Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání společnosti Nadačník s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11118

Název zakázky: Vzdělávání společnosti Nadačník s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Nadačník s.r.o.

Sídlo zadavatele: Osadní 869/32, Praha-Holešovice 170 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Kateřina Pelcová
 • Telefon: +420608048009
 • E-mail: katerina.pelcova@nadacnik.cz

IČ zadavatele: 05155347

DIČ zadavatele: CZ05155347

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Kateřina Pelcová
 • Telefon: +420608048009
 • E-mail: katerina.pelcova@nadacnik.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 5. 2017 00:00

Místo pro podání nabídek:
Nadačník s.r.o., Mgr. Kateřina Pelcová, Krkonošská 186,Atrium I. patro, Vrchlabí 54301. Podání nabídek osobně nebude možné. Nabídky budou přijímány v řádně uzavřené obálce pouze prostřednictvím pošty či zásilkové služby (s razítkem pošty nejpozději do 10. 5. 2017 24:00 hodin).

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů rozdělených na dílčí části:

 • Dílčí část 1: Měkké a manažerské dovednosti
 • Dílčí část 2: Ekonomické
 • Dílčí část 3: Právní 

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 810000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobou realizace celé zakázky je květen 2017 až únor 2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Podlesí 653, Hodkovice nad Mohelkou 463 42

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Celková nabídková cena bez DPH (váha 100%)

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1 a 2: IQ park s.r.o., Sídlo – Smetanova 1019, Přelouč 535 01, Ičo – 05737125

  Datum podpisu smlouvy: 29. 5. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 3: AL-Consulting s.r.o., Sídlo – Nad Nádrží 249, Nasavrky 538 25, Ičo - 28856368

  Datum podpisu smlouvy: 29. 5. 2017

Datum ukončení: 29. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 4. 2017
 
Aktualizováno: 8. 6. 2017