Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12643

Název zakázky: Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 1. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Krnov

Sídlo zadavatele: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Tomáš Hradil
  • Telefon: +420608750103
  • E-mail: thradil@mukrnov.cz

IČ zadavatele: 00296139

DIČ zadavatele: CZ00296139

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Michal Skalka
  • Telefon: +420777611279
  • E-mail: mskalka@mukrnov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 2. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Systém E-zak https://zakazky.krnov.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 4 koncepčních dokumentů pro město Krnov:

A) Koncepce veřejného osvětlení ve městě Krnov

B) Koncepce cyklistické dopravy ve městě Krnov

C) Koncepce statické dopravy ve městě Krnov

D) Koncepce řešení Smart City pro město Krnov

Veřejná zakázka je realizována v rámci následujícího dotačního projektu:

Název projektu: Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342

Účastník řízení může podat nabídku na jednu, více nebo všechny částí veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí účastník podat samostatnou kompletní nabídku, včetně všech požadovaných příloh. Podáním nabídky přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatečných informací.

Celková předpokládaná hodnota zakázky (při plnění všech 4 částí) činí 1 983 468 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota jednotlivých částí zakázky je 495 867 Kč bez DPH za každou z nich.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1983468,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.11.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Výše nabídkové ceny Kč bez DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • viz. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK, bod 8. Požadavky na kvalifikaci účastníka a další podmínky zadavatele
  • viz. příloha č. 2 výzvy Čestné prohlášení účastníka

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje, aby účastník podal svoji nabídku v elektronické podobě v elektronickém systému E-ZAK.

Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK na adrese https://zakazky.krnov.cz. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 7. 2. 2019 v 10:00 hodin.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení. Nabídka bude zpracována formou popisu plnění předmětu zakázky a doplněním chybějících údajů v závazném návrhu smlouvy o poskytování služeb, který je přílohou č. 4 této výzvy. Účastník není oprávněn provádět jakékoli úpravy ve výše uvedeném návrhu smlouvy s výjimkou doplnění chybějících a červeně označených údajů v závazném návrhu smlouvy.

Součástí nabídky musí být výše uvedený návrh smlouvy o poskytování služeb (vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího řízení).

Obsah nabídky a způsob řazení jednotlivých obligatorně požadovaných částí nabídky bude v tomto pořadí:

a)   krycí list nabídky (vzor viz příloha č. 1),

b)   čestné prohlášení o splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace (vzor viz příloha č. 2),

c)   čestné prohlášení účastníka o akceptaci zadávacích podmínek (vzor viz příloha č. 3),

d)   účastníkem podepsaný závazný návrh Smlouvy o poskytování služeb (závazný návrh viz příloha č. 4),

e)  seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude účastník (v roli dodavatele) plnit předmět veřejné zakázky.

Nabídka i veškeré další doklady dle zadávacích podmínek musí být předloženy v českém jazyce. Pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.

Zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, stanovuje zadavatel na 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému
E-ZAK proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek.

Účastník je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil s výzvou, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami výzvy souhlasí a respektuje je (součást vzoru v příloze č. 3).

Zadavatel je povinen ve smyslu § 48 odst. 9 ZZVZ vyloučit vybraného účastníka z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 7 ZZVZ, to znamená, že vybraný účastník, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Vybraný účastník je povinen v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 ZZVZ před podpisem smlouvy předložit:

a)  identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle ZZVZ o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b)  doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k účastníkovi, těmito doklady jsou zejména:

i.  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

ii.  seznam akcionářů,

iii.  rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

iv.  společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení výše uvedených informací a dokladů k prokázání skutečného majitele je důvodem k vyloučení vybraného účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Účastník zadávacího řízení může podat pro každou část zadávacího řízení jen jednu nabídku (§ 107 odst. 3 ZZVZ), a to na jednu nebo více částí předmětné zakázky:

A)        Koncepce veřejného osvětlení ve městě Krnov

B)        Koncepce cyklistické dopravy ve městě Krnov

C)        Koncepce statické dopravy ve městě Krnov

D)        Koncepce řešení Smart City pro město Krnov

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 4 ZZVZ).

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými účastníky nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 5 ZZVZ).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje pro účely zadávacího řízení zpracování nabídkové ceny jako celkové ceny za kompletní realizaci veřejné zakázky. Nabídková cena musí vycházet ze zadavatelem určeného předmětu plnění veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Účastník stanoví nabídkovou cenu tak, že do přílohy č. 1 „Krycí list nabídky“ uvede samostatně nabídkovou cenu pro veřejnou zakázku. Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), DPH a cena v Kč včetně DPH. Pro účely hodnocení bude použita nabídková cena bez DPH.

Celkovou nabídkovou cenu uvede účastník jak v návrhu smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 4 této výzvy), tak v cenové nabídce na krycím listu (příloha č. 1 této výzvy). Cena bude uvedena v Kč, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

Uvedená cena bude cenou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být  zahrnuty veškeré náklady účastníka, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

Nabídka, jejíž nabídková cena by překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (viz bod 6 této výzvy), je nabídkou nepřijatelnou, která bude z dalšího průběhu zadávacího řízení vyřazena a účastník zadávacího řízení bude vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Při nesouladu uvedení údajů celkové nabídkové ceny nebo dalších uvedených údajů na Krycím listu s údaji uvedenými v různých částech nabídky se pro posouzení a hodnocení nabídky použijí údaje uvedené v prioritě následně uvedeného pořadí:

údaje uvedené v návrhu smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 4),

údaje uvedené na krycím listu nabídky (příloha č. 1).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Písemná forma nabídky není akceptovatelná - Zadavatel požaduje, aby účastník podal svoji nabídku v elektronické podobě v elektronickém systému E-ZAK.Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK na adrese https://zakazky.krnov.cz. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 7. 2. 2019 v 10:00 hodin

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Michal Skalka, +420 777 611 279, mskalka@mukrnov.cz

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Účastník řízení může podat nabídku na jednu, více nebo všechny částí veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí účastník podat samostatnou kompletní nabídku, včetně všech požadovaných příloh.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 1. 2019
 
Aktualizováno: 17. 1. 2019