Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13520

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 7. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Vegacom a.s.

Sídlo zadavatele: Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ladislav Beran

IČ zadavatele: 25788680

DIČ zadavatele: CZ25788680

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Zuzana Škorpilová
 • Telefon: +420602406548
 • E-mail: skorpilovaz@eltodo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2020 09:30

Místo pro podání nabídek:
Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 - Lhotka, PSČ 142 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v realizaci vzdělávání zaměstnanců zadavatele. Předmět zakázky je rozdělen na 3 části:

1) část: Právní kurzy

2) část: Měkké a manažerské dovednosti

3) část: Obecné IT kurzy

Vzdělávací activity budou realizovány podle specifikace, která je přílohou č.1 této výzvy – Podrobná spefikace předmětu zakázky.

Zakázka je dle rozdělena na 3 části, přičemž účastníci jsou oprávněni podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na více nebo na všechny části zakázky najednou.

Každá z částí bude hodnocena odděleně. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění, nabídka dodavatel musí pokrývat všechna požadovaná školení v dané části předmětu zakázky.

Pro všechna školení platí, že vzdělávání bude realizováno formou uzavřených kurzů zajištěných vybraným dodavatelem vzdělávacích služeb. Součástí zajištění vzdělávání je organizační příprava, provedení kurzu kvalifikovaným lektorem, zabezpečení nezbytné související administrativy (prezenční listiny, dokumentace ke kurzům, potvrzení o absolvování) a publicity podle pravidel OPZ 

(označení učeben, školicích materiálů apod.). Každý kurz bude probíhat prezenční formou a bude ukončen závěrečným testem ověření znalostí a dovedností. Jeden školící den bude mít délku 7 školících hodin (každá 60 min) včetně krátkých přestávek. Přestávka na oběd 30 min se do doby výuky nezapočítává. Maximální počet osob ve skupině je 12.

Konkrétní termíny školení budou dohodnuty na základě objednávky zadavatele s vybraným dodavatelem školení. Zahájení školících aktivt bude v září 2020. Veškerá školení musí proběhnout nejpozději do konce termínu realizace projektu zadavatele, tj. do 31.12.2021.

Obsahy kurzů, výukové metody, modelová situace, případové studie apod. by měly odrážet reálné situace, s nimiž naši zaměstnanci přichází ve své praxi do styku. Cílem bude osvojení znalostí a dovedností daných tematickou náplní kurzu.Pro jednotlivé kurzy pak bude potřeba zohlednit i pracovní zařazení a pokročilost účastníků. Na kurzech je třeba využívat výukové metody odpovídající cílové skupině, harmonogramu a charakteru témat. Cílem je maximální aktivizace účastníků a propojení probíraných témat do praxe.

Kurzy budou pořádány v prostorách poskytnutých zadavatelem. Náklady na tyto prostory a občerstvení pro účastníky kurzů nebudou součástí nabídkové ceny. Nabídka poskytovatele školení a nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu plnění jak je zadavatelem níže popsán, zejména odměnu lektora, jeho stravné a cestovné, dále pak veškeré další studijní pomůcky a materiály poskytnuté účastníkům kurzů.

1) část: Právní kurzy

Cílová skupina: vyšší a střední management, koordinátoři projektů a projektoví manažeři, technici.
Forma výuky: výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem pro účastníky, řešení případových studií z praxe, praktické příklady z firemního prostředí, týmové a individuální projekty.

2) část: Měkké a manažerské dovednosti

Cílová skupina: vyšší, střední a nižší management, koordinátoři projektů a projektoví manažeři, technici, IT specialist, technologové, administrativní pracovníci, montéři telekomunikačních sítí. 
Forma výuky: prezentace lektora s tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií a modelových situací (hraní rolí), praktické příklady z firemního prostředí, diskuse, workshopy, týmové a individuální projekty.

3) část: Obecné IT kurzy

Cílová skupina: vedoucí stavby, koordinátoři projektů a projektoví manažeři,technici, technologové, administrativní pracovníci, referenti, montéři telekomunikačních sítí. 
Forma výuky: on-line výuka lektora s tištěným výukovým materiálem pro účastníky, procvičením u počítačů, řešení dílčích příkladů z praxe účastníků, dotazy a konzultace.

Obecné podmínky plnění:

 1. Dodavatel zajistí realizaci kurzů prostřednictvím osob a způsobem, jaký je definován níže v této výzvě a jejích přílohách.
 2. 1 školící hodina = 60 minut u všech kategorií kurzů uvedených výše.1 školící den odpovídá 7 školícím hodinám + minimálně 30 minut přestáva na oběd
 3. Dodavatel zajistí pro všechny účastníky školení odpovídající pomůcky a studijní materiály, prezenční listiny z každého kurzu na formulář požadovaný řídícím orgánem, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem, dále zajistí hodnotící dotazníky z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu, v neposlední řadě zajistí závěrečné testy ověřující znalosti a dovednosti účastníků kurzů, dokumentaci ke kurzům dle platných Obecných a Specifických pravidel OPZ  pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání a potvrzení o absolvování pro úspěšné účastníky. https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815
 4. Ve 3. části dodavatel zajistí bezplatné zapůjčení 12 ks notebooků s MS Office pro školené osoby pro účely výuky, a to vždy na celou dobu trvání jednotlivých kurzů.
 5. Všechny kurzy budou zakončeny závěrečným testem a vydáním potvrzení o úspěšném absolvování.
 6. Konání kurzů bude naplánováno v součinnosti se zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb. Podmínkou je závazek poskytovatele školení realizovat jakýkoliv z kurzů do 14 dnů od doručení požadavku ze strany zadavatele.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení září 2020. Doba trvání zakázky je nejpozději do 31.12.2021.

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace kurzů bude probíhat dle potřeb zadavatele na území ČR s výjimkou hl. města Prahy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro jejich podání, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny podle následujících kritérií:

Kritérium  hodnocení                                                         Váha kritéria v %

Nabídková cena (v Kč bez DPH)                                                 50%

Kvalita nabízených služeb                                                         40%

Praxe lektorů                                                                            10%

 

Každá z části předmětu zakázky bude hodnocena odděleně. Celkový počet bodů získaných dle níže uvedených pravidel bude vždy vynásoben výše uvedenou vahou dílčího kritéria.

Nejvýhodnější nabídka bude ta, která získá nejvyšší celkové bodové ohodnocení, přičemž nejvyšší teoreticky dosažitelné celkové bodové ohodnocení činí 100 bodů.

 

Popis kritérií hodnocení:

Kritérium „Nabídková cena“

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH stanovená v souladu se zadávací dokumentací.

Pro kritérium „Nabídková cena“ má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nejnižší cena). Nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží 100 bodů a další nabídky budou hodnoceny v souladu s čl. 20.8 Pravidel dle níže uvedeného vzorce:

                             Nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena)
Počet bodů   =    --------------------------------------------------------------------   x   100
                                            Hodnocená nabídka

Počet bodů bude vynásoben váhou kritéria 50%, tedy x 0,5.

 

Kritérium „Kvalita nabízených služeb“

Předmětem hodnocení kvality nabízených služeb bude posouzení kvalitativní úrovně výukových materiálů a přípravy kurzů, která se bude hodnotit na základě předložených ukázkových materiálů a níže uvedených požadovaných dokumentů k hodnoceným kurzům:

 • obsah a cíl ukázkového kurzu
 • minutový scénář ukázkového kurzu, vč. použitých metod a forem výuky
 • materiály pro účastníky
 • detailní popis metod a forem výuky

V jednotlivých částech zakázky budou hodnoceny následující ukázkové kurzy:

1) část: Pracovní právo pro manažery

2) část: Strategické plánování, rozhodování a řízení

             Zpětná vazba a vytýkání

3) část: Excel pro mírně pokročilé

Ukázkové kurzy budou hodnoceny z hlediska následujících parametrů (subkritérií):

 1. obsah, struktura, metody a forma výuky - časové rozvržení kurzu odpovídá zadání, důležitosti témat a potřebám zadavatele a je v souladu s předloženými materiály
 2. popsaný obsah, struktura - úplnost s předloženými materiály pro účastníky
 3. materiály pro účastníky – jejich přehlednost, snadná orientace a fyzická kvalita (grafické zpracování)
 4. přizpůsobení studijních materiálů potřebám zaměstnanců zadavatele
 5. interaktivní zapojení účastníků - aktivní práce s textem, podpora tvořivosti a praktická cvičení ve výukovém materiálu
 6. kvalitativní úroveň případových studií a příkladů 
 7. jak moc napomáhají využité metody a formy výuky přenosu získaných dovedností do praxe
 8. použité metody a forma výuky (např. aktivizující výukové metody), které umožní interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání
 9. použité moderní metody a forma výuky (např. sociální a emoční učení), které umožní změnu emočních kompetencí a návyků účastníků vzdělávání
 10. využití moderních výukových technologií v průběhu kurzu

V rámci každého z výše uvedených parametrů může předložená nabídka získat 0 – 10 bodů, které budou přiděleny na základě slovních hodnocení komise. Celkový počet bodů v kritériu kvalita nabízených služeb bude mezi jednotlivými nabídkami porovnáván na škále 0-100 bodů.

c) Kritérium „Praxe lektorů“

Předmětem hodnocení budou osoby tvořící realizační tým, který se bude na plnění zakázky podílet. Dodavatel předloží seznam členů realizačního týmu. Předmětem hodnocení bude maximálně 10 členů realizačního týmu: 1) část – 1 osoba, 2) část - 7 osob, 3) část - 2 osoby). Není přípustné, aby dodavatel uváděl více osob. Školení musí vést pouze osoby, které jsou uvedeny v nabídce a zároveň návrhu smlouvy („realizační tým“).

Hodnocení bude provedeno na základě posouzení profesních životopisů a seznamu členů realizačního týmu.

Realizační lektorský tým bude hodnocen a porovnáván s ostatními lektory z jiných nabídek z hlediska následujících parametrů:

1) část: Právní kurzy

Právní praxe

(lektor č.1)

min 5 let

1 bod za každý rok praxe

Max. 10 bodů

Praxe přesahující délku 10 let není bonifikována

 

2) část: Měkké a manažerské dovednosti

Lektorská praxe v oblasti soft skills

(lektor č.2 – 8)

min 5 let

1 bod za každý rok praxe navíc

max. 10 bodů

Praxe přesahující délku 15 let není bonifikována

 

Praxe v top managementu ve firmě s více než 50 zaměstnanci

(lektor č.6 – 7)

1 bod za každý rok praxe

max. 10 bodů

Praxe přesahující délku 10 let není bonifikována

Praxe ve vedení prodejního týmu

(lektor č.8)

min 5 let

1 bod za každý rok praxe

10 bodů

Praxe přesahující délku 10 let není bonifikována

 

3) část: Obecné IT kurzy

 

Lektorská praxe v oblasti IT

(lektor č.9 – 10)

 min 5 let

1 bod za každý rok praxe navíc

max. 10 bodů

Praxe přesahující délku 15 let není bonifikována

 

Nabídkám budou na základě slovního hodnocení komisí v daných parametrech přiděleny celkové body na škále 0-130 bodů: 1) část – 10 bodů, 2) část – 100 bodů, 3) část - 20 bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Prokázání kvalifikace v níže uvedeném rozsahu je podmínkou pro účast v zadávacím řízení. Neprokázání kvalifikace v požadovaném rozsahu povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje předložení dokladů v prosté kopii, nicméně v případě pochybností nebo před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem si zadavatel vyhrazuje právo požadovat dodatečné předložení dokumentů v originále nebo úředně ověřené kopii. Dokumenty zadavatel akceptuje v českém jazyce, případné univerzitní diplomy i v jazyce latinském.

Základní způsobilost:

Způsobilý je dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně

odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobné trestné činy podle právního řádu země sídla dodavatel. Je-li dodavatel právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatel právnická osoba, musí podmínku podle první věty splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatel. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí podmínku podle věty první splňovat také vedoucí pobočky závodu;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový

nedoplatek;

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatel.

 

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice

předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a) – ne starší než 3 měsíců;

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b) – ne starší než 3 měsíců;

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b);

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c);

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d) – ne starší než 3 měsíců;

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e).

 

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice

a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Výše uvedené doklady může účastník nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Technická kvalifikace

a) Seznam významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení.

Seznam významných služeb musí obsahovat:

- název a popis služby;

- cenu služby (její finanční objem) bez DPH;

- dobu realizace služby (měsíc a rok);

- uvedení objednatele včetně telefonu či e-mailu na kontaktní osobu objednatele.

 

Za významnou službu je považována služba s objemem min.:

Pro 1) část:  25 000 Kč bez DPH

Pro 2) část: 660 000 Kč bez DPH

Pro 3) část: 150 000 Kč bez DPH

 

Zadavatel požaduje jako minimální úroveň doložení alespoň 3 významných služeb v období 3 let předcházejících zahájení zadávacího řízení.

 

 

b) Složení realizačního týmu – lektorů, kteří se budou podílet na jednotlivých školeních.

 

1) část: Právní kurzy

 

lektor č.1

-   vysokoškolské vzdělání,

-   praxe v oblasti školení/vzdělávání dospělých alespoň 5 let,

-   právní praxe alespoň 5 let,

-  podílení se na minimálně 5 službách pro 5 různých odběratelů, jejichž předmětem byla realizace právních kurzů pro dospělé a to v posledních 3 letech.

 

2) část: Měkké a manažerské kurzy

 

lektor č.2

-   vysokoškolské vzdělání – magisterské, inženýrské, apod.,

-   praxe ve školení/vzdělávání dospělých v oblasti soft skills alespoň 5 let,

-  podílení se na minimálně 5 službách pro 5 různých odběratelů, jejichž předmětem byla realizace kurzů měkkých dovedností pro dospělé a to v posledních 3 letech.

 

lektor č.3

-   vysokoškolské vzdělání – magisterské, inženýrské, apod.,

-   praxe ve školení/vzdělávání dospělých v oblasti soft skills alespoň 5 let,

-  podílení se na minimálně 5 službách pro 5 různých odběratelů, jejichž předmětem byla realizace kurzů měkkých dovedností pro dospělé a to v posledních 3 letech.

 

lektor č.4

-   vysokoškolské vzdělání – magisterské, inženýrské, apod.,

-   praxe ve školení/vzdělávání dospělých v oblasti soft skills alespoň 5 let,

-  podílení se na minimálně 5 službách pro 5 různých odběratelů, jejichž předmětem byla realizace kurzů měkkých dovedností pro dospělé a to v posledních 3 letech.

 

lektor č.5

-   vysokoškolské vzdělání – magisterské, inženýrské, apod.,

-   praxe ve školení/vzdělávání dospělých v oblasti soft skills alespoň 5 let,

-  podílení se na minimálně 5 službách pro 5 různých odběratelů, jejichž předmětem byla realizace kurzů měkkých dovedností pro dospělé a to v posledních 3 letech.

lektor č.6

-   vysokoškolské vzdělání – magisterské, inženýrské, apod.,

-   praxe ve školení/vzdělávání dospělých v oblasti manažerských dovedností alespoň 5 let,          

-  podílení se na minimálně 5 službách pro 5 různých odběratelů, jejichž předmětem byla realizace kurzů manažerských dovedností pro dospělé a to v posledních 3 letech.

 

lektor č.7

-   vysokoškolské vzdělání – magisterské, inženýrské, apod.,

-   praxe ve školení/vzdělávání dospělých v oblasti manažerských dovedností alespoň 5 let,

-  podílení se na minimálně 5 službách pro 5 různých odběratelů, jejichž předmětem byla realizace

 kurzů manažerských dovedností pro dospělé a to v posledních 3 letech.

 

lektor č.8

-   vysokoškolské vzdělání – magisterské, inženýrské, apod.,

-   praxe ve školení/vzdělávání dospělých v oblasti prodejních dovedností alespoň 5 let,

-   praxe ve vedení prodejního týmu alespoň 5 let

-  podílení se na minimálně 5 službách pro 5 různých odběratelů, jejichž předmětem byla realizace kurzů prodejních dovedností pro dospělé a to v posledních 3 letech.

 

3) část: Obecné kurzy

 

lektor č.9

- minimálně středoškolské vzdělání,

- praxe ve školení/vzdělávání dospělých v oblasti IT dovedností alespoň 5 let

- podílení se na minimálně 5 službách pro 5 různých odběratelů, jejichž předmětem byla realizace kurzů IT dovedností pro dospělé a to v posledních 3 letech.

 

lektor č.10

- minimálně středoškolské vzdělání,

- praxe ve školení/vzdělávání dospělých v oblasti IT dovedností alespoň 5 let

- podílení se na minimálně 5 službách pro 5 různých odběratelů, jejichž předmětem byla realizace kurzů IT dovedností pro dospělé a to v posledních 3 letech.

           

Zadavatel dále požaduje, aby jeden ze členů realizačního týmu byl v postavení vedoucího realizačního týmu zodpovědného za řádné plnění zakázky, kvalitu vzdělávání, komunikaci se zadavatelem, řízení lektorů a dodržování stanoveného harmonogramu. Zadavatel požaduje, aby vedoucí realizačního týmu prokázal, že se v pozici vedoucího realizačního týmu podíle na min. 2 službách v posledních 3 letech, jejichž předmětem bylo zajištění školení v hodnotě min. ½ předpokládané hodnoty části zakázky, do které je podávána nabídka  objednatele (pokud je nabídka podávána do více částí, je min. hodnota počítána z relevantní části s nejvyšší předpokl. hodnotou).

 

Pro všechny části platí:

 

Všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci této zakázky i výuky bude český jazyk).

 

V seznamu členů realizačního týmu budou uvedeny alespoň následující informace:

- jméno a příjmení, titul;

- uvedení, zda se jedná o vedoucího realizačního týmu;

- uvedení, zda se jedná o lektora splňujícího požadavky zadavatele včetně uvedení čísla lektora;

- nejvyšší dosažené vzdělání;

- počet let praxe lektora v oblasti vzdělávání dospělých;

- počet let praxe lektora v top managementu ve firmě s více než 50 zaměstnanci (lektor č.6.-7) ;

- počet let praxe lektora ve vedení prodejního týmu alespoň 5 let (lektor č.8) ;

- názvy kurzů, které může daná osoba vzhledem ke své odbornosti lektorovat.

Přílohu seznamu realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění, a z informací v něm uvedených musí být patrné splnění požadavků zadavatele:

- jméno a příjmení, titul;

- nejvyšší dosažené vzdělání;

- přehled profesní praxe a délky jejího trvání;

- specifikace služeb, na kterých se podílel (název objednatele, popis služby, jméno a příjmení kontaktní osoby a telefonní číslo, doba realizace);

- informace o dalším průběžném vzdělávání;

- informace o komunikačních jazycích.

U všech členů realizačního týmu bude dále předložena kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v listinné podobě v jednom originále a v jedné kopii, v českém jazyce (doklad o vzdělání pak možno i v jazyce latinském). Cizojazyčné dokumenty budou doloženy včetně jejich českého překladu. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností úředně ověřený překlad.

Nabídka nesmí obsahovat opravy či přepisy, které by byly způsobilé uvést zadavatele v omyl.

 

Hodnota na krycím listu bude odpovídat kalkulaci. V případě rozporu mezi krycím listem a kalkulací je rozhodná cena nižší.

 

Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci a svázána. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce s označením výběrového řízení a nápisem „NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude uveden název a adresa účastníka. 

Dokumenty v nabídce musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za účastníka. V případě podpisu jinými osobami musí nabídka obsahovat úředně ověřenou plnou moc opravňující takovou osobu k příslušným úkonům vůči zadavateli.

 

Zadavatel doporučuje následující řazení dokumentů:

 

1.Krycí list nabídky

2.Doklady k prokázání kvalifikace

3.Návrh smlouvy včetně všech příloh

4.Kalkulace nabídkové ceny

5.Referenční zakázky

6.Seznam členů realizačního týmu

7.Životopisy lektorů vč. kopií dokladů o dosaženém vzdělání

8.Podklady pro hodnocení kvality nabízených služeb

Ostatní relevantní informace či doklady

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena je získána součtem součinů jednotkových cen školení a počtů školení.

Účastník v rámci nabídky předloží kalkulaci nabídkové ceny, a to formou závazné tabulky, která tvoří přílohu č. 3 výzvy.

Ceny krycím listu budou uváděny vždy ve formátu bez DPH, samostatně výše DPH a cena vč. DPH.

Ceny budou zahrnovat veškeré náklady na řádnou realizaci školení v kvalitě, rozsahu a za podmínek stanovených touto výzvou a jejími přílohami. Nabídková cena je konečná a nelze ji v průběhu plnění zakázky jakkoli navyšovat jinak, než při změně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy na plnění předmětu zakázky. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka, viz výše. Účastník není oprávněn do návrhu smlouvy vložit žádná ustanovení k tíži zadavatele nad rámec podmínek níže uvedených, zejména žádná ustanovení o smluvních pokutách či úroku z prodlení. Návrh smlouvy nesmí plnění ze strany účastníka nijak podmiňovat nebo omezovat nároky zadavatele.

Předložený návrh smlouvy musí obsahovat všechny požadavky vyplývající z této výzvy a jejích příloh, a to včetně níže uvedených náležitostí a obchodních podmínek:

 

a)Identifikace smluvních stran

b)Přesný popis předmětu plnění vč. závazku poskytnout služby prostřednictvím osob uvedených v nabídce a výslovně i v návrhu smlouvy („realizační tým“)

c)Kalkulace nabídkové ceny

d)Změny členů realizačního týmu se připouští pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Navrhovaný nový člen realizačního týmu musí být z hlediska hodnocených parametrů srovnatelný nebo lepší než nahrazovaný člen.

e)Zadavatel hradí skutečně poskytnuté služby. Zadavatel není vázán předpokládaným rozsahem školení a je oprávněn jednostranně snížit rozsah plnění v závislosti na průběhu projektu a potřebách zadavatele.  

f) Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu služeb v případě, že dodavatel přeruší bez řádného důvodu poskytování služeb anebo je bude poskytovat v rozporu se smlouvou nebo pokyny zadavatele.

g)Zadavateli přísluší právo kontroly řádného plnění smlouvy ze strany dodavatele. Kontrola se bude v takovém případě řídit zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole přiměřeně.

h)Dodavatel se zavazuje akceptovat právo zadavatele na provádění monitorování a kontroly realizace projektu z pohledu naplňování cílů projektu. V rámci těchto kontrol je dodavatel povinen umožnit kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací projektu a umožnit vstup na místa realizace aktivit projektu a do sídla dodavatele osobám pověřeným kontrolou a monitorováním, které mohou provádět kromě pracovníků zadavatele i pracovníci poskytovatele podpory, zmocnění zástupci Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu, pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu, pracovníci Ministerstva financí ČR, finančního úřadu, zástupci Evropské komise nebo Evropského účetního dvora, kteří mohou být doprovázeni dalšími přizvanými osobami (dále jen „pověřené osoby“). Umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám je dodavatel povinen v průběhu trvání projektu a po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Tato lhůta počíná plynout první rok následující po roku kdy byla ukončena realizace projektu.

i)Dodavatel se zavazuje příslušný kurz realizovat do 14 dnů od doručení písemné žádosti zadavatele o realizaci tohoto kurzu. Za písemnou formu je považován i e-mail, pokud je potvrzeno jeho přijetí.

j)Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré relevantní právní předpisy, zejména národní i Evropské předpisy upravující zacházení s osobními údaji.

k) Dodavatel je povinen při plnění zakázky respektovat informační povinnost dle Manuálu publicity OPZ. Zejména je povinen zajistit, aby všechny písemné zprávy a další výstupy, prezentace atd. byly opatřeny vizuální identitou projektů dle pravidel vyplývajících z Manuálu pro publicitu OPZ a navazujících dokumentů. Dodavatel je povinen se ke dni účinnosti smlouvy s těmito pravidly seznámit a dodržovat vždy jejich aktuální verzi.

l)Dodavatel se zavazuje zajistit, aby v případě, že využije při realizaci projektu poddodavatele, zajistit jeho postup při poskytování služeb dle podmínek této smlouvy a platných předpisů.

m)Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu místa plnění v rámci území ČR. Změna místa mimo adresu uvedenou ve Výzvě k podání nabídek je možná pouze po vyrozumění dodavatele alespoň 10 pracovních dnů předem.

n)K cenám bez DPH bude přičteno DPH v zákonné výši.

o)Zadavatel se zavazuje uhradit cenu za řádně poskytnuté služby na základě předložených řádných účetních dokladů (faktur). Splatnost faktur činí 21 dní.

p)Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu relevantních právních předpisů a dále název a číslo projektu. V případě předložení faktury bez odpovídajících náležitostí má zadavatel právu fakturu ve lhůtě splatnosti dodavateli vrátit k doplnění, přičemž splatnost počíná běžet až předložením opravné faktury mající všechny náležitosti.

q)Dostane-li se kterákoli strana do prodlení s úhradou jakékoli částky z této smlouvy, je strana v prodlení povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není nijak dotčeno právo zadavatele na náhradu škody v plné výši.

r)Zadavatel může od uplatnění smluvní pokuty upustit v případě objektivních příčin stojících mimo vliv dodavatele.

s)Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smlouvy ze strany dodavatele, zejm. prodlení dodavatele s plněním předmětu zakázky o více než 1 měsíc, vykazování plnění nad rámec skutečně poskytnutého, finančních nejasností neobjasněných do 1 měsíce od upozornění na ně, nebo jednání dodavatele v rozporu s dobrými mravy. K zániku smluvního vztahu dochází momentem doručení odstoupení dodavateli.

t) Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je dodavatel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v souladu s výše uvedenými pravidly.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část I:Lumeni, s.r.o.Pekárenská 329/10, Veveří, 602 00 BrnoIČ: 29292727

  Datum podpisu smlouvy: 31. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část III:Lumeni, s.r.o.Pekárenská 329/10, Veveří, 602 00 BrnoIČ: 29292727

  Datum podpisu smlouvy: 31. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část II:Lumeni, s.r.o.Pekárenská 329/10, Veveří, 602 00 BrnoIČ: 29292727

  Datum podpisu smlouvy: 31. 8. 2020

Datum ukončení: 31. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 7. 2020
 
Aktualizováno: 14. 9. 2020