Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v oblasti fin. gramotnosti soc. dovedností a prevence závislostí

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10851

Název zakázky: Vzdělávání v oblasti fin. gramotnosti soc. dovedností a prevence závislostí

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 10. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Sdružení Neratov, o.s.

Sídlo zadavatele: Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jana Němcová, Předsedkyně Rady sdružení Neratov, o.s., Tel: 494 530 058, E-mail: jana@neratov.cz

IČ zadavatele: 46456970

DIČ zadavatele: ---

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Klára Kadlecová
 • Telefon: 494 530 059
 • E-mail: klara@neratov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 10. 2016 14:00

Místo pro podání nabídek:
Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1150413,20 bez DPH

Soubory ke stažení:

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001305

Název projektu

Finanční stabilita, zodpovědné vztahy a život bez závislostí pro OZP

Popis (specifikace) předmětu zakázky

a) Předmětem zakázky je zajištění kurzů v oblasti finanční gramotnosti, sociálních dovedností a workshopů zaměřených na posílení odolnosti vůči závislostem pro zaměstnance Sdružení Neratov, o.s. se zdravotním postižením (osoby s tělesným postižením a osoby s mentálním postižením - dále jen osoby s TP a osoby s MP).

 

Specifikace cílových skupin:

Osoby s TP:

Jedná se nejčastěji o osoby s tělesným postižením, které mají omezenou pracovní dobu na max. 4 hodiny. Navíc se jedná os osoby s TP, které nemohou dlouhodobě provozovat sedavé aktivity – to také omezuje jejich ochotu a schopnost vnímat přednášenou látku déle, než 4 hodiny (např. bolesti zad, atp.). Jejich postižení a životní zkušenosti významně omezují jejich schopnost dlouhodobě udržet pozornost.

 

Osoby s MP:

Osoby s MP tvoří převážně účastníci projektu s lehkým mentálním postižením, zcela výjimečně lze narazit na osoby se středním mentálním postižením.

 

Předmět plnění zakázky tvoří tři dílčí části.

 

1. Část: Kurzy finanční gramotnosti pro osoby s TP a pro osoby s MP.

Předmětem plnění první části předmětu zakázky jsou kurzy finanční gramotnosti pro zaměstnance Sdružení Neratov, o.s. s TP a MP. Časový rozsah kurzů a hodinová dotace á den jsou pevně dané a nelze je měnit.

1.1. Kurzy finanční gramotnosti pro CS osoby s TP

- Osobní finanční plánování, rozsah kurzu 16 hodin, 4 hod/den

Obsah kurzu: Uvědomění si 3 základních složek fin. gramotnosti. Finanční gramotnost jako správa

osobních / rodinných financí zahrnuje a) gramotnost peněžní, b) gramotnost cen, c)

gramotnost rozpočtovou. Rodinný rozpočet - a jak ho sestavit, příjmy, výdaje a rozdíl mezi příjmy a výdaji. Jaké jsou příjmy domácnosti, mzda, dávky, apod. Výdaje domácnosti jsou např. bydlení, potraviny, koníčky, děti, pojistky, splátky a pod. Srovnání příjmů a výdajů a možná výše pravidelného

spoření.

- Finanční produkty, rozsah kurzu 16 hodin, 4 hod/den

Obsah kurzu: Jaké jsou finanční produkty, Jak funguje platební karta. Druhy platebních karet, debetní karta, kreditní karta, předplatní karta, blokace karty. Úrok, úroková sazba, RPSN. Co je to hypotéka. Spoření a typy účtů, jaké máme typy bankovních účtů, dále jak zodpovědně a bez rizika zhodnotit volné finanční prostředky. Pojištění a druhy pojištění.

- Prevence předlužení, sociální dopady předlužení, rozsah kurzu 16 hodin, 4 hod/den

Obsah kurzu: Subjektivní vnímání zadluženosti a úvěrů. Rozdíly v přístupu k penězům. Životní a existenční minimum. Dávky, které stanovuje zákon. Předlužení a jeho řešení. Jak předlužení vzniká, které skupiny lidí jsou předlužením nejvíce ohroženy. Jaká preventivní opatření mohou v této situaci pomoci. Desatero pro nakupování na splátky - Nakupujte pouze to, co skutečně potřebujete, kupujte zboží, jehož cena je přijatelná, délka splácení, zjistěte si smluvní podmínky, půjčky na splácení předchozího úvěru, pozor na povolení inkasa na vašem účtu, likvidace dluhů apod.

- Bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček, rozsah kurzu 16 hodin, 4 hod/den

Obsah kurzu: Půjčky a úvěry jaké jsou to finanční nástroje. Hotovostní a bezhotovostní platby. Dělení trhu půjček - bankovní a nebankovní sektor. Jaké máme typy bankovních účtů. On- line půjčky, půjčky bez potvrzení o příjmu, půjčky na směnku, výše úroků a riziko úvěru, jaké jsou standardní úroky. apod.

- Finance v pracovně právních vztazích, rozsah kurzu 16 hodin, 4 hod/den

Obsah kurzu: Práva a povinnosti v pracovně právních vztazích, odměňování, pracovní smlouva a co dělat při ztrátě zaměstnání. Pracovní poměr, pracovní smlouva - zákoník práce, co je to zkušební doba, konkurenční doložka - smluvní pokuta. Dohody mimo pracovní poměr -> dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Samostatná výdělečná činnost. Příležitostný výdělek. Jiné příjmy. Co dělat, když zaměstnavatel nevyplatil mzdu.

 

Této části zakázky  se zúčastní maximálně 30 osob s TP. Každý kurz bude realizován ve třech bězích po 8 - 12 účastnících. (Celkem tedy 15 kurzů po 8 - 12 osobách) Vzhledem ke specifickým potřebám skupiny osob s TP byla stanovená časová dotace kurzu na 4 hod/den.

 

1.2. Kurzy finanční gramotnosti pro osoby s MP

- Rodinný rozpočet, rozsah kurzu 12 hodin, 3 hod/den

Obsah kurzu: Jak získám kontrolu nad fin. situací, kde naleznu zdroje a fin. rezervy, jak zvládnu nečekané výdaje, jak předejít vytváření dluhů. Vytvoření si správných návyků v následujících oblastech: abeceda sestavení rozpočtu. A - příjmy domácnosti, B - výdaje domácnosti, C - porovnání příjmů a výdajů.

- Finanční produkty běžného života, rozsah kurzu 12 hodin, 3 hod/den

Obsah kurzu: Běžný účet a k čemu slouží. Jak si založím běžný účet. Výběr správného účtu jaká kritéria mi pomohou si správně vybrat účet. Co je to banka a jak funguje, jaké otázky si zodpovím před výběrem banky. Jak využívat běžný účet, co je to hotovostní platba, platba kartou, bezhotovostní převod. Jak platit kartou. Spořící účet a jednotlivé varianty spořících účtů.

- Zodpovědné versus nezodpovědné zadlužení, rozsah kurzu 12 hodin, 3 hod/den

Obsah kurzu: Co je to zodpovědné zadlužování a jak se realizuje a co je to nezodpovědné zadlužování. Bankovní a nebankovní půjčky a rizika s nimi spojená. Jaká rizika plynou ze zadlužení. Uvědomění si potřebnosti či nepotřebnosti zadlužení se. Uvědomění si reálné potřeby toho co si chci koupit. Co jsou to splátky. Jak dlouho trvají. Doba splácení apod.

- Zodpovědně s dokumenty, které podepisuji, rozsah kurzu 12 hodin, 3 hod/den

Obsah kurzu: Základní pravidla závazkových vztahů a typové smlouvy, doporučené postupy při uzavírání smluv, praktické aspekty zákona o spotřebitelském úvěru, důsledky nesplnění smluvních

povinností. Co vše udělám před podpisem dokumentu. Co obvykle smlouvy obsahují, název, smluvní strany atd. Jak a kdy smlouva končí. Koho mám požádat o pomoc při podpisu smluv.

- Finance v pracovně právních vztazích, rozsah kurzu 12 hodin, 3 hod/den

Obsah kurzu: Práva a povinnosti v pracovně právních vztazích, odměňování, pracovní smlouva, co dělat při ztrátě zaměstnání. Typy příjmu - závislá práce, samostatná výdělečná činnost, příležitostný výdělek. Pracovní poměr, pracovní smlouva - zákoník práce, co je to zkušební doba, konkurenční doložka - smluvní pokuta.

 

Této části zakázky se zúčastní maximálně 12 osob s MP. Každý kurz bude realizován ve dvou bězích pro 5 - 7 účastníků. (Celkem tedy 10 kurzů po 5 - 7 osobách). Vzhledem ke specifickým potřebám skupiny osob s MP byla stanovená časová dotace kurzu na 3 hod/den.

2. Část: Kurzy sociálních dovedností pro osoby s TP a pro osoby s MP.

Předmětem plnění druhé části předmětu zakázky jsou kurzy sociálních dovedností pro zaměstnance Sdružení Neratov, o.s. s TP a MP. Časový rozsah kurzů a hodinová dotace á den jsou pevně dané a nelze je měnit.

 

2.1. Kurzy sociálních dovedností pro osoby s TP

- Komunikační dovedností, rozsah kurzu 16 hodin, 4 hod/den

Obsah kurzu:Jak efektivně komunikovat, jak získat jistotu při komunikaci s ostatními, neverbální komunikace a jak ji číst, efektivní využití komunikační techniky, naslouchání a jak budovat vztahy v efektivní komunikaci. Která slova používat a která nikoliv.

- Jak se prosadit, rozsah kurzu 16 hodin, 4 hod/den

Obsah kurzu: Základy vyjadřování svého názoru efektivně a slušně, srozumitelné sdělení, zvládání

námitek, jak udržet myšlenkovou linie svého sdělení a proč je to důležité. Umění řešení konfliktů na pracovišti i v soukromí, co je to konflikt a jak vzniká.

- Vím co chci, vím jak to říci, rozsah kurzu 16 hodin, 4 hod/den

Obsah kurzu: Uvědomění si osobních hodnot, schopnosti a dovednosti je prezentovat. Jak mohu o něco požádat, jak odmítnou ve slušnosti. Otevřené mluvení o svých potřebách, schopnost aktivně

naslouchat potřebám druhých. Schopnost uvědomit si vliv vlastních potřeb na druhé apod.

- Zvládání stresových situací, rozsah kurzu 16 hodin, 4 hod/den

Obsah kurzu: Co je to stres a jak ho mám zvládat. Jednoduché techniky jak předcházet stresu a jak jednat v krizových situacích. Proč je dobré umět hospodařit s časem. Jak si rozdělit čas, abych

nebyl ve stresu. Do jakých částí si rozděluji čas. Techniky zbavování se stresu.

- Prezentace sebe sama, vím co umím, rozsah kurzu 16 hodin, 4 hod/den

Obsah kurzu: Jaké mám dovednosti a jaké mám schopnosti. Uvědomění si svých schopností a dovedností praktické nácviky. Efektivní techniky sebehodnocení. Nácviky sebeprezentace. Co je to

sebeprezentace a proč je důležitá. Jak se projevuje tréma a jak ji eliminovat. Strukturované

sdělení a jeho obsah.

 

Této části zakázky se zúčastní maximálně 30 osob s TP. Každý kurz bude realizován ve třech bězích po 8 - 12 účastnících. (Celkem tedy 15 kurzů po 8 - 12 osobách). Vzhledem ke specifickým potřebám skupiny osob s TP byla stanovená časová dotace kurzu na 4 hod/den.

2.2. Kurzy sociálních dovedností pro osoby s MP

 - Jak mám říci ne a přesto zůstat kamarádem, rozsah kurzu 12 hodin, 3 hod/den

Obsah kurzu: Jak poznám, že se mi něco nelíbí, sledování svých emocí a nácvik toho, jak vypadají jednotlivé emoce s pojení s tím, když se mi něco nelíbí. Emoce jako barometr. Nácvik frází, jak mohu přátelsky odmítnout. Uvědomování si emocí druhého člověka. Proč odmítat přátelsky, jak neublížit druhému člověku. Umění postavit se negativním vlivům svého okolí bez negativních následků.

- Zodpovědné vztahy, rozsah kurzu 12 hodin, 3 hod/den

Obsah kurzu: Vztahy s druhými lidmi, co vše je podstatné v kontaktu s druhými lidmi, při kontaktu s druhými lidmi je nutné myslet i na následky svého chování, proč jsou dobré kompromisy, k čemu jsou komplimenty, kdy je a kdy není vhodné říkat určité věci nahlas, jak se vcítit do druhého člověka a prč je to tak důležité. Co je to naslouchání.

- Rodičovské dovednosti a zodpovědnost, rozsah kurzu 12 hodin, 3 hod/den

Obsah kurzu: Co je to rodičovství a jaká zodpovědnost se s rodičovstvím pojí. Jak funguje rodina. Role jednotlivých rodinných členů. Co je to partnerství a co je to přátelství a hranice mezi tím. Komunikace v rodině. Intimní vztahy a zodpovědnost s tím spojená. Proč je dobré mít jednoho partnera.

- Umím reagovat v krizových situacích, rozsah kurzu 12 hodin, 3 hod/den

Obsah kurzu: Co je to stres a jak vniká. Jak poznám, že mám stres. Emoce a seberegulace, jaké druhy emocí jsou? Emoce jsou polární, vnímáme je ve dvou protipólech. Jak se mám uvolnit, když mám strach - nácvik technik. Jak mám reagovat, když se mi stane něco nepříjemného. Nácvik situací. Jak zvládat své emoce - jednotlivé emoce a nácvik technik jak zvládat své emoce.

- Vyjadřování svých potřeb, rozsah kurzu 12 hodin, 3 hod/den

Obsah kurzu: Jaké potřeby mohu mít? Jak jsou navzájem spojené potřeby a hodnoty. Jaké mám hodnoty, co je pro mne důležité. Jak mohu vyjadřovat své potřeby tak, aby mi ostatní rozuměli? Proč mi ostatní nemusí rozumět? Jak poznám, že mi někdo nerozumí. Proč je důležité umět vyjadřovat své potřeby srozumitelně.

 

Této části zakázky se zúčastní maximálně 12 osob s MP. Každý kurz bude realizován ve dvou bězích pro 5 - 7 účastníků. (Celkem tedy 10 kurzů po 5 - 7 osobách) Vzhledem ke specifickým potřebám skupiny osob s MP byla stanovená časová dotace kurzu na 3 hod/den.

 

3. Část: Prevence závislostí - workshopy pro osoby s MP

Předmětem plnění třetí části předmětu zakázky jsou workshopy prevence závislostí pro zaměstnance Sdružení Neratov, o.s. s MP. Časový rozsah workshopů a hodinová dotace á den jsou pevně dané a nelze je měnit.

 

- Workshop - Co je to závislost, rozsah kurzu 6 hodin, 3 hod/den

Zaměření kurzu: Hravou formou se účastníci kurzu seznámí s pojmem závislost. Co je to závislost. Jak se projevuje psychická závislost, jak se projevuje fyzická závislost. Proč může být pro mě závislost nebezpečná a v jakých ohledech a jak může omezovat můj život. Jaké látky běžného života jsou návykové - alkohol, cigarety, káva. Závislost jako únik.

- Workshop - Jak může závislost ovlivnit můj život, rozsah kurzu 6 hodin, 3 hod/den

Zaměření kurzu: Je závislost drahá? Kolik mě může závislost na tabáku alkoholu stát měsíčně peněz. Změní se moje chování pod vlivem návykových látek? Hravou formou si účastníci uvědomí

základy vlivu návykových látek na život. Ztráta soudnosti a zodpovědnosti k vlastnímu životu.

- Workshop - Hrací automaty, rozsah kurzu 6 hodin, 3 hod/den

Zaměření kurzu: Hravou formou se účastníci dozvědí, že hraní na automatech se může stát též návykem. Jaká rizika z takové závislosti hrozí. Kolik času hra na automatech bere. Kolik peněz hra stojí. Jaká je pravděpodobnost, že vyhraji. Negativní důsledky hry, špatná finanční situace, půjčování si, žrout času, ztráta přátelství, koníčků, práce.

- Závislost a její vliv na sociální vztahy, rozsah kurzu 6 hodin, 3 hod/den

Zaměření kurzu: Jak se chová opilý člověk a jak působí na své okolí. Jak se chová člověk s abstinenčními příznaky? Jak může závislost na návykových látkách ohrožovat mé rodinné vztahy, potažmo přátelství? Jak může závislost ohrožovat moje zaměstnání? Jak závislost ohrožuje mé sociální vazby.

- Jak si stát za svým názorem, rozsah kurzu 6 hodin, 3 hod/den

Zaměření kurzu: Jak říci ne, když mi někdo nabízí cigaretu nebo alkohol a přitom zůstat klidný. Může odmítnutí ohrozit naše přátelství? Může odmítnutí posílit naše přátelství. Nejsem závislý a jsem tak dobrým příkladem pro své kamarády. Svoboda nabízí mnohem víc než závislost.

- Jak přestat kouřit, rozsah kurzu 6 hodin, 3 hod/den

Zaměření kurzu: Chci přestat kouřit, jak na to.Techniky, relaxační a motivační jak mohu přestat kouřit. Čím nahradit nutkání si zapálit cigaretu. Co všechno získám, pokud přestanu kouřit, pozitivní motivace.

- Jak na své emoce, rozsah kurzu 6 hodin, 3 hod/den

Zaměření kurzu: Jak řešit strach, stres, agresi nepříjemné pocity jiným způsobem než drogami. Jiné možnosti řešení emočního stavu, psychohygiena, techniky jak se uklidnit, na koho se mohu obrátit, cvičení na uvolnění strachu a napětí. Co dělat když někdo zuří.

- Volný čas a jeho zodpovědné využití, rozsah kurzu 6 hodin, 3 hod/den

Zaměření kurzu: Jak mohu trávit volný čas. Jakým aktivitám se mohu věnovat doma, jaké aktivity mi nabízí mé okolí. Jaké aktivity mohu dělat venku. Hravé zamyšlení s názornými ukázkami jak mohou účastníci kurzu trávit svůj volný čas tak, aby se rozvíjeli a přitom se bavili. Pozitivní stimulace bez drog.

- Zdravý životní styl, rozsah kurzu 6 hodin, 3 hod/den

Zaměření kurzu: Hravou formou si účastníci uvědomí, jak může zdravá a pravidelná strava ovlivňovat fyzické zdraví jedince. Co je zdravé, co je méně zdravé. Obezita a jak zhubnout. Základní cvičení, která mi pomohou zhubnout a udržet si kondici a dobrou náladu.

- Návykové látky a jejich vliv na zdraví, rozsah kurzu 6 hodin, 3 hod/den

Zaměření kurzu: Různé tipy závislostí a jejich vliv na zdraví jedince. Např. kouření, co hrozí a jaký vliv má kouření na zdraví člověka. Alkohol a jeho vliv na zdraví a psychiku člověka. Přejídání se. Obezita a její vliv na zdraví.

 

Této části zakázky se zúčastní maximálně 12 osob s MP. Každý workshop bude realizován ve dvou bězích pro 5 - 7 účastníků. (Celkem tedy 20 workshopů po 5 - 7 osobách) Vzhledem ke specifickým potřebám skupiny je časová dotace workshopů 3 hod/den.

Za hodiny se pokládají tzv. výukové hodiny. Jednou výukovou hodinou se myslí 45 min. Maximální možný počet výukových hodin na jeden den přitom činí u osob s TP 4 hod/den a u osob s MP 3 hod/den.

 

b) Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na všechny tři dílčí části veřejné zakázky zároveň, popřípadě jen na jednu či dvě dílčí části zakázky. Uchazeči musí ve své nabídce uvést, které/kterých dílčích částí veřejné zakázky se jejich nabídka týká.

 

c) Dodavatel zajišťuje komplexní službu včetně tvorby obsahové podoby kurzů, lektorů, studijních pomůcek, studijních materiálů.

 

d) Součástí dodávky vzdělávacích aktivit je poskytnutí studijních materiálů vztahujících se k uvedeným kurzům všem účastníkům kurzu vždy při zahájení kurzu a zajištění studijních pomůcek nezbytných k realizaci výuky. Studijní materiály předá dodavatel zadavateli v elektronické podobě minimálně 3 pracovní dny před termínem zahájení realizace prvního běhu každého typu kurzu a v černotisku nejpozději v den realizace kurzu účastníkům kurzu.

 

e) Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, evaluační dotazníky, atd.) dodržení pravidel pro informování a komunikaci a vizuální identitu Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

f) Dodavatel zajistí podepsání prezenčních listin všemi účastníky a lektorem, a vyplnění evaluačních dotazníků z každého jím organizovaného kurzu. Součástí prezenční listiny musí být také identifikace cílové skupiny na CS osob s TP a CS osob s MP.

 

g) V závěru kurzu dodavatel vystaví každému účastníkovi kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

 

h) Originál dokumentace kurzu (např. prezenčních listin a evaluačních dotazníků) a jejich elektronickou podobu (ve formátu .pdf nebo .jpeg) předá dodavatel zadavateli nejpozději společně s fakturou.

 

ch) Dodavatel musí respektovat pravidla OPZ a realizovat zakázku, zejména pak v souladu Obecnou části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v aktuální verzi.

 

i) Případné náklady na organizaci, dopravu a přípravu lektorů včetně nákladů na stravně a ubytování jsou plně v režii dodavatele plnění v rámci této zakázky.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Kurzy a workshopy budou realizovány v termínech určených zadavatelem po dohodě s dodavatelem v období od 10/2016 do 2/2019

Místo dodání / převzetí plnění

Kurzy budou realizovány prezenční formou v prostorách žadatele Sdružení Neratov, o.s..

Hodnotící kritéria

 

1) Nabídková cena včetně DPH – váha 60 % (bude hodnocena nabídková cena včetně DPH za každou dílčí část zakázky zvlášť)

 

Výpočet:

Celková nabídková cena za každou dílčí část zakázky bude hodnocena včetně DPH. Při hodnocení nabídkové ceny (číselného kritéria) bude použit následující vzorec:

             nejnižší nabídková cena

100 x --------------------------------------- x váha vyjádřená v %

          hodnocená nabídková cena  

 

 

 

 

 

2) Kvalita práce s cílovými skupinami - váha 40% (vzhledem ke specifičnosti cílových skupin bude hodnocena délka zkušeností odborné práce lektorů s cílovými skupinami. Odborná praxe lektorů s cílovými skupinami se dokládá CV lektorů s jasnou vazbou praxe na cílové skupiny, které budou v rámci plnění vzdělávat.

 

Výpočet:

Bude brána v potaz odborná praxe lektorů, kteří se budou přímo podílet na vzdělávání cílových skupin dle konkrétních částí zakázky, o které se dodavatel uchází. Hodnotí se pro každou cílovou skupinu zvlášť a proto se vzorec pro výpočet hodnotícího kritéria pro části zakázky 1 a 2 liší od výpočtu pro část 3:

 

Části 1 a 2:

Obsahují obě cílové skupiny:

 

Počet let odborné práce lektorů s cílovými skupinami v součtu za oba lektory:

6, včetně a více let = 100% v rámci hodnotícího kritéria (40% v rámci celkové výše hodnotících kritérií).

Od 4, včetně do 6 let = 70% v rámci hodnotícího kritéria (28% v rámci celkové výše hodnotících kritérií).

Od 2, včetně do 4 let = 30% v rámci hodnotícího kritéria (12% v rámci celkové výše hodnotících kritérií).

Méně, než 2 roky = 10% v rámci hodnotícího kritéria (4% v rámci celkové výše hodnotících kritérií).

 

Část 3:

Obsahují pouze osoby s mentálním postižením:

 

Počet let odborné práce lektorů s cílovými skupinami v součtu za oba lektory:

3, včetně a více let = 100% v rámci hodnotícího kritéria (40% v rámci celkové výše hodnotících kritérií).

Od 2, včetně do 3  let = 70% v rámci hodnotícího kritéria (28% v rámci celkové výše hodnotících kritérií).

Od 1 roku, včetně do 2 let = 30% v rámci hodnotícího kritéria (12% v rámci celkové výše hodnotících kritérií).

Méně než 1 rok = 10% v rámci hodnotícího kritéria (4% v rámci celkové výše hodnotících kritérií).

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 

 1. Čestné prohlášení uchazeče podepsané statutárním zástupcem k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 3. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání nebo jiné povolení k činnosti v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.
 4. CV lektorů, kteří se budou přímo podílet na realizaci plnění v rámci zakázky s jasným vymezením délky zkušeností a odborné práce s cílovými skupinami, které budou v rámci plnění vzdělávat. CV musí obsahovat také ostatní náležitosti běžného CV (zejména pak: osobní údaje, přehled vzdělání, přehled praxe, reference).

 

Veškeré doklady a čestná prohlášení budou předloženy v prosté kopii, originále nebo úředně ověřené kopii. Doklady nesmí být starší 90 dnů. Splnění kvalifikačních požadavků je podmínkou dalšího hodnocení nabídky uchazeče.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1. Nabídku lze podat na všechny či na dvě dílčí části veřejné zakázky zároveň, popřípadě jen na jednu z nich. Uchazeči jsou povinni ve své nabídce uvést, které/kterých dílčích částí veřejné zakázky se jejich nabídka týká.

 

2. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

 

3. Uchazeč navrhne znění smlouvy podle požadavků uvedených v kapitole Další požadavky na zpracování nabídky.. Návrh smlouvy bude součástí podané nabídky a podepsán statutárním zástupcem společnosti uchazeče nebo oprávněnou osobou.

 

4. Nabídka i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace musí být pevně spojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci a budou očíslovány vzestupnou řadou.

 

5. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

 

6. Uchazeč je povinen zpracovat nabídku a veškeré informace nezbytné pro její hodnocení v přehledné a průkazné formě. V případě uvedení zmatečných či nepravdivých informací, nebude k těmto částem nabídky při hodnocení přihlíženo. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si veškeré informace uvedené v nabídce.

 

7. Nabídka musí být odevzdána v následující struktuře:

 1. Identifikační údaje uchazeče.
 2. Prokázání splnění kvalifikačních požadavků.
 3. Nabídková cena v členění dle Požadavku na způsob zpracování nabídkové ceny
 4. Návrh smlouvy, který bude v souladu s popisem předmětu zakázky vymezeném v této výzvě.
 5. Návrh metodiky a obsahu vzdělávání (obsah vzdělávacího programu, zpracování vzdělávacího programu z hlediska formy, použité výukové metody a technické vybavení), návrh vzdělávacích materiálů a učebních pomůcek v rozsahu min. 5, max. 10 normostran za každou dílčí část zakázky, na kterou je nabídka podávána.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena v českých korunách (CZK) pro každou část zakázky, na kterou bude dodavatel podávat nabídku. Nabídková cena u jednotlivých dílčích částí zakázky nesmí překročit maximální hodnotu zakázky pro jednotlivé dílčí části zakázky. Nabídková cena bude dále členěná následovně:

 • Celková nabídková cena za každou dílčí část zakázky, na kterou je nabídka podávána v členění cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH.
 • Nabídková cena za každý kurz či workshop v členění jednotková cena bez DPH, výše DPH, jednotková cena včetně DPH a nabídková cena včetně DPH za kurz či workshop.
 • Neplátci DPH uvedou u DPH hodnotu 0,- Kč a poznámku, že se nejedná o plátce DPH, uvádějí tedy finální cenu zakázky, příp. uvedou, že kurzy jsou osvobozeny od DPH.

 

Celková maximální nabídková cena včetně DPH za jednotlivé dílčí části zakázky nesmí překročit částky:

 

- 600.000,- Kč včetně DPH u 1. dílčí části zakázky Kurzy finanční gramotnosti pro CS osoby s TP a osoby s MP.

- 600.000,- Kč včetně DPH u 2. dílčí části zakázky Kurzy sociálních dovedností pro osoby s TP a pro osoby s MP

- 192.000,- Kč včetně DPH u 3. dílčí části zakázky Prevence závislostí workshopy pro osoby s MP.

 

Celková maximální jednotková nabídková cena za jednotlivé kurzy či workshopy včetně DPH je vyjádřena níže. Při výpočtu ceny za kurz či workshop se řiďte počtem jednotek uvedených u jednotlivých kurzů či workshopů. Jako jednotka je stanovena osoba/kurz (tzn. Osobokurz).

 

Ačkoliv kapitola popis (specifikace) předmětu zakázky uvádí možnost rozptylu počtu účastníků na jeden běh v rozsahu 8 – 12, resp. 5 – 7, jedná se pouze o možnost pracovat s počtem účastníků v aktuálním běhu, přičemž celkový maximální počet účastníků celé části zůstává neměnný a nepřekročitelný.

 

1. dílčí části zakázky Kurzy finanční gramotnosti pro CS osoby s TP a osoby s MP.

 

1.1 Kurzy pro osoby s TP:

1. Kurz - Osobní a finanční plánování - počet jednotek 30 - max. jednotková cena 2 800,- Kč včetně DPH.

2. Kurz - Finanční produkty - počet jednotek 30 - max.

jednotková cena 2 800,- Kč včetně DPH.

3. Kurz - Prevence předlužení, sociální dopady předlužení - počet jednotek 30 - max. jednotková cena 2 800,- Kč včetně DPH.

4. Kurz - Bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček - počet jednotek 30 - max. jednotková cena 2 800,- Kč včetně DPH.

5. Kurz - Finance v pracovně právních vztazích - počet jednotek 30 - max. jednotková cena 2 800,- Kč včetně DPH.

 

1.2 Kurzy pro osoby s MP:

1. Kurz - Rodinný rozpočet - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 3 000,- Kč včetně DPH.

2. Kurz - Finanční produkty běžného Života - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 3 000,- Kč včetně DPH.

3. Kurz - Zodpovědné versus nezodpovědné zadlužení - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 3 000,- Kč včetně DPH.

4. Kurz - Zodpovědně s dokumenty, Které podepisuji - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 3 000,- Kč včetně DPH.

5. Kurz - Finance v pracovně právních Vztazích - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 3 000,- Kč včetně DPH.

 

 

2. dílčí části zakázky Kurzy sociálních dovedností pro osoby s TP a pro osoby s MP

 

2.1 Kurzy pro osoby s TP:

1. Kurz - Komunikační dovednosti - počet jednotek 30 - max. jednotková cena 2 800,- Kč včetně DPH.

2. Kurz - Jak se prosadit - počet jednotek 30 - max. jednotková cena 2 800,- Kč včetně DPH.

3. Kurz - Vím co chci a vím jak to říci - počet jednotek 30 - max. jednotková cena 2 800,- Kč včetně DPH.

4. Kurz - Zvládání stresových situací - počet jednotek 30 - max. jednotková cena 2 800,- Kč včetně DPH.

5. Kurz - Prezentace sebe sama, vím co umím. - počet jednotek 30 - max. jednotková cena 2 800,- Kč včetně DPH.

 

2.2 Kurzy pro osoby s MP:

 1. Kurz - Jak mám říci ne a přesto zůstat kamarádem - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 3 000,- Kč včetně DPH.
 2. Kurz - Zodpovědné vztahy  - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 3 000,- Kč včetně DPH.
 3. Kurz - Rodičovské dovednosti a zodpovědnost - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 3 000,- Kč včetně DPH.
 4. Kurz - Umím reagovat v krizových situacích - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 3 000,- Kč včetně DPH.
 5. Kurz - Vyjadřování svých potřeb  - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 3 000,- Kč včetně DPH.

 

 

3. dílčí části zakázky Prevence závislostí workshopy pro osoby s MP:

 

 1. Workshop - Co je to závislost - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 1 600,- Kč včetně DPH.
 2. Workshop - Jak může závislost ovlivnit můj život - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 1 600,- Kč včetně DPH.
 3. Workshop - Hrací automaty - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 1 600,- Kč včetně DPH.
 4. Workshop - Závislost a její vliv na sociální vztahy - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 1 600,- Kč včetně DPH.
 5. Workshop - Jak si stát za svým  Názorem - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 1 600,- Kč včetně DPH.
 6. Workshop - Jak přestat kouřit - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 1 600,- Kč včetně DPH.
 7. Workshop - Jak na své emoce - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 1 600,- Kč včetně DPH.
 8. Workshop - Volný čas a jeho zodpovědné využití - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 1 600,- Kč včetně DPH.
 9. Workshop - Zdravý životní styl - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 1 600,- Kč včetně DPH.
 10. Workshop - Návykové látky a jejich vliv na zdraví - počet jednotek 12 - max. jednotková cena 1 600,- Kč včetně DPH.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Obálka nabídky musí být opatřena těmito náležitostmi:

 • Názvem zakázky a registračním číslem projektu
 • Nápisem "ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ OPZ - VZDĚLÁVÁNÍ - NEOTVÍRAT
 • Názvem/obchodní firmou/jménem uchazeče, sídlem/ adresou uchazeče
 • Názvem společnosti zadavatele

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Další požadavky na zpracování nabídky

 

1. Smlouva musí  splňovat následující kritéria:

 • Návrh smlouvy musí kromě minima stanoveného Pravidly pro zadávání zakázek obsažených v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost také:
 • Povinnost dodavatele řídit se pravidly pro informování a komunikaci a vizuální identitu Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
 • Povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
 • Sankci dodavateli za nesplnění povinnosti dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) ve výši 20% celkové ceny zakázky.
 • Povinnost dodavatele uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti s plněním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od roku následujícího po ukončení financování projektu, ze kterého je tato zakázka financována (v tomto případě do 31. 12. 2030).
 • Uchazeč v návrhu smlouvy uvede tyto platební podmínky: Placení za poskytnuté služby bude prováděno zpětně  po ukončení každého běhu kurzu. Přílohou k faktuře budou originály prezenčních listin a evaluačních dotazníků. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohy. Úhrada za plnění Díla bude Zadavatelem prováděna v české měně. Splatnost faktur je minimálně 15 dní ode dne jejich doručení Zadavateli.  Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu (dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Nebude-li Dodavatelem předložená faktura obsahovat tyto náležitosti, bude Dodavateli Zadavatelem odeslána do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá Dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení, smluvní pokutu ani jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury.
 1. Nabídka musí vzhledem ke specifičnosti vzdělávání osob s TP a MP obsahovat:
 • Popis organizace práce při vzdělávání s cílovou skupinou (TP a MP). Uchazeči dodají min. 2 normostrany A4 (font Arial, velikost písma 11, řádkování 1,5 řádku) popisu specifik organizace práce osob s tělesným postižením a 2. normostrany A4 (font Arial, velikost písma 11, řádkování 1,5 řádku) popisu specifik organizace práce osob s mentálním postižením při vzdělávání v bodech (odrážkách). Popis uchazeč vloží do kapitoly nabídky e. Návrh metodiky a obsahu vzdělávání.

3. Součinnost před podpisem smlouvy:

 • Uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla uzavřena do 7 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. V případě, že vybraný uchazeč tuto součinnost ve stanovené lhůtě neposkytne, má zadavatel právo uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí, popř. zvážit možnost vyhlášení nového výběrového řízení. Na jednání s druhým, příp. dalším uchazečem se vztahuje postup podle věty druhé.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 
 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 10. 2016
 
Aktualizováno: 29. 12. 2016