Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců úřadu Města Mladá Boleslav

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12773

Název zakázky: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců úřadu Města Mladá Boleslav

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 61/1, 293 01 Mladá Boleslav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MUDr. Raduan Nwelati, primátor města
  • Telefon: +420326715160
  • E-mail: nwelati@mb-net.cz

IČ zadavatele: 00238295

DIČ zadavatele: CZ00238295

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jiří Beránek
  • Telefon: +420326715178
  • E-mail: beranek@mb-net.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 6. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Magistrát statutárního města Mladá Boleslav (podatelna) Komenského náměstí č.p.61 293 01 Mladá Boleslav

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Předmětem zakázky na služby v rámci realizace projektu „Rozvoj nástrojů strategického řízení a vzdělávání úředníků v podmínkách statutárního města Mladá Boleslav“ je zvyšování kvalifikace vybraných pracovníků úřadu v oblastech, těsně souvisejících s obory jejich působnosti, aby byli schopni lépe a efektivněji zvládat své pracovní úkoly. Témata a rámcový obsah byly stanoveny na základě realizované analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny. V rámci profesního vzdělávání se jedná vždy o uzavřené akreditované kurzy pro cílové skupiny účastníků. Kurzy a činnosti budou poskytnuty výhradně zaměstnancům a osobám určeným zadavatelem.

 

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s proškolením účastníků v kurzech uvedených příloze Výzvy – Podrobná specifikace a cenová tabulka. V této příloze jsou specifikovány požadované kurzy. Kurzy musí být akreditovány MVČR, obsah kurzu je tedy schválením akreditace dán. U kurzu Zákon o úřednících územních samosprávných celků v praxi (pol. 9 seznamu) je předmětem zakázky kromě kurzů i zajištění dopravy z místa sídla zadavatele (MB) do místa konání kurzu, ubytování, stravování a návrat zpět do MB.

 

Všechny kurzy, školení, výstupy z jednotlivých aktivit budou probíhat v českém jazyce. Tento požadavek platí i pro veškeré písemné materiály k zakázce.

Dodavatel musí v kurzech používat inovativní metody výuky, musí zajistit aktivní zapojení účastníků vhodnými prvky výuky, musí se pracovat s modelovými příklady z praxe (například samohodnotící testy, dialog o nich, příklady z praxe, řešení reálných situací účastníky s následným rozborem, psychohry atp.). Vzdělávací kurzy musí mít osnovu v souladu s obsahovou náplní dle specifikace kurzu s důrazem na logickou obsahovou posloupnost. Musí být zajištěn propracovaný způsob zpětné vazby, dle účastníkem předloženého hodnotícího dotazníku a jeho praktického využití.

Tato zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. (dále jen „OPZ“). Název projektu: Rozvoj nástrojů strategického řízení a vzdělávání úředníků v podmínkách statutárního města Mladá Boleslav, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010015.

 

 CPV kódy:

 80000000-4 Vzdělávání a školení

 80400000-8 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

 79632000-3 Vzdělávání zaměstnanců

 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava

 98341000-5 Ubytování

 55520000-1 Zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky

Práva a povinnosti vybraného dodavatele jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy na realizaci zakázky, která tvoří přílohu Výzvy.

Požadavky zadavatele k plnění zakázky:

Zakázka musí být realizována v rámci vzdělávacích kurzů akreditovaných MV ČR pro cílovou skupinu účastníků.

Účastníci jsou u vzdělávacích kurzů povinni doložit akreditace MV ČR ve formě a rozsahu požadovaném zadavatelem v rámci prokázání profesní způsobilosti.

 

Práva a povinnosti vybraného dodavatele jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy na realizaci zakázky, která tvoří přílohu Výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 918000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dodavatel zahájí realizaci do jednoho měsíce od uzavření smlouvy, po dokončení přípravných prací souvisejících s organizačním zajištěním kurzů. Školení budou realizována do 30/11/2020. Předpokládá se, že školení po dobu letních prázdnin (červenec a srpen) a v období kolem konce roku (Vánoce a Nový rok) nebudou realizována vůbec.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele (u kurzu Zákon o úřednících územních samosprávných celků v praxi (pol. 9 seznamu) je předmětem zakázky kromě kurzů i zajištění dopravy z místa sídla zadavatele (MB) do místa konání kurzu, ubytování, stravování a návrat zpět do MB.)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomická výhodnost nabídky.

 

Hodnotícím kritériem pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět zakázky.

Nabídková cena bez DPH …………………. váha 100%

Nabídky budou seřazeny podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší a nejvýhodnější bude vždy nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

 

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny:

V případě, že se zadavatel bude domnívat, že je nabízená cena natolik nízká, že dodavatel nebude plnění schopen řádně a/nebo včas realizovat, a zadavatel bude zamýšlet vyloučit dodavatele, který tuto nabídku podal, z důvodu nepřiměřeně nízké nabídkové ceny, písemně požádá o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité (vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny).  

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.
 
Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

a)byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a (iv) vedoucí pobočky závodu.

b)má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

e)je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením:

· ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ, ze kterého budou vyplývat jednotlivé skutečnosti, viz výše. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této Výzvy.

 

 

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje účastník:

a)Který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b)Který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (minimálně živnost volná Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) – prokazuje se předložením výpisu z živnostenského rejstříku

c) Dále zadavatel požaduje předložení: kopie platné akreditace kurzů u MV ČR. Pokud v době podání nabídky dodavatel nedisponuje příslušnou akreditací, předloží doklad o podané žádosti o vystavení akreditace.

Zadavatel požaduje předložení dokladů o akreditaci u minimálně 16 z 25 uvedených kurzů. Na zbývajících 9 kurzů stačí doložení čestného prohlášení o podání žádosti o akreditaci, včetně vygenerovaného kódu podání akreditace nebo potvrzení MPSV o přijetí Žádosti o akreditaci, nejpozději k datu podání nabídky. Doklad o schválené akreditaci pro všechny zbývající kurzy, pro které byla podána žádost o akreditaci, musí být zadavateli dodány nejpozději do podpisu smlouvy.

Přehled požadovaných akreditací ke kurzům zakázky /blíže viz Specifikace vzdělávacích aktivit. Níže uvedené pořadí vzdělávacích kurzu je současně předpokládaným předběžným plánem realizace vzdělávacích kurzů:

Vzdělávací kurz

Cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován

 1. Zákon o obcích v praxi

Úředníci úřadu města

 2. Úprava písemností

Úředníci úřadu města

 3. Pracovněprávní vztahy v úřadech ÚSC

Úředníci úřadu města

 4. Zákon o svobodném přístupu k informacím a jeho aplikace v praxi

Úředníci úřadu města

 5. Správní řád v praxi územních samospráv

Úředníci úřadu města

 6. Registr smluv podle zákona č. 340/2015

Úředníci úřadu města

 7. Zákon o střetu zájmů

Úředníci úřadu města

 8. Zákon č. 255/2012 o kontrole (dvoudenní)

Úředníci úřadu města

 9. Zákon č. 312/2002 Sb., v platném znění (dvoudenní) – výjezdní zasedání

Úředníci úřadu města

10. Výběrová řízení dle zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění (dvoudenní)

Úředníci úřadu města

10. Výběrová řízení dle zákona o úřednících krok za krokem (jednodenní)

Úředníci úřadu města

11. Veřejné zakázky malého rozsahu

Úředníci úřadu města

12. Přestupkové řízení

Úředníci úřadu města

13. Dopravní přestupky

Úředníci úřadu města

14. Rozpočet obce

Úředníci úřadu města

15. Občanské průkazy a cestovní doklady

Úředníci úřadu města

16. Úřední deska a doručování písemností

Úředníci úřadu města

17. Práce s elektronickými digitálními dokumenty

Úředníci úřadu města

18. Kybernetická bezpečnost

Úředníci úřadu města

19. Správní řád pro OSPOD, OZ, TZ, tr. řád – dítě jako pachatel nebo oběť trestných činů

Úředníci úřadu města

20. Školský zákon

Úředníci úřadu města

21. Obec nebo kraj jako příjemce nebo poskytovatel dotací

Úředníci úřadu města

22. Datové schránky

Úředníci úřadu města

23. Spisová služba a spisový řád

Úředníci úřadu města

24. Aktuální otázky v oblasti územního a stavebního řízení – workshop

Úředníci úřadu města

25. Ochrana osobních údajů a GDPR

Úředníci úřadu města

Většina kurzů je plánována jako jednodenní, pouze tři témata (pol. 8,9,10) jsou plánována jako dvoudenní. Přesná časová dotace se řídí akreditací. V případě tématu Zákon o úřednících územních samosprávných celků v praxi (pol. 9 seznamu) se předpokládá jeho realizace výjezdním způsobem (mimo sídlo úřadu), kde zajištění místa, dopravy, ubytování a stravování zajišťuje dodavatel. Tyto požadavky musí být zahrnuty do nabídkové ceny dané položky. Zadavatel požaduje minimálně 3* hotel či penzion, pokoje maximálně dvoulůžkové.

 

Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje účastník:

a) Který předloží seznam významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět tohoto výběrového řízení (dále jen „významné služby“). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek. Seznam významných služeb musí obsahovat realizaci akreditovaných kurzů obsahujících min. 20 z 25 témat, která jsou předmětem plnění této zakázky. Jednotlivé kurzy (témata) nemusí být poskytnuty jednomu objednateli. Dodavatel tedy může předložit potvrzení o realizaci kurzu na 1 dané téma a je tedy možné předložit i 20 jednotlivých objednatelů. Dále pak seznam musí obsahovat min. 1 kurz realizovaný jako uzavřený kurz.

Seznam významných služeb účastník předloží ve formě čestného prohlášení v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky:

Identifikace služby (popis, rozepsaných min. 20 témat);
Cena služby (její finanční objem) bez DPH;
Doba realizace služby (měsíc a rok);
Uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu.
Údaj, zda se jednalo o otevřený či uzavřený kurz

 

b) Který předloží Realizační tým – seznam osob, které se budou podílet na plnění této zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance účastníka nebo osoby v jiném vztahu k účastníkovi.

 

Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Změny v osobách členů realizačního týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný účastník bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího nebo člena realizačního týmu (lektoři) pouze osobu splňující veškeré níže uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího nebo člena realizačního týmu. Výměnu vedoucího realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejméně 10 pracovních dnů předem, výměnu člena realizačního týmu je pak dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději 5 dnů předem. Člena realizačního týmu je účastník povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě a s níž zadavatel vysloví souhlas.

Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby účastník níže uvedeným způsobem prokázal, že všichni splňují následující požadavky:

Vedoucí realizačního týmu (manažeři):

Realizační týmu musí mít nejméně 2 členy – vedoucího týmu a zástupce týmu dodavatele
Všichni vedoucí a zástupci realizačního týmu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání (min. magisterského stupně)
Všichni vedoucí a zástupci realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci poskytování poradenských služeb bude český jazyk)
Praxe v oblasti organizace a vedení vzdělávacích aktivit/projektů v délce min. 5 let

 

Členové realizačního týmu (lektoři)

U každého jednotlivého kurzu musí být uveden konkrétní lektor, který jej bude realizovat/školit (jeden lektor může školit i více kurzů)

Všichni členové realizačního týmu (lektoři) musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Všichni členové realizačního týmu (lektoři) musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci poskytování poradenských služeb bude český jazyk)
Všichni členové realizačního týmu (lektoři) musí mít odbornou lektorskou praxi v konkrétní školené oblasti minimálně 80 školících hodin.

 

Přílohu seznamu členů realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy všech členů a vedoucích realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

Jméno a příjmení
Označení pozice v realizačním týmu
Nejvyšší dosažené vzdělání
Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru
U lektorů uveden konkrétní kurz, který bude školit

Uvedené osoby se skutečně musí podílet na plnění zakázky.

 

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve hodnotit, a teprve poté posuzovat kvalifikaci nejvýhodnější nabídky. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dostatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.

Účastník prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastníka předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Doklad prokazující splnění profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Základní způsobilost a profesní způsobilost v rozsahu výpis z obchodního rejstříku - nemohou být prokázány prostřednictvím poddodavatele. Ostatní požadovanou profesní a technickou způsobilost je možné prokazovat prostřednictvím poddodavatele.

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci, zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č.134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

Vyplněný krycí list – vzory v příloze
Vyplněný seznam poddodavatelů – vzor v příloze
Doklady a dokumenty, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace
Vyplněnou tabulku Specifikace vzdělávacích aktivit
Podepsaný návrh smlouvy dle vzoru, který tvoří přílohu Výzvy

Ostatní případné doklady a dokumenty vztahující se k předmětu plnění zakázky 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu oceněním přílohy „Specifikace vzdělávacích aktivit“, celkovou nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky uvede na krycím listu nabídky v členění dle vzoru.

Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez DPH, samostatně DPH v příslušné sazbě a nabídková cena včetně DPH (na krycím listu). Pro účely hodnocení bude použita celková nabídková cena zakázky bez DPH. DPH se nevztahuje k akreditovaným kurzům, ale pouze k dopravě, ubytování atd. u výjezdních kurzů.

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky, dle popisu uvedeného v této Výzvě a Podrobné specifikaci a tabulce pro ocenění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel stanovil závazné obchodní a platební podmínky pro realizaci zakázky formou textu smlouvy pro předmět plnění. Závazný vzor smlouvy je přílohou této Výzvy. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by změnil či jinak přepsal ostatní části smlouvy.  Návrh smlouvy bude tvořit součást nabídky dodavatele.
Překročení položkové nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude položková nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny v jiných případech je nepřípustné.
Nabídka bude předložena v jednom originále, kopii a na CD v kompletní podobě (.pdf) v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Zadavatel nevylučuje možnost plnit část zakázky prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel v takovém případě musí ve své nabídce předložit seznam poddodavatelů a uvést, kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. K tomuto dodavatel využije vzor uvedený v příloze Výzvy – Seznam poddodavatelů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQE Advisors, a.s.třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno - Černé Pole26954770

    Datum podpisu smlouvy: 18. 10. 2019

Datum ukončení: 18. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 5. 2019
 
Aktualizováno: 23. 10. 2019