Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v oblasti eGovernmentu II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12447

Název zakázky: Vzdělávání v oblasti eGovernmentu II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 8. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Kladno

Sídlo zadavatele: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Milan Volf
  • Telefon: +420312604121
  • E-mail: primator@mestokladno.cz

IČ zadavatele: 00234516

DIČ zadavatele: CZ00234516

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Petr Dubravský
  • Telefon: +420312604441
  • E-mail: petr.dubravsky@mestokladno.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 8. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků Magistrátu města Kladna v rámci okruhu vzdělávání – eGovernment. Podrobná specifikace a popis jednotlivých vzdělávacích kurzů je uveden v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek.

 

Součástí předmětu plnění dodavatele bude následující:

 

zajištění vzdělávacích materiálů pro účastníky kurzu

příprava a realizace výuky – výuka bude probíhat v českém jazyce

prezenční listina účastníků z každého kurzu – vzor dodá zadavatel

zpětnovazební dotazník pro účastníky kurzů včetně jejich vyhodnocení – vzor dodá zadavatel (dodavatel může použít svůj vzor)

záznam o realizaci kurzu (evidenci výuky) podepsaný lektorem kurzu

osvědčení nebo potvrzení o absolvování kurzu pro účastníky kurzů

každý kurz bude ukončen krátkým formálním ověřením načerpaných znalostí; zadavatel považuje za vhodnou formu písemný test – 10 otázek, s možnostmi odpovědí a) – d) /pozn. jedna správná odpověď/; za formální ověření lze považovat také realizaci samostatné práce

zahrnuté veškeré náklady na lektory (mzda, doprava, případně ubytování a další náklady).

    

Projekty, jehož součástí je tato veřejná zakázka, jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Výzva k podání nabídek je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými ve výzvě k podání nabídek, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 410000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Realizace vzdělávacích akcí musí být ukončena nejpozději do 21. 12. 2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Externí prostory určené dodavatelem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

 

Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny poskytované zadavateli za celý předmět plnění v Kč bez DPH, kterou účastník uvede do návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 výzvy k podání nabídek i krycího listu nabídky, který je přílohou č. 4 této výzvy k podání nabídek. 

 

Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek (kurzy) časového harmonogramu plnění (příloha č. 2 výzvy k podání nabídek). Účastník je povinen ocenit veškeré položky (kurzy), resp. je povinen nabídnout všechny kurzy; neocenění jakékoliv položky může mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

 

Oceněný časový harmonogram plnění (příloha č. 2 výzvy k podání nabídek) bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy – příloha č. 3.

 

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny za celý předmět plnění poskytované zadavateli
v Kč bez DPH. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě, že dojde k rovnosti nabídkových cen, rozhodne los.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

Základní způsobilost

 

Dodavatel v nabídce k prokázání základní způsobilosti předloží čestné prohlášení o tom, že není dodavatelem, který:

 

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Profesní způsobilost

 

Dodavatel v nabídce k prokázání profesní způsobilosti předloží:

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky

 

je oprávněn k podnikání v oboru mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 

 

Technická kvalifikace

 

Pro kurzy v rámci projektu Moderní úřad – vzdělávání zaměstnanců – II. etapa:

Výuka kurzů bude vedena zkušenými lektory s odbornými znalostmi, nezbytnými pedagogickými a prezentačními dovednostmi. Zadavatel požaduje u lektorů kurzů certifikát titulem MCT (Microsoft Certified Trainer) nebo jemu obdobným na shodné úrovni v dané oblasti.

 

Pro kurzy v rámci projektu Strategie bezpečnosti IT Statutárního města Kladna včetně řešení krizových a nestandardních situací:

Výuka kurzů bude vedena zkušenými lektory s odbornými znalostmi, nezbytnými pedagogickými a prezentačními dovednostmi.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém jazyce a zároveň v elektronické formě na vhodném médiu (nejlépe CD) v needitovatelném formátu PDF a návrh smlouvy včetně všech příloh bude v editovatelném formátu MS Office. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a identifikačními údaji účastníka.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

Krycí list nabídky dle přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace
Obsah nabídky

3.    Prokázání kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady

Časový harmonogram plnění zakázky dle přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek
Návrh smlouvy o zajištění vzdělávání, podepsaný statutárním zástupcem dodavatele (viz závazný návrh smlouvy o zajištění vzdělávání, který je součástí výzvy k podání nabídek – příloha č.3)

Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy o zajištění vzdělávání veřejné zakázky. Účastník zadávacího řízení pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka účastníka se tak stává neúplnou a zadavatel může vyloučit takového účastníka z další účasti ve veřejné zakázce.

Každá faktura musí být od dodavatele označena číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH a musí zahrnovat:

všechny činnosti nutné k realizaci zakázky, včetně všech rizik a vlivů během realizace zakázky, např. cestovní výdaje, studijní materiály aj.

Nabídková cena účastníka bude tvořena součtem (oceněním) položkového výkazu v příloze č. 2 výzvy k podání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel nepřipouští podání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, částí zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní. Zadavatel nepřipouští zálohy.

Závazné dodací podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

Variantní nabídky zadavatel nepřipouští.

Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky;

byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky nebo nabídky, které jsou v rozporu s požadavky podle § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek ( dále jen „zákon“)

byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě k podání nabídek

smlouvu se zadavatelem odmítli uzavřít všichni dodavatelé, s nimiž bylo možné smlouvu uzavřít, příp. neposkytli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy;

došlo ke střetu zájmu a jiné opatření k nápravě není možné;

Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval;

dodavatel vyzvaný k uzavření smlouvy odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost podle.Za dostatečnou součinnost je považována skutečnost, kdy vybraný dodavatel nereaguje žádným způsobem ( tzn. listinně nebo elektronicky ) na výzvy zadavatele.

Zadavateli byla podána pouze jedna úplná nabídka

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 408710.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GOPAS, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČ: 63911035

    Datum podpisu smlouvy: 3. 10. 2018

Datum ukončení: 3. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 8. 2018
 
Aktualizováno: 3. 10. 2018