Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13956

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 12. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: HANZA SPORT plus, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dukelská 57C, 61400 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Šmíd

IČ zadavatele: 27719278

DIČ zadavatele: CZ27719278

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Antuanetta Formánková
 • Telefon: +420775603151
 • E-mail: antuanetta@meatfly.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 1. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Křižíkova 2989/68a 612 00 Brno - Královo Pole

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění služeb spadajících do oblasti vzdělávání dospělých. Vzdělávání se zaměřuje na rozvoj zaměstnanců v oblasti měkkých a manažerských dovedností uvedených ve specifikaci předmětu plnění v příloze č.1.

Vzdělávání bude zaměřeno na vzdělávání asistentů/-ek obchodu, vedoucích obchodu, vedoucích prodejen, zástupce vedoucích, asistentů e-shopu, obchodních zástupců, administrativních pracovníků, grafiků, marketingových pracovníků a manažerů z centrály.

V případě všech kurzů platí, že vyučovací hodina představuje 60 min. Školicí den bude v délce 6 hodin školení a bude zahrnovat krátké přestávky a 30 min pauzu na oběd nad rámec předpokládané doby školení (tedy 6 hodin výuky + 30 min na oběd).

Všechny kurzy budou uzavřené, tzn. budou připraveny na míru dle požadavků zadavatele a budou se jich účastnit výhradně zaměstnanci zadavatele.

V návaznosti na pandemickou situaci spojenou s šířením COVID-19 a na to navazující nařízení vlády a jiná opatření budou všechny kurzy připraveny tak, aby mohly probíhat:

1. prezenční formou - účastníci i lektor společně v jedné školící místnosti

2. kombinovanou prezenční formou - účastníci v jedné místnosti, lektor on-line

3. kombinovanou prezenční formou - část účastníků v jedné místnosti, část účastníků připojena on-line, lektor on-line

Kdykoliv to bude jen možné z hlediska pandemické situace budou kurzy probíhat dle varianty 1).

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora, školící pomůcky a materiály pro každého účastníka, prezentační technika (dataprojektor, flipchart) apod. Součástí nabídkové ceny není pronájem místnosti a občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).

Zadavatel dále požaduje splnění následujících podmínek:

1) Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové skripta a podpůrné materiály.

2) Harmonogram jednotlivých kurzů bude připraven dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele. Musí být dodržen termín začátku a konce realizace zakázky.

3) Dále budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

4) Součástí plnění je závěrečné otestování účastníků a vydání potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.

5) Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, prezenčních listin a potvrzení  o absolvování kurzů.

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 1 této výzvy

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1662000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Nejpozději do 31. 3. 2023. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – únor 2022.

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace kurzů bude probíhat dle potřeb zadavatele ve školicích prostorech zadavatele v Brně, Ostravě, Olomouci, Teplicích, Tuchoměřicích a Jihlavě.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti a dále dle uvedených kritérií.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Celková nabídková cena bez DPH        (50 %)
Kvalita nabízených služeb                   (30 %)
Kvalita kombinované prezenční výuky  (20 %)

Způsob hodnocení:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost nabídky v rámci dílčího kritéria. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Hodnocení dílčích kritérií hodnocení:

1) Celková nabídková cena bez DPH (50 %)

V rámci tohoto dílčího kritéria hodnocení bude hodnocena celková nabídková cena za realizaci zakázky uvedená v příloze č. 3 této výzvy. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH, která je tvořena součtem cen za všechny požadované kurzy.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejmenší po největší. Nejvhodnější nabídka (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) získá 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodové ohodnocení na základě násobku 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky, a to podle vzorce:

100* (nejnižší cena / cena posuzované nabídky)

Takto získané bodové ohodnocení bude vynásobeno váhou dílčího kritéria hodnocení.

2) Kvalita nabízených služeb (30 %)

V rámci tohoto hodnoticího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit kvalita nabízených služeb.

K hodnocení kritéria účastník předloží následující materiály:

 • popis metod a forem výuky v rámci minutového scénáře monitorujícího časový a obsahový průběh kurzu a zapojení účastníků u kurzu Strategické obchodní plánování a rozhodování.
 • kompletní studijní a výukové materiály včetně případových studií a testů ke kurzu Strategické obchodní plánování a rozhodování.

Každý z níže uvedených aspektů bude hodnocen v rozsahu 0 až 20 bodů, celkově tedy může účastník v rámci tohoto kritéria získat maximálně 100 bodů.

Hodnocené aspekty:

 • jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která prokáže nejvyšší míru provázanosti  a souladu obsahu, struktury a náplně studijních materiálů s potřebami zadavatele  a předloženým minutovým scénářem (bude lépe reflektovat požadavky zadavatele z pohledu jeho obchodních aktivit a zajištění účelu veřejné zakázky), tj. taková nabídka, která kromě obecné části bude zahrnovat také praktickou část studijních materiálů zohledňujících odborný a do praxe aplikovatelný charakter jednotlivých vzdělávacích aktivit.
 • jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. lépe bude hodnocena nabídka účastníka, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn. v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do jednotlivých vzdělávacích aktivit, využije interaktivních moderních technologií ve výuce apod.
 • jako nejvhodnější bude hodnocena taková aktivita, která prokáže přehlednější a srozumitelnější materiály s vyšší grafickou kvalitou, s praktickými úkoly umožňujícími interaktivní zapojení jednotlivých účastníků
 • jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, v rámci které účastník zohlední v nejvyšší míře práci s modelovými příklady z praxe tak, aby co nejlépe reflektovali potřeby účastníků vzdělávacích aktivit, specifický předmět školení, výrobní a obchodní aktivity zadavatele, a aby byl zajištěn účel veřejné zakázky.

3) Kvalita kombinované prezenční výuky (20 %)

V rámci tohoto subjektivního hodnoticího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit kvalita kombinované prezenční výuky (účastníci v jedné místnosti, lektor on-line).

K hodnocení kritéria účastník předloží následující materiály:

 • popis způsobu průběhu vzdělávacích aktivit v případě kombinované prezenční výuky, specifika rozdílnosti výuky a rizika v případě situace, kdy lektor je přítomen pouze on-line.
 • popis a ukázka moderních technologií, programů apod., které účastník bude využívat v případě realizace zakázky formou kombinované prezenční výuky.

Každý z následujících aspektů bude hodnocen v rozsahu 0 až 50 bodů, celkově tedy může účastník v rámci tohoto kritéria získat maximálně 100 bodů.

Hodnocené aspekty:

 • jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která se co nejvíce dokáže přiblížit formě skutečné prezenční výuky, kdy je lektor i účastníci v jedné místnosti, dokáže si udržet pozornost účastníků
 • jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která prokáže nejvyšší míru interaktivního zapojení účastníků, bude mít nejpropracovanější systém a bude se co nejvíce přibližovat klasické prezenční výuce

Celkový počet získaných bodů bude vynásoben váhou dílčího kritéria hodnocení.

Vzhledem k důrazu na environmentálně odpovědné zadávání zadavatel zdůrazňuje, že v rámci hodnotících parametrů 2 a 3 neplatí pravidlo „více papírů je lépe“.

Pro vyloučení pochybností zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s Pravidly a analogicky k principům zákona o zadávání veřejných zakázek nelze v průběhu posuzování a hodnocení nabídek doplňovat nabídku o žádné materiály, které jsou předmětem hodnocení. Nabídku, která nebude obsahovat všechny výše uvedené hodnocené materiály proto nelze jakkoli zhojit a zadavatel bude nucen bez dalšího účastníka, který takto neúplnou nabídku podal, ze zakázky vyloučit. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

V případě neprokázání splnění kteréhokoliv kvalifikačního požadavku nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude účastník ze zakázky vyloučen. Zadavatel má právo, nikoliv však povinnost, vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

Účastník prokáže splnění příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastníka předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Namísto předložení dokumentů je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 226 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 233 o zadávání veřejných zakázek) v rozsahu, v jakém tyto dokumenty nahrazují příslušné dokumenty.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Ostatní doklady v jiném jazyce musí být předloženy s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

1) Základní způsobilost

Způsobilý je dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobné trestné činy podle právního řádu země sídla dodavatel. Je-li dodavatel právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatel právnická osoba, musí podmínku podle první věty splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatel. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí podmínku podle věty první splňovat také vedoucí pobočky závodu;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatel.

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a) – ne starší než 3 měsíců;

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b) – ne starší než 3 měsíců;

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b);

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c);

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d) – ne starší než 3 měsíců;

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e).

 

2) Profesní způsobilost

Způsobilý je dodavatel, který předloží:

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, či obdobné.

 Výše uvedené doklady může účastník nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

3) Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje účastník předložením:

a) seznamu významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení.

Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné služby (za významnou službu zadavatel považuje realizaci školení v oblasti měkkých/manažerských dovedností v hodnotě min. 800.000,- Kč bez DPH pro jednoho objednatele);

Seznam významných služeb musí obsahovat:

 • název a popis služby;
 • cenu služby (její finanční objem) bez DPH;
 • dobu realizace služby (měsíc a rok);
 • uvedení objednatele včetně telefonu či e-mailu na kontaktní osobu objednatele.

b) seznamu realizačního týmu – lektorů, kteří se budou podílet na jednotlivých školeních.

Zadavatel požaduje předložení 8 členů realizačního týmu, kteří budou splňovat níže uvedené požadavky. Dodavatel musí předložit pro každou pozici označenou jako lektor       č. 1 – 8 vždy alespoň jednu osobu.

Požadavky na jednotlivé členy týmu:

lektor č. 1 a č.2

 • min. magisterské nebo inženýrské vysokoškolské vzdělání,
 • praxe v top managementu obchodní firmy s více než 50 zaměstnanci, konkrétně se bude jednat o praxi v pozici vedoucího pracovníka majícího přímý vliv na strategii a řízení firmy v délce min. 5 let,
 • praxe v oblasti školení alespoň 5 let,
 • podílení se na min. 3 službách pro 3 různé odběratele, jejichž předmětem byla realizace školení/vzdělávání dospělých v oblasti manažerských dovedností, a to v posledních 3 letech.

lektor č. 3 až 4

 • min. magisterské nebo inženýrské vysokoškolské vzdělání,
 • praxe ve vedení prodejního týmu alespoň 5 let
 • praxe v oblasti školení prodejních dovedností alespoň 5 let,
 • podílení se na min. 3 službách pro 3 různé odběratele, jejichž předmětem byla realizace školení/vzdělávání dospělých v oblasti měkkých dovedností, a to v posledních 3 letech.

lektor č. 5 až 6

 • min. středoškolské vzdělání s maturitou,
 • praxe ve vedení prodejního týmu alespoň 5 let
 • praxe v oblasti školení prodejních dovedností alespoň 5 let,
 • podílení se na min. 3 službách pro 3 různé odběratele, jejichž předmětem byla realizace školení/vzdělávání dospělých v oblasti měkkých dovedností, a to v posledních 3 letech.

lektor č. 7 a 8

 • min. středoškolské vzdělání s maturitou,
 • praxe v oblasti školení/vzdělávání dospělých alespoň 5 let,
 • podílení se na min. 3 službách pro 3 různé odběratele, jejichž předmětem byla realizace školení/vzdělávání dospělých v oblasti měkkých dovedností, a to v posledních 3 letech.

Všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci této zakázky bude český jazyk).

Zadavatel dále požaduje, aby jeden ze členů realizačního byl v postavení vedoucího realizačního týmu zodpovědného za řádné plnění zakázky, kvalitu vzdělávání, komunikaci se zadavatelem, řízení lektorů a dodržování stanoveného harmonogramu. Zadavatel požaduje, aby vedoucí týmu prokázal, že se v pozici vedoucího týmu podíle na min. 2 službách, jejichž předmětem bylo zajištění školení v hodnotě min. 800.000,- Kč bez DPH pro jednoho objednatele u každé jednotlivé služby, a to v posledních 3 letech.

V seznamu členů realizačního týmu budou uvedeny alespoň následující informace:

 • jméno a příjmení, titul;
 • uvedení, zda se jedná o vedoucího realizačního týmu;
 • uvedení, zda se jedná o lektora splňujícího požadavky zadavatele včetně uvedení čísla lektora (lektor č. 1 – 8);
 • názvy kurzů, které může daná osoba vzhledem ke své odbornosti lektorovat.

Přílohu seznamu realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění, a z informací v něm uvedených musí být patrné splnění požadavků zadavatele:

 • jméno a příjmení, titul;
 • dosažené vzdělání; informace o dalším průběžném vzdělávání;
 • přehled profesní praxe a délky jejího trvání;
 • specifikace služeb, na kterých se podílel (název objednatele, popis služby, jméno a příjmení kontaktní osoby a telefonní číslo, doba realizace);
 • informace o komunikačních jazycích.

U všech členů realizačního týmu bude dále předložena kopie dokladu o dosaženém vzdělání.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník předkládá pouze jednu nabídku.

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce (doklad o vzdělání může být předložen ve slovenském nebo latinském jazyce bez překladu). Ostatní doklady v jiném jazyce musejí být přeloženy do ČJ.

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Zadavatel doporučuje předložení nabídky také v jedné kopii či nejlépe také v elektronické podobě. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy a pevně svázána. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení a nápisem „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uveden název a adresa účastníka.

V případě, že nabídka bude podepsána osobou k tomu zmocněnou, bude součástí nabídky originál či úředně ověřená kopie jejího zmocnění.

Zadavatel doporučuje pro lepší orientaci v nabídce účastníka použít následující řazení dokumentů.

 • Krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu nabídky účastník použije přílohu č. 2 této výzvy. Na krycím listu budou uvedeny identifikační údaje účastníka včetně kontaktní osoby, datum a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat.
 • Doklady, jimiž účastník o VZ prokazuje kvalifikaci.
 • Zpracovaný návrh smlouvy včetně jeho příloh.
 • Kalkulace nabídkové ceny (dle přílohy č. 3 této výzvy).
 • Podklady pro hodnocení:
 1. popis metod a forem výuky v rámci minutového scénáře monitorujícího časový a obsahový průběh kurzu a zapojení účastníků u kurzu Strategické obchodní plánování a rozhodování.
 2. kompletní studijní a výukové materiály včetně případových studií ke kurzu Strategické obchodní plánování a rozhodování.
 3. popis způsobu průběhu vzdělávacích aktivit v případě kombinované prezenční výuky, specifika rozdílnosti výuky a rizika v případě situace, kdy lektor je přítomen pouze on-line
 4. popis a ukázka moderních technologií, programů apod., které účastník bude využívat v případě realizace zakázky formou kombinované prezenční výuky.
 • Ostatní dokumenty předkládané účastníkem - v této části nabídky účastník doloží ostatní případné relevantní informace či doklady vztahující se k předmětu plnění zakázky.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník ve své nabídce předloží vyplněnou Kalkulaci nabídkové ceny (příloha č.3), ve které vyplní závazné ceny za 1 kurz. Tato tabulka bude zapracována jako závazná součást dodavatelem vypracovaného a v nabídce předloženého návrhu smlouvy.

Ceny budou uvedeny absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH. Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě vč. jedné kopie v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastník zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit návrh smlouvy na zajištění celého předmětu plnění zakázky. Předložený návrh smlouvy musí obsahovat všechny podmínky a požadavky definované zadavatelem a respektovat ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo osobu příslušně zmocněnou. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu smlouvy.

 

Návrh smlouvy musí dále obsahovat tyto náležitosti:

a) Identifikace smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny.

b) Předmět plnění (dle stanovených podmínek a nabídky účastníka) v minimální m rozsahu dle Specifikace předmětu plnění.

c) Níže stanovené obchodní podmínky.

c) Kalkulaci nabídkové ceny (příloha č. 3).

d) Další obligatorní náležitosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obchodní podmínky:

 • Změny na pozicích realizačního týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového člena pouze osobu splňující veškeré požadavky stanovené ve Výzvě k podání nabídky výběrového řízení. Výměnu člena týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději do pěti (5) dnů od takové změny.
 • Zadavatel může jednostranně snížit rozsah dohodnutého plnění v závislosti na vývoji projektu OPZ a potřebách zadavatele. V takovém případě zaplatí zadavatel dodavateli pouze za skutečně odebrané plnění.
 • Zadavatel je oprávněn zvolit formu realizace kurzu (prezenční/kombinovaná) dle momentální epidemiologické situace, přičemž preferovanou variantou je forma prezenční.
 • Zadavatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že dodavatel bezdůvodně přeruší realizaci kurzů nebo provádí kurzy v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny zadavatele.
 • Zadavatel má právo kontrolovat řádné plnění smlouvy ze strany dodavatele. Při kontrole se smluvní strany budou řídit zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, přiměřeně.
 • Dodavatel se zavazuje akceptovat právo zadavatele na provádění monitorování a kontroly realizace projektu z pohledu naplňování cílů projektu. V rámci těchto kontrol je dodavatel povinen umožnit kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací projektu a umožnit vstup na místa realizace aktivit projektu a do sídla dodavatele osobám pověřeným kontrolou a monitorováním, které mohou provádět kromě pracovníků zadavatele i pracovníci poskytovatele podpory, zmocnění zástupci Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu, pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu, pracovníci Ministerstva financí ČR, finančního úřadu, zástupci Evropské komise nebo Evropského účetního dvora, kteří mohou být doprovázeni dalšími přizvanými osobami (dále jen „pověřené osoby“). Umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám je dodavatel povinen v průběhu trvání projektu a po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, přičemž lhůta se počítá od 1. roku následujícího po ukončení realizace projektu.
 • Dodavatel se zavazuje, že realizuje konkrétní kurz dle požadavku zadavatele do 14 dnů od doručení tohoto písemného požadavku kontaktní osobě. Zpráva zasílaná elektronickou poštou se má za doručenou pouze v případě potvrzení jejího přijetí ze strany adresáta odeslaného elektronickou poštou, a to okamžikem doručení tohoto potvrzení.
 • Dodavatel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, které se vztahují k plnění předmětu této smlouvy, zejména národní i Evropskou legislativu upravující zacházení s osobními údaji.
 • Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky respektovat informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OPZ; zejména je povinen dodržovat, aby všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace byly opatřeny vizuální identitou projektů dle pravidel vyplývajících z Manuálu pro publicitu OPZ a navazujících dokumentů. Dodavatel je povinen ke dni nabytí účinnosti smlouvy se s těmito pravidly seznámit a v případě, že dojde ke změně těchto pravidel, je dodavatel používat vždy jejich aktuální verzi.
 • Dodavatel se zavazuje zajistit, aby v případě, že využije při realizaci projektu poddodavatele, tento postupoval při poskytování služeb v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami a platnou legislativou ČR a EU. Poddodavatel však není oprávněn vstupovat do přímých vztahů se zadavatelem, zejména mu přímo poskytovat jakékoliv plnění.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo pro změnu místa plnění. V případě, že plnění bude probíhat na jiné adrese v České republice, než které jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky výběrového řízení, bude změna oznámena dodavateli alespoň 10 pracovních dnů předem.
 • Nabídková cena dle Kalkulace nabídkové ceny, je závazná pro účely fakturace.
 • Dodavatel se zavazuje v rámci poskytování služeb v maximální možné míře postupovat s důrazem na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.
 • Dodavatel se zavazuje v rámci poskytování služeb své zaměstnance či dodavatele spravedlivě odměňovat a prohlašuje, že v rámci své činnosti dbá o rovná práva zaměstnanců bez ohledu na tělesné postižení, rasu, vyznání či pohlaví.
 • K cenám bez DPH bude připočteno DPH v zákonné výši.
 • Zadavatel se zavazuje uhradit cenu za plnění předmětu této smlouvy na základě předložených řádných účetních dokladů (dále jen „faktura“). Splatnost faktury je 30 dní ode dne vystavení faktury.
 • Dodavatel je oprávněn předložit fakturu pouze za řádně realizovaná školení.
 • Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, a dále název a číslo projektu. Toto ustanovení platí i při nejasnostech vyplývajících z provedené kontroly zadavatelem doloženého předmětu plnění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
 • Dodavatel se zavazuje uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za prodlení s plněním v rámci jednotlivých aktivit za každý, byť jen započatý den prodlení. Uplatněním nároku zadavatele na zaplacení smluvní pokuty není nikterak dotčen ani omezen nárok zadavatele na náhradu způsobené škody v plné výši.
 • Dostane-li se kterákoliv ze stran do prodlení s úhradou kterékoli částky z této smlouvy, je strana v prodlení povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 • V případě objektivních důvodů pro nenaplnění požadovaných indikátorů, které nebudou na straně dodavatele ani jeho partnerů či poddodavatelů, může zadavatel od vymáhání smluvní pokuty upustit. Požadovanou smluvní pokutou není jakkoliv dotčen ani omezen nárok na náhradu škody v plné výši.
 • Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě závažného porušení smlouvy ze strany dodavatele, např. prodlení dodavatele s plněním veřejné zakázky o 1 měsíc a déle zaviněné dodavatelem, vykazování neexistujících plnění, finanční nesrovnalosti, které nebudou objasněny do jednoho měsíce po jejich zjištění, jednání dodavatele, které odporuje dobrým mravům. Ke zrušení smlouvy dochází okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy dodavateli.
 • Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1444000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Lumeni, s.r.o.Pekárenská 329/10, Veveří, 602 00 BrnoIČ: 29292727

  Datum podpisu smlouvy: 4. 2. 2022

Datum ukončení: 4. 2. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 12. 2021
 
Aktualizováno: 14. 2. 2022