Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Aperam Services & Solutions Tubes Czech Republic

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13561

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců Aperam Services & Solutions Tubes Czech Republic

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 8. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Předlická 453/26, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jiří Vais
  • Telefon: +420477757156
  • E-mail: jiri.vais@aperam.com

IČ zadavatele: 27131807

DIČ zadavatele: CZ27131807

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jan Holub
  • Telefon: +420477757164
  • E-mail: jan.holub@aperam.com

Lhůta pro podání nabídek: 24. 8. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. Předlická 453, 400 01 Ústí nad Labem-město

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb školení pro zaměstnance zadavatele.

Kurzy budou realizovány na základě smlouvy o poskytování služeb, uzavřené pouze s jedním vítězným dodavatelem na každou dílčí část veřejné zakázky.

Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 3 částí.

1. Část - Obecné IT - ukončeno

2. Část - Měkké a manažerské dovednosti - lhůta pro tuto část prodloužena do 8. 9. 2020

3. Část – Jazykové zdělávání - ukončeno

Bližší informace a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1980000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.1.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Ústí nad Labem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritérium                                                                            Váha v %
Celková nabídková cena bez DPH v Kč                                                     50%
Metodika vzdělávání                                                                               25%
Kvalita výukových materiálů, vstupní výstupní zprávy                              25 %

Metodika hodnocení je blíže uvedena v zadávací dokumentaci

Hodnocena bude každá část VZ zvlášť.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Základní a profesní způsobilost včetně technické kvalifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a vysvětlení zadavací dokumentace.

Pro 2. část VZ - Měkké a manažerské dovednosti byla prodloužena lhůta pro podání nabídek, a to do 8.9. 2020 do 12:00 hod.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel vyplní přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Podrobné informace o způsobu zpracování nabídkové ceny na každou část VZ je v uveden v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v listinné podobě. Podrobné informace o způsobu doručení obsahuje zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Jan Holub+420 477 757164jan.holub@aperam.com

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 8. 2020
 
Aktualizováno: 31. 8. 2020