Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběrové řízení na dodavatele profesionální prádelenské techniky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13034

Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele profesionální prádelenské techniky

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: BOK & LK s.r.o.

Sídlo zadavatele: Československé Armády 42, Kadaň, 432 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Luděk Kočí
 • Telefon: +420725070900
 • E-mail: bok.b@seznam.cz

IČ zadavatele: 28731417

DIČ zadavatele: CZ28731417

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Jan Hudák
 • Telefon: +420603804191
 • E-mail: bok.b@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 11. 2019 11:00

Místo pro podání nabídek:
Československé Armády 42, Kadaň, 432 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka profesionální prádelenské techniky pro provozovnu Prádelny a žehlírny Kadaň. Dodání, instalace a zprovoznění prádelenské techniky a proškolení vybraných zaměstnanců na obsluhu a údržbu prádelenské techniky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1351400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání a instalace prádelenské techniky v sídle zadavatele je maximálně 6 týdnů od podepsání kupní smlouvy. Předpokládaný termín ukončení realizace veřejné zakázky je leden 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Československé Armády 42, Kadaň, 432 01

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena - Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 1. Každý dodavatel může podat toliko jednu nabídku.
 2. Otevírání obálek se může účastnit jeden zástupce každého uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Zástupce uchazeče musí prokázat, že je osobou oprávněnou nebo zplnomocněnou jednat za uchazeče.
 3. Nabídka uchazeče se podává písemně v českém jazyce v jednom originále spolu s kompletní kopií na CD/DVD/USB (včetně všech opisů, kopií a podepsaných dokumentů) v řádně uzavřené obálce označené identifikací zadavatele, identifikací uchazeče a jeho kontaktní adresou. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Obálka musí být dále označena: „Neotevírat – VZ: „Výběrové řízení na dodavatele profesionální prádelenské techniky“.
 4. Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.
 5. Zadavatel požaduje od uchazečů řadit dokumenty, které budou součástí nabídky, následovně:
 • Identifikační údaje dodavatele, včetně kontaktní osoby dodavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mail.
 • Krycí list nabídky s uvedením nabídkové ceny (kompletně vyplněná příloha č. 1 této výzvy).
 • Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena přehledným obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) dle této výzvy.
 • Doklady k prokázání splnění kvalifikace (vyplněné čestné prohlášení dle přílohy č. 2 této výzvy a další doklady specifikované v této výzvě).
 • Seznam subdodavatelů využitých na plnění nebo Čestné prohlášení o tom, že subdodavatelé nebudou využiti na plnění.
 • Technická dokumentace k nabízené technologii (instalační plány, letáky a další dokumenty, z nichž bude možné nezaměnitelně specifikovat dodavatelem nabízené zboží).
 • Podepsaný návrh kupní smlouvy. Vyplněná příloha č. 3 této výzvy. Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče přiloží do své nabídky. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat obsahu nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
 • Případné další dokumenty.

  6. Nabídka i veškeré další doklady a listiny musí být předloženy v písemné podobě v českém jazyce, a pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen též jejich překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce.

  7. Součástí nabídky musí být všechny listiny a doklady požadované zadavatelem v této výzvě.

  8. V rámci transparentnosti zadávacího řízení a oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel, aby:

 • nabídka uchazeče neobsahovala přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl,
 • nabídka uchazeče byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy,
 • byly jednotlivé listy nabídky opatřeny vzestupnou číselnou řadou,
 • listiny, které nejsou zadavatelem nebo zákonem vyžadovány, byly řazeny v závěru nabídky uchazeče.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 1. Uchazeč uvede povinně celkovou nabídkovou cenu za všechny součásti plnění do krycího listu (příloha č. 1 této výzvy) a do návrhu smlouvy (příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy).
 2. Nabídkovou cenu v členění na jednotlivé položky uvede uchazeč do návrhu smlouvy (příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy). Cena za jednotlivé položky bez DPH bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů.
 3. Nabídková cena bude členěna na cenu v Kč bez DPH, DPH a cenu vč. DPH.
 4. Celková nabídková cena bez DPH bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
 5. Změna nabídkové ceny je přípustná pouze v případě změny sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka uchazeče se podává písemně v českém jazyce v jednom originále spolu s kompletní kopií na CD/DVD/USB (včetně všech opisů, kopií a podepsaných dokumentů) v řádně uzavřené obálce označené identifikací zadavatele, identifikací uchazeče a jeho kontaktní adresou. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Obálka musí být dále označena: „Neotevírat – VZ: „Výběrové řízení na dodavatele profesionální prádelenské techniky“.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1327000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRAGOPERUN, spol.s.r.o.Modletice 98IČO:41190360

  Datum podpisu smlouvy: 13. 12. 2019

Datum ukončení: 13. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 10. 2019
 
Aktualizováno: 16. 12. 2019