si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný účastník plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému účastníkovi k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným účastníkem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek (společné pro všechny části zakázky). Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníci ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že jim nevzniká nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6, datum účinnosti od 1. 5. 2017). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek a pokud se zadavatel na určitá jeho ustanovení odkazuje, má se za to, že pouze odkázal na přiměřené použití příslušného ustanovení, a nikoliv na celý právní předpis.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 990518.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 Brno, IČ: 00219321

  Datum podpisu smlouvy: 6. 9. 2017

Datum ukončení: 6. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 8. 2017
 
Aktualizováno: 20. 9. 2017