Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání low-skills zaměstnanců společnosti RSF Elektronik spol. s r.o. - Informační technologie ve výrobě a digitalizace procesů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14179

Název zakázky: Vzdělávání low-skills zaměstnanců společnosti RSF Elektronik spol. s r.o. - Informační technologie ve výrobě a digitalizace procesů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 6. 2023

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: RSF Elektronik spol. s r. o.

Sídlo zadavatele: Forstova 1670, 349 01 Stříbro

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Filip Hrbáč, Ing. Miloslav Kulhánek
 • Telefon: +420374744721
 • E-mail: info@rsf-elekronik.cz

IČ zadavatele: 27965511

DIČ zadavatele: CZ27965511

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lucie Vlasáková
 • Telefon: +420374744721
 • E-mail: lucie.vlasakova@rsf-elekronik.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 6. 2023 10:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace níže uvedeného odborného školení (dále jen vzdělávací aktivity) low-skills společnosti RSF Elektronik spol. s r.o. vedoucí k prohloubení jejich kvalifikace v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II), reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝROBĚ A DIGITALIZACE PROCESŮ

180 osob, 6 skupin po 30 osobách

Výuka: 41 hodin (1h=60min),

Závěrečný pohovor 1h (60 min)  

Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 743400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
26.6.2023-31.10.2023

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Cena byla stanovena jako pevná, hodnocena bude pouze kvalita dle níže uvedených hodnotících kritérií.

1. Kvalita lektorského týmu s váhou 50%

2. Zastupitelnost lektorského týmu s váhou 30%

3. Přizpůsobení potřebám low-skills účastníků s váhou 20%

Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Profesní způsobilost - požadavky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.
 • Údaje o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení 
 • Technická kvalifikace - požadavky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Jsou podrobně uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena byla stanovena jako pevná.

Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 743400.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): LASERneedle CZ s.r.o., Alej Svobody 1397/29a, 323 00 Plzeň, IČO: 29085268

  Datum podpisu smlouvy: 21. 6. 2023

Datum ukončení: 21. 6. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 6. 2023
 
Aktualizováno: 21. 6. 2023