Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací aktivity – 2. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12859

Název zakázky: Vzdělávací aktivity – 2. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 7. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Kralupy nad Vltavou

Sídlo zadavatele: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Marek Czechmann
 • Telefon: +420315739811
 • E-mail: mesto@mestokralupy.cz

IČ zadavatele: 00236977

DIČ zadavatele: CZ00236977

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Lenka Pustinová
 • Telefon: +420315739835
 • E-mail: lenka.pustinova@mestokralupy.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 7. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Podatelna MěÚ Kralupy nad Vltavou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů, vč. studijních materiálů určených zaměstnancům MěÚ Kralupy nad Vltavou v rámci projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou.

Podrobná specifikace vzdělávacích kurzů - viz výzva.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 400000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
listopad 2019 - říjen 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
MěÚ Kralupy nad Vltavou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle jediného kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Zadavatel sestaví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu bez DPH. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti analogicky podle ustanovení § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení – účastník použije vzor čestného prohlášení, viz příloha č. 3 výzvy.

 • Dodavatel je povinen v rámci prokázání profesní způsobilosti předložit:

  a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,                                                                                                                                                                     b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy také oprávnění vyžadují.

 • Dodavatel je povinen prokázat technickou kvalifikaci předložením seznamu všech lektorů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky s uvedením jejich délky odborné praxe v oboru školeného tématu a s uvedením min. 3 referenčních vzdělávacích kurzů (školení), které každý lektor vedl, a to za poslední 3 roky v oboru školeného tématu. Zadavatel požaduje minimálně 3 roky praxe v oboru školeného tématu.

  Seznam bude obsahovat identifikační údaje lektora s uvedením délky odborné praxe v oboru školeného tématu, včetně požadovaných školení (název školení, objednatel, datum školení). Účastník použije vzor čestného prohlášení – seznam lektorů, viz příloha č. 4 výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 •  Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem, vyjma dokumentů ve slovenském jazyce a dokladů o vzdělání v latinském jazyce, které se překládají bez překladu.
 • Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích.
 • Zadavatel může požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů kdykoliv v průběhu výběrového řízení.
 • V případě, kdy zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Nabídka bude obsahovat:
 1. Krycí list nabídky – příloha č. 1 této výzvy
 2. Návrh Smlouvy o poskytnutí služeb včetně příloh – příloha č. 2 této výzvy
 3. Doklady prokazující kvalifikaci a způsobilost
 4. Případné další doklady
 5. CD

Podrobně více viz výzva. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Nabídková cena bude uvedena v Kč.
 • Celková nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena celkem bez DPH, sazba a výše DPH a nabídková cena celkem s DPH.
 • Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena v krycím listu a v návrhu Smlouvy o poskytnutí služeb.
 • Zadavatel požaduje do návrhu Smlouvy o poskytnutí služeb uvést také celkovou nabídkovou cenu bez DPH za jednotlivé vzdělávací kurzy, a také celkovou nabídkovou cenu bez DPH za požadované knižní publikace k jednotlivým vzdělávacím kurzům.
 • Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše přípustná“ a bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu zakázky. Změna ceny je přípustná pouze v případě změny sazby DPH.   

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči, a to v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude dále uvedena kontaktní adresa dodavatele. Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly spolu pevně spojeny, nabídka byla svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout.Zadavatel doporučuje, aby byly všechny listy nabídky včetně příloh řádně číslovány nepřetržitou číselnou řadou.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Mgr. Lenka Pustinoválenka.pustinova@mestokralupy.cz+420315739835

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny návrhem Smlouvy o poskytování služeb, který je přílohou výzvy, viz příloha č. 2.
 • Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené v nabídkách účastníků.
 • Zadavatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v tomto výběrovém řízení, všechny výdaje s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel.
 • Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z výběrového řízení.
 • Zadavatel uveřejní smlouvu a skutečně uhrazenou cenu v souladu s ustanovením § 219 zákona

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 352300.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resources management, s.r.o., Šmeralova 170/31, 17000 Praha 7, IČ: 27208371

  Datum podpisu smlouvy: 2. 10. 2019

Datum ukončení: 2. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 7. 2019
 
Aktualizováno: 11. 10. 2019