Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření segmentové koncepce pro oblast životního prostředí

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13317

Název zakázky: Vytvoření segmentové koncepce pro oblast životního prostředí

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Radim Holiš
 • Telefon: +420571661102
 • E-mail: holis@roznov.cz

IČ zadavatele: 00304271

DIČ zadavatele: CZ00304271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petra Parmová
 • Telefon: +420571661178
 • E-mail: petra.parmova@roznov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 2. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Adresou pro doručení/podání nabídek je: Město Rožnov pod Radhoštěm, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm (podatelna), Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nové segmentové koncepce pro oblast životního prostředí dodavatelem (dále také „koncepce“ nebo „koncepce ŽP“).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 350000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.11.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Rožnov pod Radhoštěm, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

 

Zadavatel stanovuje váhu jednotlivých dílčích kritérií takto:

dílčí kritérium č. 1 – nabídková cena celkem v Kč bez DPH, uvedená ve smlouvě, váha 40%,
dílčí kritérium č. 2 – kvalita realizačního týmu, váha 30%,
dílčí kritérium č. 3 – počet referenčních významných služeb, váha 30% (pozn./ Zadavatelem jsou pro potřeby hodnocení dílčího kritéria č. 3 myšleny referenční významné služby jdoucí nad rámec referenčních významných služeb, kterými bude uchazeč prokazovat technickou kvalifikaci dle požadavků zadavatele).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání této kvalifikace:

  - Základní způsobilosti

  - Profesní způsobilosti

  - Technické kvalifikace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat:

-          krycí list nabídky, ve kterém budou uvedeny identifikační údaje dodavatele, kontaktní osoba dodavatele včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy, nabídková cena celkem
ve členění - v Kč bez DPH, DPH v Kč, v Kč včetně DPH; dodavatel může využít krycí list, který je přílohou č. 1 výzvy; krycí list bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele,

-          smlouva (včetně příloh č. 2 - Členové realizačního týmu, č. 3 - Seznam poddodavatelů, č. 4 - Harmonogram plnění klíčových aktivit, č. 5 – Projektová směrnice, č. 6 – Zadání), která je přílohou č. 2 výzvy; do smlouvy a příloh dodavatel doplní jen údaje v částech označených      , ostatní úpravy smlouvy a příloh nejsou povoleny; smlouva a přílohy budou podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; předložená smlouva vč. příloh je závazná,

-          doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; dodavatel může využít přílohy výzvy č. 3, 4 a 5,

-          prohlášení o vázanosti nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů, podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jeho jménem; dodavatel může využít přílohu výzvy č. 6,

-          vyplněný formulář – podklad pro hodnocení dílčího kritéria č. 2, podepsaný uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jeho jménem; dodavatel využije přílohu výzvy č. 7,

-          vyplněný formulář – podklad pro hodnocení dílčího kritéria č. 3, podepsaný uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jeho jménem; dodavatel využije přílohu výzvy č. 8

-          1x CD, na kterém bude nahraná nabídka uchazeče (vyplněný návrh smlouvy včetně příloh smlouvy bude nahrán na CD rovněž ve formátu .doc nebo .docx).

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou celkem se rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky tak, jak je vymezena touto písemnou výzvou a jejími přílohami, zejména smlouvou. Nabídková cena celkem musí obsahovat veškeré náklady dodavatele k řádnému provedení předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů, vyplývajících z podmínek výběrového řízení.

Nabídková cena celkem (ve členění cena celkem v Kč bez DPH, DPH v Kč a cena celkem v Kč včetně DPH) bude dodavatelem doplněna do krycího listu (příloha č. 1 výzvy) a do smlouvy (příloha č. 2 výzvy).

Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě, viz příloha.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Požadavky na formu zpracování nabídky:-každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku,-nabídka bude doručena/podána písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek,-nabídka bude zpracována v českém jazyce, v jednom vyhotovení – originál,-nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,-nabídka bude předložena v uzavřené, neporušené a řádně označené obálce, -zadavatel nepřipouští variantní řešení,-doklady, u kterých zadavatel vyžaduje podpis osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, budou podepsány: -osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem uchazeče přesně v souladu se způsobem jednání, zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku uchazeč zapsán, nebo-zástupcem uchazeče, který je k podepisování dokladů za uchazeče zplnomocněn osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem uchazeče, přesně v souladu se způsobem jednání, zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku uchazeče zapsán; v tomto případě musí být součástí nabídky originál plné moci nebo úředně ověřená kopie plné moci. -zadavatel doporučuje dodavatelům, aby listy nabídky byly řazeny v pořadí: -krycí list nabídky (podepsaný), -návrh smlouvy (podepsaný) včetně příloh č. 2 – Členové realizačního týmu, č. 3 – Seznam poddodavatelů, č. 4 – Harmonogram plnění klíčových aktivit, č. 5 – Projektová směrnice, č. 6 – Zadání, -doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (podepsané), -prohlášení o vázanosti nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů (podepsané), -vyplněný formulář – podklad pro hodnocení dílčího kritéria č. 2 (podepsaný),-vyplněný formulář – podklad pro hodnocení dílčího kritéria č. 3 (podepsaný),-1x CD,-nabídka bude zabezpečena proti manipulaci, tj. listy nabídky budou navzájem spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí z nabídky,-listy nabídky, kde je vyžadován podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, budou podepsané,-obálka s nabídkou bude řádně označena textem NEOTEVÍRAT – nabídka pro veřejnou zakázku s názvem „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast životního prostředí“-obálka s nabídkou bude dále označena názvem dodavatele, kontaktní adresou dodavatele a jeho identifikačním číslem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce, konkrétně v krycím listu nabídky, uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (prostřednictvím e-mailové zprávy kontaktní osobě zadavatele) vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz a na profilu zadavatele.Kontaktní osobou zadavatele pro vysvětlení zadávacích podmínek je: Ing. Petra Parmová, samostatný odborný referent, e-mail: petra.parmova@roznov.cz.Pokud vysvětlení, změna nebo doplnění zadávacích podmínek vyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, zadavatel tak učiní. V případě takové změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila alespoň minimální délku pro lhůtu pro podání nabídek platnou dle pravidel OPZ pro danou kategorii zakázek.Veškeré vysvětlení (včetně přesného anonymizovaného znění dotazů/požadavků), změny, doplnění zadávacích podmínek anebo dodatečné informace budou zveřejněny stejným způsobem jako tato výzva, tedy na portálu www.esfcr.cz a na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304271.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Bližší požadavky jsou uvedeny ve Výzvě, viz příloha.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost číslo vydání 11, datum účinnosti od 15. 10. 2019, a přiměřeně Vnitřním předpisem zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 s účinností od 1. 3. 2017. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 319000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): RADDIT consulting s.r.o. - vedoucí společník sdružení "RADDIT-EKOTOXA", Fojtská 574, 739 24 Krmelín, IČ 00304271

  Datum podpisu smlouvy: 14. 4. 2020

Datum ukončení: 14. 4. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 2. 2020
 
Aktualizováno: 20. 4. 2020