Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců a úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje III.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12813

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců a úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje III.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Olomoucký kraj

Sídlo zadavatele: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana
 • Telefon: +420585508150
 • E-mail: j.zemanek@olkraj.cz

IČ zadavatele: 60609460

DIČ zadavatele: CZ60609460

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Fiala, oddělení veřejných zakázek, Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Telefon: +420585508475
 • E-mail: p.fiala@olkraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 6. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Olomouckého kraje, 77900 Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1191/40a

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „zakázka“) je vzdělávání pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje formou akreditovaných vzdělávacích kurzů.

Cílem tohoto vzdělávání je rozšiřování, prohlubování a zvyšování profesních kompetencí a kvalifikace pracovníků a jejich odborný rozvoj, což je v souladu s Personální strategií Krajského úřadu Olomouckého kraje, neboť jedním z cílů této strategie je právě prohlubování odborných znalostí pracovníků a jejich rozvoj. Výkon funkce úředníka a zaměstnance krajského úřadu je veřejnou službou, která vyžaduje vysoce odborně vzdělané a osobnostně vyzrálé zaměstnance, čehož je možné dosáhnout právě dalším vzděláváním. Prostřednictvím plnění této veřejné zakázky tak dojde ke zvýšení kvality výkonu veřejné správy a také ke zvýšení profesionalizace veřejné správy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 24 částí, viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: bezprostředně po uzavření smlouvy. Nejzazší termín ukončení: 31. 1. 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem poskytování služeb je budova sídla zadavatele Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. V případě plné kapacity vlastních prostor zadavatel zajistí náhradní prostory včetně výukové techniky na vlastní náklady.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: nabídková cena akreditovaného vzdělávacího kurzu bez DPH a reference akreditovaného vzdělávacího kurzu. Kritéria pro hodnocení jsou seřazena podle stupně významu:

A. Nabídková cena akreditovaného vzdělávacího kurzu bez DPH   75 %

B. Reference akreditovaného vzdělávacího kurzu   25 %

Více viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit:

1) Základní způsobilost:

- čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2 – vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti).

 

2) Profesní způsobilost:

- doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (a to ve formě prosté kopie),

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (a to ve formě prosté kopie).

 

3) Prokázání technické kvalifikace:

-prostá kopie o akreditaci kurzu, na který je nabídka podána. Zadavatel požaduje, aby dodavatel přiložil v rámci nabídky ANOTACI akreditovaného kurzu, a to z důvody kontroly splnění zadávacích podmínek.

K prokázání technické kvalifikce zadavatel nebude akceptovat předložené žádosti o vydaní akreditace.

 

Jiné kvalifikační předpoklady zadavatel nepožaduje.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v písemné podobě v českém jazyce.

V nabídce bude uvedena kontaktní osoba účastníka, a to včetně kontaktní adresy, e‑mailové adresy a telefonního čísla.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Součástí nabídky musí být vyplněný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, koncipovaný dle vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

 

V případě podání nabídky v listinné podobě:

Zadavatel doporučuje účastníkovi, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn, nebo přelepen, nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

Zadavatel požaduje, aby účastník jako součást nabídky předložil CD obsahující kompletní naskenovanou nabídku účastníka ve formátu „*.pdf“. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Nabídková cena a ostatní cenové údaje budou uvedeny v české měně.

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Zadavatel upozorňuje na osvobození od DPH vztahující se na akreditované vzdělávací programy (dle § 51 odst. 1, písm. h) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě nebo elektronické formě, viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Poskytovatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vzhledem ke krátkým lhůtám pro doručení žádosti bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky:

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky, které jsou vymezeny ve formě a struktuře vzoru smlouvy o poskytování služeb (Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky). Účastník do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a další údaje), a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

Platby za zpracované a řádně předané služby budou provedeny na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to až po převzetí zhotovených služeb ze strany objednatele v termínech dle článku IV.  smlouvy na poskytování služeb (která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace).

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem nebo statutárním orgánem účastníka nebo jinou osobou oprávněnou za účastníka jednat. V takovém případě učiní účastník součástí návrhu smlouvy i plnou moc nebo jiný dokument opravňující k zastupování účastníka.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Platby budou probíhat výhradně v českých korunách, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

Ostatní obchodní a platební podmínky a smluvní sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy na poskytování služeb.

 

Podmínky, za kterých je možné překročit výši nabídnuté ceny

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu zakázky.

Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

 

Jako další podmínky soutěže zadavatel vymezuje

a) Každý účastník může předložit pouze jednu nabídku.

b) Zadavatel je oprávněn nehodnotit nabídku účastníka, která je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná nebo neobsahuje po obsahové stránce podmínky uvedené v zadání.

c) Zadavatel je oprávněn si při posuzování nabídky ověřit, příp. vyjasnit, informace deklarované účastníkem v nabídce.

d) Účastník nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho účastí v tomto zadávacím řízení.

e) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy, a to z důvodů uvedených v obecné části pravidel OP Zaměstnanost.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že na jednotlivé části VZ je nutno nahlížet jako na samostatné veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby pro každou část byla podána kompletní nabídka včetně požadovaných kvalifikačních předpokladů.

Vzhledem k potenciálně velkému množství dokumentů nabízí zadavatel možnost podat nabídky elektronickou cestou skrze elektronický nástroj zadavatele Tender arena.

Práva zadavatele:

-           výběrové řízení zrušit v souladu s pravidly OP Zaměstnanost

-           odmítnout veškeré předložené nabídky,

-           neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 432800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resources management, s.r.o.se sídlem Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00 BubenečIČ: 27208371části 1 - 7, 12 - 15, 18-23

  Datum podpisu smlouvy: 22. 10. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.se sídlem Karola Sliwky 225/41, 733 01 Karviná - FryštátIČ: 28616677části 8 - 11

  Datum podpisu smlouvy: 18. 10. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.se sídlem Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8část 17

  Datum podpisu smlouvy: 21. 10. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o.se sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípačást 24

  Datum podpisu smlouvy: 18. 10. 2019

Datum ukončení: 22. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 6. 2019
 
Aktualizováno: 30. 10. 2019