Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v oblasti Účetních, ekonomických a právních kurzů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12578

Název zakázky: Vzdělávání v oblasti Účetních, ekonomických a právních kurzů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 11. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: CORA PLUS s.r.o.

Sídlo zadavatele: Kroměříž, Kojetínská 3666/64, PSČ 767 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Radka Láníková
  • Telefon: +420734148787
  • E-mail: lanikova@cora-plus.cz

IČ zadavatele: 29368081

DIČ zadavatele: CZ29368081

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Radka Láníková
  • Telefon: +420734148787
  • E-mail: lanikova@cora-plus.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 12. 2018 16:00

Místo pro podání nabídek:
CORA PLUS s.r.o., Kojetínská 3666/64, Kroměříž, 767 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele vzdělávacích aktivit vedoucích ke zvýšení účetních, ekonomických a právních znalostí zaměstnanců zadavatele na pozicích úředníků, administrativy (CZ ISCO 4)

Projekt předpokládá a zadavatel požaduje, aby v této části zakázky bylo realizováno 32 tzv. osobo-hodin (1 osobo-hodina = účast osoby z cílové skupiny projektu na 1 hodině podporovaného vzdělávání, kdy 1 hodinou se myslí 60 min. výuky bez přestávek). Počet 32 osobo-hodin je maximální počet, který tato část zakázky zahrnuje, tj. po splnění tohoto limitu splnila zakázka svůj cíl a účel a je ukončena.

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v přiložené zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 11520,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
01/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Kroměříž a blízké okolí

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Dílčí hodnotící kritéria                          Váha v %

Nabídková cena bez DPH                         80,00 %

Kvalita lektorského týmu dodavatele       20,00 %

 

Podrobný popis způsobu hodnocení je uveden v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace. Podrobněji viz zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel požaduje předložení nabídky v písemné podobě. Podrobné informace jsou vedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 11520.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Okresní hospodářská komora Kroměříž, Komenského nám. 435, 767 01 Kroměříž, IČ 60730960

    Datum podpisu smlouvy: 31. 12. 2018

Datum ukončení: 31. 12. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 11. 2018
 
Aktualizováno: 3. 1. 2019