Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

VYTVOŘENÍ NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK OBEC BĚLOTÍN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14109

Název zakázky: VYTVOŘENÍ NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK OBEC BĚLOTÍN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 9. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Hranicko

Sídlo zadavatele: Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jaroslav Šindler
  • Telefon: +420602514400
  • E-mail: starosta@partutovice.cz

IČ zadavatele: 70961051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Josef Křeháček
  • Telefon: +420730126732
  • E-mail: zakazky@kmadmin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 10. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Mikroregion Hranicko, ř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování nových webových stránek pro obec Bělotín. Blíže viz příloha

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 102825,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín plnění nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Obec mikroregionu Hranicko – Obec Bělotín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Rozhodná cena bude celková cena za tvorbu stránek www a poskytování servisních služeb (5 let), která bude uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 1).

Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní a profesní způsobilost. Blíže viz příloha

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Blíže viz příloha

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Blíže viz příloha

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Blíže viz příloha

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel ruší výběrové řízení v souladu s kap. 20.11.2 písm. a) Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost, platném znění. V průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval. Zadavatel omylem uveřejnil na portále www.esfcr.cz předmětnou veřejnou zakázku 2x. Tuto skutečnost zadavatel zjistil až na základě uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace (VZD) a upozornění, že na portále žádná změna nenastala.První záznam o veřejné zakázce má číslo 14107 a druhý záznam má číslo 14109. U zakázky s číslem 14109 došlo v rámci VZD k úpravě a u zakázky s číslem 14107 nikoliv.Vzhledem k tomu, že není možné, aby na portále www.esfcr.cz byla duplicitně uveřejněna jedna zakázka a navíc s různými informacemi, přistoupil zadavatel ke zrušení předmětné veřejné zakázky.Zadavatel vyhlásí nové výběrové řízení bezodkladně po zrušení tohoto výběrového řízení.

Datum ukončení: 30. 9. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 9. 2022
 
Aktualizováno: 30. 9. 2022