Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření a technické zabezpečení e-learningových kurzů v rámci projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12848

Název zakázky: Vytvoření a technické zabezpečení e-learningových kurzů v rámci projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 7. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský kraj

Sídlo zadavatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu, kontakty viz Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky
  • Telefon: +420595622711
  • E-mail: radmila.mullerova@msk.cz

IČ zadavatele: 70890692

DIČ zadavatele: CZ70890692

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Radmila Müllerová, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení veřejných zakázek
  • Telefon: +420595622711
  • E-mail: radmila.mullerova@msk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 7. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci kraje zařazení do Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „KÚ MSK“) z odboru financí, odboru životního prostředí a zemědělství, odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu, odboru sociálních věcí a odboru dopravy a chytrého regionu, kteří vykonávají pracovní činnosti v dané problematice, kterých se kurzy týkají.

Bližší specifikace

V současné době Moravskoslezský kraj nevyužívá žádného jednotného řešení e‑learningového vzdělávání.

Předmětem zakázky je vytvoření a technické zabezpečení e-learningového vzdělávání pomocí softwarové podpory, správy dokumentu, zajištění databázové správy účastníků 5 e‑learningových kurzů akreditovaných objednatelem u MV ČR a zabezpečení realizace 5 kurzů, v rámci projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007372 pro 263 zaměstnanců MSK.

Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že po splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy budou kurzy vytvořené na základě této smlouvy překlopeny do systému LMS Moodle v portálu MSK a dále budou ve správě zaměstnanců objednatele.

Požadavky na technické zabezpečení:

E‑learning bude realizován na volně dostupné open-source platformě vhodné pro vzdělávání (LMS Moodle).

E‑learningový systém bude mít minimálně 4 úrovně přístupů:

- administrátor (má možnost plného obhospodaření systému),

- manažer modulu (jeho činnosti jsou zejména následující: navádí účastníka do databáze, nastavuje přihlašovací údaje, přiřazuje a zpřístupňuje účastníkům jednotlivé kurzy, kontroluje jejich absolvování, vyhodnocuje statistiky),

- lektor (vytváří kurzy dle podmínek a pokynů stanovených poskytovatelem a odpovídá za jejich odborný obsah, může komunikovat s účastníky; dále též „lektor MSK“) bude zaměstnanec objednatele zařazený do KÚ MSK. Vhodný lektor bude vybrán objednatelem na základě své odbornosti. Lektor bude vytvářet odborný obsah kurzu a bude honorován objednatelem,

- účastník – zaměstnanec objednatele účastnící se některého z kurzů vytvořeného na základě této smlouvy.

E‑learning musí být přístupný každému zaměstnanci na základě přihlašovacích údajů (e‑mail nebo osobní číslo, heslo). V případě odchodu zaměstnance, musí být možné jej archivovat pro případ jeho návratu, následně jej opět zaktivovat.

Kurzy budou vytvářeny přímo v daném systému, tento program musí umožňovat vkládání jak textových a číselných hodnot, tak i fotografií, obrázků, videí, či zvukových efektů. Ke kurzu musí být vložen test, který bude po vyplnění účastníkem následně automaticky vyhodnocen, aby účastník věděl, zda podmínky pro získání osvědčení splnil či nesplnil. Kurzy musí být lehce editovatelné.

Přiřazování jednotlivých kurzů bude mít na starosti manažer modulu, který bude mít možnost přiřazovat kurzy jak individuálně, tak i celým skupinkám zaměstnanců (např. dle odboru či oddělení, nebo pozice).

Prvotní import uživatelů bude proveden poskytovatelem na základě objednatelem poskytnuté databáze zaměstnanců v Microsoft Excel.

Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je i vytvoření 5 e‑learningových kurzů pro mírně pokročilé účastníky, které budou akreditovány objednatelem u MV ČR. Jedná se o tyto kurzy pro celkem 263 účastníků:

- Veřejné zakázky (35 účastníků)

- Zákon o obcích a zákon o krajích (60 účastníků)

- Problematika smluv uzavíraných Moravskoslezským krajem (52 účastníků)

- Ochrana osobních údajů (58 účastníků)

- Svobodný přístup k informacím (58 účastníků)

Každý kurz bude připraven v rozsahu 2 školících dní, tj. 16 hodin. Hodinou se rozumí 60 minut.

Akreditaci vzdělávacích kurzů u MV ČR zajistí objednatel ve spolupráci s  lektory MSK.

Úkolem poskytovatele tak bude zejména zpracování těchto podkladů do uživatelsky přívětivých kurzů, jeho nahrání do e-learningového systému a zajištění funkčnosti tohoto systému.

Předpokládaný časový harmonogram realizace (předpokládané termíny)

do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvyúvodní schůzka

do 30 dnů od konání úvodní schůzky

nastavení podmínek a pokynů pro lektory
do 3 měsíců od nastavení podmínek a pokynů pro lektory (není povinnost poskytovatele)vytvoření kurzů lektory MSK (tj. vytvoření obsahové náplně jednotlivých kurzů, zpracování podkladů potřebných pro akreditaci)
do 30 dnů od získání studijních materiálů od lektorůvytvoření jednotlivých e-learningových kurzů na základě studijních materiálů zpracovaných lektory (tj. vhodné zpracování studijních materiálů a vložení do systému) a zaslání finální podoby kurzů el. formou ke schválení odbornému garantovi
do 15 dnů od schválení finální podoby jednotlivých kurzů odborným garantempříprava technického zabezpečení kurzů, ověření funkčnosti systému, příprava kurzů ke spuštění
od spuštění kurzů - prosinec 2020technické zabezpečení realizace e‑learningových vzdělávacích kurzů
do 31. 12. 2020zpracování a předání závěrečné zprávy

 

Podrobný harmonogram vzdělávacích akcí bude splňovat požadavky objednatele a bude objednateli předán po úvodní schůzce.

Objednatel do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy svolá úvodní schůzku, poskytovatel je povinen se této schůzky zúčastnit (přesný termín bude stanoven po vzájemné dohodě). Na této schůzce budou přítomni i lektoři MSK a budou vzájemně odsouhlaseny postupy a podmínky k vytvoření a technickému zabezpečení e‑learningového vzdělávání, zajištění softwarové podpory, správy dokumentu, databázové správy, rozdělení obsahu a rozsahu kurzů, postup při zajištění podkladů pro akreditaci kurzů, doporučeni lektoři MSK k jednotlivým kurzům, předány vzory s prvky povinné publicity dle Operačního programu zaměstnanost. Budou stanoveny termíny pro zajištění prostředí v LMS pro zadavatele, a to vč. grafiky, loga a základních administrativních prvků, 5 výše definovaných kurzů v úrovni pro mírně pokročilé účastníky, dále harmonogram pro zajištění a vkládání podkladů k jednotlivým kurzům. Ze schůzky bude vypracován zápis, který obě smluvní strany odsouhlasí svým podpisem.

Další schůzky se budou konat dle potřeb smluvních stran, a to vždy po vzájemné dohodě.

Studijní materiál

Obsah studijního materiálu musí odpovídat rozsahu vzdělávaného tématu. Studijní materiály budou obsahovat mimo jiné kontakt na odborné lektory MSK vzdělávání tak, aby je v případě potřeby mohli účastníci kontaktovat i po skončení kurzu. Studijní materiály musí obsahovat všechny povinné znaky publicity dle Operačního programu zaměstnanost. Studijní materiály budou poskytnuty všem účastníkům v elektronické podobě, a to nejpozději v den konání kurzu.

Formální výstupy:

Všichni účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu a závěrečného testu osvědčení o účasti, které vystaví objednatel.

Veškeré dokumenty, které budou vytvořeny v rámci plnění, musí splňovat povinné prvky publicity Operačního programu zaměstnanost.

Evaluace:

Povinnou součástí je provedení evaluace. Cílem je získání zpětné vazby ze strany cílové skupiny, která je zapojena do projektu a zúčastní se vzdělávacích aktivit. Evaluace bude probíhat formou dotazníku.

Průběžné zprávy

Poskytovatel je povinen pravidelně zpracovávat a předávat objednateli písemné průběžné zprávy, a to po spuštění e-learningových kurzů a následně ve tříměsíčních intervalech. První průběžná zpráva bude zpracována a předána objednateli do 5 pracovních dní po spuštění kurzů a následně vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po ukončení každého třetího kalendářního měsíce. Celkem budou zpracovány 4 průběžné zprávy.

Průběžné zprávy budou obsahovat vyhodnocení průběhu realizace jednotlivých kurzů v příslušném tříměsíčním období včetně případných poznámek, doporučení či upozornění na rizika spojená s realizací e‑learningových kurzů. V průběžných zprávách bude uvedeno, kolik účastníků v daném období ukončilo jednotlivé kurzy. Součástí průběžné zprávy budou i výsledky provedené evaluace v daném období.

Závěrečná zpráva

Poskytovatel je povinen zpracovat a předat objednateli písemnou závěrečnou zprávu, a to po ukončení e‑learningového vzdělávání, nejpozději do 31. 12. 2020.

Závěrečná zpráva bude obsahovat vyhodnocení průběhu jednotlivých kurzů za poslední tříměsíční období a rovněž stručné vyhodnocení realizace všech kurzů za celou dobu jejich realizace. V závěrečné zprávě bude uvedeno, kolik účastníků ukončilo jednotlivé kurzy v posledním tříměsíčním období, kolik účastníků ukončilo jednotlivé kurzy v celém období realizace e‑learningových kurzů. Součástí závěrečné zprávy budou také výsledky provedené evaluace za poslední tříměsíční období a rovněž jejich celkové vyhodnocení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 216859,50 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Technické zabezpečení realizace kurzů - od spuštění kurzů (předpoklad 1. 1. 2020) do 31. 12. 2020, blíže viz čl. V Obchodních podmínek

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace e-learningových kurzů bude probíhat vzdáleným přístupem ze sídla objednatele, kdy jednotliví účastníci budou kurz absolvovat z místa svého pracoviště. Blíže viz čl. V Obchodních podmínek

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1. Zadavatel bude nabídky hodnotit dle jejich ekonomické výhodnosti.

2. Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny (váha 100%).

3. Hodnocena bude výše nabídkové ceny v Kč celkem v čl. IV odst. 1 návrhu smlouvy, a to:       

- v případě plátce DPH – cena celkem bez DPH

- v případě neplátce DPH - cena celkem 

4.    Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí, bude nejvhodnější nabídka vybrána losem. Losování proběhne za účasti dodavatelů, v místě a čase,
o kterém bude zadavatel informovat min. 3 pracovní dny předem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Dodavatel předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.

2. Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. oprávnění k podnikání, zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČO apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).

3. Dodavatel předloží analogicky dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Vzor čestného prohlášení je obsažen v zadávací dokumentaci. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

4. Dodavatel ve své nabídce doloží rovněž potvrzení ke střetu zájmů ve smyslu metodiky OPZ, a to formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace.

5. Dodavatel ve své nabídce doloží, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti, a to formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je obsažen v zadávací dokumentaci.

6. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

7.    Seznam členů Realizačního týmu, kdy tento bude splňovat následující podmínky:

-  minimálně 1 člen týmu – manažer modulu (jeho činnosti dle smlouvy budou zejména následující – navádí účastníka do databáze, nastavuje přihlašovací údaje, přiřazuje a zpřístupňuje účastníkům jednotlivé kurzy, kontroluje jejich absolvování, vyhodnocuje statistiky).

-  manažer modulu má praktickou zkušenost v poskytování e-learningových kurzů, toto bude doloženo zkušeností v odpovídající pozici s minimálně 1 obdobnou referenční zakázkou (tj. vytvoření
a technické zabezpečení e-learningového kurzu/ů) v hodnotě minimálně 100 tis. Kč bez DPH

Dodavatel uvede vztah manažera modulu k dodavateli (tj. např. pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, poddodavatel apod.). Doložení dalších členů realizačního týmu a jejich pozice zadavatel nestanovuje (dodavatel stanoví dle své potřeby).

Tento seznam bude mít formu čestného prohlášení dodavatele o pravdivosti uvedených údajů. Dodavatel k tomuto účelu může použít dokument Realizační tým (vzor), jež je součástí zadávacích podmínek.

8.   Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace či způsobilosti požadované v odst. 7 tohoto článku v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace či způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele). Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b)  doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou (formou čestného prohlášení)
a
d)     písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

9.  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace z nabídky, s ohledem na charakter těchto informací (dostupnost ve veřejně přístupných rejstřících apod.), bez nutnosti vyzývat dodavatele k doplnění/upřesnění nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel předloží písemný návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách podepsaný osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele, a to stanoveným způsobem.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně a ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (viz Zadávací dokumentace), tedy cena bez DPH, DPH
a cena vč. DPH v čl. IV. odst. 1.

Nabídková cena bude zpracována rovněž ve struktuře dle přílohy č. 2 obchodních podmínek „Podrobný rozpis ceny“. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel smí podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Platební podmínky jsou podrobně popsány v Obchodních podmínkách.

Bližší informace viz Výzva k podání nabídky.

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 99000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Scenario s.r.o., se sídlem: Pohraniční 1435/86, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO: 29462177

    Datum podpisu smlouvy: 13. 8. 2019

Datum ukončení: 13. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 7. 2019
 
Aktualizováno: 14. 8. 2019