Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání pracovníků společnosti WINTTER - opakované zadání

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12240

Název zakázky: Vzdělávání pracovníků společnosti WINTTER - opakované zadání

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 4. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: WINTTER, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Bantice 76, PSČ 671 61

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Aleš Svoboda

IČ zadavatele: 16325451

DIČ zadavatele: CZ16325451

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Michaela Žejšková
  • Telefon: +420739029630
  • E-mail: michaela.zejskova@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 27. 4. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Bantice 76, PSČ 671 61

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Realizace kurzů pro zadavatele v oblasti Soft Skills:

Část 3: Soft Skills: Motivace zaměstnanců – otevřený kurz

Část 7: Soft Skills: Zvyšování výkonnosti – otevřený kurz

Část 8: Soft Skills: QMS – Plán kontroly a řízení (Control Plan) – otevřený kurz

Část 9: Soft Skills: QMS – Analýza kořenových příčin – otevřený kurz

Část 10: Soft Skills: QMS – Analýza systému měření – otevřený kurz

Část 11: Soft Skills: QMS – Statistické řízení procesů – otevřený kurz

Část 12: Soft Skills: QMS – kurz 1 – Statistická regulace procesů – otevřený kurz

Část 13: Soft Skills: QMS – kurz 4 – Metody a nástroje v automotive – otevřený kurz

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 46300,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. 5. 2018 - 31. 3. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Celá ČR vyjma hl. m. Prahy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 2 o prokázání základní kvalifikace.

  • Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

  • Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. např. oprávnění k pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

  • Účastník prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením úplného seznamu osob odpovědných za poskytování služeb formou čestného prohlášení, které bude obsahovat jméno a příjmení školitele, kontakt na školitele, pracovní zkušenosti a profesní praxe vztahující se k předmětu této zakázky (období, název, dosažená pozice). Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. - Minimální požadavky jsou popsány v zadávací dokumentaci. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají v uzavřené obálce opatřené na překryvu uzávěru razítkem či podpisem účastníka, označené názvem veřejné zakázky a částí veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotvírat“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné analogicky k ustanovení § 110 odst. 2 zákona vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Účastník může podat pouze jednu nabídku. Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje analogicky § 107 zákona.

V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o účastníkovi a dále nabídková cena či další údaje pro účely hodnocení nabídky. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce
a podepsána oprávněnou osobou.

Nabídky budou přijímány v pracovních dnech a v čase od 08.00 hodin do 15.00 hodin (resp. poslední den lhůty do 9:00) v budově sídla zadavatele. Nejpozději však do 27. 4. 2018 do 9.00 hodin. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky k hodnocení. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.

Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem.

Účastník předloží nabídku též v elektronické podobě na CD – obsahem bude sken kompletní podepsané nabídky.

Ostatní podrobnosti stanoví ZD.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastníci stanoví nabídkovou cenu za provedení příslušné části veřejné zakázky částkou v českých korunách bez DPH, která bude členěna na jednotlivé kurzy dle příslušné části zakázky.

Nabídkovou cenou se pak rozumí cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění každé jednotlivé části. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná v podrobnostech dle ZD.

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky při dodržení doby plnění podle požadavků zadavatele. Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena zahrnuje všechny náklady související s požadovanými službami tak, jak je zakázka vymezena v oznámení zadávacího řízení
a v této zadávací dokumentaci, resp. v jejích přílohách.

Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.

Nabídkovou cenu uvede účastník do krycího listu nabídky – Příloha č. 1 a zejména pak do příslušného návrhu smlouvy v Příloze č. 3. V případě rozporu je rozhodující nabídková cena uvedena v návrhu smlouvy dle Přílohy č. 3 zadávací dokumentace. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7) na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel neobdržel žádné nabídky.

Datum ukončení: 27. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 4. 2018
 
Aktualizováno: 6. 5. 2018