Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ARRIVA MORAVA a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13431

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců ARRIVA MORAVA a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 5. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ARRIVA MORAVA a.s.

Sídlo zadavatele: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovická 3133/5

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jaromír Walaski, MBA
  • Telefon: +420597827000
  • E-mail: info.morava@arriva.cz

IČ zadavatele: 25827405

DIČ zadavatele: CZ25827405

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Věra Bugárová
  • Telefon: +420603244751
  • E-mail: vera.bugarova@arriva.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 6. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovická 3133/5, každý pracovní den 8:00 – 15:00 poslední den lhůty do 9:00 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti ARRIVA MORAVA a.s. v rámci projektu pro partnerské subjekty zadavatele formou uzavřených kurzů v oblastech:

Měkké a manažerské dovednosti
Účetní, ekonomické a právní
IT a počítačové kurzy obecné

 

Vzdělávací aktivity budou realizovány podle specifikace, která je přílohou č. 2 - této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

 

Součástí poskytnutých služeb vzdělávání je taktéž organizační zajištění školení, příprava a realizace vzdělávacích kurzů, příprava souvisejících dokumentů, zpracování studijních materiálů a dalších nezbytných výstupů souvisejících s aktivitami vzdělávání, stejně jako školící prostory a občerstvení.

 

Navržený konkrétní harmonogram a lektorský tým uvede uchazeč v tabulce Harmonogram a Realizační tým, která je v příloze č. 2 této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1947000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od června 2020 do září 2021 Konkrétní termíny školení budou dohodnuty s dodavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávací aktivity budou realizovány v krajích Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský a kraj Vysočina a konkrétní místa budou dohodnuta se zadavatelem

Pravidla pro hodnocení nabídek:
 

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria, jejich váhu

Celková nabídková cena bez DPH 60% - číselné kritérium
Metodika vzdělávání 20% - nečíselné kritérium
Kvalita výukových materiálů 20 % - nečíselné kritérium

 

a)

                  cena z nabídky, která je

                   nejvýhodnější (nejnižší)

100 x ------------------------------------------------- x 60 %

                   cena hodnocené nabídky

 

b, c)

Pro hodnocení metodiky vzdělávání a kvality výukových materiálů se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

 

Způsob hodnocení subjektivních kritérií (b, c) je detailně popsán v dokumentu - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 2 - této výzvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

splnění základních kvalifikačních předpokladů

- čestné prohlášení o základní způsobilosti v rozsahu min., že nebyl pravomocně odsouzen, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo splatný nedoplatek sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, není v likvidaci. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení (Příloha č. 4 této výzvy). Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna dodavatele zastupovat.

 

splnění profesních kvalifikačních předpokladů

- výpis z obchodního rejstříku. Je postačující, aby tento doklad byl předložen v podobě prosté kopie, ne starší 3 měsíců ke dni podání nabídky.

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění,

splnění technických kvalifikačních požadavků

- seznam minimálně tří významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Za významnou obdobnou službu se považuje služba odpovídající předmětu plnění, tj. obdobné školení, s tím, že alespoň jedna z těchto významných zakázek je z oblasti Vzdělávání, jehož cena činí minimálně 900 000,- Kč bez DPH

Požadované informace uchazeč doplní do vzorové tabulky Seznam významných služeb v příloze č. 2 -  této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

 

- seznam členů realizačního týmu, který se bude podílet na předmětné zakázce. Realizační tým bude sestaven minimálně z:

Měkké a manažerské dovednosti - 3 členů z nichž všichni musí mít vysokoškolské vzdělání
Účetní, ekonomické a právní - 2 členů z nichž oba musí mít vysokoškolské vzdělání
IT a počítačové kurzy - 1 člena min. vysokoškolské vzdělání.

 

U všech lektorů je vyžadována praxe minimálně 5 let v oblasti vzdělávání, z toho musí tvořit min. 3 roky praxe v dané problematice.

 

Měkké a manažerské dovednosti:

Vzdělání: např. psycholog, andragog, ekonom.

Profesní praxe: např. vedoucí řídící pracovník, HR specialista, manažer týmu.

 

Účetní, ekonomické a právní

Vzdělání: na ekonomické a účetní kurzy vzdělání ekonomického směru, na právní kurzy vzdělání v oblasti právní problematiky.

Profesní praxe: např: účetní, mzdový účetní, finanční ředitel společnosti nad 50 zaměstnanců, daňový poradce, advokát, podnikový právník.

 

IT a počítačové kurzy obecné

Vzdělání: vzdělání v oblasti IT, technické vzdělání, vždy doplněno certifikátem ECDL.

Profesní praxe: např. programátor, správce sítí, lektor IT s praxí více jak 3 roky.

 

Požadované informace uchazeč doplní do vzorové tabulky Realizační tým v příloze č. 2 - této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky. Současně doloží také profesní životopis, ze kterého budou požadované informace patrné. Budou předloženy v prosté kopii diplomy a certifikáty o vzdělání. Dále doloží čestná prohlášení členů realizačního týmu (závazek podílet se v případě výhry na plnění zakázky), těmito členy podepsaná.

 

V případě pochybností musí být uchazeč schopen doložit na základě individuální výzvy zadavatele např.: pracovní smlouvy, potvrzené reference zakázek, doklady o podnikání, obraty a další doklady prokazující faktickou realizaci odborné praxe. Předmětné dokumenty je možné v případě pochybností vyžádat v průběhu procesu posouzení nabídek.

 

Nabídka uchazeče nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyřazena a uchazeč vyloučen.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka musí být bez překlepů a chyb, které by mohli být při hodnocení zavádějící. Součástí nabídky musí být minimálně:

1. Krycí list nabídky (Identifikace účastníka)

    Účastník doplní údaje do Přílohy č. 1 této výzvy (Krycí list).

2. Doklady o prokázání splnění kvalifikace

    Příloha č. 4 této výzvy (Čestné prohlášení ke kvalifikaci) + další požadované doklady pro

    prokázání kvalifikace.

3. Specifikace nabízeného plnění

V rozsahu minimálně organizace kurzů, harmonogram, životopisy lektorského týmu, zajištění didaktické techniky, zajištění školicích materiálů pro účastníky a včetně popisu metodiky vzdělávání v rozsahu požadovaném hodnotícími kritérií uvedených v příloze č. 2 - této výzvy – (Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky).

4. Podepsaný návrh smlouvy

    Příloha č. 3 této výzvy (Návrh smlouvy) + Příloha č. 5 této výzvy (Rozpočet).

5. Ostatní relevantní informace tvořící nabídku, např. plné moci, životopisy a jiné.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracovaná v Kč s a bez DPH prostřednictvím (přílohy č. 5 této výzvy). Bude uvedena na krycím listu ve struktuře tam uvedené (příloha č. 1 této výzvy). Závazná cena pro hodnocení bude uvedena v podepsané smlouvě ve struktuře tam uvedené (příloha č. 3 této výzvy).

Nabídková cena bude zahrnovat již veškeré nutné a uznatelné náklady na komplexní realizaci zakázky. V průběhu plnění zakázky dodavatel nemůže vyžadovat úhradu dalších dodatečných nákladů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zadavateli předložena v listinné podobě v jednom originále. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. V případě, že oprávnění osoby, která nabídku podepsala, nevyplývá z výpisu z obchodního rejstříku, doloží uchazeč do nabídky jiný obdobný doklad, popř. plnou moc či pověření, ze kterých bude patrné oprávnění takové osoby za uchazeče jednat. Všechny listy nabídky budou číslovány průběžnou vzestupnou řadou a spojeny tak, aby je nebylo možné bez poškození vyjmout. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce dostatečně zajištěné proti neoprávněné manipulaci a označené těmito náležitostmi: název zakázky, adresa zadavatele, adresa uchazeče, nápis „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ v levém horním rohu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. (v krycím listu nabídky)

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní osobu zadavatele. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí Žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení Žádosti podle předchozího odstavce, Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www,esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy na dodání vzdělávacích služeb (dále „Smlouva“), která je Přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídek.

Uchazeč není v rámci návrhu Smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu Smlouvy uvedeném v přílohách této zadávací dokumentace s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato výzva nebo Smlouva předpokládá (viz označení [DOPLNÍ UCHAZEČ]).

Smlouva předložená v nabídce bude podepsána oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsanou smlouvu považuje zadavatel za nepodepsanou nabídku, která je pro zadavatele právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12, platné od 1. 5. 2020), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1521900.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Whisby s.r.o., B. Martinů 120/1, Olomouc - Týneček, IČ: 29281989

    Datum podpisu smlouvy: 7. 9. 2020

Datum ukončení: 7. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 5. 2020
 
Aktualizováno: 14. 9. 2020