Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání pracovníků v rámci projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze, č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 (FÁZE I)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13810

Název zakázky: Vzdělávání pracovníků v rámci projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze, č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 (FÁZE I)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 6. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Hlavní město Praha

Sídlo zadavatele: Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Alice Mezková
  • Telefon: +420236002340
  • E-mail: alice.mezkova@praha.eu

IČ zadavatele: 00064581

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Monika Dolejšová
  • Telefon: +420236004302
  • E-mail: monika.dolejsova@praha.eu

Lhůta pro podání nabídek: 21. 6. 2021 09:00

Místo pro podání nabídek:
Hlavní podatelna Magistrátu hlavního města Prahy, pracoviště Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je akreditované vzdělávání pracovníků vybraných příspěvkových organizací hlavního města Prahy účastnících je projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze. reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662.

 

Zakázka je rozdělena do 4 částí:


část 1. Myšlení zaměřené na člověka a úvod do plánování zaměřené na člověka

část 2. Respektující přístup k naplňování potřeb lidí se zdravotním postižením

část 3. Management změny v sociálních službách

část 4. Kompetence vedoucího pracovníka ve středním stupni řízení

 

Dodavatel může podat nabídku na jednu, na více nebo na všechny části veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. Na každou část veřejné zakázky je možno vybrat jiného dodavatele.

Specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 výzvy – Popis předmětu plnění.

 

Předmět plnění bude spočívat v realizaci vzdělávacího kurzu, a to v rozsahu následujících činností:

a) realizace kurzu včetně veškerých aktivit souvisejících s organizačním zajištěním kurzu a jeho jednotlivých běhů,

b) aktivní spolupráce s pověřenými osobami zadavatele,

c) zajištění kompletních tištěných studijních materiálů pro účastníky kurzu,

d) vyhodnocení každého jednotlivého běhu kurzu dle požadavků zadavatele,

e) vyhotovení a předání osvědčení o úspěšném ukončení kurzu jeho účastníkům,

f) zpracování závěrečného (evaluačního) dotazníku pro účastníky kurzu (resp. každého jednotlivého běhu) k obsahu a formě absolvovaného kurzu a jeho předložení účastníkům kurzu k vyplnění,

g) předložení dokumentů a podkladů vztahujících se ke kurzu zadavateli, a to po ukončení každého běhu kurzu.Zajištění prostor pro vzdělávání, občerstvení, popř. stravné účastníků vzdělávání, technického vybavení (dataprojektor, flipchart) není předmětem veřejné zakázky a bude zajištěno zadavatelem, resp. poskytovatelem sociálních služeb, v prostorách, kterého se kurz bude konat.

 

Podrobné podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o o zajištění vzdělávacích kurzů, jejíž závazný návrh tvoří přílohu č. 2 výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 383200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zakázka bude realizována ve lhůtě 120 dní od nabytí účinnosti smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů.

Místo dodání / převzetí plnění:
Viz příloha č. 1 výzvy – Popis předmětu plnění.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Všechna číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria uvede účastník výběrového řízení ve všech místech nabídky shodně. V případě rozporu bude daný dodavatel vyzván k vysvětlení.

Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky s tímto dílčím kritériem hodnocení a jeho váhou:

Nabídková cena bez DPH – váha: 100% - číselné kritérium

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídnutou cenu za předmět plnění zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH.

 

Popis způsobu hodnocení:

Hodnotící komise seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou a jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

V případě, že zadavatel obdrží nabídky se stejnou nejnižší nabídkovou cenou, bude výběr proveden losem.

Losování proběhne v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek dle ustanovení § 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Losování se mají právo účastnit ti dodavatelé, kterých se bude losování týkat a kteří budou zadavatelem písemně vyrozuměni a vyzvání k účasti na losování, a to nejméně 2 pracovní dny před termínem konání losování.

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 13).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel, který:

1. splní základní způsobilost

Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel:

a) neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

b) neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,

c) neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3  výzvy.

 

2. splní profesní způsobilost

Zadavatel požaduje předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Způsob prokázání splnění: Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence.

Dále zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval akreditací udělenou MPSV dle § 117a ZSS pro příslušný kurz, jehož obsah bude korespondovat s popisem je uvedeným v příloze č. 1 (Popis předmětu plnění).

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením osvědčení, resp. dokladu o udělení akreditace, přičemž postačí předložení prosté kopie tohoto dokladu.

Dodavatel musí disponovat akreditací po dobu běhu výběrového řízení, tj. od podání nabídky do uzavření Smlouvy, a vybraný dodavatel rovněž v době konání kurzu dle uzavřené Smlouvy.

 

3. splní technickou kvalifikaci

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

Seznam významných služeb v oblasti vzdělávání v sociální oblasti poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:

- Název objednatele

- Popis (s vymezením rozsahu a předmětu) významné služby,

- Doba realizace zakázky (zahájení a ukončení)

- Finanční hodnota služby

- Kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné poskytnutí významné služby ověřit

Významnou službou se rozumí taková služba, jejíž finanční rozsah byl min. 30 000,- Kč bez DPH a jejímž předmětem byla realizace vzdělávacích aktivit.

Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období posledních 3 let (počítaných od konce lhůty pro podání nabídek) poskytl minimálně 3 významné služby dle požadavků stanovených výše.

K prokázání splnění technické kvalifikace je dodavatel oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 4 výzvy – Seznam významných služeb

 

Bližší informace viz výzva k podání nabídek.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky. Její vzor je přílohou č. 7 Výzvy k podání nabídek s názvem Nabízená cena. Uvede cenu za jednotlivé části zakázky a celkovou cenu za realizaci předmětu zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH ve vztahu k plnění zakázky.


Struktura nabídkové ceny bude uvedena v návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů (příloha č. 2 výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky tj. Vzdělávání pracovníků v rámci projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze, č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 (FÁZE I) a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Osobou oprávněnou jednat za dodavatele se rozumí osoba jednající na základě plné moci od statutárního orgánuNabídka bude podána v 1 (jednom) zabezpečeném originálu (přelep s razítkem, sešití v kroužkovém pořadači apod.)Rovněž bude úplná nabídka podána v elektronické podobě na CD nebo USB v rámci jednoho dokumentu formátu PDF. Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně (např. ručně psané).Bližší informace viz výzva k podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

U kurzů s rozsahem větším než 8 vyučovacích hodin může být složeno z více na sebe navazujících kurzů, součet kterých rozsahem a obsahem bude odpovídat požadovaným kritériím. Rozsah každého z dílčích kurzů musí činit minimálně 8 vyučovacích hodin.  Nabídka bude kromě potvrzení o udělení akreditace Ministerstvem práce a sociálních věcí obsahovat obsah kurzu.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP schválená usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1155 ze dne 8.6.2020.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 6. 2021
 
Aktualizováno: 17. 6. 2021