Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Aqualandu Moravia II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13190

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců Aqualandu Moravia II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ŽS REAL, a.s.

Sídlo zadavatele: č.ev. 110, 691 22 Pasohlávky

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Pavlacký, generální manager, jednající na základě plné moci
 • Telefon: +420546609609
 • E-mail: pavlacky@aqualand-moravia.cz

IČ zadavatele: 25334271

DIČ zadavatele: CZ25334271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Martina Lošáková
 • Telefon: +420730890160
 • E-mail: losakova@aqualand-moravia.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 1. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
ŽS REAL, a.s., č. ev. 110, 691 22 Pasohlávky

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je zajištění vzdělávání v oblastech měkkých a manažerských dovedností, kurzů z účetní, ekonomické a právní oblasti, technického a odborného vzdělávání a vzdělávání jazykového.

Podrobné informace naleznete v přiložené zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1173000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
březen 2020 - únor 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Lokalita zadavatele, tj. prostory zadavatele v Pasohlávkách, případně v prostorách dodavatele v Brně/Břeclavi. Výběr města určuje zadavatel na základě složení skupiny účastníků konkrétního školení a konzultuje ho s vybraným dodavatelem v dostatečném předstihu před konáním školení.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny zvlášť a dle níže uvedených kritérií:

 

 • Nabídková cena – váha 40%

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

 

              nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)

100 x    -----------------------------------------------   x váha vyjádřená v procentech

              cena hodnocené nabídky

 

 

 

 • Metodika vedení kurzů, kvalita výuky -  váha 60%

V tomto nečíselném kritériu budou hodnocena následující subkritéria:

- obsah a metodický přístup k realizaci školení,

- interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání

- použité výukové materiály a pomůcky,

- způsob vyhodnocení vzdělávání a získávání zpětné vazby a podpora při následném rozvoji zaměstnanců po dobu trvání projektu

- způsob technicko–organizačního zajištění vzdělávacích aktivit

K hodnocení tohoto kritéria doloží dodavatel popis vzdělávacího modulu, organizačního zabezpečení, použitých metod, pomůcek, technik, apod. Zároveň předloží vzorové školicí materiály. Důraz bude kladen na interaktivitu výuky, moderní trendy a realističnost praktických nácviků. Požadován je také popis získávání zpětné vazby od účastníků, způsob jejího předání zadavateli a možnosti při využití další práci. Jednotlivé postupy může uchazeč blíže specifikovat na popisu vzorového výukového dne.

U tohoto kritéria budou uděleny body od 1 do 100, přičemž nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů.

Lépe bude hodnocena ta nabídka, která umožní interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. budou v rámci ní navrženy vhodnější metody školení, tzn. v co nejširší míře aktivní zapojení účastníků školení do výuky (např. formou přímého zapojení účastníků během školení, koncentrace na jednotlivého účastníka školení, skupinová práce s účastníky školení, apod.) a zohlednění prací s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny. Hodnocena bude zároveň navržená evaluace vzdělávacích akcí, získávání zpětné vazby a její vyhodnocení.

                Kritérium bude hodnoceno podle vzorce:

                          Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech

 

Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je nabídkou vítěznou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

a) Kvalifikační doklady uchazeče

 • kopie výpisu z živnostenského rejstříku prokazujující oprávnění k podnikání pro daný charakter zakázky
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku
 • čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
 • čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
 • čestného prohlášení o souhlasu se všemi podmínkami výběrového řízení a bezúhonnosti dle vzoru uvedeném v příloze č. 2,3 podepsané oprávněnou osobou uchazeč

b) Reference – viz zadávací dokumentace

c)Odbornost uchazeče – viz zadávací dokumentace

d) Kvalifikační doklady subdodavatelů

e) Uchazeč v nabídce specifikuje veškeré služby a podmínky související s poskytnutím kurzů, zejména ve smyslu:

 • zajištění organizace kurzu, kde zadavatel požaduje zejména:

- zaslání pozvánek pracovníkům zadavatele. Pozvánky budou obsahovat cíl a obsah každého dne školení nebo workshopu, datum, místo konání a dobu trvání, případně další potřebné informace,

- přípravu prezenční listiny (viz kap. 5.2.3 Specifických pravidel OPZ*)

- dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu (viz kap. 5.2.2 Specifických pravidel OPZ*)

- školicí (výukové) materiály a pomůcky (viz kap. 5.2.5 Specifických pravidel OPZ*)

- osvědčení nebo potvrzení o absolvování (viz kap. 5.2.4 Specifických pravidel OPZ*)

- vyhodnocení pomocí hodnotícího formuláře účastníků a lektorského hodnocení

- zdokumentování zrealizovaného školení a předání kompletních podkladů Objednateli,

- dodání výukového materiálu v elektronické podobě na CD či DVD tak, aby je dodavatel mohl využít formou e-kurzů pro refresh vědomostí účastníků školení

- vhodné a dostatečně uzpůsobené prostory pro realizaci Kurzu, včetně potřebné didaktické techniky k vedení a realizaci Kurzu (např. videopřehrávač, videokamera, DVD přehrávač, PC, dataprojektor, plátno apod.), a to vše s ohledem na konkrétní počet účastníků Kurzu.

*viz Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání.

 • popis metodika výuky, rozsahový a časový obsah kurzu, specifikuje učební materiály, které budou poskytnuty v rámci Kurzu,
 • podmínky spojené se změnou termínu Kurzu popř. zrušení Kurzu např. malý počet účastníků, nemoc lektora atd.
 • specifikuje lektorský tým nebo lektora pro daný kurz včetně doložení jeho odbornosti viz. bod c)

 

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (tj. 1. originál + 1 kopie). Originál nabídky musí být označen jako “originál”.  Kromě písemné formy musí být v obálce s nabídkou přiložena její elektronická podoba (textová a tabulková část).

Nabídka musí být odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (nejlépe každý list očíslovat nepřerušenou číselnou řadou, označit razítkem a podpisem uchazeče na každém listu). Uchazeč je povinen v nabídce předložit kontaktní osobu oprávněnou jednat o nabídce uchazeče, její telefon a e-mailovou adresu.

Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

Obchodní a platební podmínky jsou upraveny závazným návrhem smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této Zadávací dokumentace.  Účastník výběrového řízení ve své nabídce přiloží doplněný závazný návrh smlouvy, který musí být opatřen razítkem a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud účastník výběrového řízení provede v závazném návrhu smlouvy neoprávněný zásah, zadavatel nabídku vyřadí a účastníka bezodkladně vyloučí z další účasti ve výběrovém řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel ve své nabídce vyčíslí ceny za jednotlivé položky pro jednotlivé části nabízeného plnění. Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách a členěna přinejmenším na následující položky: nabídková cena za předmět zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH), sazba DPH spolu s jejím vyjádřením v Kč, celková nabídková cena týkající se předmětu zakázky včetně DPH v Kč

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Není přípustné variantní řešení nabídky

Nabídka může být podána pouze na vybrané části

Uchazeči nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami této výzvy

Nabídka musí být zpracována v souladu s aktuálním zněním Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020

Nabídka musí být zpracována v souladu s aktuálními pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ

Obchodní a platební podmínky jsou upraveny závazným návrhem smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této Zadávací dokumentace.  Účastník výběrového řízení ve své nabídce přiloží doplněný závazný návrh smlouvy, který musí být opatřen razítkem a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud účastník výběrového řízení provede v závazném návrhu smlouvy neoprávněný zásah, zadavatel nabídku vyřadí a účastníka bezodkladně vyloučí z další účasti ve výběrovém řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 427400.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část A: ICT Pro s.r.o., Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 46971441

  Datum podpisu smlouvy: 27. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část F: Everesta, a.s., Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 47001, IČ: 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 16. 3. 2020

Zrušené části zakázky: B,C,D,E

Datum ukončení: 16. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 1. 2020
 
Aktualizováno: 19. 3. 2020