Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ANIM plus - RS, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11087

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců ANIM plus - RS, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: ANIM plus - RS, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Ohrada 2051, Vsetín 755 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Luděk Hryciow
 • Telefon: +420608777248
 • E-mail: lhryciow@anim.cz

IČ zadavatele: 25353195

DIČ zadavatele: CZ25353195

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jitka Koželuhová
 • Telefon: +420777565015
 • E-mail: jkozeluhova@anim.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 5. 2017 08:00

Místo pro podání nabídek:
ANIM plus – RS, s.r.o., Ohrada 2051/1 Vsetín 755 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro projekt Vzdělávání zaměstnanců ve firmě AMIN plus – RS, s.r.o. pro společnost ANIM plus - RS, s.r.o. Náplní zakázky je soubor kurzů připravených na míru, které patří do oblastí měkkých a manažerských dovednosti. Tyto kurzy jsou výhradně uzavřené kurzy, určené pouze pro zaměstnance naší firmy. Jedná se o prezenční krátkodobá školení, dvoudenní, s 8 hodinovou denní časovou dotací (1 hodina = 60 minut výuky). Výuka je plánovaná ve skupinách, kdy v jedné skupině může být maximálně 12 osob. Pro projekt už předpokládáme základní rozdělení do skupin s ohledem na celkový počet účastnících se osob.

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 505000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Květen 2017- Září 2018. Školení budou probíhat během celé doby dle harmonogramu a možností zadavatele. Přesné termíny jednotlivých školení budou vždy upřesněny nejpozději 7 dní před daným seminářem/kurzem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Vsetín, Valašské Meziříčí

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena (85 %)
 • Kvalita nabízených služeb (15 %)

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace mohou být doručeny elektronicky e-mailem na adresu jkozeluhova@anim.cz. Zadavatel odešle vysvětlení nejpozději do 2 pracovních dní od doručení dotazu a zároveň ho vyvěsí a zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel může dodatečné informace poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5 s účinností od 1. 10. 2016), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRISCO s.r.o., IČ: 28641949, J. Seiferta 1158, 725 25 Polanka nad Odrou

  Datum podpisu smlouvy: 6. 6. 2017

Datum ukončení: 6. 6. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 4. 2017
 
Aktualizováno: 14. 6. 2017