Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání pracovníků krajského úřadu v oblasti kontrolního řádu v samostatné a přenesené působnosti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13919

Název zakázky: Vzdělávání pracovníků krajského úřadu v oblasti kontrolního řádu v samostatné a přenesené působnosti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 11. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Helena Zahálková, MBA
  • Telefon: +420466026175
  • E-mail: helena.zahalkova@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Veronika Fejtová
  • Telefon: +420466026491
  • E-mail: veronika.fejtova@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 11. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Forma a způsob podání nabídek Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/) vložením elektronické podoby nabídky přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na služby, jejichž předmětem je realizace vzdělávacího kurzu pro účastníky z řad pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje – odboru sociálních věcí.

Celkově se jedná o 1 běh kurzu zaměřeného na vzdělávání v oblasti kontrolního řádu v samostatné a přenesené působnosti. Minimální rozsah kurzu je 6 výukových hodin, přičemž 1 výuková hodina odpovídá 45 minutám. Předpokládaný počet účastníků kurzu je 11.

Cílem semináře je výklad práv a povinností kraje v procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle kontrolního řádu, který se od 1. ledna 2014 stal obecným kodexem pro kontrolu, která je součástí moci výkonné. Vzdělávací seminář je určen všem pracovníkům odboru sociálních věcí, kteří se zabývají kontrolními činnostmi. Blíže viz přiložená výzva.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 23000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 31.1.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedená dodavatelem ve formuláři nabídky (Příloha č. 1 výzvy). Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti dvou či více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou rozhoduje o nejvýhodnější nabídce losování, které proběhne za přítomnosti notáře v sídle zadavatele a za účasti účastníků, jejichž nabídkové ceny byly shodné.  Pravidla pro losování sdělí zadavatel dotčeným osobám v předstihu nejméně 5 pracovních dní. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz přiložená výzva.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená výzva.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz přiložená výzva.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně pouze v elektronické podobě. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená výzva.

Zadávací řízení se řídí:
Výběrové řízení se řídí Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14) a směrnicí O zadávání veřejných zakázek VN/19/16 v platném znění. Zadávání této zakázky nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a aspektů odpovědného zadávání.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 11. 2021
 
Aktualizováno: 23. 11. 2021