Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v koncernu ZKL

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12379

Název zakázky: Vzdělávání v koncernu ZKL

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ZKL,a.s.

Sídlo zadavatele: Brno - Líšeň, Jedovnická 2346/8, PSČ 62800

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. JIŘÍ PRÁŠIL
 • Telefon: +420774712216
 • E-mail: jiri.prasil@zkl.cz

IČ zadavatele: 25568353

DIČ zadavatele: CZ25568353

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Brodecký Rostislav
 • Telefon: +420724033151
 • E-mail: rostislav.brodecky@zkl.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 7. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
Brno - Líšeň, Jedovnická 2346/8, PSČ 62800

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět zakázky se týká realizace vzdělávacích kurzů. Jedná se o partnerských projekt, což znamená, že vzděláváni budou zaměstnanci z několika firem.

 

Obecné požadavky zadavatele:

Kurzy musí probíhat prezenčně.
Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.
U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.
Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.
Součástí plnění je mj. vydání dokladů potvrzujících úspěšné ukončení příslušného vzdělávacího programu. U neakreditovaných kurzů se bude jednat o osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a u akreditovaného kurzu o osvědčení o rekvalifikaci.

 

Bližší specifikace kurzů:

 

Akreditovaný kurz pro manažery

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 91,5 hodiny

- počet účastníků: 6

- očekávaný obsah:

Manažerské dovednosti
Komunikační dovednosti
Osobní rozvoj
Personální management
Manažerská psychologie a ekonomie

 

PRINCE Foundation

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 24 hodin

- počet účastníků: 6

- očekávaný obsah:

Úvod do projektového řízení
Definice spojené s projektovým řízením
Přehled specifik týkajících se jednotlivých projektů
Jak vypadá projektový management dle PRINCE2®
Struktura metodiky (principy/témata/procesy)
Benefity používání PRINCE2®
Role a organizace v projektovém řízení
Iniciace projektu a jeho nastavení
Kontrola průběhu projektu
Řízení projektových rizik
Řízení kvality projektu (plánování/kontrola/zajištění)
Změnové řízení v projektu
Kontrola projektových etap
Projektová organizace
Business Case
Řízení dodávky produktu
Přizpůsobení metodiky specifickému prostředí
Rozdíly mezi Programem a Projekt
Ukončení projektu

 

PRINCE2 Practitioner

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 6

- očekávaný obsah:

Podrobná terminologie PRINCE2®
Revize znalostí metodiky
Organizace a stavba projektu
Etapy projektu a jejich řízení
Rizika a slabá místa projektu
Metody řízení dle výjimek
Přehled procesního modelu v PRINCE2® - detail
Doporučení pro samostudium a certifikaci
Jak pracovat s materiály PRINCE2®
MOCK testy PRINCE2® Practitioner

 

Obchodní jednání

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 6

- očekávaný obsah:

Základní principy úspěšného prodeje
Jak prolomit ledy a vytvořit důvěru zákazníka
Jak udržet jeho pozornost
Jak překonávat námitky a překážky
Jak obchodní jednání následně analyzovat

 

Komunikace v obtížných situacích

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 10

- očekávaný obsah:

Obavy v komunikaci a jejich negativní dopady
Role respektu a otevřenosti v komunikaci
Neshoda jako zdroj synergie
Zvládání emocí a koncentrace na porozumění a dohodu
Vznik nedorozumění a jak ho minimalizovat
Jak komunikovat před vznikem konfliktu
Jak komunikovat ve vzniklém konfliktu
Pokročilé kladení otázek
Rámování a přerámování rozhovorů
Vyjednávání pravidel komunikace /spolupráce a jejich využití
Silná argumentace
Prvky asertivní komunikace
Větné vzorce a účinné techniky založené na NLP

 

Vyjednávání a argumentace

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 6

- očekávaný obsah:

Příprava na vyjednávání
Fáze každého vyjednávání
Vyjednávací strategie a taktiky
Nejfrekventovanější chyby při vyjednávání
Prostředky vyjednávání
Správné používání otázek
Aktivní naslouchání
Čím a jak argumentovat
Racionální argumentace
Emocionální argumentace

 

Vedení koučinku zaměstnanců

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 6

- očekávaný obsah:

Osobnost manažera, jeho role ve společnosti
Přístupy k vedení lidí a optimalizaci vlastního stylu
Efektivní způsoby vedení lidí
Co je to motivace a její vztah k výkonnosti a využívání běžných situací pro motivaci
Základní principy koučinku obchodního týmu
Stanovení cíle koučování a jeho vyhodnocování
Zpětná vazba jako nástroj kouče
Individuální přístup k různým typům lidí při koučování

 

Prezentační dovednosti

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 12 ve 2 skupinách

- očekávaný obsah:

Příprava prezentace
Faktory ovlivňující kvalitní provedení prezentace
Komunikace a posluchači
Trénink různých typů prezentace
Tipy a triky jak zaujmout nudící se posluchače (změna hlasitosti hlasu, dotazování na pochopení probírané látky a jiné způsoby zapojení posluchačů za účelem zvýšení jejich zájmu)

 

Time management

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 12 ve 2 skupinách

- očekávaný obsah:

Sebepoznání - jak využívám svůj čas - co znamená být efektivní?
Vedení - stanovení priorit a zadávání úkolů
Řízení - plánování času a návaznost na práci s cíli
Delegování
Prevence a zvládání stresu

 

 

Smluvní vztahy

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 8 hodin

- počet účastníků: 5

- očekávaný obsah:

Náležitosti smluv
Návrh smlouvy
Proces uzavírání smluv
Všeobecné dodací podmínky
Právní podklady v oblasti nákupu
Smluvní vztahy s dodavateli
Vlastnické právo
Problematika plnění a neplnění smlouvy
Příklady z praxe a nejčastější chyby
Specifika smluvních vztahů se zahraničním parterem
Uzavírání smluv se zahraničním partnerem
Základní rozdíly mezi právními systémy
Základní a typické problémy

 

Smluvní vztahy II (podle nového občanského zákoníku)

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 8 hodin

- počet účastníků: 6

- očekávaný obsah:

Krátký úvod do nového občanského zákoníku

východiska
rušené zákony
související zákony
systematika
přechodná ustanovení
principy

Závazky

právní jednání
uzavírání smlouvy
předsmluvní odpovědnost
smluvní typy (koupě, darování, dílo, nájem)
promlčení

 

Právní minimum

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 8 hodin

- počet účastníků: 5

- očekávaný obsah:

Základy práva

právní systém ČR
základní právní pojmy
právní normy
právní vztahy
právní odvětví
druhy práva

Občanské právo
Pracovní právo
Obchodní právo

 

Daň z přidané hodnoty

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 8 hodin

- počet účastníků: 5

- očekávaný obsah:

Daňové subjekty – osoba povinná k dani
Plátce DPH – povinná a dobrovolná registrace
Předmět daně a místo plnění
Zdanitelná plnění, osvobozená plnění bez nároku na odpočet, s nárokem na odpočet
Daňové doklady, základ daně a výpočet daně, opravné daňové doklady
Nárok na odpočet daně, krácený nárok na odpočet
Správa daně

 

Daň z příjmu právnických osob

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 11 ve 2 skupinách

- očekávaný obsah:

Základní pojmy
Základní principy zdaňování a placení DPPO
Insolvenční řízení
Dlouhodobý majetek a leasing v daních
Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim
Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO

 

Daň z příjmu fyzických osob

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 11 ve 2 skupinách

- očekávaný obsah:

Poplatníci DzPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO – Kdo má povinnost podat daňové přiznání
Předmět daně z příjmů FO
Osvobození od daně z příjmů
Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta
Metodika výpočtu DzPFO
Nezdanitelné částky a odčitatelné položky
Slevy na dani a jejich uplatnění
Stanovení dílčích základů daně podle §6 – §10
Příjmy ze závislé činnosti – Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti
Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DzPFO

 

Finanční řízení a cashflow

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 11 ve 2 skupinách

- očekávaný obsah:

Podstata cash-flow (CF),
Význam CF pro finanční řízení,
Faktory ovlivňující CF firmy,
Metody a postupy používané při operativním řízení CF,
Metody a postupy používané při strategické řízení a plánování CF,
Plánování budoucích peněžních toků,
Čistá současná hodnota (NPV) a vnitřní výnosové procento (IRR),
Účetní výkaz CF a metody jeho sestavení,
Vypovídací schopnost jednotlivých částí výkazu CF,
Ukazatelé finanční analýzy vycházející z CF.
Praktické příklady

 

Kalkulace nákladů

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 8 hodin

- počet účastníků: 5

- očekávaný obsah:

Nákladová struktura a kalkulační modely
Fixní a variabilní náklady, model bodu zvratu
Multikriteriální rozpočtové modely
Přímá kalkulace
Kalkulace pomocí marže, tarifů a norem
Co a kdy započítat do kalkulované ceny
Tržní cena a kalkulace nákladů
Praktické výpočty a příklady
Základy controllingové kalkulace

 

Výrobní controlling

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 8 hodin

- počet účastníků: 5

- očekávaný obsah:

Význam ukazatelů pro řízení výroby
Plánování výroby, stanovení cílů, stanovování priorit
Možnosti nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti (Key Performance Indicators – KPI)
ABC, XYZ analýzy
Příklady řízení výroby pomocí KPI, monitoring neustálého zlepšování
Controlling v souvislosti s principy štíhlé výroby
ROI – návratnost investic, příklady hodnocení
Možnosti stanovování kalkulačních vzorců
Výrobní, manažerský (strategický) a finanční controlling
Úspěšná komunikace výroby s finančním a strategickým managementem
Hlavní vlivy na zvyšování výkonnosti výroby

 

MS Office Excel pro mírně pokročilé

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 11 ve 2 skupinách

- očekávaný obsah:

Oblasti buněk - pojmenování, zápis dat do oblasti buněk, vzorce s názvy oblastí
Jednoduché Podmíněné formátování
Vytváření řad (posloupností), vytváření vlastních seznamů
Seznamy (databázové tabulky v Excelu) - řazení a filtrování dat
Funkce - textové, datum a čas
Základní použití SVYHLEDAT
Vnořování funkcí
Chytrá tabulka (automatický formát tabulky)

 

MS Office Excel pro pokročilé

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 11 ve 2 skupinách

- očekávaný obsah:

Opakování využití absolutní a smíšené adresace při výpočtech
Práce se skupinou listů, 3D vzorce a 3D funkce ve složitějších modelech sešitů
Definování názvů buněk a oblastí, využití ve výpočtech
Složitější příklady Podmíněného formátování se vzorci a funkcemi
Ukázky tvorby vlastních formátů. Co může udělat formát s datem
Hypertextové odkazy, mini-obsah sešitu
Logické, databázové, statistické a vyhledávací funkce
Vnořování funkcí a praktické procvičení na příkladech
Ochrana dat v tabulce. Zámek, ověřování dat
Databázové tabulky (pokročilé možnosti automatického filtru a použití rozšířeného filtru)
Skupiny a přehledy
Souhrny
Kontingenční tabulky a grafy
Grafy s vedlejší osou, kombinace více typů grafu, spojnice trendu, šablona grafu
Záznamník maker
Dotazy účastníků

 

MS Office Word pro mírně pokročilé

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 10 ve 2 skupinách

- očekávaný obsah:

Pokročilé vlastnosti textu a odstavců – co všechno se skrývá za pásem karet?
Vkládání ilustrací z galerie Wordu, vlastních obrázků nebo tvarů jako jsou šipky, obdélníky apod.
Textové pole – k čemu se používá, základní vlastnosti a design
Ořezávání objektů, odstranění pozadí u obrázků, úpravy kontrastu, světlosti a barev u obrázků
Diagramy, hierarchie a procesní diagramy, vkládání tabulek a jejich úprava, vkládání nestandardních znaků
Použití vestavěných stylů, úprava existujících stylů, vytvoření vlastní sady stylů a její integrace do Vašeho Wordu
Záhlaví a zápatí, číslování stran, vlastní texty a tabulátory v záhlaví a zápatí
Praktické tipy a klávesové zkratky
Na kurzu bude také prostor pro Vaše konkrétní dotazy a jejich řešení

 

MS Office Word pro pokročilé

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 10 ve 2 skupinách

- očekávaný obsah:

Automatizace práce s dokumentem
Práce se styly
Víceúrovňové a vlastní odrážky a číslování
Vytváření vlastních šablon dokumentů
Automatický obsah
Křížový odkaz
Komentáře
Oddíly (tvorba a práce s nimi; různá záhlaví a zápatí v dokumentu; různé orientace stránek v jednom dokumentu)
Hromadná korespondence
Další způsoby tvorby tabulek, vkládání a propojování tabulek z MS Excel

 

MS Office Power Point

- minimální hodinový rozsah kurzu včetně zkoušky (60 minut): 16 hodin

- počet účastníků: 10 ve 2 skupinách

- očekávaný obsah:

Práce s osnovou
Souhrnné snímky
Práce s textem
Formát textu
Textová pole
Snímky (rozložení, návrhy, přechody, animace, skrývání)
Pravítka
Mřížka
Vodítka
Poznámky
Vkládání a úpravy obrázků
Klipart
Vkládání grafu, organizačního schématu, tabulky
Video a zvuk
Nastavení prezentace
Časování
Ukládání prezentace
Vyhledání a otevření prezentace
Automatické tvary, kresby
Tisk snímků, podkladů a poznámek, funkce exportu dat „Balení pro disk CD-ROM“ a používání Vieweru

motivy, vylepšené funkce a grafika; SmartArt

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1450000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červenec 2018–květen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno - Líšeň, Jedovnická 2346/8, PSČ 62800

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  a) metodiky výuky,

  b) efektivity výukových metod,

  c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby;

  d) systematičnost nabízených služeb;

  e) efektivní způsob realizace zakázky.

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost:

  Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

  Profesní způsobilost:

  Způsobilý je uchazeč, který předloží:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v minimálně:

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

  Akreditace MŠMT pro kurz „Manažer“.

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

   

  Dodavatel předloží seznam lektorů a k jednotlivým uvedeným kurzům následující dokumenty jednotlivých lektorů:

  Certifikát akreditovaného trenéra PRINCE2®;
  Diplom prokazující VŠ vzdělání v oboru psychologie;
  Certifikát ECDL.

   

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15 denní splatností.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1124000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Focus People s.r.o., Prostřední Bludovice 781, 739 37 Horní Bludovice, IČO 02164469

  Datum podpisu smlouvy: 7. 11. 2018

Datum ukončení: 7. 11. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 7. 2018
 
Aktualizováno: 15. 11. 2018