Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběrové řízení na zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti OTIS a.s. 2020

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13650

Název zakázky: Výběrové řízení na zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti OTIS a.s. 2020

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: OTIS a.s.

Sídlo zadavatele: J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Igor Hajdin
 • Telefon: +420724228003
 • E-mail: igor.hajdin@otis.cz

IČ zadavatele: 42324254

DIČ zadavatele: CZ42324254

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Veronika Pištěková
 • Telefon: +420777553883
 • E-mail: v.pistekova@sedova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 10. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
ŠEDOVÁ s.r.o., Budovatelská 872/51, Rohatec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz. Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 660000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
listopad 2020 - červen 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena - viz. výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - viz výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz. výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz. výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 660000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CAD studio s.r.o., Hornopolní 3322, 702 00 Ostrava, IČ: 26197081

  Datum podpisu smlouvy: 19. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 10. 2020
 
Aktualizováno: 22. 10. 2020