Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v projektu Cesta k rozvoji

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11384

Název zakázky: Vzdělávání v projektu Cesta k rozvoji

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Asociace leteckých a kosmických výrobců, z.s.

Sídlo zadavatele: Beranových 130, 199 00 Praha 9

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Josef Kašpar
 • Telefon: +420775769150
 • E-mail: vyzva60@alv-cr.cz

IČ zadavatele: 65991303

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Júlia Filipová
 • Telefon: +420775769150
 • E-mail: vyzva60@alv-cr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 8. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo ALV, Beranových 130, 199 00 Praha 9

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance členů Asociace leteckých a kosmických výrobců, z.s. formou kurzů připravených na míru. Zadavatel předpokládá proškolení cca 34 885 osobo-hodin, tj. celkem cca 694 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Zakázka je rozdělena na 6 částí.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie a to z Operačního programu Zaměstnanost, projekt má registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005883.

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/asociace-leteckych-a-kosmickych-vyrobcu-z-s

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-018956

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 9661477,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.11.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Praha 9

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Uvedený způsob hodnocení se použije pro každou část veřejné zakázky samostatně. V případě, že bude způsob hodnocení odlišný pro jednotlivé části veřejné zakázky, budou tyto odlišnosti specifikovány v rámci konkrétních kritérií či subkritérií. V opačném případě platí, že se uvedený způsob hodnocení uplatní pro všechny části veřejné zakázky.

 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

 

13.1. Kritéria hodnocení a váha jednotlivých kritérií

1. Nabídková cena s DPH (váha 55 %)

2. Kvalita nabízených služeb (váha 45 %)

 

13.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

13.2.1 Nabídková cena

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle nabídkové ceny za 1 osobohodinu s DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena uvedená v krycím listu nabídky.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech

 

13.2.2 Kvalita nabízených služeb

Hodnocen bude komplexní a detailní popis předmětu zakázky: návrh výukových materiálů a pomůcek, návrh školících metod a technik, zastoupení praktické formy výuky a aplikovatelnosti poznatků do praxe a návrh obsahu a struktury kurzů.

Hodnocené nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž výhodnější nabídka obdrží vyšší počet bodů. Nejlépe bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Jelikož se jedná o komplexní hodnocení, bude toto hodnotící kritérium dále rozděleno na 3 dílčí subkritéria.

 Stanovená dílčí subkritéria jsou následující:

a) Kvalita realizačního týmu (1 – 40 bodů)

b) Ukázky výukových materiálů a pomůcek (1 – 30 bodů)

c) Školící techniky, metody a evaluace (1- 30 bodů)

Ad a) Kvalita realizačního týmu

V rámci hodnotícího subkritéria „Kvalita realizačního týmu“ bude zadavatel hodnotit zkušenosti vybraných fyzických osob zapojených do realizace veřejné zakázky, jejichž činnost bude mít zásadní význam pro realizaci zakázky (dále jen „členové týmu"). Předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou zkušenosti v níže vymezeném rozsahu, a to u níže uvedených členů týmu, kteří se zároveň podíleli na splnění kvalifikace.

 

Subkritérium „Kvalita realizačního týmu" je dále rozděleno takto:

 

 

Minimální požadavky na členy realizačního týmu

Maximální

možný počet

bodů

 

A.

Zkušenosti vedoucího týmu (vysokoškolské vzdělání, minimální požadovaná praxe 5 let projektového řízení);

16

 

B.

Zkušenosti členů týmu – další osoby pro každou část veřejné zakázky samostatně (kromě vedoucího projektu - obecné IT, spec. IT, měkké a manažerské, účetní a ekonomické, technické a jiné odborné, jazykové) splňujících následující požadavky min. středoškolské vzdělání, min. praxe 3 roky lektorování v daném oboru. U uvedených osob musí být zřejmé, že se zabývají vzdělávací činností. Stanovený počet členů týmu za jednotlivé části VZ je uveden v části 4.8.2 této Zadávací dokumentace.

24

 

 

Zkušenosti jednotlivých členů týmu budou hodnoceny prostřednictvím počtu a náročnosti řádně dokončených zakázek, na kterých se daná osoba v pozici, na které je navržena jako specializovaný člen týmu, podílela v době uvedené níže, přičemž stanovená doba je vždy počítána v letech ode dne konce lhůty pro podání nabídky.

 

Zkušenosti vedoucího týmu budou hodnoceny dle níže uvedených tabulek, ve kterých jsou specifikovány parametry zakázek relevantních pro hodnocení a počty bodů pro účely hodnocení:

 

Zakázky relevantní pro účely hodnocení zkušeností vedoucího

 

Maximální

možný počet

bodů

Vedoucí týmu:

 • doloží nejméně dvě reference na pozici vedoucího týmu u významné služby (vedoucí projektu se musel podílet na realizaci zakázky splňující výše uvedené parametry referenční zakázky). Za významnou službu se považuje služba specifikovaná v části 4.8.1 Zadávací dokumentace.
 • pro část I. Obecné IT: řádně realizoval min. 2 zakázky, a to v min. plnění 150.000,- za každou zakázku / nebo za každých 150.000,- Kč celkové hodnoty zakázky. Za každou realizovanou zakázku v uvedeném rozsahu a předmětu plnění v posledních 5 letech budou přiděleny 2 body, nejvíce však 16 bodů,
 • pro část II. Měkké a manažerské dovednosti: řádně realizoval min. 2 zakázky, a to v min. plnění 400.000,- za každou zakázku / nebo za každých 400.000,- Kč celkové hodnoty zakázky.  Za každou realizovanou zakázku v uvedeném rozsahu a předmětu plnění v posledních 5 letech budou přiděleny 2 body, nejvíce však 16 bodů,
 • pro část III. Jazykové kurzy: řádně realizoval min. 2 zakázky, a to v min. plnění 200.000,- za každou zakázku / nebo za každých 200.000,- Kč celkového hodnoty zakázky. Za každou realizovanou zakázku v uvedeném rozsahu a předmětu plnění v posledních 5 letech budou přiděleny 2 body, nejvíce však 16 bodů,
 • pro část IV. Specializované IT: řádně realizoval min. 2 zakázky, a to v min. plnění 100.000,- za každou zakázku / nebo za každých 100.000,- Kč celkové hodnoty zakázky. Za každou realizovanou zakázku v uvedeném rozsahu a předmětu plnění v posledních 5 letech budou přiděleny 2 body, nejvíce však 16 bodů,
 • pro část V. Účetní, ekonomické a právní kurzy: řádně realizoval min. 2 zakázky, a to v min. plnění 50.000,- za každou zakázku / nebo za každých 50.000,- Kč celkové hodnoty zakázky. Za každou realizovanou zakázku v uvedeném rozsahu a předmětu plnění v posledních 5 letech budou přiděleny 2 body, nejvíce však 16 bodů,
 • pro část VI. Technické a jiné odborné vzdělávání: řádně realizoval min. 2 zakázky, a to v min. plnění 120.000,- za každou zakázku / nebo za každých 120.000,- Kč celkové hodnoty zakázky. Za každou realizovanou zakázku v uvedeném rozsahu a předmětu plnění v posledních 5 letech budou přiděleny 2 body, nejvíce však 16 bodů,

 

přičemž každá z účastníkem zadávacího řízení prokázaných zakázek vedoucího týmu, splňující výše uvedené parametry, bude hodnocena (zohledněna) pouze jednou.

16

 

 

Zkušenosti členů týmu budou hodnoceny dle níže uvedených tabulek, ve kterých jsou specifikovány parametry zakázek relevantních pro hodnocení a počty bodů pro účely hodnocení:

 

Zakázky relevantní pro účely hodnocení zkušeností členů týmu

 

Maximální

možný počet

bodů

Členové týmu realizovali zakázky spočívající v obdobném předmětu plnění, přičemž za každých 40 prokazatelně odškolených dnů budou přiděleny 2 body, sledované období je posledních 5 let, nejvíce však 24 bodů, přičemž každá z účastníkem zadávacího řízení prokázaných zakázek splňující výše uvedené parametry, bude hodnocena (zohledněna) pouze jednou.

24

 

Body budou uděleny pouze za participaci na relevantních zakázkách uvedených v profesním životopisu příslušného člena týmu předkládaném za účelem prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu; v případě, že je kvalifikace prokazována prostřednictvím čestného prohlášení, je třeba uvést příslušné údaje u jednotlivých členů týmu, jejichž zkušenosti budou zohledňovány, pro účely hodnocení nabídek.

 

V životopisu budou mj. uvedeny tyto skutečnosti:

Údaje, které účastník zadávacího řízení nabídne pro účely hodnocení nabídek (tzn. informace o vedoucím a členech týmu), jsou pro účastníka zadávacího řízení závazné i z hlediska následného plnění smlouvy.

 

Ad b) Ukázky výukových materiálů a pomůcek

Uchazeč ve své nabídce doloží ukázku výukového materiálu – skript (v rozsahu max. 5 normostran) ke každé oblasti a pomůcek. Konkrétní kurzy určené pro ukázku učebních materiálů jsou uvedeny v bodu 2.5 této Zadávací dokumentace, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně.

 

Lépe bude hodnocena ta nabídka, která prokáže větší provázanost studijních materiálů s požadavky zadavatele, tedy lépe vyhovující předmětu zakázky.

Předmětem hodnocení subkritéria bude:

 • přehlednost a srozumitelnost výukového materiálu, snadná orientace,
 • forma výukového materiálu a dalších použitých pomůcek (fyzická kvalita),
 • odkazy na další zdroje (směr dalšího prohlubování znalostí),
 • přizpůsobení studijních materiálů specifickým potřebám zaměstnanců v leteckém průmyslu,
 • interaktivní zapojení účastníka (aktivní práce s textem, podpora tvořivosti, praktická cvičení ve výukovém materiálu),

Hodnotící komise oboduje vzorové dokumenty dle následující stupnice:

Tabulkové hodnocení: Ukázky výukových materiálů a pomůcek (1 – 30 bodů)

Počet bodů

 

 

Slovní ohodnocení

1 – 8 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky nesplňují vůbec požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, počet odkazů na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka nejsou vůbec patrné. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám zásadní připomínky.

9 – 15 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky splňují jen v některých bodech požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, počet odkazů na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka není dostačující. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám méně zásadní připomínky.

16 – 22 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky v některých bodech nesplňují požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, počet odkazů na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka je dostačující. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám drobné připomínky.

23 – 30 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky zcela splňují požadavky zadavatele, tzn., jsou přehledné, pro cílovou skupinu prakticky použitelné, jsou v nich obsaženy odkazy na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka je patrné. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám minimální připomínky.

 

Ad c) Školící techniky, metody a evaluace

Uchazeč ve své nabídce popíše školící techniky a metody s důrazem na potřeby školených osob. Součástí nabídky bude také popis toho, jak konkrétně budou účastníci zapojeni do výuky a jak bude vzdělávání evaluováno. Maximální rozsah je stanoven na 5 normostran.

 

Lépe bude hodnocena ta nabídka, která umožní interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. budou v rámci ní navrženy vhodnější metody školení, tzn. v co nejširší míře aktivní zapojení účastníků školení do výuky (např. formou přímého zapojení účastníků během školení, koncentrace na jednotlivého účastníka školení, skupinová práce s účastníky školení, apod.) a zohlednění prací s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny. Hodnocena bude zároveň navržená evaluace vzdělávacích akcí, získávání zpětné vazby a její vyhodnocení.

 

Předmětem hodnocení subkritéria bude:

 • do jaké míry jsou metody výuky přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky
 • zda tyto metody umožňují interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání
 • jak moc napomáhají použité formy a metody výuky k přenosu získaných dovedností do praxe účastníků
 • v jaké míře jsou použity moderní andragogické a didaktické zásady
 • jak budou školicí techniky přizpůsobeny počtu účastníků kurzu ve skupině
 • jakými způsoby bude získána zpětná vazba od účastníků a dalších aktérů vzdělávání
 • jak bude evaluována celá oblast vzdělávání a jaká budou další doporučení pro další vzdělávání účastníků

Hodnotící komise oboduje navrhované řešení dle následující stupnice:

Tabulkové hodnocení: Školící techniky a metody (1 – 30 bodů)

Počet bodů

 

Slovní ohodnocení

1 – 8 bodů

Navrhované plnění vůbec nesplňuje požadavky zadavatele. Metody výuky nejsou vůbec přizpůsobeny (popřípadě jen minimálně) potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a zohlednění prací s modelovými příklady z praxe není z předložených materiálů zřejmé. Zadavatel má k nabízenému plnění zásadní připomínky.

9 – 15 bodů

Navrhované plnění jen v některých bodech splňuje požadavky zadavatele. Metody výuky jsou přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky pouze v některých bodech a velmi všeobecně, umožňují interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a zohledňují práci s modelovými příklady z praxe velmi okrajově. Zadavatel má k nabízenému plnění méně zásadní připomínky.

16 – 22 bodů

Navrhované plnění nesplňuje požadavky zadavatele jen v některých bodech. Metody výuky jsou dostatečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky a interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a práce s modelovými příklady z praxe je dostačující. Zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky.

23 – 30 bodů

Navrhované plnění zcela splňuje požadavky zadavatele. Metody výuky jsou plně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky a plně umožňují interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a práci s modelovými příklady z praxe. Zadavatel má k nabízenému plnění minimální připomínky.

 

Způsob hodnocení dílčího kritéria „Kvalita nabízených služeb“:

Rozhodný bude součet bodů, který uchazeči získali v jednotlivých subkritériích (minimálně může uchazeč získat 3 body a maximálně 100 bodů). Nejlépe bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Další uchazeči v pořadí obdrží takový počet bodů, který odpovídá srovnání s nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu.

Určení celkového bodového ohodnocení jednotlivých uchazečů v rámci tohoto kritéria vychází ze vztahu:

100 x (hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka) x váha kritéria vyjádřená v %

 

13.3. Sestavení celkového pořadí:

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty vážených bodů (součet za obě hodnotící kritéria).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

4.1 Obecná ustanovení o prokázání kvalifikace

Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

 

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona,

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona,

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této Zadávací dokumentaci.

 

4.2 Společná ustanovení ke kvalifikaci

 

4.2.1 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady v souladu s § 83 odst. 1 zákona.

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

 

4.2.2 Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a v případě společného prokazování kvalifikace

 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

 

4.2.3 Požadavek na prokázání kvalifikace subdodavatele

 

Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho subdodavatelů.

 

4.3 Doklady o kvalifikaci

 

V souladu s ustanovením § 45 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách požadované doklady prokazující splnění kvalifikace v kopiích, nebo mohou prokázat kvalifikaci jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona.

 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

 

Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 

4.4 Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Předloží-li dle ustanovení § 228 odst. 1 zákona dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující:

 • profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a
 • základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona.

 

4.5 Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů

 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze dle § 234 zákona prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

 

4.6 Základní způsobilost

 

Způsobilým, dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

 1. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
 2. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
 3. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
 4. písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
 5. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
 6. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

 

4.7 Profesní způsobilost

 

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

 • výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
 • dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

 

Zadavatel požaduje předložení dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění pro činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

 

4.8 Technická kvalifikace

 

4.8.1 Seznam významných služeb

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje předložení seznamu významných služeb formou čestného prohlášení, a to za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktů na objednatele;

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

 

pro I. část veřejné zakázky - OBECNÉ IT

Dodavatel předloží seznam alespoň 2 významných služeb. Významnou službou se rozumí služba, jejímž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti obecného IT poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující:

 

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

 • Nejméně 2 služby ze seznamu se musí týkat realizace vzdělávacích kurzů v oblasti obecného IT v minimální hodnotě alespoň 175.000,- Kč bez DPH, za každou z nich;
 • Ze seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti obecného IT alespoň 45 osob, a to v souhrnu všech služeb.

 

 

pro II. část veřejné zakázky - MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Dodavatel předloží seznam alespoň 2 významných služeb. Významnou službou se rozumí služba, jejímž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující:

 

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

 • Nejméně 2 služby ze seznamu se musí týkat realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností v minimální hodnotě alespoň 900.000,-   bez DPH, za každou z nich;
 • Ze seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti měkkých a manažerských dovedností alespoň 250 osob, a to v souhrnu všech služeb.

 

pro III. část veřejné zakázky - JAZYKOVÉ KURZY

Dodavatel předloží seznam alespoň 2 významných služeb. Významnou službou se rozumí služba, jejímž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti jazykového vzdělávání poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující:

 

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

 • Nejméně 2 služby ze seznamu se musí týkat realizace vzdělávacích kurzů v oblasti jazykového vzdělání v minimální hodnotě alespoň 400.000,- bez DPH, za každou z nich;
 • Ze seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti jazykového vzdělávání alespoň 100 osob, a to v souhrnu všech služeb.

 

pro IV. část veřejné zakázky - SPECIALIZOVANÉ IT

Dodavatel předloží seznam alespoň 2 významných služeb. Významnou službou se rozumí služba, jejímž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti specializovaného IT poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující:

 

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

 • Nejméně 2 služby ze seznamu se musí týkat realizace vzdělávacích kurzů v oblasti specializovaného IT v minimální hodnotě alespoň 200.000,- bez DPH, za každou z nich;
 • Ze seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti specializovaného IT alespoň 60 osob, a to v souhrnu všech služeb.

 

pro V. část veřejné zakázky – ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY

Dodavatel předloží seznam alespoň 2 významných služeb. Významnou službou se rozumí služba, jejímž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti ekonomické a právní poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující:

 

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

 • Nejméně 2 služby ze seznamu se musí týkat realizace vzdělávacích kurzů v oblasti ekonomické a právní v minimální hodnotě alespoň 130.000,- bez DPH, za každou z nich;
 • Ze seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel proškolil v ekonomické a právní oblasti alespoň 40 osob, a to v souhrnu všech služeb.

 

pro VI. část veřejné zakázky – TECHNICKÉ A JINÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Dodavatel předloží seznam alespoň 2 významných služeb. Významnou službou se rozumí služba, jejímž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti technického a odborného vzdělávání poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující:

 

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

 • Nejméně 2 služby ze seznamu se musí týkat realizace vzdělávacích kurzů v oblasti technického a odborného vzdělávání v minimální hodnotě alespoň 140.000,- bez DPH, za každou z nich;
 • Ze seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel proškolil v ekonomické a právní oblasti alespoň 40 osob, a to v souhrnu všech služeb.

 

4.8.2 Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

 

Zadavatel požaduje dle §79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

 

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:

 

 • pro I. část veřejné zakázky
 • vedoucí realizačního týmu – prokáže min. VŠ vzdělání a alespoň 5 let profesní praxe v oblasti projektového řízení.
 • dále 3 lektory (do nabídky uchazeč dodá podklady pouze ke stanovenému počtu lektorů – ne více, či méně), kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti vzdělávání obecného IT, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti obecného IT, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 135 osob v oblasti obecného IT.

 

 • pro II. část veřejné zakázky
 • vedoucí realizačního týmu – prokáže min. VŠ vzdělání a alespoň 5 let profesní praxe v oblasti projektového řízení.
 • dále 5 lektorů (do nabídky uchazeč dodá podklady pouze ke stanovenému počtu lektorů – ne více, či méně), kteří prokážou min. SŠ vzdělání a 3 roky profesní praxe v oblasti vzdělávání měkkých a manažerských dovedností; přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 450 osob.

 

 • pro III. část veřejné zakázky
 • vedoucí realizačního týmu – prokáže min. VŠ vzdělání a alespoň 5 let profesní praxe v oblasti projektového řízení.
 • dále 4 lektory (do nabídky uchazeč dodá podklady pouze ke stanovenému počtu lektorů – ne více, či méně), kteří prokážou min. SŠ vzdělání a předloží doklad o dosaženém jazykovém stupni, který odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci (SERR) minimálně úrovni C1 (např. certifikát CAE, aj.). Rodilí mluvčí budou mít osvědčení či certifikát opravňující k výuce cizího jazyka (např. CELTA, TEFL, DELTA aj.). Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy jazykového vzdělávání, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 230 osob. Složení lektorů musí být takové, aby došlo k pokrytí základní škály jazyků, a to: angličtina, němčina, francouzština, španělština.

 

 • pro IV. část veřejné zakázky
 • vedoucí realizačního týmu – prokáže min. VŠ vzdělání a alespoň 5 let profesní praxe v oblasti projektového řízení.
 • dále 3 lektory (do nabídky uchazeč dodá podklady pouze ke stanovenému počtu lektorů – ne více, či méně), kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti vzdělávání specializovaného IT, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti specializovaného IT, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 180 osob.

 

 • pro V. část veřejné zakázky
 • vedoucí realizačního týmu – prokáže min. VŠ vzdělání a alespoň 5 let profesní praxe v oblasti projektového řízení.
 • dále 2 lektory (do nabídky uchazeč dodá podklady pouze ke stanovenému počtu lektorů – ne více, či méně), kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti ekonomického vzdělávání, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v ekonomické oblasti, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 90 osob.

 

 • dále alespoň 2 lektory (do nabídky uchazeč dodá podklady pouze ke stanovenému počtu lektorů – ne více, či méně), kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti právního vzdělávání, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v právní oblasti, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 90 osob.

 

 • pro VI. část veřejné zakázky
 • vedoucí realizačního týmu – prokáže min. VŠ vzdělání a alespoň 5 let profesní praxe v oblasti projektového řízení.
 • dále 2 lektory (do nabídky uchazeč dodá podklady pouze ke stanovenému počtu lektorů – ne více, či méně), kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 180 osob.

 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena realizačního týmu následující dokumenty:

 • Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci (maturitní vysvědčení, VŠ diplom, certifikát aj.);
 • Zpracovaný profesní životopis (podepsaný lektorem), který musí obsahovat u každé uváděné osoby:
 1. jméno a příjmení,
 2. nejvyšší dosažené vzdělání
 3. přehled a dobu profesní praxe vztahující se k předmětu veřejné zakázky,
 4. realizované zakázky obdobného charakteru, ze kterých musí vyplývat splnění výše uvedených minimálních požadavků zadavatele – počet proškolených osob, počet školících dnů,
 5. součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen/ka realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky, datum podpisu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 

9.1 Způsob zpracování nabídky

 1. Dodavatel předloží nabídku v jednom originálním listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD (sken kompletní nabídky). Dodavatel odpovídá za soulad naskenované a listinné podoby nabídky.
 2. Nabídka se zpracovává písemně ve stanoveném uspořádání uvedeném v odstavci 9.2.
 3. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele; v případě podpisu nabídky zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.
 4. Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospektů a obdobných materiálů bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
 5. Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby jejich nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, např.: provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.

 

9.2 Požadavky na jednotné uspořádání nabídky

Pro snazší posouzení nabídek zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla řazena níže uvedeným způsobem:

a)krycí list nabídky (dle přiloženého vzoru - příloha č. 1 této zadávací dokumentace), obsahující identifikační údaje dodavatele, údaj o osobě oprávněné zastupovat dodavatele, nabídkové ceny bez DPH, DPH v %, ceny včetně DPH. Krycí list bude dále opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc musí být součástí nabídky, uložena za krycím listem nabídky).

b)obsah – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů

c)doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu 4 této Zadávací dokumentace,

d)smlouva

e)ukázkové výukové materiály

f)popis školících technik, metodik, evaluace

g)kompletní sken nabídky na CD

h)    případné další dokumenty požadované zadavatelem.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

7.1 Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za plnění, které je předmětem veřejné zakázky, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a konečná, platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

7.2 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předložené specifikace předmětu veřejné zakázky.

7.3 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky, tak jak je vymezeno v bodu 2 Zadávací dokumentace.

7.4 Nabídková cena bude stanovena jako nabídková cena za 1 osobohodinu a jako celková nabídková cena za zadavatelem stanovený maximální počet osobohodin stanovený v části 2.5 této Zadávací dokumentace. Dodavatel stanoví stejnou cenu 1 osobohodiny pro celou část veřejné zakázky, tzn. zadavatel nepřipouští, aby v rámci jednotlivých témat zahrnutých v dané části veřejné zakázky, byly nabídnuty různé nabídkové ceny za 1 osobohodinu.

7.5 Nabídková cena bude uvedena ve struktuře cena bez DPH, DPH v zákonné výši a cena včetně DPH. Dodavatel uvede nabídkovou cenu ve výše uvedeném členění v krycím listu nabídky, který je přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace. Údaj o nabídkové ceně uvedený v krycím listu nabídky bude zadavatel považovat za nabídkovou cenu rozhodnou pro hodnocení nabídek, tento údaj bude také čten v rámci otevírání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
9.1 Způsob zpracování nabídkya)Dodavatel předloží nabídku v jednom originálním listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD (sken kompletní nabídky). Dodavatel odpovídá za soulad naskenované a listinné podoby nabídky.b)Nabídka se zpracovává písemně ve stanoveném uspořádání uvedeném v odstavci 9.2.c)Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele; v případě podpisu nabídky zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.d)Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospektů a obdobných materiálů bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.e)Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby jejich nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, např.: provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. 9.2 Požadavky na jednotné uspořádání nabídkyPro snazší posouzení nabídek zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla řazena níže uvedeným způsobem:a)krycí list nabídky (dle přiloženého vzoru - příloha č. 1 této zadávací dokumentace), obsahující identifikační údaje dodavatele, údaj o osobě oprávněné zastupovat dodavatele, nabídkové ceny bez DPH, DPH v %, ceny včetně DPH. Krycí list bude dále opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc musí být součástí nabídky, uložena za krycím listem nabídky).b)obsah – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listůc)doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu 4 této Zadávací dokumentace,d)smlouva e)ukázkové výukové materiály f)popis školících technik, metodik, evaluaceg)kompletní sken nabídky na CDh) případné další dokumenty požadované zadavatelem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Júlia FilipováTel.:+420 775 769 150E-mail:vyzva60@alv-cr.czPísemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli na email: vyzva60@alv-cr.cz.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé z 6 částí VŘ.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
6.1 Vysvětlení zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 98 zákona. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit (bez předchozí žádosti dodavatele) nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel pak uveřejní vysvětlení na profilu zadavatele do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. 6.2 Změna nebo doplnění zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 99 zákona. Zadavatel vždy uveřejní informaci o změně nebo doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele.Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli na email: vyzva60@alv-cr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 7. 2017
 
Aktualizováno: 14. 8. 2017