Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběr dodavatele vzdělávání zaměstnanců skupiny Conseq

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12388

Název zakázky: Výběr dodavatele vzdělávání zaměstnanců skupiny Conseq

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Conseq Investment Management, a.s.

Sídlo zadavatele: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Vedral, předseda představenstva
 • Telefon: +420225988202
 • E-mail: vedral@conseq.cz

IČ zadavatele: 26442671

DIČ zadavatele: CZ699003166

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Hana Koníčková
 • Telefon: +420608858094
 • E-mail: hana.konickova@bettera.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2018 11:00

Místo pro podání nabídek:
Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem tohoto výběrového řízení je výběr dodavatele vzdělávání v rozsahu a v souladu s podmínkami vymezenými touto výzvou a jejími přílohami.

Zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž účastníci jsou oprávněni podat nabídku na každou část zakázky zvlášť, případně na jejich libovolnou kombinaci nebo na všechny části veřejné zakázky. Nabízenou část však musí nabídnout kompletně. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně, na každou část je tedy nutné podat samostatnou nabídku.

Část 1 – Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností

Část 2 – Ekonomické vzdělávání

Část 3 – Právní vzdělávání

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 994000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
08/2018 - 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávací a informační centrum Floret Průhonice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Kritériem hodnocení pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

  Hodnocení nabídek bude prováděno podle nejnižší nabídkové ceny.

  Zadavatel bude hodnotit každou část zakázky samostatně. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za plnění předmětu dané části zakázky v Kč bez DPH, která bude uvedena v Závazném návrhu smlouvy, v čl. VIII. Za nejvhodnější bude považována ta nabídka, která bude obsahovat nejnižší cenu za celé plnění předmětu dané části zakázky v Kč bez DPH.

  Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou (nejvýhodnější) až po nejvyšší nabídkovou cenu (nejméně výhodná).

  V případě rovnosti nabídkové ceny dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí, v jakém byly doručeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou totožné pro všechny části nabídky, pokud není uvedeno jinak.

  V případě, že dodavatel podává svou nabídku pro více částí této zakázky, postačí pro účely prokázání splnění kvalifikace, pokud dodavatel předloží doklady, jimiž prokazuje splnění základní a profesní způsobilosti a ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, pouze jednou. U technické kvalifikace doloží dodavatel kvalifikaci pro každou část samostatně:

  Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  a) základní způsobilost;

  b) profesní způsobilost;

  c) technická kvalifikace;

  d) ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady.

  Nabídka dodavatele nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

  Základní způsobilost

  Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:

  a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

  Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle tohoto odstavce splňovat také: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

  c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

  d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

  e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením dodavatele, ve kterém bude uvedeno, že dodavatel všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 8 této výzvy.

  Profesní způsobilost

  Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

  a)  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

  b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, či obdobné.).

   

   

  Technická kvalifikace

  Pro část 1. - Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností:

  Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží:

  a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této části zakázky, tj. v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností (pro účely tohoto ustanovení dále jen „významné služby“). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

  Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné služby, přičemž každá z těchto významných služeb byla v hodnotě min. 300.000,- Kč bez DPH. Seznam musí mít podobu vyplněného čestného prohlášení, jež tvoří přílohu č. 9 této výzvy.

  Přílohou seznamu významných služeb musí být:

  - identifikace služby (popis);

  - cena služby (její finanční objem) bez DPH;

  - doba realizace služby (měsíc a rok);

  - uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu.

  b)  seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

  Seznam bude zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem.

  Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu – projektového manažera - budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu – projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději do pěti (5) dnů od takové změny. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě.

  Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby dodavatel níže uvedeným způsobem prokázal, že vedoucího realizačního týmu – projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky:

  - všichni členové realizačního týmu musí mít ukončené středoškolské vzdělání;

  - projektový manažer musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání;

  - všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni;

  - projektový manažer musí mít praxi v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností v délce nejméně 5 let.

  - zbývající členové realizačního týmu musí mít praxi v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností v délce nejméně 3 let;

  Přílohu seznamu členů realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

  - jméno a příjmení;

  - označení pozice v realizačním týmu;

  - nejvyšší dosažené vzdělání;

  - přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru;

  - relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel;

  Pro část 2. – Ekonomické vzdělávání:

  Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží:

  a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této části zakázky, tj. v oblasti ekonomických školení (pro účely tohoto ustanovení dále jen „významné služby“). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

  Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné služby pro finanční instituce, přičemž každá z těchto významných služeb byla v hodnotě min. 200.000,- Kč bez DPH. Seznam musí mít podobu vyplněného čestného prohlášení, jež tvoří přílohu č. 9 této výzvy.

  Přílohou seznamu významných služeb musí být:

  - identifikace služby (popis);

  - cena služby (její finanční objem) bez DPH;

  - doba realizace služby (měsíc a rok);

  - uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu.

  b)  seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

  Seznam bude zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem.

  Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu – projektového manažera - budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu – projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději do pěti (5) dnů od takové změny. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě.

  Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby účastník níže uvedeným způsobem prokázal, že vedoucího realizačního týmu – projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky:

  - všichni členové realizačního týmu musí mít ukončené středoškolské vzdělání;

  - projektový manažer musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání;

  - všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni;

  - projektový manažer musí mít praxi v oblasti školení ekonomického vzdělávání v délce nejméně 3 roky.

  - zbývající členové realizačního týmu musí mít praxi v oblasti školení ekonomického vzdělávání v délce nejméně 2 roky;

  Přílohu seznamu členů realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

  - jméno a příjmení;

  - označení pozice v realizačním týmu;

  - nejvyšší dosažené vzdělání;

  - přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru;

  - relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel;

   

  Pro část 3. – Právní vzdělávání:

  Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží:

  a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této části zakázky, tj. v oblasti školení právního směru (pro účely tohoto ustanovení dále jen „významné služby“). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

  Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné služby pro finanční instituce, přičemž každá z těchto významných služeb je v hodnotě min. 120.000,- Kč bez DPH. Seznam musí mít podobu vyplněného čestného prohlášení, jež tvoří přílohu č. 9 této výzvy.

  Přílohou seznamu významných služeb musí být:

  - identifikace služby (popis);

  - cena služby (její finanční objem) bez DPH;

  - doba realizace služby (měsíc a rok);

  - uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu.

  b) seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

  Seznam bude zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem.

  Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu – projektového manažera - budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu – projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději do pěti (5) dnů od takové změny. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě.

  Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby dodavatel níže uvedeným způsobem prokázal, že vedoucího realizačního týmu – projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky:

  - všichni členové realizačního týmu musí mít ukončené středoškolské vzdělání;

  - projektový manažer musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání;

  - všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni;

  - projektový manažer musí mít praxi v oblasti školení právního vzdělávání v délce nejméně 3 roky.

  - zbývající členové realizačního týmu musí mít praxi v oblasti školení právního vzdělávání v délce nejméně 2 roky;

  Přílohu seznamu členů realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

  - jméno a příjmení;

  - označení pozice v realizačním týmu;

  - nejvyšší dosažené vzdělání;

  - přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru;

  - relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel;

   

  Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

  Ekonomické a finanční předpoklady splňuje dodavatel, který předloží čestné prohlášení o výši obratu dosaženém uchazečem s ohledem na předmět zakázky, a to za poslední 3 uzavřená účetní období.  Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby obrat dosažený v předmětné oblasti veřejné zakázky za poslední 3 účetní období činil (v součtu za všechna tři poslední uzavřená účetní období) nejméně 600 000 Kč bez DPH.

  Společná ustanovení ke kvalifikaci

  V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. Pokud bude před posouzením nabídek provedeno hodnocení, platí předchozí věta především pro vybraného dodavatele.  Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.

  Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce dodavatele u třetích osob, dodavatel je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

  Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

  Základní způsobilost a profesní způsobilost nemohou být prokázány prostřednictvím poddodavatele.

  Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele zadávacího řízení, je dodavatel zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první dodavateli zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny; b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu dodavatelů zadávacího řízení nebo nabídek a c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (ve smyslu § 228 ZZVZ) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (ve smyslu § 239 ZZVZ).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky pro každou část zakázky jsou přílohou této výzvy a tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace – viz příloha č. 1, č. 2 a č. 3 této výzvy.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.

Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení dodavatele z další účasti na zadávacím řízení. Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě.

Nabídka dodavatele pro danou část zakázky musí obsahovat všechna školení uvedená pro tuto část v popisu (specifikaci) předmětu zakázky, není přípustné nabídnout pouze některá školení dané části zakázky.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavatelovi.

Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla předložena v následující struktuře:

-  Krycí list nabídky dle přílohy č. 7 této výzvy;

- Dokumenty prokazující splnění základní a profesní způsobilosti, technické kvalifikace a ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů;

- Popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět plnění zadavatele dle přílohy č. 4, 5 nebo 6 této výzvy

- Návrh smlouvy dle přílohy č. 1, 2 nebo 3 - Podepsaný návrh smlouvy dodavatelem nebo osobou oprávněnou dodavatele zastupovat v jednom vyhotovení. Dodavatel doplní do návrhu smlouvy identifikační údaje a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu, nabídkovou cenu v níže uvedené struktuře, a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“)

- ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení dodavatele)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci jednotlivé části zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu, technické vybavení, apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídková cena může být dále měněna z důvodů uvedených v návrhu smlouvy.

Dodavatel je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy na plnění části zakázky, do níž podává svou nabídku.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny během realizace předmětu plnění, vyjma případu, kdy dojde k zákonné změně sazby DPH týkající se předmětu zakázky nebo z důvodů uvedených v Závazném návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat – Výběr dodavatele vzdělávání zaměstnanců skupiny Conseq“ a dále názvem části zakázky, do které nabídku podává. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa dodavatele. Jedno vyhotovení bude na titulní straně označeno jako "ORIGINÁL". Druhé vyhotovení bude označeno na titulní straně jako "KOPIE" a bude přesnou a úplnou kopií originálu.Pro každou část zakázky bude samostatná nabídka. Veškeré součásti (dokumenty, návrh smlouvy) nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele, jehož oprávnění dodavatele vyplývá z obchodního rejstříku či obdobné evidence, nebo osobou oprávněnou dodavatele zastupovat. Pokud bude dodavatele zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.Dodavatel dodá celou nabídku také na CD ve formátu „.pdf“ a to tak, že obsahem CD budou skeny všech listů nabídky tak, jak je podávána (tj. kompletní naskenovaná kopie nabídky vč. návrhu smlouvy).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to pro jednu, dvě, nebo tři části zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré požadavky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavatelovi k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek (společné pro všechny části zakázky). Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané dodavateli ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z dodavatelů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí dodavatelů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese dodavatel.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7, datum účinnosti od 1. 1. 2018). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení ZZVZ. Pokud se zadavatel na určité ustanovení ZZVZ odkazuje, má se za to, že pouze odkázal na přiměřené použití příslušného ustanovení, a nikoliv na celý právní předpis.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 373800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): S - COMP Centre CZ s.r.o.Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8IČ: 26170621

  Datum podpisu smlouvy: 20. 8. 2018

Zrušené části zakázky: 2. a 3. část

Datum ukončení: 20. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 7. 2018
 
Aktualizováno: 21. 8. 2018