Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběr dodavatele školení v oblasti obecných IT dovedností pro společnost Tauer Group a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12402

Název zakázky: Výběr dodavatele školení v oblasti obecných IT dovedností pro společnost Tauer Group a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 7. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Tauer Group a.s.

Sídlo zadavatele: Milady Horákové 357/4, Předměstí, 568 02 Svitavy

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ivan Tauer, člen představenstva
 • Telefon: +420461357042
 • E-mail: recepce@tauergroup.cz

IČ zadavatele: 25921100

DIČ zadavatele: CZ25921100

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Hana Koníčková
 • Telefon: +420608858094
 • E-mail: hana.konickova@bettera.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 8. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Tauer Group a.s., Milady Horákové 357/4, Předměstí, 586 02 Svitavy

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Forma výuky

·         prezenční vzdělávání v kurzech,

·         počet hodin výuky ve vzdělávacím kurzu: 16 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 60 minut, přestávka na oběd se do doby výuky nezapočítává; délka školícího dne vč. této přestávky je 8,5 hodin),

·         školení budou probíhat formou dvoudenních školení realizovaných v běžném pracovním týdnu v sídle společnosti Tauer Group a.s. na adrese Milady Horákové 357/4, 568 02 Svitavy

·         organizace vzdělávání: skupinová, založená na vzájemných interakcích vzdělávajícího a vzdělávaných,

·         zaměření vzdělávacího kurzu: osvojení znalostí a dovedností daných tematickou náplní kurzu.

Metody výuky

Na kurzech je třeba využívat výukové metody úměrně/cíleně harmonogramu akce a charakteru témat. Součástí výuky je předání know-how lektora ve věci „dobré praxe“ směřující ke konkrétní problematice kurzů. Důležitým prvkem výuky je provádění aktivizace účastníků tak, aby bylo dosaženo přeměny pasivních posluchačů v aktivní účastníky vzdělávacího procesu. Zadavatel požaduje používání standardizovaných výukových metod včetně individuálního vedení jednotlivců.

Pro účely školení poskytne dodavatel účastníkům kurzů potřebné studijní materiály zpracované jednoduchou formou tak, aby kopírovaly výuku.

Lektorský tým

Plnění této zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž účastník je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a účastník je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí výzvy.

Každý jednotlivý kurz bude považován za řádně provedený a dokončený, byl-li řádně realizován za podmínek uvedených ve smlouvě.

Předmětem tohoto výběrového řízení je výběr dodavatele vzdělávacích kurzů v oblasti obecných IT dovedností pro vybrané zaměstnance společnosti Tauer Group a.s. v rozsahu a v souladu s podmínkami vymezenými touto výzvou a jejími přílohami.

Realizace vzdělávacích kurzů bude probíhat v prostorách definovaných zadavatelem, a to na adrese: Tauer Group a.s., Milady Horákové 357/4, 568 02 Svitavy – sídlo společnosti.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby byl dodavatel schopen realizovat konkrétní kurz do 10 dnů od doručení požadavku zadavatele.

Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

Dodavatel zajistí rovněž kompletní dokumentaci ke vzdělávání, a to prezenční listiny, záznamy o školení a osvědčení/certifikáty o absolvování kurzů.

Dodavatel musí pro účely realizace kurzů disponovat následujícím vybavením: počítačové vybavení pro všechny účastníky školení (notebooky) vč. nainstalovaných oficiálních programů MS Office, připojení na internet, dataprojektor, videokamera, promítací plátno, a další technika potřebná ke zdárné realizaci školení.

Zaměření a rozsah vzdělávacích kurzů: viz tabulka ve výzvě k podání nabídek.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 96000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září - listopad 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Tauer Group a.s., Milady Horákové 357/4, 568 02 Svitavy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

  Celková nabídková cena bez DPH (váha 100%).

  Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

  V případě rovnosti nabídkové ceny dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí, v jakém byly doručeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  a) základní způsobilost;

  b) profesní způsobilost;

  c) technická kvalifikace;

  d) ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

  Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

  Základní způsobilost

  Základní způsobilost splňuje účastník, který:

  a)  nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

  Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle tohoto odstavce splňovat také: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

  c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

  d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

  e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Účastník může použít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

  Profesní způsobilost

  Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

  a)  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

  b)  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, či obdobné.)

  Technická kvalifikace

  Technickou kvalifikaci splňuje účastník, který předloží:

  a) seznam významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této zakázky, tj. v oblasti IT vzdělávání (dále jen „významné služby“). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek. Účastník může použít vzor čestného prohlášení, jež tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

  Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné služby, přičemž každá významná služba je v hodnotě min. 100 000,- Kč bez DPH u každé jednotlivé služby.

  Přílohou seznamu významných služeb musí být:

  - identifikace služby (popis);

  - cena služby (její finanční objem) bez DPH;

  - doba realizace služby (měsíc a rok);

  - uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu.

  b)  seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

  Seznam bude zahrnovat minimálně 2 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem.

  Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu – projektového manažera - budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude

  oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu – projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději do pěti (5) dnů od takové změny. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě.

  Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby účastník níže uvedeným způsobem prokázal, že projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky:

  - všichni členové realizačního týmu musí mít ukončené min. středoškolské vzdělání;

  - všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni;

  - realizace min. 10 odborných kurzů ICT.

  Přílohu seznamu členů realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

  - jméno a příjmení;

  - označení pozice v realizačním týmu;

  - nejvyšší dosažené vzdělání;

  - přehled realizovaných ICT kurzů;

  - relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel;

  Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

  Ekonomické a finanční předpoklady splňuje účastník, který předloží čestné prohlášení o výši obratu dosaženém uchazečem s ohledem na předmět zakázky, a to za poslední 3 uzavřená účetní období.  Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby obrat dosažený v předmětné oblasti veřejné zakázky za poslední 3 účetní období činil (v součtu za všechna tři poslední uzavřená účetní období) nejméně 300 000,00 Kč.

  Společná ustanovení ke kvalifikaci

  V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Pokud bude před posouzením nabídek provedeno hodnocení, platí předchozí věta především pro vybraného dodavatele.  Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.

  Účastník prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastníka předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

  Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

  Základní způsobilost a profesní způsobilost nemohou být prokázány prostřednictvím poddodavatele.

  Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny; b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 ZZVZ) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 ZZVZ).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.

Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení. Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí.

Účastníka, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

 

Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

-  Krycí list nabídky dle přílohy č. 2 této výzvy;

- Dokumenty prokazující splnění základní a profesní způsobilosti, technické kvalifikace a ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů;

-  Popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět zadavatele dle přílohy č. 1 této výzvy

-  Návrh smlouvy dle přílohy č.5. - Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka v jednom vyhotovení. Účastník doplní do návrhu smlouvy identifikační údaje a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu, nabídkovou cenu v níže uvedené struktuře, a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“)

- ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení účastníka).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu, technické vybavení, apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídková cena může být dále měněna z důvodů uvedených v návrhu smlouvy.

Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy na plnění zakázky, do níž podává svou nabídku.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat – Výběr dodavatele školení v oblasti obecných IT dovedností pro společnost Tauer Group a.s.“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka. Jedno vyhotovení bude na titulní straně označeno jako "ORIGINÁL". Druhé vyhotovení bude označeno na titulní straně jako "KOPIE" a bude přesnou a úplnou kopií originálu.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.Účastník dodá celou nabídku také na CD (doporučení zadavatele) ve formátu „.pdf“ a to tak, že obsahem CD budou skeny všech listů nabídky tak, jak je podávána (tj. naskenovaná kopie nabídky a návrhu smlouvy i s podpisy).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré požadavky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný účastník si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný účastník plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému účastníkovi k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným účastníkem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek (společné pro všechny části zakázky). Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7, datum účinnosti od 1. 1. 2018). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení ZZVZ. Pokud se zadavatel na určité ustanovení ZZVZ odkazuje, má se za to, že pouze odkázal na přiměřené použití příslušného ustanovení, a nikoliv na celý právní předpis.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 78000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): IČ: 64089398POE EDUCO, spol. s r. o.Divadelní 946/9, 741 01 Nový Jičín

  Datum podpisu smlouvy: 27. 8. 2018

Datum ukončení: 27. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 7. 2018
 
Aktualizováno: 27. 8. 2018