Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí (dílčí část 1 - 5)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12258

Název zakázky: Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí (dílčí část 1 - 5)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 4. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Helena Zahálková, MBA
 • Telefon: +420466026175
 • E-mail: helena.zahalkova@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Veronika Fejtová
 • Telefon: +420466026491
 • E-mail: veronika.fejtova@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 5. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice. Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, Podatelna (prostory Czech POINT), Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky krajského úřadu a sociální pracovníky obcí v rámci projektu „Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji“, který je spolufinancovaný z prostředků ESF – Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Pardubického kraje. Jedná se o kompletní realizaci 5 vzdělávacích kurzů (7 běhů) pro účastníky z řad pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje – odboru sociálních věcí a sociálních pracovníků obcí II. a III. stupně Pardubického kraje, kteří vykonávají činnosti sociální práce. Cílem vzdělávání je prohloubit profesní znalosti, kompetence a pracovní dovednosti těchto pracovníků. Veřejná zakázka je rozdělena dle témat jednotlivých kurzů na 5 dílčích částí:

 • Dílčí část 1: Speciální techniky komunikace s dítětem
 • Dílčí část 2: Individuální plánování a sociální šetření v sociálních službách
 • Dílčí část 3: Správní řád
 • Dílčí část 4: Prezentační dovednosti
 • Dílčí část 5: Rozvoj osobnosti a prevence syndromu vyhoření

Dodavatel může podat nabídku do jedné i více dílčích částí této veřejné zakázky. V případě, že dodavatel podá nabídku na více dílčích částí této zakázky, každá nabídka jednotlivého dodavatele bude hodnocena samostatně a nezávisle na ostatních nabídkách stejného dodavatele.

Kurzy budou probíhat prezenční formou. Prostory pro konání kurzů poskytne zadavatel. V rámci každého běhu kurzu bude dodavatelem zajištěno (blíže viz návrh smlouvy):

a) Organizace kurzu

 • Komunikace s účastníky (zajištění a distribuce pozvánek, přihlášení účastníků apod.).
 • Zajištění technického vybavení (zadavatel bude mít k dispozici flipchart a dataprojektor).
 • Vyhotovení prezenční listiny. Prezenční listina musí být podepsána všemi účastníky a lektorem za každý den kurzu, bude obsahovat kontakty na jednotlivé účastníky kurzu a po ukončení kurzu bude předána zadavateli.
 • Zpracování výukového materiálu se stručnou osnovou kurzu. Výukový materiál bude předán zadavateli v elektronické formě nejpozději 14 kalendářních dní před datem konání kurzu. Po schválení, případné korektuře a odsouhlasení zadavatelem obdrží výukový materiál v písemné formě každý účastník kurzu.
 • Vystavení osvědčení o absolvování kurzu, které obdrží každý absolvent kurzu. Seznam vydaných osvědčení o absolvování kurzu bude předán po ukončení kurzu zadavateli.
 • Zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů podepsaného všemi účastníky kurzu. Souhlasy se zpracováním osobních údajů budou předány zadavateli spolu se seznamem vydaných osvědčení o absolvování kurzu.
 • Zajištění zpětné vazby od účastníků kurzu hodnotící každý běh vzdělávání.

b) Lektorská činnost

c) Publicita projektu

 • Výukové materiály a ostatní dokumenty poskytované dodavatelem (např. prezenční listiny) budou dodržovat propagaci projektu v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, verze č. 7 nebo novější aktuálně platné, která je k dispozici na www.esfcr.cz.

Bližší specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 1 výzvy. Rozsah jednotlivých kurzů je udán ve výukových hodinách, přičemž 1 výuková hodina odpovídá 45 minutám.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 172000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Harmonogram jednotlivých vzdělávacích kurzů je uveden v přiložené výzvě k podání nabídek.

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace všech kurzů bude probíhat v Pardubicích v prostorách, které poskytne zadavatel.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedená dodavatelem v krycím listu nabídky (Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek). Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti dvou či více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou rozhoduje o nejvýhodnější nabídce losování, které proběhne za přítomnosti notáře v sídle zadavatele a za účasti účastníků, jejichž nabídkové ceny byly shodné.  Pravidla pro losování sdělí zadavatel dotčeným osobám v předstihu nejméně 5 pracovních dní. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek a předpokladem pro uzavření smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou podrobně uvedeny v přiložené výzvě k podání nabídek. K prokázání splnění všech předpokladů dle bodů 9.1 - 9.3 výzvy pro účely podání nabídky postačí předložení čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele (vzor tvoří přílohu č. 6 výzvy k podání nabídek). Jednotlivé požadované doklady doloží až vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

viz přiložená výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

viz přiložená výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz přiložená výzva k podání nabídek

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat nabídku do jedné nebo více dílčích částí zakázky. Na každou dílčí část veřejné zakázky lze podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Blíže viz přiložená výzva k podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel se zavazuje dodržovat Povinné prvky vizuální identity OPZ (tj. znak EU doplněný souslovím Evropská unie, souslovím Evropský sociální fond a názvem Operační program Zaměstnanost). Povinné prvky vizuální identity jsou uvedeny v dokumentu Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ na webové adrese https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7) a směrnicí O zadávání veřejných zakázek VN/19/16 v platném znění. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyjma zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 1: Velký vůz Sever, sídlem Sloupská 135, 473 01 Nový Bor, IČ 75062020

  Datum podpisu smlouvy: 6. 6. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 4: PhDr. Jitka Crhová, Žlíbek 13, 625 00 Brno, IČ 01216708

  Datum podpisu smlouvy: 11. 6. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 5: PhDr. Jitka Crhová, Žlíbek 13, 625 00 Brno, IČ 01216708

  Datum podpisu smlouvy: 11. 6. 2018

Zrušené části zakázky: Dílčí část 2, Dílčí část 3

Datum ukončení: 20. 6. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 4. 2018
 
Aktualizováno: 21. 6. 2018