Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání měkkých dovedností pro společnost SSI (II)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12375

Název zakázky: Vzdělávání měkkých dovedností pro společnost SSI (II)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 6. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Special Service International, spol. s r.o.,

Sídlo zadavatele: Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Radek Škrabal a Václav Elman, jednatelé

IČ zadavatele: 26116570

DIČ zadavatele: CZ26116570

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Radoslav Kavulič
 • Telefon: +420775617462
 • E-mail: radoslav.kavulic@ssi.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 7. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky lze doručit osobně do recepce společnosti Special Service International, spol. s r.o, - 6.patro, Na Žertvách 29, Praha 8, k rukám R. Kavuliče ve dnech lhůty pro podání nabídky od 9 do 10 hodin. Nabídky zaslané poštou či obdobným způsobem musí být doručené na tutéž adresu do do 10.00 hodin posledního dne lhůty pro podání nabídky.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka následujících vzdělávacích aktivit:


 

 • Efektivní a hladký průběh změn ve firmě

Obsah vzdělávacího kurzu:

- změny v managementu (jak reagovat na změny ve firmě)

- teorie managementu změn obecně

- práce ve skupině (co je žádoucí změna a co naopak není)

- využití změn v praxi - workshop

Pro 60 osob – min. 7 běhů

Cílová skupina - top management, liniový management, nejnižší management

délka 1 běhu: 2 dny (16 hodin)

 

 • Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení

Obsah vzdělávacího kurzu:

- principy strategického myšlení

- analýza vnitřní x vnější

- firemní hodnoty a firemní kultura

- strategické vize a cíle

- model přípravy a plánovací strategie

- principy manažerské komunikace

Pro 15 osob – min. 2 běhy;

Cílová skupina - top management

Délka 1 běhu: 2 dny (16 hodin)

 

 • Zvyšování výkonnosti firmy

Obsah vzdělávacího kurzu:

- vize, poslání a strategie - jejich význam pro výkonnost firmy obecně

- zvyšování výkonnosti díky změně myšlení lidí

- profilace klíčových manažerských kompetencí

- efektivita manažera a její vliv na zaměstnance

- výkonnost, její sledování, měření

- diskuse příkladů z praxe – pozitivních i negativních

Pro 15 osob – min. 2 běhy

Cílová skupina - top management

délka 1 běhu: 1 den (8 hodin)

 

 • Zvyšování efektivity procesů

Obsah vzdělávacího kurzu:

- efektivní procesy a jejich sledování

- přínosy, měření a optimalizace

- správa a sjednocení procesů

- standardy u opakovaných aktivit; flexibilita u nestandardních situací a vzájemné sdílení

- rozbor a zpětná vazba

Pro 45 osob – min. 6 běhů

Cílová skupina - liniový management, nejnižší management

Délka 1 běhu: 1 den (8 hodin)

 

 • Vedení a motivace zaměstnanců

Obsah vzdělávacího kurzu:

- pochopení role leadershipu

- schopnost vytvářet loajalitu a vysoký výkon na základě motivačních nástrojů leadershipu

- důležité vlastnosti vůdčí osobnosti

- přístupy k vedení lidí

- základy motivačních teorií

- profilace manažerských kompetencí

Pro 15 osob – min. 2 běhy

Cílová skupina - top management

Délka 1 běhu: 2 dny (16 hodin)

 

 • Motivace lidí v praxi

Obsah vzdělávacího kurzu:

- základy motivace

- profilace manažerských kompetencí

- sebemotivace, teorie - individuální a skupinová práce

- motivace okolí, teorie a skupinová práce

- motivační instrumenty,

- diskuse příkladů z praxe

Pro 25 osob – min. 3 běhy

Cílová skupina - liniový management

Délka 1 běhu: 2 dny (16 hodin)

 

 • Principy prozákaznického chování a komunikace se zákazníkem

Obsah vzdělávacího kurzu:

- základní principy komunikace se zákazníkem

- rozdělení zákazníků dle skupin (potencionální, stávající, nový)

- versatilní komunikace v obchodním jednání

- praktické tipy a nácviky komunikace se zákazníkem

Pro 20 osob – min. 2 běhy

Cílová skupina - nejnižší management

Délka 1 běhu: 2 dny (16 hodin)

Požadavek na minimální počet lektorů při výuce: 2


 

Další charakteristiky vzdělávacích aktivit a požadavky na jejich realizaci:

 • maximální počet osob v 1 běhu je 12 osob

 • vyučovací hodinou je myšleno 60 min

 • nejdéle po 6 hod. běhu vzdělávací aktivity musí být poskytnuta přestávka na jídlo v min. délce 30 min.

 • zadavatel si vyhrazuje právo navýšit počet účastníků o 10 % z důvodu plnění indikátorů

 • požadavky na místo realizace vzdělávacích aktivit:

  • školící místnosti musí splňovat hygienické a další zákonné normy pro realizaci vzdělávacích kurzů, musí být vybaveny minimálně dataprojektorem s plátnem či promítací plochou, flipchartem či tabulí, stolky či lavicemi a židlemi pro účastníky a lektora/y - náklady na pronájem prostor jsou součástí nabídkové ceny.

  • místy realizace jsou Brno, Ostrava, Mladá Boleslav a Kladno.

  • konkrétní adresy místa realizace navrhne dodavatel do 14 dnů po podpisu smlouvy (zadavatel si vyhrazuje právo je odmítnout a vyžádat si nové návrhy) a musí splňovat tyto požadavky:

   • možnost nákupu teplého jídla v dosahu 10 min. chůze,

   • dopravní dostupnost veřejnou dopravou, v dosahu 10 min chůze od zastávky vlaku či autobusu,resp. MHD

   • Při realizaci 2 denních běhů musí být v dosahu chůze max. 20 min dostupná možnost ubytování.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1565520,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín plnění: červenec 2018 - 31. březen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Mladá Boleslav, Kladno (Středočeský kraj), Brno (Jihomoravský kraj) Ostrava (Moravskoslezský kraj)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.

 

Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti bodovací metodou, v souladu s níže uvedenými dílčími kritérii hodnocení seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu.

 

 • Poř. č.

  Kritérium

  Váha

  1.

  Výše nabídkové ceny bez DPH

  50 %

  2.

  Hodnocení úrovně zajištění kurzů

  50 %

 

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě nabídky.

 

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.

 

 1. Výše nabídkové ceny (50%)

Bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH

 

 1. Hodnocení úrovně zajištění kurzů (50%)

V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnoceny 3 subkritéria:

 • Možnost výuky dle směnnosti (váha 30 %)
  Uchazeč ve své nabídce uvede, zda je schopen realizovat výuku také v čase odpolední směny tj. od 14 do 22 hodin a o víkendech či státních svátcích (tedy ANO/NE)

 • Minimální počet účastníků v učební skupině (váha 20 %)
  Uchazeč ve své nabídce uvede minimální počet účastníků v jedné skupině, za kterého je schopen realizovat výuku v dané kvalitě a nabídnuté ceně.

 • Minimální počet pracovních dnů, které potřebuje uchazeč pro zahájení výuky od výzvy zadavatele (váha 50 %)
  Uchazeč ve své nabídce uvede minimální počet pracovních dnů, které potřebuje k tomu, aby od okamžiku výzvy zahájil realizaci výuky v dané kvalitě a nabídnuté ceně. Toto se vztahuje i na případy změny harmonogramu v průběhu vzdělávací aktivity


 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

K prokázání způsobilosti v rámci tohoto řízení požaduje zadavatel po uchazečích předložit následující dokumenty k prokázání následujícícho:

 

Základní způsobilost:

 • Dodavatel musí prokázat, že není nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 zákona o veřejných zakázkách.

 • Dodavatel předloží následující dokumenty analogicky ve vztahu k jednotlivým bodům § 74 zákona o veřejných zakázkách, dle § 75 zákona.

 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

 1. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

 2. potvrzením že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 3. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

 4. písemného čestného prohlášení, že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 5. potvrzením že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 6. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74odst. 1 písm. e)

 

Profesní způsobilost:

 • Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

 

Technická kvalifikace:

 1. Pojistné krytí odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě min. ve výši 5.000.000,- Kč, přičemž toto pojištění bude dodavatel povinen udržovat po celou dobu realizace zakázky. K prokázání tohoto předpokladu předloží dodavatel platnou pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, jejichž předmětem je pojištění výše uvedených pojistných rizik a to min. v požadované výši pojistného krytí, případně doplněný o příslib navýšení pojistné částky vystavený příslušnou pojišťovnou, ze kterého vyplývá, že v případě získání zakázky uchazečem bude pojistná smlouva do požadované výše pojistného krytí navýšena. Z předložených dokladů musí být zřejmý rozsah pojištění a výše pojistného krytí a doba platnosti pojištění.
   

 2. Seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti dodávek vzdělávacích aktivit na základě jedné smlouvy či objednávky. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění, název a kontakt na objednavatele. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který předloží seznam alespoň 2 obdobných zakázek, s finančním objemem min. 1 ve výši 900 000 Kč a každé další min. 500 000 Kč bez DPH.

 

 SPOLEČNÉ PODMÍNKY PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE:

 

 1. Veškeré požadované doklady, osvědčení o prohlášení mohou být doloženy v prosté kopii, není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

 

 1. Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilostí nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.

 

 1. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. V takovém případě musí předložit smlouvu uzavřenou se poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění příslušné části veřejné zakázky či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základní kvalifikace.

 

 1. Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základní kvalifikace a výpis z obchodního rejstříku v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně.

 

 1. V případě že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplívajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

 

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo uchazeče, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace z části ze zadávacího řízení vyloučit.

 

Dokumenty mohou být předloženy v prosté kopii, zadavatel si vyhrazuje právo na předložení originálů nebo úředně ověřených dokumentů doložených v nabídce před podpisem smlouvy. V případě nedoložení dokladů bude toto hodnoceno jako nesplnění resp. porušení podmínek zadávacího řízení a zadavatel uchazeče vyloučí.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje zpracování nabídky v českém jazyce.

 

Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění:

 1. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou cenu v členění bez a včetně DPH, cenou za realizaci jednotlivých aktivit popsaných v popisu předmětu zakázky této výzvy (tato cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci vzdělávání celého počtu osob - zahrnuje všechny jednotlivé realizace) a vázanosti celým obsahem nabídky, který je podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

 2. Doklady k prokázání kvalifikace

 3. Kritéria pro hodnocení nabídek

 4. Přílohy (nepovinné)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou celkovou cenu vymezenou předmětem veřejné zakázky v souladu s touto Výzvou, a to absolutní částkou v české měně v členění:

 • nabídková cena celkem za všechny vzdělávací aktivity bez DPH

 • jednotková cena za realizaci jednotlivých aktivit popsaných v popisu předmětu zakázky této výzvy (tato cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci vzdělávání celého počtu osob - zahrnuje všechny jednotlivé realizace) , bez DPH.

 

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady (např. včetně pronájmu prostor a techniky) související se splněním předmětu veřejné zakázky včetně všech předvídatelných rizik a vlivů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou na základě plné moci – v tomto případě je potřeba doložit i plnou moc).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Případné dotazy či požadavky na doplnění zasílat na kontaktní osobu zadavatele (viz tato výzva).

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Cenu není možno navyšovat z žádného důvodu, mimo důvodu zákonné změny výše DPH.

 2. Nabídka musí být předložena písemně a to 1x originál a 1x kopie, tak aby byla znemožněna manipulace.

 3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

 4. Nabídka musí být podána v českém jazyce.

 5. Zadavatel požaduje specifikaci (identifikační údaje) všech poddodavatelů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 6. 2018
 
Aktualizováno: 26. 7. 2018