Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání sociálních pracovníků a příprava podkladů pro vzdělávání veřejnosti v rámci projektu "Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13456

Název zakázky: Vzdělávání sociálních pracovníků a příprava podkladů pro vzdělávání veřejnosti v rámci projektu "Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK"

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 6. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský kraj

Sídlo zadavatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

IČ zadavatele: 70890692

DIČ zadavatele: CZ70890692

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Pavla Stanková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení veřejných zakázek
 • Telefon: +420595622188
 • E-mail: pavla.stankova@msk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 6. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

I. PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je vytvoření manuálu pro klíčovou aktivitu „Vzdělávání široké veřejnosti“ a zajištění jeho tisku a vytvoření a realizace akreditovaného 32hodinového vzdělávání pro sociální pracovníky, kteří se v rámci své praxe potkávají nebo mohou potkat s dluhovou problematikou, a to pro pracovníky sociálních služeb, především odborného sociálního poradenství, pracovníkům obcí, nebo kraje.

 1. Manuál pro vzdělávání široké veřejnosti

Manuál pro vzdělávání široké veřejnosti (dále jen „manuál pro ŠV“) bude zahrnovat 8 tematických celků:

1)           Rozpočet domácnosti

2)           Správa domácnosti

3)           Zodpovědné zadlužování

4)           Smlouvy

5)           Neschopnost splácet závazky

6)           Vymáhání pohledávek

7)           Exekuční proces

8)           Základní pravidla pro řešení předlužené domácnosti

 

Manuál pro ŠV bude vytvořen v rozsahu 8 oboustranně popsaných listů velikosti A4, a to tak aby každé výše uvedené téma bylo na 1 list. Jednotlivá témata v manuálu pro ŠV budou zpracována tak, aby byla uživatelsky vhodná pro vzdělávání široké veřejnosti, a to po stránce obsahové i formální (grafické zpracování).

Manuál pro ŠV bude zajištěn v tištěné podobě, a to v nákladu 2000 ks. Poskytovatel předá manuál pro ŠV rovněž v elektronické podobě vhodné k zveřejnění na webových stránkách objednatele.

 

Časový rámec – požadavky na dobu a termíny plnění

Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy svolat schůzku, na které budou stanoveny a oboustranně dohodnuty konkrétní aktivity a jejich termíny. Schůzka bude realizována nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a poskytovatel je povinen se této schůzky zúčastnit.

Konkrétní termíny realizace dílčích činností v rámci plnění smlouvy budou sjednány písemně, a to v zápisu ze schůzky. Jednotlivé termíny jsou závazné a musí být schváleny oběma smluvními stranami. Návrh termínů plnění doručí poskytovatel objednateli minimálně 3 pracovní dny před termínem úvodní schůzky.

Poskytovatel zašle objednateli návrh na Manuál pro ŠV, a to nejpozději 60 dní od účinnosti této smlouvy. Objednatel je oprávněn nejpozději do 20 dnů návrh připomínkovat, případně jej schválí. V případě připomínek je poskytovatel povinen tyto připomínky do 20 dnů zapracovat.

Před tiskem musí mít poskytovatel písemné schválení konečné podoby manuálu pro ŠV od objednatele. Vytištěný manuál je nutné dodat do 30 dnů od schválení jeho finální podoby.

 

 1. Akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky

Název: Vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti dluhového poradenství
Specifikace: Vzdělávací program se skládá ze 4 kurzů realizovaných ve dvou blocích, kdy každý blok bude vždy na dva dny. V jeden den proběhne vždy 8 hodin výuky. Realizovány budou 4 běhy vzdělávacího programu, které jsou rozděleny dle níže uvedených míst realizace.
Akreditace vzdělávacího programu: je požadována akreditace u Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a současně u Ministerstva vnitra České republiky.

Lektorské zajištění vzdělávacího programu: program bude zajištěn tříčlenným lektorským týmem (nutná je účast odborníků: sociální pracovník, právník. Dále se účastní finančního poradce, insolvenčního správce, zástupce exekutora apod. další odborníci mohou být přítomní jako hosté, případně po celou dobu kurzu).

Časová dotace: 32 hodin, přičemž máme na mysli hodinu o délce 60 minut.

Cílová skupina: Vzdělávací program bude určen pro sociální pracovníky pracující v sociální službě odborné sociální poradenství, případně dalších sociálních službách, dále pak pro pracovníky obcí nebo kraje, a to vše v rámci působení v Moravskoslezském kraji

Maximální celkový počet účastníků: 80 osob, z toho maximálně 60 osob může být proškoleno na výjezdní (pobytové) formě vzdělávacího programu (4. běh vzdělávacího programu je bez nároku účastníků na ubytování)
Ukončení: vzdělávací program bude zakončen testem znalostí dané problematiky a úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v souladu s podmínkami akreditace.
Místo realizace vzdělávacího programu:
·Bruntálsko + Opavsko – výjezdní vzdělávací program (pobytová forma)
·Karvinsko + Ostravsko – výjezdní vzdělávací program (pobytová forma)
·Novojičínsko + Frýdecko – Místecko – výjezdní vzdělávací program (pobytová forma)
·Mix okresů, vzdělávací program bez nároku na ubytování, realizace ve městě Ostrava

 

Obsah vzdělávacího programu: 4 části vzdělávacího programu budou mít tuto obsahovou náplň:

Téma

Obsah výuky

Časová dotace

[hod]

T1 Základní (občanské) poradenství

 • Práce s klientem – speciálně zaměřené metody sociální práce pro odborné sociální poradenství
 • Prevence předlužení v důsledku vzniku nepříznivé sociální situace způsobené zaviněním i bez zavinění osoby, v důsledku sociálně patologických jevů a dalších okolností
 • Informace o vzniku, preventivních opatření a důsledcích předlužení z důvodu ustanovení v Občanském zákoníku, především oblast dědického práva, společného jmění manželů
 • Informace o preventivních opatřeních u trestných činů, které mohou souviset s předlužením
 • Základní principy rodinného hospodaření, využívání bankovních produktů souvisejících s hospodařením domácnosti
 • Postupy sociálního pracovníka při pomoci v občanském poradenství

8

T2 Smlouva a její obsah

 • Informace pro spotřebitele o ustanoveních příslušných zákonů při uzavírání spotřebitelských a dalších běžně uzavíraných smluv (kupní, darovací, o dílo, nájemní, úvěrová, aj.)
 • Rozbor jednotlivých ustanovení ve smlouvách uzavíraných spotřebitelem, zaměření na základní náležitosti smlouvy (předmět smlouvy, zajištění smlouvy, zástavní právo, aj.)
 • Informace o zajištění smluv prostřednictvím rozhodčích doložek – legislativní opodstatnění, napadnutí platnosti, práva a povinnosti spotřebitele v rozhodčím řízení
 • Směnečné právo uplatňované ve smlouvách uzavíraných spotřebiteli
 • Postupy sociálního pracovníka při práci s klientem v oblasti poradenství při uzavírání smluv a řešení důsledku podpisu jednotlivých ustanovení ve smlouvě

8

T3 Vymáhací proces

 • Legislativní opora pro mimosoudní vymáhací proces zaměřená na inkasní a vymáhací agentury, předání a prodej pohledávek v souladu s platnou legislativou, práva a povinnosti dlužníka
 • Mimosoudní vymáhání pohledávek s exekučně vykonatelným titulem (rozhodčí řízení, ČTÚ, FÚ, aj.), a práva a povinnosti těchto institucí a práva a povinností dlužníka
 • Soudní vymáhání pohledávek a možnosti obrany proti jednotlivým exekučním titulům (platební rozkaz, usnesení, rozsudek)
 • Vedení exekučního řízení proti povinnému, nástroje a formy exekučního procesu, práva a povinnosti povinného, možnosti obrany proti exekučnímu řízení, proti úkonům exekutora
 • Postupy sociálního pracovníka při práci s klientem, u kterého dochází k vymáhání pohledávky, a to mimosoudní nebo soudní cestou

8

T4 Práce s předluženou domácností

 • Postupy a metody sociální práce s předluženou domácností, využití krizové intervence u klientů sociálních služeb, především odborného sociálního poradenství
 • Postupy a metody práce s klientem rozdělené podle finanční situace klienta – práce s nemajetným klientem, postupy vedoucí k řešení jeho nepříznivé sociální situace, nástroje pro ochranu nemajetné osoby v exekučním procesu, postupy pro omezení dopadu předlužené situace na rodinu a příbuzné dlužníka
 • Postupy a metody práce při splácení dluhů formou splátkových kalendářů, vyjednávání podmínek pro nastavení nových podmínek pro splácení
 • Informace o oddlužení podle insolvenčního zákona, základní principy, práva a povinnosti osoby v oddlužení.
 • Postupy a metody práce při přípravě dlužníka na proces oddlužení, zajištění podkladů, předávání informací o samotném procesu dlužníkovi, vedení dokumentace atd.
 • Postupy sociálního pracovníka při práci s předluženou domácností

8

 

Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečné podobě vzdělávacího programu a jeho osnov a studijních materiálů před jeho realizací, a to prostřednictvím odborného garanta.

 

 

II. SPECIFIKACE PODMÍNEK A POŽADAVKŮ NA UBYTOVÁNÍ, ŠKOLÍCÍ PROSTORY A STRAVOVÁNÍ

Všeobecná specifikace ubytování a školících prostor:

 • garance ubytování v požadovaném (předpokládaném) termínu,
 • ubytovací a školící prostory v jednom objektu, popř. v bezprostřední blízkosti,
 • dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (teplá voda, toaleta, sprcha, světlo, teplo), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 • školící prostory dostatečně velké k počtu účastníků (cca 25 osob), dostatek místa pro lektora, vybavení prezentačním PC, projekční a audiovizuální technickou, regulovaná teplota v místnosti a větratelnost místnosti, možnost zapojení notebooků, vybavení didaktickou technikou (flipchart s fixy nebo interaktivní tabule), možnost připojení na wi-fi,
 • v místnosti, kde bude probíhat školení, nepracuje ani pravidelně neprochází personál zařízení či jiné cizí osoby,
 • do místnosti po dobu vlastního vzdělávání nemají přístup žádné cizí osoby
  s výjimkou personálu, který připravuje občerstvení v době přestávek.

 

Všeobecná specifikace stravování:

Snídaně: v ceně ubytování, budou řešeny formou teplého a studeného bufetu, popřípadě servírovaná snídaně.

Obědy: budou řešeny formou jednotného menu, které se bude skládat z polévky a hlavního jídla

Večeře: budou řešeny formou jednotného menu – hlavní jídlo

Coffeebreak: v průběhu výuky bude zajištěn celodenní coffee break (dále jen „CB“)
v rozsahu:

nápoje – káva a čaj (možnost výběru druhů čajů), v dostatečném množství

nápoje – minerální voda v množství 1,5 l PET/osobu/den nebo voda s citronem ve stejném množství

drobné občerstvení (ovoce a koláčky nebo tousty apod.)

 

Specifikace času podávaných jídel a vyhrazených míst v restauraci či stravovacím zařízení:

Veškerá jídla budou podávaná v předem určeném čase. Tento čas musí být určen tak, aby nenarušoval program kurzu. Každý den budou pro účastníky kurzu v restauraci či stravovacím zařízení vyhrazené stoly.

 

Objednatel není povinen uhradit poskytovateli náklady na ubytování a stravování účastníka, který se nezúčastnil vzdělávacího kurzu.

 

III. OBECNÉ POŽADAVKY

Místo realizace:

Vzdělávací programy budou realizovány na území Moravskoslezského kraje

 

Časový harmonogram:

Harmonogram vzdělávacího programu bude splňovat požadavky objednatele a zohledňovat požadavky poskytovatele a bude poskytovateli odsouhlasen na úvodní schůzce.

V rámci všech aktivit platí, že 1 hodina = 60 minut.

 

Studijní materiál:

Obsah studijního materiálu musí odpovídat rozsahu vzdělávaného tématu. Studijní materiály budou obsahovat mimo jiné kontakt na odborné realizátory (lektory) vzdělávání tak, aby je v případě potřeby mohli účastníci kontaktovat i po skončení vzdělávacího programu. Studijní materiály musí obsahovat všechny povinné znaky publicity dle Operačního programu Zaměstnanost.

Studijní materiály budou poskytnuty všem účastníkům vzdělávacího programu v tištěné i elektronické podobě. Materiály, které nebudou předány účastníkům školení, budou po posledním realizovaném kurzu předány objednateli.

Před zahájením realizace vzdělávacího programu budou objednateli předány studijní materiály vyhotoveny 2krát v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (ve formátu pdf/doc/docx) zachycené na CD/DVD, které bude opatřeno srozumitelným popisem, tak aby bylo možné daný studijní materiál bez pochybností identifikovat.

 

Odborný garant a lektoři:

Poskytovatel je povinen umožnit zástupcům objednatele kontrolu obsahu a provedení každého kurzu. Odborný garant dohlíží na vybraná témata tohoto vzdělávání, připomínkuje osnovy a zaměření jednotlivých kurzu, schvaluje podobu a obsah studijních materiálů.

Osoby realizující kurz (lektoři) musí splnit následující podmínky:

 • Sociální pracovník: Vzdělání v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro výkon sociálního pracovníka. Minimálně 5 let poskytování odborného sociálního poradenství v registrované sociální službě, a to se zaměřením na dluhovou problematiku a s podáváním insolvenčních návrhů. Minimálně 3leté zkušenosti s lektorováním kurzů, a to v rozsahu min 150 hodin v souhrnu za 3 roky.
 • Právník: Vysokoškolské vzdělání právního směru. Minimálně 3 roky praxe v poskytování právních služeb, alespoň 2 roky zkušenosti (například ve formě spolupráce) s poskytováním odborného sociálního poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku. Minimálně 2leté zkušenosti s lektorováním kurzů, a to v rozsahu min 100 hodin v souhrnu za 2 roky.

 

Komunikace s cílovou skupinou:

Kontakt s cílovou skupinou a kompletní obsazení vzdělávacího programu zajišťuje poskytovatel, který ve lhůtě 7 dnů před termínem konání každého z kurzu předá objednateli elektronickou formou seznam účastníků kurzu, který objednatel schválí. Poskytovatel osloví podle místa realizace sociální pracovníky pracující v registrovaných službách odborného sociálního poradenství, sociální pracovníky místně příslušných obecních úřadů, zástupce krajského úřadu odboru sociálních věcí, dále pak sociální pracovníky místně příslušných terénních a ambulantních registrovaných sociálních služeb.

Poskytovatel zajistí rovněž pozvánku na každý jednotlivý kurz, tedy 4 pozvánky v rámci vzdělávacího programu. V rámci pozvánky na kurz bude uvedeno zejména následující: termín a místo konání, časový rozsah kurzu, program kurzu a jména lektorů a další povinné prvky publicity Operačního programu Zaměstnanost.

 

V případě požadavku ze strany objednatele je poskytovatel povinen zajistit účast svého zástupce na místě konání kurzu, a to minimálně při zahájení a ukončení kurzu, který umožní přítomnost zástupců objednatele, kteří budou vykonávat kontrolní oprávnění dle čl. VI této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. Zástupce objednatele může být přítomen po celou dobu realizace jakéhokoliv běhu vzdělávacího programu, přičemž nebude započítán jako účastník.

 

Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném výběru účastníků vzdělávacího programu.

 

Formální výstupy:

Pro každý den kurzu je poskytovatel povinen zpracovat prezenční listinu, která bude vlastnoručně podepsána účastníky kurzu a lektorem/lektory. Všichni účastníci musí po absolvování vzdělávacího programu a splnění stanovených podmínek obdržet osvědčení. Poskytovatel zajistí rovněž fotodokumentaci aktivity z každého dne aktivity. Prezenční listiny a osvědčení účastníků o absolvování vzdělávacího programu musí splňovat povinné prvky publicity Operačního programu Zaměstnanost.

Souhlas se zpracováním osobních údajů zájemců a účastníků vzdělávacího programu pro účely projektu zajistí poskytovatel v písemné podobě. V souhlasu se zpracováním osobních údajů zájemců a účastníků vzdělávacího programu musí být uveden účel zpracování a souhlas musí být udělen jak ve vztahu k poskytovateli, tak k objednateli, a to minimálně do roku 2034.

Veškeré dokumenty za každý ukončený běh vzdělávacího programu poskytovatel odešle e-mailem objednateli naskenované do 2 pracovních dnů od ukončení, originály pak nejpozději společně s fakturou (dle podmínek této smlouvy), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

 

Časový rámec – požadavky na dobu plnění

Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy svolat schůzku, na které budou stanoveny a oboustranně dohodnuty konkrétní termíny aktivity. Schůzka bude realizována nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a poskytovatel je povinen se této schůzky zúčastnit.

Konkrétní termíny realizace dílčích činností v rámci plnění smlouvy budou sjednány písemně, a to v zápisu ze schůzky. Jednotlivé termíny jsou závazné a musí být schváleny oběma smluvními stranami.

Poskytovatel je povinen všechny činnosti v rámci aktivity, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, realizovat nejpozději do 31. 12. 2021.

Poskytovatel předloží objednateli průběžné zprávy dle tabulky Požadavky na dobu plnění uvedené v příloze č. 2.

Průběžné zprávy o realizaci - V průběhu realizace bude poskytovatel zpracovávat průběžné zprávy, které slouží jako průběžná kontrola realizace. Průběžná zpráva bude zahrnovat:

 • popis průběhu a číselné vyjádření činností (obsazenost vzdělávání), které byly zrealizovány v daném období
 • lektorské zajištění proběhlého vzdělávání
 • místo realizace vzdělávání a lokální příslušnost služeb/ pracovníků které se účastní
 • naplnění stanovených cílů (porovnání očekávaných a dosažených cílů/výsledků vzhledem k plánu),
 • specifické problémy při realizaci a důvody jejich vzniku, podniknutá nápravná opatření
 • poznámky/doporučení

Objednatelem schválená průběžná zpráva je nedílnou součástí každé dílčí faktury za služby. Součástí průběžné zprávy budou doklady dle aktuálně provedených činností – originály prezenčních listin, scan vydaných osvědčení a fotodokumentace z realizovaného vzdělávání. Průběžnou zprávu je poskytovatel povinen zpracovat za každou položku uvedenou v tabulce „požadavky na dobu plnění“.

Způsob a doba předání průběžné zprávy:

 • průběžné zprávy o činnosti budou předkládány v minimálním rozsahu 1 strana A4,
 • předkládány budou oprávněné osobě dle čl. I odst. 1 této smlouvy,
 • odevzdána bude v elektronické podobě 1x naskenovaný podepsaný dokument,
 • v případě potřeby doplňujících informací (objednatele), je nutné je dodat do 5 pracovních dnů od vyžádání.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1572472,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 31. 8. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
školící prostory na území Moravskoslezského kraje, které zajistí účastník dle přílohy č. 1 obchodních podmínek

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 1. Zadavatel bude nabídky hodnotit dle jejich ekonomické výhodnosti.

 2. Kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena (váha 100 %)

  Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy, a to celková kupní cena bez DPH (v případě plátce DPH) nebo celková kupní cena (v případě neplátce DPH) dle čl. IV, odst. 1 obchodních podmínek (viz zadávací dokumentace).

 3. Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Dodavatel předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.
 2. Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. oprávnění k podnikání, zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČO apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).
 3. Dodavatel předloží analogicky dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti je součástí zadávací dokumentace.
 4. Dodavatel ve své nabídce doloží rovněž potvrzení ke střetu zájmů ve smyslu metodiky OPZ, a to formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace.
 5. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci prostou kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo prostou kopii certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).
 6. Dodavatel dále ve své nabídce s ohledem na § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, prohlásí, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmu je součástí zadávací dokumentace.
 7. Dodavatel v nabídce předloží seznam významných realizovaných (tj. dokončených) zakázek, plněných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením tohoto výběrového řízení. V seznamu budou uvedeny minimálně 3 zakázky obdobného charakteru – tj. zakázky, jejímž předmětem byla služba na zajištění vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb, sociální práce, psychologie, nebo v oblasti finanční gramotnosti, a to ve finančním objemu min.  100.000 Kč bez DPH za každou zakázku.

     Seznam realizovaných zakázek bude doložen formou čestného prohlášení dodavatele o realizaci s uvedením:

 • názvu zakázky,
 • podrobného popisu předmětu zakázky,
 • termín realizace (tj. termín dokončení ve formě minimálně měsíc/rok),
 • hodnota zakázky v Kč bez DPH,
 • název objednatele vč. kontaktu pro ověření referenční zakázky. 

Z údajů uvedených v seznamu (čestném prohlášení) musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny požadavky stanovené zadavatelem. Vzor seznamu realizovaných zakázek ke kvalifikaci je součástí zadávací dokumentace.

 1. Součástí nabídky musí být seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (lektorský tým) a doložení jejich praxe. Účastník výběrového řízení prokáže splnění požadavků na lektorský tým předložením seznamu osob, který bude mít formu čestného prohlášení (vzor čestného prohlášení o složení lektorského týmu je součástí zadávací dokumentace), s uvedením:
  • jména a příjmení lektora,
  • pracovní pozice,
  • vztah lektora k účastníkovi (zaměstnanec apod.),
  • výčet praxe a zkušeností dle minimálních požadavků uvedených v následující tabulce. Minimálně musí být uveden popis dané zkušenosti či praxe, měsíc a rok zahájení a ukončení, počet hodin za každý rok (pokud je vyžadováno), kontaktní osoba vč. tel. č.,
  • přílohou tohoto seznamu budou prosté kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání každého člena.

 

Pracovní pozice

Minimální požadavky na pracovní pozici

Sociální pracovník

 1. Vzdělání v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro výkon sociálního pracovníka.
 2. Minimálně 5 let poskytování odborného sociálního poradenství v registrované sociální službě, a to se zaměřením na dluhovou problematiku a s podáváním insolvenčních návrhů.
 3. Minimálně 3leté zkušenosti s lektorováním kurzů, v rozsahu min. 150 hodin v souhrnu za 3 roky.

Právník

 1. Vysokoškolské vzdělání právního směru.
 2. Minimálně 3 roky praxe v poskytování právních služeb.
 3. Minimálně 2 roky zkušeností s poskytováním odborného sociálního poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku (například ve formě spolupráce).
 4. Minimálně 2leté zkušenosti s lektorováním kurzů, v rozsahu min. 100 hodin v souhrnu za 2 roky.

Výše uvedené osoby, kterými dodavatel prokáže splnění kvalifikace, se musejí v případě zadání veřejné zakázky skutečně podílet na samotném plnění, k němuž se jejich kvalifikace váže. Změna osob, kterými dodavatel prokázal ve výběrovém řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem zadavatele dle čl. VI, odst. 10 obchodních podmínek.

 

 1. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace požadované v odst. 7 a 8 tohoto článku v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit od tohoto subjektu tyto doklady:
  1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
  2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
  3. čestné prohlášení nebo jiný doklad prokazující splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona a
  4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokazovala kvalifikaci za dodavatele.

 

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace z nabídky, s ohledem na charakter těchto informací (dostupnost ve veřejně přístupných rejstřících apod.), bez nutnosti vyzývat dodavatele k doplnění/upřesnění nabídky.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Dodavatel předloží písemný návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách pro příslušnou část zakázky (viz zadávací dokumentace), a to včetně všech příloh, podepsaný osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu bude doloženo příslušným oprávněním (např. kopie výpisu z obchodního rejstříku, prostá kopie plné moci). Dodavatelé nejsou oprávněni měnit, doplňovat nebo upravovat text obchodních podmínek (návrhu smlouvy) s výjimkou částí k tomu výslovně určených. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.

 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

 • Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

 • Součástí nabídky bude i kopie celé nabídky dodavatele včetně návrhu smlouvy v elektronické podobě, a to na CD či jiném nosiči dat ve formátu *.pdf nebo *.jpg. Návrh smlouvy bude na CD či jiném nosiči dat rovněž ve formátu *.doc, *docx nebo *.rtf. V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a písemným originálem bude vzat v úvahu písemný originál.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně, a ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (viz zadávací dokumentace), tedy cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to formou žádosti zaslané elektronicky (tzn. např. e-mailem, prostřednictvím NEN, prostřednictvím datové schránky apod.). Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení či změny/doplnění zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na svém profilu (https://nen.nipez.cz/profil/MSK) a současně v souladu s metodickými pokyny OPZ prostřednictvím portálu www.esfcr.cz. Zadavatel již nebude tyto informace zasílat duplicitně e mailem.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Platební podmínky jsou podrobně popsány v Obchodních podmínkách.

Bližší informace viz Výzva k podání nabídky.

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel usnesením rady kraje č. 96/8405 ze dne 21.09.2020 rozhodl veřejnou zakázku zrušit, a to s ohledem na skutečnost, že dodavatelé, kteří podali nabídku nesplnili zadávací podmínky stanovené zadavatelem, konkrétně neprokázali splnění požadované kvalifikace a ve výběrovém řízení nezůstal žádný další dodavatel.

Datum ukončení: 21. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 6. 2020
 
Aktualizováno: 22. 9. 2020