Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb a přechodný pronájem objektu pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál, reg.č.: CZ.03.2.6.3/0.0/0.0/16_134/0008186

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12830

Název zakázky: Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb a přechodný pronájem objektu pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál, reg.č.: CZ.03.2.6.3/0.0/0.0/16_134/0008186

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Národní ústav pro autismus, z.ú.

Sídlo zadavatele: Brunnerova 1011/3, Praha 17, 16200

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Magdalena Thorová
 • Telefon: +420605246139
 • E-mail: magdalena.thorova@nautis.cz

IČ zadavatele: 26623064

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Pavla Drozdová
 • Telefon: +420773924618
 • E-mail: pavla.drozdova@nautis.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 7. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Poštou anebo osobně na adresu ředitelství zadavatele: V Holešovičkách 593/1a, 18200, Praha 8, ekonomické oddělení, v pracovních dnech v době od 9:00 do 13:00 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Místo plnění: do 100km od adresy ředitelství Národního ústavu pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00  Praha 8 (nejkratší vzdálenost po silnici)

Jedná se o zajištění ubytovacích a souvisejících služeb v rozsahu, kvalitě a za podmínek uvedených v Příloze č. 1. Uchazeč v nabídce uvede objekt (hotel, pension, případně jiné ubytovací zařízení), ve kterém lze zajistit vzdělávací kurz pro účastníky s možností ubytování a stravování v témže komplexu a zároveň splňuje podrobnou specifikaci uvedenou v Příloze č. 1.

Stravovací služby nejsou předmětem této části zakázky a jejich hodnota není zahrnuta do její předpokládané hodnoty. Zajištění stravování ve stejném komplexu jako ubytování pro účastníky kurzu je však zadávací podmínkou a předpokládá se, že stravování si budou účastníci kurzu hradit v plné výši z vlastních zdrojů. Přesný rozsah zajišťovaných stravovacích služeb dodavatelem a jejich maximální cenový limit je součástí Přílohy č. 1 zadávací dokumentace a součástí Návrhu smlouvy o zajištění služeb.

Předpokládaný rozsah služeb je zajištění ubytování, souvisejících služeb a pronájmu seminární místnosti v následujícím rozsahu:

prodloužený víkend, t.j. 2 noci (nocleh vždy pátek, sobota) v počtu celkem 7 víkendových pobytů v období od 9/2019 do 4/2021, vždy, pro 35 – 40 osob, v celkové maximální hodnotě 196.000,- Kč, přičemž ubytování bude zajištěno v minimálně 13 pokojích, s WC a sprchou na pokoji.
ubytování na 5 nocí v počtu celkem 2 pobytů v období 9/2019 do 5/2021, vždy pro 15-20 osob, v celkové maximální hodnotě 180.000,- Kč, přičemž ubytování bude zajištěno v minimálně 13 pokojích.
pronájem seminární místnosti na 3, resp. 6 dnů (dle typu/délky příslušného pobytu) v období 9/2019 do 5/2021, v celkové maximální hodnotě 113.000,-Kč.

 

Termíny plnění jsou stanoveny jako předpokládané, resp. jako termíny možného zahájení. První den předpokládaného termínu je prvním dnem poskytování služby.

Zakázka bude plněna na základě Smlouvy o zajištění služeb, kterou uzavře zadavatel s dodavatelem, a jejíž návrh je uveden v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace.

Předpokládaná celková maximální hodnota zakázky činí 489.000,- Kč včetně DPH, tedy 404 132,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 404132,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
•předpokládaný termín zahájení 09/2019 •předpokládaný termín ukončení 05/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
oblast do 100km od adresy ředitelství Národního ústavu pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 (nejkratší vzdálenost po silnici)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 1. Otevíráním obálek s nabídkami, hodnocením úplnosti nabídek a hodnocením nabídek zadavatel pověří hodnotící komisi, která bude mít 3 členy:
 • Kateřina Sczepaniková, DiS., ředitelka pro rozvoj a vnější vztahy
 • Ing. Renata Němcová, Ph.D, ředitelka střediska vzdělávání
 • Martina Sáblíková, projektový manažer projektu             

  Otevírání obálek s nabídkami není veřejné.

 1. Zadavatel bude po zhodnocení úplnosti nabídek spolu se souladem se zadávacími podmínkami, hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle základního kritéria nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.  Toto kritérium hodnocení bude mít v hodnocení váhu 100%.
 2. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně DPH uvedená v návrhu smlouvy.
 3. Zadavatel může požádat uchazeče o doplnění jeho nejasné nebo neúplné nabídky v dodatečné lhůtě (minimálně 48 hodin), jen pokud se takové doplnění netýká nabízeného plnění, nabídkové ceny nebo jiné skutečnosti rozhodné pro hodnocení nabídek. V případě nedoplnění požadovaných informací uchazečem, nebo v případě nedostatečného doplnění informací ve stanovené dodatečné lhůtě, zadavatel uchazeče/dodavatele, který nabídku podal, vyloučí. Zadavatel vyloučí také toho dodavatele, který je nezpůsobilý ve smyslu 20.8. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
 4. Zadavatel stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.
 5. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla být hodnocena nabídka pouze jednoho dodavatele. Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.
 6. Při shodě nabídkových cen se určí pořadí losem.
 7. O provedení výběru dodavatele pořídí zadavatel „Zápis o posouzení a hodnocení nabídek“.
 8. O výsledku výběrového řízení, popř. vyloučení nabídky z výběrového řízení vyrozumí zadavatel uchazeče prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz do 10 pracovních dnů. Zadavatel spolu s uveřejněním o tom vyrozumí taktéž kontaktní osobu uchazeče.
 9.  S vybraným dodavatelem uzavře zadavatel písemnou smlouvu v souladu s touto zadávací dokumentací. O podpisu smlouvy zadavatel informuje oznámením na portálu www.esfcr.cz do 10 pracovních dnů.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Zadavatel požaduje, aby uchazeč/dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů/základní způsobilosti  ve smyslu čl. 12 zadávací dokumentace a ustanovení  § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,  ZZVZ:
 2. Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky, musí být předloženo v originále a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče/dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 1. Uchazeč ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, popř. bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, IČ, DIČ, telefonní kontakt, e-mailový kontakt a URL adresu (viz Příloha - Krycí list, který tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace), údaj kontaktní osoby, včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy; v případě, že se uchazeč rozhodne o použití subdodavatele/ů k plnění jakékoliv části zakázky, uvede tyto údaje i ve vztahu k těmto subdodavatelům;
 2. Nabídka bude učiněna v písemné, listinné formě a ve formě elektronické na datovém nosiči, ze které bude jasně vyplývat, do jaké části popř. do jakých více částí zakázky uchazeč nabídku podává. Nabídka pak bude současně obsahovat příslušný návrh Smlouvy o zajištění služeb pro veřejnou zakázku podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou jednat jménem/za uchazeče na základě plné moci, která bude připojena; včetně příloh, příslušného krycího listu,  čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (v souladu s čl. 12 této zadávací dokumentace), kopií výpisu z veřejného rejstříku, nebo jiné evidence, ve které je uchazeč zapsán.
 3. Každý uchazeč je do výběrového řízení oprávněn podat jen jednu nabídku.
 4. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
 5. Nabídka se podává ve lhůtě pro podání nabídek.
 6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v článku 9. této zadávací dokumentace.
 7. Varianty nabídek nejsou přípustné.
 8. Obálka s nabídkou v jednom vyhotovení bude označena následujícím způsobem:VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Národní ústav pro autismus, z.ú. – Nabídka ubytování, veřejná zakázka - NEOTEVÍRAT !! a bude zapečetěna proti neoprávněné manipulaci. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa uchazeče pro účely zasílání oznámení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 1. Nabídková cena uvedená v návrhu Smlouvy o zajištění služeb pro veřejnou zakázku musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré daně, poplatky a další náklady spojené s realizací této veřejné zakázky.
 2. Celková nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH, kterou uchazeč uvede v  Krycím listu tvořícím Přílohu č. 2  této dokumentace.
 3. Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k podání nabídky, zadávací dokumentací nebo jinými dokumenty, které jsou podkladem pro vymezení předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude učiněna v písemné, listinné formě a ve formě elektronické na datovém nosiči. Bližší požadavky jsou stanoveny v podmínkách a požadavcích na zpracování nabídky, v čl. 8 Zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč je do výběrového řízení oprávněn podat jen jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost uchazeče se doručuje na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele nebo do datové schránky zadavatele a musí být doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace či podklady uchazeči nejpozději do 2 dnů ode dne doručení žádosti. Dodatečné informace, které zadavatel poskytl, odešle emailem současně také ostatním uchazečům, které vyzval a zveřejní je na profilu www.efcr.cz a na svých internetových stránkách.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Platební podmínky a požadavky na fakturaci jsou stanoveny v návrhu smlouvy pro plnění jednotlivých částí zakázky, která tvoří Přílohu č. 4 k zadávací dokumentaci.
 2. V případě, že dodavatel přistoupí k plnění zakázky (i jejích jednotlivých částí) prostřednictvím svého/svých subdodavatele/ů, je povinen, kromě svých identifikačních údajů, uvést též identifikační údaje, a to název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, popř. bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, IČ, DIČ, telefonní kontakt, e-mailový kontakt a URL adresu těchto svých subdodavatelů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9). Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v případě, že na ustanovení tato výzva , případně zadávací dokumentace odkazuje, zadavatel se jimi řídí pouze přiměřeně.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Přihlásil se pouze jeden uchazeč, který nesplnil podmínky ZD a byl vyloučen.

Datum ukončení: 6. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 6. 2019
 
Aktualizováno: 6. 8. 2019