Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání ve společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11353

Název zakázky: Vzdělávání ve společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

Sídlo zadavatele: Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. arch. Pavel Vrba
 • Telefon: +420585206060
 • E-mail: vrba@alfaprojekt.com

IČ zadavatele: 25849280

DIČ zadavatele: CZ25849280

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Eva Roletzká
 • Telefon: +420585206060
 • E-mail: roletzka@alfaprojekt.com

Lhůta pro podání nabídek: 31. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. , Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávací aktivity pro společnost  ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., a to včetně realizace závěrečného přezkoušení. Vzdělávání, které je předmětem této veřejné zakázky, se týká zadavatelem používaného SW BIM, konkrétně produktu REVIT.

Požadovaný obsah kurzu:

implementace technologie BIM na bázi produktu REVIT

zaškolení projektantů v oblasti architektura (1 osoba), pozemní stavitelství (2 osoby), statika budov (2 osoby), technická zařízení budov (2 osoby) a požární bezpečnost staveb (1 osoba) na úroveň samostatného uživatele

Počet účastníků kurzu:

8 osob

Počet hodin kurzu:

minimálně 160 hodin (výuka 158, závěrečná zkouška 2)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 340000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září – prosinec 2017

Místo dodání / převzetí plnění:
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky uchazečů budou hodnoceny z hlediska ekonomické výhodnosti nabídky, a to na základě dvou hodnotících kritérií: nabídková cena a metodika organizace kurzu.

  Nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity (váha 50%) – číselné kritérium

  Při hodnocení tohoto číselného kritéria je rozhodující nabídková cena za realizaci vzdělávací aktivity v Kč bez DPH. Za dílčí kritérium se přidělí hodnocení stanovené podle následujícího vzorce:

  Hodnocení = Cena (nejvýhodnější nabídky) / Cena (hodnocené nabídky) * 100 * váha vyjádřená desetinným číslem

  Nejvýhodnější (nejnižší nabídková cena) i hodnocená nabídka je nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity uvedená v Krycím listu nabídky. Váha v % je vyjádřena desetinným číslem a výsledné hodnocení je vyjádřeno v bodech.

   

  Metodika organizace kurzu – váha 50% - nečíselné kritérium

  V tomto dílčím nečíselném kritériu bude hodnocen dokument, který bude v rozsahu max. 10 stran, ve kterém uchazeč popíše postup k plnění předmětu zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které uchazeč v Metodice organizace kurzů popíše a které se budou vztahovat k efektivitě výuky.

  Lépe bude ohodnocen uchazeč, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů z hlediska:

  Metodiky výuky (tj. do jaké míry jsou metody výuky přizpůsobeny potřebám cílové skupiny
  a tématu výuky).

  Efektivity výukových metod (tj. výukové metody jsou nastavené tak, že účastník na konci kurzu bude schopen a bude umět, tedy prokáže, zlepšení pracovního výkonu v návaznosti na zvýšení odbornosti a splní cíl vzdělávací aktivity).

  Způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby (tj, jakým způsobem bude ověřována kvalita provedené výuky a získávána zpětná vazba od účastníků kurzu).

  Toto subjektivní kritérium, které nelze vyjádřit číselně, bude hodnoceno na základě bodové stupnice 1 až 100 bodů. Tzn. hodnotící komise přiřadí nabídce takové bodové hodnocení, kterému odpovídá následující tabulka:

   

  Hodnocení kritéria Metodika organizace kurzu

  Předmět hodnocení v rámci kritéria Metodika organizace kurzu

  100 bodů

  „Vynikající“

  Metody výuky jsou plně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky.

  Efektivita výukových metod plně odpovídá splnění cíle vzdělávací aktivity.

  Způsob ověřování kvalit výuky a získávání zpětné vazby plně odpovídá předpokladům zadavatele.

  Nabízené plnění zcela splňuje požadavky zadavatele uvedené ve výzvě.

  99 – 66 bodů

  „Velmi dobré“

  Poskytnuté informace nesplňují požadavky zadavatele v plném rozsahu.

  Metody výuky jsou dostatečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny
  a tématu výuky.

  Efektivita výukových metod dostatečně odpovídá splnění cíle vzdělávací aktivity.

  Způsob ověřování kvalit výuky a získávání zpětné vazby dostatečně odpovídá předpokladům zadavatele.

  Zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky.

  65 – 32 bodů

  „Uspokojivé“

  Navrhované plnění v některých bodech částečně nesplňuje požadavky zadavatele.

  Metody výuky nejsou částečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny
  a tématu výuky.

  Efektivita výukových metod částečně neodpovídá splnění cíle vzdělávací aktivity.

  Způsob ověřování kvalit výuky a získávání zpětné vazby částečně neodpovídá předpokladům zadavatele.

  Zadavatel má k nabízenému plnění méně zásadní připomínky.

  31 – 1 bod

  „Neuspokojivé“

  Navrhované plnění jen v některých bodech splňuje požadavky zadavatele.

  Metody výuky nejsou vůbec přizpůsobeny (popř. jen minimálně) potřebám cílové skupiny a tématu výuky.

  Efektivita výukových metod neodpovídá vůbec (popř. jen minimálně) splnění cíle vzdělávací aktivity.

  Způsob ověřování kvalit výuky a získávání zpětné vazby vůbec (popř. jen minimálně) neodpovídá předpokladům zadavatele.

  Zadavatel má k nabízenému plnění zásadní připomínky.

  Pouze nejvýhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, body přiděluje komise jako celek.

  Za dílčí kritérium se přidělí hodnocení stanovené podle následujícího vzorce:

  Hodnocení    =    počet bodů hodnocené nabídky * váha vyjádřená desetinným číslem

  Součet všech bodových hodnot jednotlivých nabídek ze všech dílčích kritérií (tj. Nabídková cena za realizaci vzdělávací aktivitu bez DPH a Metodika organizace kurzu) určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek bude dáno absolutní hodnotou bodové nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů v rámci součtu všech hodnotících kritérií. V případě rovnosti celkového počtu bodů, bude za výhodnější nabídku považována ta s nižší cenou.

  Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Uchazeč předloží formou prostých kopií níže uvedené doklady:

  Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

  Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku).

  Doklady nesmí být starší 90 dnů.

  Uchazeč je oprávněn prokázat kvalifikaci také výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

  Dále uchazeč předloží:

  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za zadavatele (vzor Čestného prohlášení je přílohou č. 3 Výzvy).

  Seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 200.000,- Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu bude, že toto vzdělávání bylo uskutečněno.

  Seznam školitelů spolu s čestným prohlášením, že školitelé mají vzdělání a praktické zkušenosti, které jim umožňují poptávanou vzdělávací aktivitu školit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z obchodního rejstříku, popř. statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Součástí nabídky bude:

krycí list (příloha č. 1) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny vzdělávací aktivity;

vyplněný návrh smlouvy zadavatele (příloha č. 2), který bude obsahovat platební a obchodní podmínky v souladu s touto výzvou. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče;

popis plnění zakázky – metodika organizace kurzů.

Rozsah vzdělávací aktivity bude stanoven ve vyučovacích hodinách (45 min.).

Zadavatel stanovil počet účastníků vzdělávací aktivity jako maximální.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu výběrového řízení v korunách českých (bez DPH).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou pro účely výběrového řízení se rozumí cena za splnění předmětu zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady pro realizaci předmětu zakázky včetně nákladů specifikovaných výzvou.

Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění zakázky bude stanovena jako konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění:

celková nabídková cena bez DPH

sazba (v %) a výše DPH a

celková nabídková cena včetně DPH.

Uchazeč je povinen zapracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být v listinné podobě, zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Listy nabídky budou číslovány.Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být do sídla zadavatele podána v jednom originále v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání ve společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:•krycí list (Příloha č. 1) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč•doklady k prokázání kvalifikace uchazeče•návrh smlouvy (Příloha č. 2) obsahující obchodní a platební podmínky•dokument popisující metodiku organizace kurzu•případné přílohy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

V souladu s podmínkami projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč proto není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.

Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (inflační doložka nebo změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH).

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 340000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GRAITEC s.r.o., Jeremenkova 92a, 140 00 Praha 4, IČ: 15891658Ing. Jiří Bendl, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 9. 8. 2017

Datum ukončení: 9. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 7. 2017
 
Aktualizováno: 10. 8. 2017