Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání pro zaměstnance členů spolku Smysl života, z.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12785

Název zakázky: Vzdělávání pro zaměstnance členů spolku Smysl života, z.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Smysl života, z.s.

Sídlo zadavatele: Křišťanova 1789/17 130 00 Praha 3 – Žižkov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Gabriela Hořínková
 • Telefon: +420739571400
 • E-mail: horinkovag@osas.cz

IČ zadavatele: 22685006

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Gabriela Hořínková
 • Telefon: +420739571400
 • E-mail: horinkovag@osas.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 5. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Písemně poštou na adrese: Smysl života, z.s. Křišťanova 1789/17 130 00 Praha 3 – Žižkov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele vzdělávacích aktivit vedoucích ke zvýšení kompetencí zaměstnanců členských organizací spolku, a to v oblastech Měkké a manažerské dovednosti, Obecné IT a oblasti Účetní, ekonomické a právní kurzy.

Zadavatel požaduje, aby bylo realizováno max. 1.920 tzv. osobo-hodin (1 osobo-hodina = účast osoby z cílové skupiny projektu na 1 hodině podporovaného vzdělávání, kdy 1 hodinou se myslí 60 min. výuky bez přestávek). Počet 1.920 osobo-hodin je maximální počet, tj. po splnění tohoto limitu splnila zakázka svůj cíl a účel a je ukončena. Počet realizovaných osobo-hodin podporovaného vzdělávání bude rovněž jediným relevantním podkladem při fakturaci dodavatele za dílčí plnění.

Měkké a manažerské dovednosti do výše max. 672 osobo-hodin.
Obecné IT do výše max. 480 osobo-hodin.
Účetní, ekonomické a právní kurzy do výše max. 768 osobo-hodin.

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v přiložené zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 286080,17 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
06/2019 až 10/2019 (31.10.2019)

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno a okres Praza Západ, podrobněji viz. Zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace. Podrobněji viz zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 163834.71

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ing. Petra Paličková, IČ: 08188548

  Datum podpisu smlouvy: 30. 5. 2019

Datum ukončení: 30. 5. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 5. 2019
 
Aktualizováno: 6. 6. 2019