Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání členských firem v rámci projektu Akademie III

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11253

Název zakázky: Vzdělávání členských firem v rámci projektu Akademie III

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Hospodářská komora hl. m. Prahy

Sídlo zadavatele: Nám. Franze Kafky 7 Praha 1, 110 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Roman Pommer
 • Telefon: +420224818197
 • E-mail: akce@hkp.cz

IČ zadavatele: 49709771

DIČ zadavatele: CZ49709771

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jiří Svoboda
 • Telefon: +420736630334
 • E-mail: svoboda@hkp.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 7. 2017 09:30

Místo pro podání nabídek:
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář CITY TOWER, 26. patro Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha 4

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné podlimitní zakázky na služby je zajištění výuky v rámci projektu realizovaného z Operačního programu Zaměstnanost Prahy s názvem „Vzdělávání členských firem v rámci projektu Akademie III“ CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005905, který realizuje Hospodářská komora hl. m. Prahy.

 

Seznam kurzů, délka kurzů, požadavky na odbornost lektora každého kurzu, požadované podklady k jednotlivým kurzům, požadované vybavení učeben, formy výuky, ukončení kurzu, místa konání kurzů a jiné požadavky na realizaci kurzů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

 

V souladu s ust. § 35 a 101 zákona rozdělil zadavatel veřejnou zakázku na 8 dílčích částí podle odborného zaměření kurzů, jejichž poskytování je předmětem plnění příslušné dílčí části veřejné zakázky:

Obecné IT

Měkké a manažerské dovednosti

Jazykové vzdělávání

Specializované IT školení

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Kurz ŘP skupiny B

Kurz obsluhy manipulačního vozíku

Základní kurz svařování

Dodavatel může podat nabídku na libovolný počet dílčích částí veřejné zakázky. Na každou jednotlivou dílčí část veřejné zakázky však podává dodavatel samostatnou nabídku. Dodavatel tak může podat minimálně jednu a maximálně osm nabídek.

 

S vybraným dodavatelem, resp. dodavateli, bude pro každou jednotlivou dílčí část veřejné zakázky uzavřena rámcová smlouva.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3827500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31. 1. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
ČR

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Kritéria hodnocení:

  Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 a násl. zákona podle ekonomické výhodnosti nabídek, a to na základě nejnižší nabídkové ceny.

  V rámci kritéria nejnižší nabídkové ceny bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny dílčí části veřejné zakázky v Kč bez DPH, tj. částku uvedenou v nabídce v souladu s čl. 9 této zadávací dokumentace.

 • Metoda hodnocení:

  Nabídky, které splní podmínky této zadávací dokumentace, budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatel je povinen v rámci kvalifikace prokázat splnění:

  základní způsobilosti podle § 74 zákona

  profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona

  technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

   

  6.1. Základní způsobilost

   

  Požadavky

   

  Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti není dodavatel v souladu s § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona způsobilý tehdy, jestliže:

  byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Doklady

   

  Ve vztahu k České republice prokazuje dodavatel splnění podmínek základní způsobilosti podle § 75 odst. 1 zákona předložením níže uvedených dokladů:

   

  výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

  Je-li dodavatelem právnická osoba, předloží dodavatel výpis z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby a zároveň každého člena statutárního orgánu.

  Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, předloží dodavatel výpis z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby, každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a osoby zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, předloží dodavatel výpis z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby a vedoucí pobočky závodu.

  Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, předloží dodavatel výpis z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby, každého člena statutárního orgánů této právnické osoby, osoby zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucího pobočky závodu.

  potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

  písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

  písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

  potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

  výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

   

  Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

   

  V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost každý dodavatel samostatně.

   

  1.2.   Profesní způsobilost

   

  Požadavky

   

  Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona.

  Nad rámec uvedeného zadavatel dále požaduje po dodavateli prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona.

  Doklady

   

  Ve vztahu k České republice prokazuje dodavatel splnění podmínek profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona předložením níže uvedených dokladů:

   

  výpisu z obchodního rejstříku, nebo

  výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

   

  Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

   

  V případě společné účasti dodavatelů prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

   

  Zadavatel dále v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu dílčí části předmětu veřejné zakázky, na kterou je podávána nabídka.

   

   

  1.3.  Technická kvalifikace

   

  Požadavky

   

  a)     Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace dodavatele seznam týmu lektorů (odborných pracovníků), a to ke každému z kurzů poptávaných v dílčí části veřejné zakázky, na kterou je nabídka podávána. Zájemce musí nabídnout na jednotlivé pozice expertů konkrétní fyzické osoby splňující příslušné kvalifikační předpoklady uvedené v písm. b) tohoto článku, resp. v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

   

  Přehled kurzů ke každé dílčí části veřejné zakázky je uveden v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

   

  b)    Zadavatel dále požaduje po dodavateli k prokázání splnění technické kvalifikace u lektorů, kteří mají být členy týmu lektorů:

  ·         určité vzdělání

  ·         praxi každého lektora a dále

  ·         případné další požadavky na oprávnění či odbornost lektora

  Konkrétní požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci lektora určeného k realizaci každého konkrétního kurzu (dílčí části zakázky) jsou stanoveny v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. 

   

  Doklady 

   

  Za účelem prokázání technického požadavku v písm. a) článku 1.3.Technická kvalifikace, předloží dodavatel vlastnoručně podepsaný seznam fyzických osob s uvedením jejich identifikace, které dodavatel navrhuje na pozice lektorů daných kurzů v rámci dané dílčí části veřejné zakázky, včetně uvedení konkrétního kurzu u každého navrhovaného lektora.

   

  K prokázání technického kvalifikačního požadavku dle písm. b) článku 1.3.Technická kvalifikace je dodavatel povinen zadavateli předložit:

        

  K prokázání dosaženého vzdělání:

  doklad o vzdělání lektora, pokud je v příloze č. 5 této zadávací dokumentace uvedeno, že se doklad o vzdělání u lektora příslušného kurzu předkládá

   

  K prokázání příslušné praxe:

  profesní životopis podepsaný příslušným lektorem, pokud je v příloze č. 5 této zadávací dokumentace uvedeno, že se profesní životopis u příslušného lektora předkládá, ze kterého bude mj. vyplývat splnění požadované délky lektorské praxe v dané vyučované oblasti

   

  K prokázání dalších požadavků dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace:

  ·         profesní průkaz instruktora autoškoly pro skupinu B v rozsahu potřebném pro teoretickou i praktickou výuku u lektora zajišťujícího výuku kurzu F1

  ·         oprávnění vyučovat předmět obsluha manipulačního vozíku u lektora zajišťujícího výuku kurzu G1

  ·         profesní průkaz instruktora svařování CWS ANB platnou minimálně ke dni předložení nabídky u lektora zajišťujícího výuku kurzu H1 a kurzu H2

  ·         ke každému lektorovi čestné prohlášení podepsané příslušným lektorem, ve kterém lektor deklaruje svoji ochotu k zařazení do týmu pro realizaci této veřejné zakázky a připravenost podílet se na její realizaci.

   

  1.4.  Společná ustanovení ke kvalifikaci

   

  Pravost dokladů k prokázání splnění kvalifikace

  Dodavatel předkládá doklady, jejichž předložení zadavatel požaduje, v prostých kopiích a může je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona. Pokud dodavatel nahradí doklady o kvalifikaci čestným prohlášením, použije dodavatel vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Zadavatel si vždy může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálu nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

  Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu mj. k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a vybraný dodavatel je povinen tyto doklady zadavateli předložit. Nepředložení výše uvedených dokladů bude považováno za neposkytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy a k uzavření smlouvy bude vyzván dodavatel, který se umístil jako další v pořadí.

  Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; takový doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

  V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje či umožňuje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikace a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, předloží dodavatel v nabídce plnou moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

  Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

   

  Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

  V případě, že byla kvalifikace dodavatele zčásti nebo zcela získána v zahraničí, prokazuje se v souladu s § 81 zákona doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána.

  Výpis z evidence Rejstříku trestů zahraničních dodavatelů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

   

  Prokázání splnění kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

  V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

   

  Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

  V souladu s § 83 zákona může dodavatel prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence požadovaného zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  doklady o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona jinou osobou,

  doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

  doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

  písemný závazek jiné osoby (např. formou smlouvy s dodavatelem) k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele dle písm. c) výše.

  Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Jinou osobou poskytnutá plnění, věci či práva musí být v písemném závazku jiné osoby podle písm. d) výše identifikována zcela jasně, zcela určitě a srozumitelně.

  Zadavatel výslovně upozorňuje, že povinnost doložit veškeré výše uvedené doklady týkající se jiné osoby platí i v případě, kdy je část kvalifikace prokazována poddodavatelem poddodavatele.

   

  Seznam kvalifikovaných dodavatelů

  Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 až § 232 zákona, tento výpis nahrazuje v souladu s § 228 zákona doklad prokazující

  profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

  základní způsobilost podle § 74 zákona

  Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

  Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost starší než tři měsíce.

   

  Systém certifikovaných dodavatelů

  Platným certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů schváleného v souladu s § 235 zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

  Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

   

  Jednotné evropské osvědčení

  Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky je písemné čestné prohlášení dodavatele o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

   

  Změny kvalifikace dodavatele zadávacího řízení

  Pokud po předložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele zadávacího řízení, je dodavatel dle § 88 zákona povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady. Uvedená povinnost dodavateli nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

  podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

  nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

  nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

  Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost k předložení nových dokladů, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

   

  Důsledek nesplnění kvalifikace

  Dodavatel, který nesplní kvalifikaci, resp. ji neprokáže požadovaným nebo dovoleným způsobem a v požadovaném rozsahu v souladu se zákonem a touto zadávací dokumentací, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána písemně v českém jazyce v listinné podobě - 1x v originále a 1x v prosté kopii. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán dodavatele, je nutno předložit v nabídce plnou moc k zastupování dodavatele, a to v originále či úředně ověřené kopii.
 

Jednotlivé přílohy nabídky budou přehledně označeny boční popiskou či rozdělovníkem. Nabídka bude čitelně vytištěna na bílém papíře, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

 

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené adresou dodavatele, informací do jaké dílčí části veřejné zakázky je nabídka podávána a názvem veřejné zakázky:
 

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT – „Vzdělávání členských firem v rámci projektu Akademie III“

 

 

Struktura nabídky včetně uvedení dalších požadavků zadavatele na doklady, které mají být obsahem nabídky je uvedena v Zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu pro dílčí část veřejné zakázky, na kterou je nabídka dodavatele podávána, a to dle pokynů uvedených v této zadávací dokumentaci.

 

Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v Kč bez DPH vyplněním příslušných cen do tabulky obsažené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní veškerá a pouze ta pole tabulky, která odpovídají dílčí částí veřejné zakázky, na kterou je nabídka dodavatele podávána. Nabídková celková cena za danou dílčí část veřejné zakázky je rovna součinu předpokládaného počtu jednotek a příslušné ceny za jednotku (bez DPH) stanovené dodavatelem. Při stanovení nabídkové ceny je dodavatel vázán maximálními cenami uvedenými v příloze č. 4, tedy nabídková cena (ani dílčí ceny) nesmí být vyšší než limity uvedené v příloze č. 4.

 

Dodavatel uvede nabídkovou cenu, kterou stanovil postupem uvedeným v předchozím odstavci v návrhu rámcové smlouvy, v příloze č. 3 zadávací dokumentace, kterou přiloží rovněž do nabídky, a v příslušných buňkách tabulky obsažené na krycím listě nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

 

Nabídková cena bude v rámcové smlouvě a v příslušném řádku tabulky na krycím listě nabídky uvedena v Kč v následujícím členění:

Nabídková cena bez DPH

Samostatně DPH

Nabídková cena včetně DPH

 

Dodavatel uvede nabídkovou cenu v požadovaném členění. Rozhodující pro hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

 

Zadavatel stanovuje, že v případě rozporu nabídkové ceny na krycím listě nabídky a nabídkové ceny uvedené v návrhu rámcové smlouvy má vždy přednost, resp. platí, cena uvedená v návrhu rámcové smlouvy.

 

Nabídková cena bude dodavatelem stanovena jako závazná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci konkrétní dílčí části veřejné zakázky v daném místě a čase. Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v případě změny právních předpisů upravujících DPH, která bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH k ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů.

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré dodavatelem poskytované slevy, náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky, resp. dílčí veřejné zakázky. Nabídková cena bude rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci (dílčí části) veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené adresou dodavatele, informací do jaké dílčí části veřejné zakázky je nabídka podávána a názvem veřejné zakázky:"NABÍDKA – NEOTEVÍRAT – „Vzdělávání členských firem v rámci projektu Akademie III“ na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat nabídky na libovolný počet dílčích částí veřejné zakázky. Na každou jednotlivou dílčí část veřejné zakázky podává dodavatel samostatnou nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další informace jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.6), na toto zadávací řízení se aplikuje ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Administrativní pochybení

Datum ukončení: 23. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 6. 2017
 
Aktualizováno: 24. 8. 2017