Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v pokročilém využívání nástrojů eGovernmentu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10905

Název zakázky: Vzdělávání v pokročilém využívání nástrojů eGovernmentu

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 12. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský kraj

Sídlo zadavatele: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Kotyza

IČ zadavatele: 70890692

DIČ zadavatele: CZ70890692

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Marta Ulmanová
  • Telefon: 595 622 299
  • E-mail: marta.ulmanova@msk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 1. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1946195,00 bez DPH

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz výzva k podání nabídek

Požadavek na jednu nabídku:
Viz výzva k podání nabídek

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz výzva k podání nabídek

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47676795, osoba oprávněna: Ing. Jaromír Vejpustek – místopředseda představenstva

    Datum podpisu smlouvy: 28. 3. 2017

Datum ukončení: 28. 3. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 12. 2016
 
Aktualizováno: 30. 3. 2017